งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนบ้านนาสาร)

ขอให้โรงเรียนแต่ละโรงที่ส่งรูปเล่มในกิจกรรม
 ***การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน***
สามารถมารับเอกสารรูปเล่มคืนได้ที่โรงเรียนบ้านนาสาร

- ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล โทรศัพท์ 094-485-2613
.............................................................................

 ...พิมพ์เกียรติบัตรระดับภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป... 


.............................................................................

ประกาศศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

ให้นักเรียนลงทะเบียนแข่งขันทุกรายการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศศูนย์ดนตรีสากล..ระดับมัธยมศึกษา

1)การลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า   และห้างเซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ลงทะเบียนหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00-08.00 น.                                     
2) ขอเชิญครูผู้ควบคุมวงรายการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1- ม.3 และ ม.4-ม.6  รายการละ 1 คน เข้าร่วมประชุมวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า ห้อง ไพลิน  
3) ขอเชิญครูผู้ควบคุมวงการประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 รายการละ 1 คน เข้าร่วมประชุมวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า ห้องเพทาย 


 

ประกาศศูนย์ดนตรีสากล 

รายละเอียดการประชุมผู้ควบคุมทีม และรายละเอียดการลงทะเบียน คลิกดาวน์โหลดไฟล์

***********************************************
ป้ายติดกระจกหน้ารถ
เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โปรดจัดพิมพ์ป้ายติดบริเวณกระจกหน้ารถ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ  ศูนย์พัฒนากลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
(โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)

กำหนดชื่อเรื่อง  การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ/ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้

จำนวน 6 เรื่อง
1.การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
2.วิถีชีวิตไทย
3.รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
4.การประหยัดพลังงาน
5.โรงเรียนของฉันในอนาคต
6.คอมพิวเตอร์ในอนาคตตามจินตนาการของนักเรียน


................................................................................................


 
ประกาศ  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอ
1.กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน
2.แป้นวางเบี้ย
3.ตัวเบี้ย
4.ตัวเบี้ยสำรอง
5.นาฬิกาจับเวลา
(หากไม่มีนาฬิกาจับเวลาสามารถให้ใช้แท็บแลตพีซีหรือสมาร์ทโฟนได้)
...................................................................................


 


.............................................................................................................


 


.................................................................................................................

 
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนบ้านนาสาร)
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ในรายการต่อไปนี้
***การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น และม.ปลาย***
 ***การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน***
สามารถมารับเอกสารรูปเล่มได้ที่โรงเรียนบ้านนาสาร
ในวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม 
- ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
นางจินตนา บัวเผียน  โทรศัพท์ 087-276-7599
- ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
นางจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์  โทรศัพท์ 090-704-8881
---------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนบ้านนาสาร)
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ทุกรายการแข่งขัน (9 รายการ)
***เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.***
ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านนาสาร
----------------------------------------------------------------------------------


............................................................................................................................................................

 
การจัดการแข่งขันกิจกรรม "คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ส"
ให้นักเรียนทุกทีมนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ในสนามแข่งขันทุกทีม
เพื่อใช้เป็นนาฬิกาจับเวลา (แจ้งให้นักเรียนทุกทีมนำมา) 
โทรศัพท์มือถือที่นำมาใช้ในการแข่งมีแอปที่ใช้จับเวลาและ
ติดลบเวลาเมื่อเล่นเกินเวลาที่กำหนดด้วย

......................................................................................
 
ประกาศ แจ้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอนทุกท่าน
ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน แทรกรูปผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน
ให้เรียบร้อยก่อนที่จะพิมพ์บัตรประจำตัว 
และขอความร่วมมือได้คล้องบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน
เพื่อความสะดวกในการรับรายงานตัว ทั้งนี้ ต้องมีรูปติดบัตรเรียบร้อยแล้ว)

.......................................................................................

 
เอกสารการเปลี่ยนตัว
หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน


.............................................................................................................

