รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงคีตรัชฌา  หมื่นห่อ
 
1. นางชญานิศ  คงหอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงกิดาการ  จันสุข
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ประกอบศรี
 
1. นางสาวจีระจิต  โกยสมบูรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  การขยัน
 
1. นางสาวจีระจิต  โกยสมบูรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายวัฒนา  สานุสรณ์
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฐวรา  เงินละเอียด
 
1. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายรุจิภาส  วราธิกุล
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงบุษรารัตน์  อินทร์เนื่อง
 
1. นางสาววณัฎฐกานต์  นวลใย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงฐตวรรณ  รำเพย
 
1. นางสาวพรรณทิภา  เชิงสมอ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวอลิษา  ปานสิทธิ์
 
1. นางจันทร์จิรา  ศิริสาพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวศุภสุตา  ช่วงสันเทียะ
 
1. นางสาวอาภร  กันตังกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ตันอุ๋ย
 
1. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เที่ยงตรง
 
1. นายลือฤทธิ์  สุขยิ่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วมณี
 
1. นางเทพกัญญา  พูลนวล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวญาณิศา  คำคง
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ธิบดี
 
1. นางนันทพร  อามิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาววันวิสาข์  คงทอง
 
1. นางโศรญา  สัจจะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ขวัญแก้ว
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงสุภรัตน์  โพธิ์สาราช
 
1. นางกัลยา  เรืองณรงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ชิตสุข
 
1. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวฐิติมา  ธรรมเรียง
 
1. นางกนกวรรณ  จันทภาโส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายสันติสุข  จันผุด
 
1. นางอารีย์  ศรีแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวอัญชิษฐา  มาลี
 
1. นางสาวพรรณพนัช  คงผอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดวงทอง
2. เด็กชายพัชรพล  ถ้ำจันทร์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เสงี่ยมวงศ์
 
1. นายอภิชาต  ล่องลอย
2. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัชวรรณ  ตะโกท่า
3. เด็กหญิงนลินกิตติ์  น่วมสุวรรณ
 
1. นางวันวิสา  ศรีช่วง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวปาลิตา  ลำปัง
2. นางสาวภัสราภรณ์  ขุนทองปาน
3. นางสาวมณฑิตา  ปิดเมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  พรหมยอด
2. นางกันธมล  เพชรคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวฐิตาภา  บั่นยี่เฉ้ง
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  พรหมจินดา
3. นายไวกูณฐ์  หอมชะเอม
 
1. นางสาวจุติภรณ์  แซ่หงอ
2. นางประทีป  ชูแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายชยานันท์  คลี่บำรุง
2. นายทัชมินทร์  ปากจั่น
3. นายพรรษกร  ยังกำแหง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  บุญรัตน์
2. นางสาวมณีรัตน์  สุขโข
3. นางสาวหวันยิหวา  รักนุ่น
 
1. นายอำนวย  สุวรรณชาตรี
2. นางสาวทิฏฐา  สุวรรณกิจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กชายธนากร  ต่างสี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีเทพ
 
1. นางเพ็ญศรี  แทนหนู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  เนื่องชุมพร
 
1. นางสาวทิพย์นารี  พิจิตรรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงประภัสสร  ฤทธิกรรณ
2. เด็กหญิงอรัญญา  พัฒน์ตลอด
 
1. นางสุวัธนา  เครืออินต๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  แสงอัคคี
2. นางสาวผาณิตา  ติ้นเส้ง
 
1. นางสุจิตรา  สถิตดำรงกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  หนูฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  จินา
2. นางสาวณภัทร  ชนะก้อนแก้ว
 
1. นางบุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวศิริวรรณ  ไชยขาว
2. นางสาวหทัยทิพย์  ศรีสุทัศน์
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ภารา
2. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเปารยะ
 
1. นายทวีศักดิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  แผ่นดินสวรรค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ภคภิญโญภาพสกุล
2. เด็กชายวรยุทธ  แก้วรอด
 
1. นางสุนันทา  วงศ์เมฆ
2. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงฐนิสรา  ชูบัว
2. เด็กหญิงวนัชดา  ปูเงิน
 
1. นางสาวอิสรินทร์  ดีนุ่ม
2. นางมะลิสา  เพชรมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกล้าณรงค์  บริคุต
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวลลิตชา  แซ่หลี
 
1. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นายธวัชชัย  ทองศิริ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สังขวิจิตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวสโรชา  เสมอภาค
 