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
       ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดส่งรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงาน
ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม ตามหัวข้อที่กำหนด และส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มและCD-ROW
การดำเนินงานให้คณะกรรมการแข่งขันแต่ละระดับล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน  1  สัปดาห์ 
จำนวน 5 ชุด ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  ยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ โดยส่งตามที่อยู่
(หรือนำส่งด้วยตนเอง) 
 
   ผู้รับ 
                   ฝ่ายวิชาการ (ส่งเล่มการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)
                   โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ เลขที่ 1  หมู่ที่ 2  ตำบลกะแดะ  
                   อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84160     
                    เบอร์โทร. 077 379 034 ,
                    ผู้ประสานงาน 091 825 3175
.....................................................................................................................................................

  ประกาศจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียนบ้านนาสาร)
1. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)            
    ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน จำนวน ๕ เล่ม
    ภายในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560  โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง

2. กิจกรรมสภานักเรียน                  
    ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขันจำนวน ๕ เล่ม
    ภายในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง
 
                   ***ทั้งสองรายการส่งมาตามที่อยู่นี้***

ผู้รับ              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
                     โรงเรียนบ้านนาสาร
                     เลขที่ 1 ถนนเหมืองทวด
                     อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                     รหัสไปรษณีย์ 84120
                     โทรศัพท์ 081-963-9329 (รองฯพยนต์ ไทยเกิด)

ผู้ส่ง              ให้เพิ่มรายละเอียดดังนี้
                     โรงเรียน รายการแข่งขัน พร้อมระดับชั้น
                     ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ควบคุมทีม
 
.............................................................................................................................................................................
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
---------------------------ระดับภาคใต้- v ---------------
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค. 60
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
------------------------------ระดับชาติ-----------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ                                         11-13 ก.พ.61
รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
     1. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ทุกระดับ และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ทุกระดับ 
ให้ส่งรูปเล่มโครงงานตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน  จำนวน 5 เล่ม  ยในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560  ยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ 
โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง) 
ผู้รับ 
  ฝ่ายวิชาการ (ส่งเล่มโครงการแข่งขัน)   
  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 
  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมืองฯ   
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000    
  เบอร์โทร. 077 200198 , ผู้ประสานงาน 0896581391 

ในส่วนของผู้ส่ง 
 ** ให้เพิ่มรายละเอียดดังนี้ 
  รายการแข่งขัน พร้อมระดับชั้น 
  ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ควบคุมทีม 
 

2. สามารถติดตามสถานะการได้รับเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.srp2.ac.th/sillap

............................................................................................................................................  
ศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพ
(ศูนย์โรงเรียนเวียงสระ)
รายการแข่งขัน   
  • การประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
 
ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดส่งรายงานโครงการอาชีพ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ให้คณะกรรมการล่วงหน้า 1 สัปดาห์  ก่อนการแข่งขัน เพื่อประกอบการพิจารณาแพร่ โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS  กำหนดภายในวันที่  6  ธันวาคม  2560  
กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้)  โรงเรียนเวียงสระ  412 หมู่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
 
  ..........................................................................................................................
รายการแข่งขัน 
  • การประกวดแปรรูปอาหาร ม.ต้น/ม.ปลาย
ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดทำเอกสาร 5 ชุดพร้อมบันทึกลง CD จำนวน 1 ชุดให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ในวันแข่งขันนำเสนอแนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปอาหาร การดำเนินงานนำเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน พร้อมวิธีทำการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับพร้อมภาพประกอบกิจกรรมเพื่อพิจารณาเผยแพร่ โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS  กำหนดภายในวันที่  6  ธันวาคม  2560
กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้)  โรงเรียนเวียงสระ  412 หมู่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190


ติดต่อประสานงาน
1.นางวรัญญา  บุญเกลี้ยง  063-1569514
2.นางจิราพร เจริญผล  081-5355731

.............................................................................................................................
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น/ม.ปลาย
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น/ม.ปลาย
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ให้ส่งรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการแข่งขันตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน  จำนวน 6 เล่ม
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง)
        นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ (ส่งเล่มโครงงาน)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88  ถนนดอนนก  ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000   เบอร์โทร 082-8095383 

***หากฝ่ายดำเนินการไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
4. ลงทะเบียนทุกรายการแข่งขัน เวลา 08.00-08.50 น.  ณ จุดที่ทำการแข่งขัน    
การแข่งขันรายการใดที่ไม่เสร็จสิ้นในภาคเช้า จะแข่งขันต่อในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. 