1. นายสมชาย  มาแจ่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพชร  จำปา
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายธัชพล  จิรรัตนโสภา
 
1. นายครรชิต  แซ่โฮ่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายชนันท์ธร   วงศ์หล่อ
 
1. นายธนากร  บุญพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. นายเปรมวิทย์  ภัทรกิจนิรันดร์
 
1. นายสาธร  คำคง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตภณ  ตราหยก
2. เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก
3. เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นางรัชนี  นิรันดร์วิโรจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยวนนท์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เพชรยอดศรี
3. เด็กหญิงนดา  กูนา
 
1. นายอารัตสะ  จันทร์คง
2. นางสาวสุนธีราภรณ์  ชัยฤกษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงกันติชา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงบัซลาอ์  ศิริพัธนะ
3. เด็กหญิงอัญรัตน์  สุจริต
 
1. นายวิเชียร  เฟื่องฟ้า
2. นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  สวัสดิเวช
2. นางสาวพัณณิตา  เลียบทอง
3. นางสาวภรณีพรรณ  ตัณฑวณิช
 
1. นายณัฐวุฒิ  ดุุมลักษณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกันยาลักษณ์  ลิ่มสกุล
2. นางสาวภัทรพร  อิ๋วสกุล
3. นางสาวลลดา  รัตนวิโชค
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ขุนทองจันทร์
2. นางสาวบุปผา  จารุพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายรัฐศักดิ์  หมัดแมเร๊าะ
2. นางสาวสานิภา  อาหมัด
3. นายอามาน  สาหัสสะตำ
 
1. นายจอมศักดิ์  ปลอดภัย
2. นายอนุชา  หวังเคียงแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปริชาติ  นุชาญรัมย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา   ทองพรหม
3. เด็กหญิงสุจิตรา   ไชยพรหม
 
1. นางสาววรกัญญา   เหล็บบุรินทร์
2. นางสาวอรวรรณ   มากสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คงยัง
2. เด็กชายรัชชานนท์   ลิมปนานนท์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  จันทร์ชู
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สาระอาภรณ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  สักคุณี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ขุนนุ้ย
2. เด็กหญิงทรัพฒย์แสน  คงดี
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  มะยะเฉียว
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวประไพพร  ถิ่นนัยธร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวณัฎฐธิดา  บุญถึงจิตร
2. นางสาวณัฐกานดา  จำปา
3. นายทักษ์ดนัย  พุฒจันทร์
 
1. นายวีรวัฒน์  เลิศประสาน
2. นางรมวะดี  เขียวจีน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจุฑาภรณ์  สุระกำแหง
2. นายภาณุวิชญ์  จันเอียด
3. นางสาวสุณิตา  พรหมสันติกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  พูลรมย์
2. นางวรานันท์  สาครินทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายรัชชานนท์  ศรีชัยเชิด
2. นายศุวิจักขณ์  พันธนิตย์
3. นายอินทนนท์  เจตน์ทรงธรรม
 
1. นางสาวกิตติมา  ฐิตะธรรมกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายกรวุฒิ  ศิริอนันตภัทร
2. นางสาวณัฐสิตา  สุวรรณนิตย์
 
1. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
2. นางสาวพัชรี  เรืองสวัสดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายดิชพงศ์  มุสิกะ
2. เด็กชายภูริภัทร  คำแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  หนูแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายจิรภัทร  ตระการกิจนุกูล
2. เด็กชายฐปวรรฒ  หมื่นสุวรรณ
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
2. นายกฤติภัทร  กาสเส็น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายธนิน  ว่องวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
2. นางเอมวิกา  ยุกตเวทย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธรรมธัช  แพรสมบูรณ์
2. นายนนทวัต  ทองปรอน
 
1. นายเสรี  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวสวรส  เผ่าชู
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ทองกอบ
2. นางสาววริศราพร  เพ็ชรศิริ
 
1. นางนงนุช   ผลทวี
2. นางสาวสุจินดา  ทับไทร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธ  พรนิคม
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายเอกชัย  แก้วมุกดา
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี
 
1. นายอนันทชัย  ชุมอักษร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ชูปลอด
 
1. นางสาวมนชนก  จันทบูรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวสุวรรณทิพย์  เพ็ชรน้ำแดง
 
1. นางสาวเพาพักตรา  กาธรรมณี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายอัมรินทร์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกิตติภณ  จันทรอาภา
2. เด็กชายเพชรายุธ  กำจัดภัย
 
1. นางชญาดา  ทองดี
2. นายเทอดพงศ์  พรหมพิชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐพงศ์  อรทัย
2. เด็กหญิงปฐมวรรณ  หนูเพชร
 
1. นางบุษบา  มณีโชติ
2. นางจุรีรัตน์  ประสมพงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กชายวิชญ์ภาส  สกุลไทย
2. นายศิรสิทธิ์  ใจสมุทร
 
1. นางสาวลัดดา  วังร่ม
2. นายพิชัยรัตน์  เชาว์บวร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นางสุวิมล  ประกอบชัยชนะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นายรุ่งเรือง  มากดี
 
1. นางรัตนา  คงแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายพีรพัฒน์  ศรีทองมาศ
 
1. นายกรวิชญ์  ทิพย์สุขุม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำแหง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงวารุตา  จันทร์ทองพูน
 
1. นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงสณฑกานต์  ฮวดพรหม
 
1. นางสาวรัชดา  ดำคงแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายวีรวิชญ์  จินดาราม
 
1. นางศิริพร  จินดาราม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 1. นางสาวนะดา  และตี
 
1. นางสาวอาณีซะห์  สามะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิรประภา  ภูวงศ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ปะดูกา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายพงศ์ปณต  พิทักษ์บุตร
2. เด็กชายภูริพงษ์  ลิ้มสุชาติ
3. เด็กชายวศิน  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  บุญรังศรี
2. นางจีรนันท์  บุญยอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายตรีภัทร  ฉันทอุไร
2. เด็กหญิงบุษบงกช  เอี๋ยวสกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  เลิศวัฒิพงษ์
 
1. นายจักรพันธ์  อุดทะดาดวง
2. นางอามิเด๊าะ  พรหมจินดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายณัฐดนัย  สุขเกษม
2. เด็กหญิงนิชากร  ชูช่วย
3. เด็กชายพิชาภพ   ปราบณรงค์
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญญานุวัตน์
2. นางสาวพรยมล  วงษ์พันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิดาภา  จงเจริญวัฒนา
2. นายภูวรรณ  สุขศิริ
3. นางสาวสุพิชญา  ภู่อยู่
 
1. นางสุภารัตน์  ชูช่วย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายกลวัชร  สิทธิชัย
2. นางสาวชนาภา  มรกฏ
3. นายธนกฤต  รัตนศิริวงศ์วุฒิ
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
2. นางสาวนาถรภี  ชูอ่อน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวมณฑกานต์  รัตยา
2. นายสิทธิพล  กิจงาม
3. นางสาวอรจิรา  จุลสิกขี
 
1. นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี
2. นางปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  จอมทอง
2. เด็กชายจิรวงศ์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงสิลิตา  ชูคง
 
1. นายธดา  ยกอินทร์
2. นางสาวอารีพันธ์  หวังอีน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลรัตน์   ใฝบุญ
2. เด็กหญิงพรทิชา   พุทธพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  จันทวา
 
1. นางสาวอังคณา   จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวจงกล   บุญรอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงคีตกานท์  บัวทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    มหาวงศ์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เข็มทอง
 
1. นางสาวคุณภัทร  ช่อทอง
2. นางลลิตา  ปานนุ้ย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายชัยวัฒน์  ลิ่มตระกูล
2. นายปฏิภาค  รัตนพันธุ์
3. นายสว่างจิต  แซ่จ่าว
 
1. นายทวี  มุสิกะ
2. นางสาวยศวดี  ทองจิบ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกัลยา  พริกนุ่น
2. นางสาวนันทกาญร์   กาญจนสมบูรณ์
3. นางสาวพิชามญชุ์  พลรักษา
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายชานนท์  พัฒน์แก้ว
2. นายธนพล  ช่อวงศ์
3. นางสาวศศิกานต์  ผลทวี
 
1. นายศุภักศร  วาหะรักษ์
2. นางสาวปทุมพร  บัวแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกวินทรา   ทองสินธุ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์   บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงธัญวดี   ใจห้าว
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวธนัชชา  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส  วิเชียร
3. นายรัชชานนท์  ปานมาศ
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
2. นางพรรณพิศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  ยอดสวัสดิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ถนัดสร้าง
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  พิทักษ์สุข
 
1. นางอมรรัตน์   เจริญมาก
2. นางจีรนันท์  บุญยอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายกิตติชัย  สังขรัตนพันธ์
2. นายพิทยาธร  เขียวจีน
3. นางสาวอภิสรา  เกื้อเพชรแก้ว
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวปภัชญา  เขียวย้อย
2. นางสาววันวิสาข์  รัตนบุรี
 
1. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ
2. นางสาวศุภลักษณ์  นาคนุ่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายกัมปนาท  ทองคำ
2. นางสาวฟิรดาวส์  มาแอเคียน
3. นายภูมิพัฒน์  ดุษฎี
 
1. นายประสิทธิ์  สืบจักษะ
2. ว่าที่ร้อยตรีดนตอเหลบ  รอโสนล๊ะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายคามิน  ทองหล่อ
2. นางสาวฐิดาพร  พลอยมี
3. นายธนกฤต  ศรีสุวรรณ
 
1. นางศรีสุดา  พยัคฆา
2. นางสาววรางคณา  หวานจิตต์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายคณิตพงศ์  วิรัตน์กุล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สำเนียงหวาน
3. นางสาวอารียา  ด้วงศรีเงิน
 
1. นางสาวหทัยภัทร  อำลอย
2. นางสาวชวัลรัตน์  ฤทธิเดช
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนิชกานต์  อินทรสูต
2. เด็กชายวรินทร  ทอร่วง
3. เด็กหญิงวันวิสา  บุญคง
 
1. นางเรณู  รักดำ
2. นางขวัญตา  วรรณรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวนุชทิชา  พรมขวัญ
2. นายพูลพิพัฒน์  ผงผานอก
3. นางสาววิภาวี  สิทธิการ
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นางสาวจินดา  สงศิริ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวกนิษฐา  มีพา
2. นางสาวจารุวรรณ  คงทอง
3. นายจารุเดช  จันทร์ทอง
 
1. นางนงค์รัตน์  กัญจนกาญจน์
2. นางสาวเสาว์ทิพย์  ด้วงฤทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวสุนิสา  นวลทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  วิ้นฉ้วน
3. นางสาวไอรดา  บุญชูช่วย
 
1. นางจีรทิปต์  ธนวัฒน์กีรติ
2. นายฐานภพ  ทวีศักดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายชัชภิมุข  คงคุ่ย
2. เด็กชายฎษกร  ช่วยอินทร์
 
1. นางสาวพรสุดา  กรดสัน
2. นางสาวศกุนตลา  รอดรัก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กชายศราวุฒิ  ชูประสิทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กกแก้ว
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวภคมน  ชนทัศน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธ์ทิพย์
2. เด็กชายอรัญชัย  ใจกระจ่าง
 
1. นางสาวนิตยา  หนูชุม
2. นางสาวศิรัญญา  เสนี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายกษิดิ์เดช  สุขไกว
2. นายพัทธดนย์  นามวงค์เนาว์
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. นางสาวณัฐกมล  ช่วยมาก
2. นายอดิศร  เพ็ชรศรีขาว
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
2. นางอารีรัตน์  เมืองสง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. นางสาวกัญยาณี  จันทร์ชู
2. นางสาวมณีรัตน์  แก้วโคกหวาย
 
1. นายจักรพันธ์  สกุลจีน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายตะวัน  วั่นลี
2. เด็กชายนภดล  แดงตลับ
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองสินธุ์
2. นางศุทธิษา  หมัดสุสัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  อินทร์ทอง
2. เด็กชายนฤเบศ  ชัยสุวรรณ
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
2. นายอานนท์  วโรตมวิชญ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. เด็กชายยศพัฒน์  สวัสดิวงค์
2. นายอานนท์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอับดุลเลาะ  เล๊ะนุ๊
2. นายศุภชัย  ทวีสุข
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นายวัชระ  คงสกุล
2. นายสมโชค  ซื่อตรง
 
1. นายศุภชัย  ทวีสุข
2. นายอับดุลเลาะ  เล๊ะนุ๊
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายยศภัทร  รักษายศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  อักษรพันธ์
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบาเจาะ 1. เด็กชายอธิป  มะซือนิ
2. เด็กชายไพสัน  สามะ
 
1. นายฮัมดัน  บูกะอะ
2. นายริฎวน  แวมะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนภูมิ  ปรัชญานิพนธ์
2. นายลาภิศ  ลาพินี
3. นายอานนท์  พันธุ์ยศ
 