สามารถตรวจสอบการส่งรูปเล่ม
– การแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ / ประเภททดลอง
– Science Show   
ได้ที่ facebook ศิลหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 สุราษฎร์ธานี

........................................................................................................................


  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
ส่งไฟล์ผลงาน จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  223  หมู่ที่ 4  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000  
...............................................................................................................


2. กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6  
ส่งไฟล์ผลงาน จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560  
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  223  หมู่ที่ 4  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000  

...............................................................................................................


  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
1...การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท  ให้ส่งรูปเล่มโครงการตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน  จำนวน 6 เล่ม  ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง)
 ...นางสุทินา  สุธรรมานนท์ (ส่งเล่มโครงการ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000   เบอร์โทร. 077 355 351 , 081 272 6382, 083 176 1623
 ...หากฝ่ายดำเนินการไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 
 
 
2...ลงทะเบียนทุกรายการแข่งขัน เวลา 08.00-08.50 น.  ณ จุดที่ทำการแข่งขัน  การแข่งขันรายการใดที่ไม่เสร็จสิ้นในภาคเช้า จะแข่งขันต่อในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. 
 
 
3...ในการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมชุดอุปกรณ์การแข่งขันที่เป็นกระดานไม้สมการคณิตศาสตร์ + นาฬิกาจับเวลามาด้วย พร้อมติดชื่อโรงเรียนชัดเจนสะดวกต่อการส่งคืน
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:00 น.
  ลำดับที่การแข่งขัน ระดับภาคใต้
รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ในภาคใต้และลำดับที่แข่งขัน
ลำดับที่แข่งขัน สพป. / สพม. หมายเหตุ
1 สพป.พัทลุง เขต 2 การแข่งขันของ
2 สพป.ปัตตานี เขต 3 ระดับมัธยมศึกษา
3 สพป.ตรัง เขต 2 (สพม.)
4 สพป.สงขลา เขต 1 ให้ใช้ลำดับที่เดียวกัน
5 สพป.สงขลา เขต 2 กับการแข่งขันของ
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ระดับประถมศึกษา
7 สพป.สงขลา เขต 3  
8 สพป.กระบี่  
9 สพป.ระนอง  
10 สพป.ปัตตานี เขต 1  
11 สพป.นราธิวาส เขต 3  
12 สพป.ยะลา เขต 2  
13 สพป.ปัตตานี เขต 2  
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
16 สพป.ตรัง เขต 1  
17 สพป.ชุมพร เขต 2  
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  
19 สพป.นราธิวาส เขต 1  
20 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  
22 สพป.สตูล  
23 สพป.ยะลา เขต 3  
24 สพป.ยะลา เขต 1  
25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  
26 สพป.นราธิวาส เขต 2  
27 สพป.ชุมพร เขต 1  
28 สพป.พังงา  
29 สพป.พัทลุง เขต 1  
30 สพป.ภูเก็ต  
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 17:05 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 400
จำนวนทีม 4,713
จำนวนนักเรียน 15,246
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,059
จำนวนกรรมการ 1,249
ครู+นักเรียน 23,305
ครู+นักเรียน+กรรมการ 24,554
ประกาศผลแล้ว 233/233 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 239
เมื่อวาน 243
สัปดาห์นี้ 2,038
สัปดาห์ที่แล้ว 6,000
เดือนนี้ 8,267
เดือนที่แล้ว 10,128
ปีนี้ 109,614
ทั้งหมด 975,388