1. นางละออ  พรหมเหมือน
2. นายสุกฤษฏิ์  จรจะนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกลัญญู  สมาธิ
2. นางสาวภัณฑิรา   ฤทธิเดช
3. นายรณฤทธิ์  นวลแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
2. นางอุไรลักษณ์  สลัดทุกข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยกร  คำพิระ
2. เด็กหญิงดุสิตา  ศิริรักษ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  วัฒนผลพินิจ
4. เด็กชายศุภฤกษ์  จันทวงศ์
5. เด็กหญิงเทียนรุ่ง  สวัสดิโภชา
 
1. นางวริสร์ภัทร  ภัทรอานนท์
2. นางสาวศิริพร  พิทักษ์จินดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัทธัญภัสส์  สิริภูวนัตถ์
2. นางสาวดลมินทร์  หยู่ทิพย์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
4. นางสาวภัทรลดา  กิจผดุง
5. เด็กหญิงไอย์ลดา  หยู่ทิพย์
 
1. นางสาวพิมพา  แก้วจำนงค์
2. สิบเอกธีรวุฒิ  เกตสัตปัญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มากผล
2. เด็กหญิงนุชจรี  พรหมศรี
3. เด็กหญิงปิ่นธิดา  เชาวลิต
4. เด็กหญิงสุพิชญา  น้ำก้ำ
5. เด็กหญิงอุมาพร  ช่างเรือ
 
1. นางสาวสมฤดี  โกบกุล
2. นางสุพิศ  คงไพฑูรย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวชนิตา  ควนวิไล
2. นางสาวชุติกาญจน์  วันทอง
3. นางสาวณัฐพิมล  ศรีสมานุวัตร
4. นางสาวธัญชนก  คงคา
5. นางสาววราทิพย์  ศิริวงษ์
 
1. นายวสันต์  ระมะโน
2. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายจักราวุธ  คงสนิท
2. นายทวีวัฒน์  คงทอง
3. นางสาวธิดารัตน์   แซ่เลี่ยง
4. นางสาวปาจรีย์  วงศ์สุวัฒน์
5. นายพงษ์พันธ์  หลังมี
 
1. นางสาวสุธาสินี  เทพไชย
2. นางขนิษฐา  ฉายากุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกฤษณะ  แสงแก้ว
2. นางสาวฐิติรัตน์  มณีฉาย
3. นายธนภัทร  สัมฤทธิ์
4. นางสาวรติกุล  ทองเกลี้ยง
5. นางสาวรัตติยา  เส็นฤทธิ์
 
1. นางจุรีรัตน์  แก้วหล้า
2. นางสาวยุภาพรรณ  แหล่หู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์ปาน
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  อรัญไสว
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  โภคากรณ์
5. เด็กชายศศิศ  สืบอุทัย
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
2. นางสาวไอยลดา  สอนมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล2 (คลองจิหลาด) 1. เด็กหญิงญานิศา  กรณีย์
2. เด็กชายธัญเทพ  วิริยะกิจ
3. เด็กหญิงพันธิตรา  ฟุ้งเฟื่อง
4. เด็กหญิงสุชานาถ  ณ ชายะศรี
5. เด็กหญิงโยสิตา  ปรางจันทร์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล
2. นางสาวปิยวดี  จะรา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาส  แซ่จิ้ว
2. เด็กชายณรงค์ชัย  บุญมี
3. เด็กหญิงณัชชา  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงนราทิพย์  ขวัญทอง
5. เด็กหญิงบุณยาพร  ตรีพิมล
 
1. นางสาวนภาดา  ชาญนคร
2. นางจุฑาวรรณ  กมลเศวตวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกันฑรัต  ลูกเมือง
2. นายธนพล  เกลือมีผล
3. นางสาวนภัสสร   แก้วสุวรรณ์
4. นางสาวประไพพรรณ  บัวเพชร
5. นายเจษฎา  อ่อนนวน
 
1. นางพัชราภรณ์  ค้ามาก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา  ญาณแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นายขจรศักดิ์  คลังข้อง
2. นางสาวญุไวรีย์  มานะกล้า
3. นางสาวศิรประภา  เต็งหลี
4. นางสาวอารีต้าร์  เก้าเอี้ยน
5. นางสาวเรวดี  ล่าหมาด
 
1. นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา
2. นางสาวจุรีพร  ดุกหลิ่ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวณัฐสุดา   รัตนพรหม
2. นางสาวนาตาชา   ผลแรก
3. นางสาวรังสิญา   บัวกิ่ง
4. นายศิวกร   ชินพงศ์
5. นางสาวสุกัญญา   ขวัญดี
 
1. นางประไพพรรณ   บุญคง
2. นายฉัตรโสภณ  คงขวัญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสริมเกียรติวัฒน์
2. เด็กหญิงพรรณราย  เสียงยาว
3. เด็กหญิงลิตต้า  วัดแผ่นลำ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ์  อยู่ที่
5. เด็กชายไรวินท์  สำเภาทอง
 
1. นายจรัญ  รอดโกบ
2. นายตุลชัย  สะกัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสัน
3. เด็กชายธนภูมิ  ชัยสวัสดิ์
4. เด็กชายนูรุดดีน  แวนามะ
5. เด็กชายรุดฟาน  ไมมะหาด
 
1. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ
2. นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกลี้ยงมุณี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แดงกัน
4. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมนาวา
5. เด็กชายอตินันต์  สาริปา
 
1. นางสาววิริยา  ช่วยมงคล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวดวงกมล  บุญนำ
2. นายวรกันต์  บุญช่วยรอด
3. นายหฤษฎ์  สินกำเนิด
4. นางสาวอภิชญา  คงมาก
5. นายเจษฎากร  ทองกาศรี
 
1. นายชญานิน  ธรรมประเสริฐ
2. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  นิรมิตถวิล
2. นางสาวปาริชาติ  เจ้งฮ้อ
3. นางสาวสุกัญญา  นิยมพร้อม
4. นางสาวอนุสา  ชนะภัย
5. นายอมรเทพ  คีรีเดช
 
1. นายจักรพันธ์  จันทร์หนูฤทธิ์
2. นางสาวสิวินีย์  สุวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกษิดิ์เดช  สูตรประจัน
2. นางสาวจงรักษ์  ฤกษ์ประดิษฐ์
3. นายทศพล  จันทร์นฤเบศ
4. นายธนวิชญ์  เล็กรัตน์
5. นายปพล  รัตนดำรงภิญโญ
 
1. นายสัมพันธ์  ยิ่งยุทธ
2. นายสุรศักดิ์  วิชัยดิษฐ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกนกวรัตน์  นุ่นกลับ
2. เด็กหญิงกนกวลัย  นุ่นกลับ
3. นางสาวกัญญารัตน์  สุขอนันต์
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  กาญจนโนภาส
5. นางสาวชุิตกาญจน์  สกุลเอี่ยม
6. นายญาณจักข์  ปานเผือก
7. นางสาวณัฐชยา  พราหมณ์น้อย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองเทพ
9. นางสาวณัฐากร  เพชรรัตน์
10. เด็กหญิงนิชานาถ  บุญยัง
11. นางสาวปริญญาวรรษ  จันทร์เทพ
12. นายปลายมนัส  เพชรเกตุ
13. เด็กหญิงพชรพร  ทองขาว
14. นางสาววรณัฏฐ์  เต็มราม
15. เด็กหญิงวรวีร์  รุยวิชิต
16. เด็กหญิงวิลาสินี  พงษ์รักไทย
17. นายศักดิ์ทวี  ใบบน
18. นางสาวอทิตา  สุนทโรวิทย์
19. นางสาวอภิชญา  เพชรไตรภพ
20. นางสาวเกษรินทร์  เหลือจันทร์
 
1. นางสาวพวงศรี  คุณวัลลี
2. นางเรืองรัตน์  กรัษนัยรวิวงศ์
3. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
4. นางสุพัตรา  เทพชนะ
5. นายมนูญ  พรหมรังษี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายกฤตภัค  พะวงศ์
2. นางสาวกฤษณา  ประสานการ
3. นายกฤษณ์  ไกรลาศ
4. นางสาวกัญจนาพร  ศรียาเทพ
5. นางสาวชรัญฎา  นาทุ่งมล
6. นางสาวณัฐณี  ศรีเรือง
7. นางสาวดวงกมล  โกยกุล
8. นางสาวธนัญภรณ์  ชูดวง
9. นางสาวธารารัตน์  อ่วมอร่าม
10. นางสาวนภาพร  อินทร์แก้ว
11. นายนิธิกร  พรหมปองสุข
12. นางสาวปภาวดี  แก้วตั้ง
13. นายภูเบศ  เกื้อกูลบุตร
14. นางสาวรัญชิดา  ใหม่ซ้อน
15. นางสาววิภาวรรณ  สะสม
16. นายวุฒิไกร  สีหมุ่น
17. นางสาวศิริญาภรณ์  พันธ์ศิริ
18. นายสหัสวรรษ  กาเยาว์
19. นายอภิสิทธิ์  สิทธิศักดิ์
20. นายอัษฎาวุธ  ดำคล้ำ
 
1. นางระพีพร  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวอรนุช  แก้ววิเศษ
3. นายไกรสร  สุทธิชาติ
4. นางสาวกาญจนาวดี  เชื้อหอม
5. นางสาวธันย์ชนก  สุทธิเกิด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวจิรัชญา  นิมิตรถวิล
2. นางสาวชลธิชา  ปานสนั่น
3. นางสาวดิศราภรณ์  เล่งเจ๊ะ
4. นายปิยะพงษ์  ไข่ช่วย
5. นางสาวพัชรินทร์  จิตหลัง
6. นายพีรนัฐ  ฤทธิ์ยากุล
7. นางสาวมนนภัส  ชูขาว
8. นางสาววิภารัตน์  อนุพงค์
9. นายวิริยะ  ทุ่งหว้า
10. นางสาวศิรินทิพย์  ทุ่งหว้า
11. นางสาวสิริมาภรณ์  จิตหลัง
12. นางสาวสุชาวดี  เมฆเรือง
13. นายอนุชา  นกบรรจง
14. นางสาวอรสิริ  ศรีวังแก้ว
15. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นรักษ์
 
1. นางสาวจุรีพร  ดุกหลิ่ม
2. นางสาวยุคลรัตน์  หนูด้วง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจิราวรรณ  ฤกษ์ดี
2. นางสาวปานชีวา  ทองจันทร์
3. นางสาวพรรษมน  ชัยรัตนวงศ์
4. นางสาวภคพร  เส้งรอด
5. นายภราดร  ชูเพชร
6. นางสาวภัทราวดี  ขุนภักดี
7. นายภูริชัย  ถาวรสุข
8. นายมณฑล  บุญเนียม
9. นายวทัญญู  เพชรศรี
10. นายวรรณรักษ์  เกิดกุล
11. นางสาววัชรมน  ใจชื่น
12. นายวัชรินทร์  โพธิสงค์
13. นายวัชรินทร์  บัวทอง
14. นายวิริทธิ์พล  แก้วกอง
15. นายวีรพจน์  ต้อยแก้ว
16. นายศิรวิทย์  หนูไชยา
17. นายศุภวัฒน์  บัวอ่อน
18. นายสุวิจักขณ์  แพเดช
19. นายเจนณรงค์  เมืองประเทศ
20. นายเมธี  บัวอ่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เมฆสุข
2. นายสาธิต  รักดี
3. นางสาวเสาวนีย์  ขุนประดิษฐ์
4. นางสาวอุษา  พร้อมประเสริฐ
5. นางสาวกัญญานิษฐ์  ขุนประดิษฐ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. นางสาวชพิชฌา  ละโสยบุตร
2. นายชัยพร  นาวาถาวร
3. นายชารีฟ  หมาดสาหรน
4. นายธนชัย  บุหงา
5. นางสาวธิดาพร  แข่งขัน
6. นายธีรวุฒิ  ช้างน้ำ
7. เด็กหญิงนลิมา  ฝ่ายเป็น
8. เด็กหญิงนัฐการ  เพ็ชรนิล
9. เด็กชายพงษธร  รักษากิจ
10. นางสาวพัชราภา  ประโมงกิจ
11. นายพีรพล  ทะเลลึก
12. นายภูวดล  สุขแจ่ม
13. นางสาววานีต้า  ซอบีรีน
14. นางสาวสกาวรัตน์  เป็นตามวา
15. นางสาวสุภาวดี  วงศ์กอ
16. นายสุรเดช  ดอหล้า
17. นางสาวอังคณา  วงศ์ประเสริฐ
18. นายอับดุลรอหีม  เล็กกอ
19. นางสาวอารียา  จิตเย็น
20. นางสาวอารียา  สิทธิชัย
 
1. นายศิริ  ศิริรักษ์
2. นางจินตนา  อ่อนหวาน
3. นางชลิดา  เกื้อชาติ
4. นางสารภี  พายุ
5. นายเชาวลิต  ทองมีขวัญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายกิตติ์ธเนศ  โมทนะธนันต์ชัย
2. นายจิรวัฒน์  ไชยคีรี
3. นายจิรายุส  อิ่มใจ
4. นางสาวจิราวรรณ  สุนทรหงษ์
5. นางสาวฉัตรธิดา  ขุท์ทะกะพันธ์
6. นายธนากร  มีสุข
7. นางสาวธัญรดา  บุญเทศ
8. นางสาวปทุมพร  เข็มทอง
9. นายปริภูมิ  ภุมรินทร์
10. นายพิชญ์ภูมิ  บุญญแพทย์
11. นายภูมสวัสดิ์  ง่วนสน
12. นายวทัญญู  แผ้วสว่าง
13. นายวัชราวุฒิ  แตงรอด
14. นายสราวุธ  ภูมิสนธิ์
15. นายสิรวิชญ์  ปันตะ
16. นายสุขพิชัย  นาคคลี่
17. นางสาวสุวรรณีย์  รุนทจิต
18. นางสาวอนุธิดา  คงแท่น
19. นางสาวอภิสรา   เรืองจันทร์
20. นายเกียรติศักดิ์  อำพะนคร
 
1. นางพัชลี  ภูริชนพิทักษ์
2. นายกฤษฎา  วิสัยรัตน์
3. นางธารารัตน์  กาศกระโทก
4. นางสาวอนุธิดา  อุสมา
5. นายภูวดล  วิริยะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพลอยมณี  เลี่ยงวิวัฒนา
 
1. นางฐิติพร  ไกรลาศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิรินน่า  หวันด้าเหร่
 
1. นางสาวปรียานุช  ไพทูลย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายวรวิทย์  สรรเพ็ชร
 
1. นางเพชรา  จอมพงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคคนะ  พะโยม
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  บัวหลวง
 
1. นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายณัฐิวุฒิ  บำรุง
 
1. นางสาวทิวาพร  ศรีกรด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมเมศ
2. เด็กชายเสกสรรค์  จันทร์โกมล
 
1. นางสาวนพวรรณ  ธงศรี
2. นางสาวเกศสุดา  บุญยัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายจตุภูมิ  พุทธวาศรี
2. เด็กหญิงสิรินภา  หมื่นพล
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เหลืองไพศาลกุล
2. เด็กหญิงรังษิมา  ชนะพิมพ์
 
1. นางสาวพจนา  นิยมธรรม
2. นายนิตินัย  บุญนรากร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวอาทิยา  เมืองเกิด
2. นายไท  คงคล้าย
 
1. นางสาวนพวรรณ  ธงศรี
2. นางสาวเกศสุดา  บุญยัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวฉันทิกา  แห่วเนือน
2. นายไรวินทร์  ล่วงห้อย
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นายอนุวัฒน์  ศิริวัฒน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิชญากาญจน์  ช่างเหล็ก
2. นายส.เมธัส  สังฆะโต
 
1. นางละออง  สุขศรี
2. นางพูนสุข  เพ็งสถิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกรกนก  มโนปลื้ม
2. เด็กหญิงณัฐชยาภา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงธิตินันท์  ร้อยแก้ว
4. เด็กหญิงปาณิศา  ดวงมณี
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  จ่าวิสูตร
6. เด็กหญิงรัชฎา  ชูดำ
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีเกตุ
8. เด็กหญิงวิภาวณี  บัวจุด
9. เด็กหญิงสุชานาฏ  มาศสุวรรณ
10. เด็กหญิงอริสา  จีนลิบ
 
1. นายธนากร  เกษตรสุนทร
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญณภัทร  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงจิราภา  อุปลา
4. เด็กหญิงญาดา  บุญช่วย
5. เด็กหญิงตุลยมณี  วิจิตรนภากุล
6. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
7. เด็กหญิงรตา  ไชยโย
8. เด็กหญิงวริศรา  เมฆมูสิก
9. เด็กหญิงสุธิมนต์  มีพัฒน์
10. เด็กหญิงเปมิกา  ขุนปราบ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วหนูนะ
2. นายธนากร  รัตนบุรี
3. เด็กชายพีรดนย์  ใจดี
4. เด็กชายภูมิ  ณ นรงค์
5. นางสาวศลิษา  ภู่ขวัญทอง
6. นายศุภกร  วรรณเสน
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงอักษราภัค  สุประดิษฐ
9. นายอัมรันทร์  อุดมผล
10. เด็กหญิงเตชินี  หีตช่วย
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
3. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  ครุฑราชา
2. นางสาวณัฐริกา  อำพะนคร
3. นางสาวธันยธร  เทวชู
4. นางสาวนพรัตน์  ประภัยวงษ์
5. นายภานุพงศ์  สันทัดการ
6. นางสาวสุธิดา  ทองน้ำเพ็ญ
7. นางสาวสุนิดา  ทองน้ำเพ็ญ
8. นางสาวสุมาพร  ใจสมคม
9. นางสาวอรณิชา  เทวชู
10. นางสาวอุรัสยา  นาสุชล
 
1. นางสาววรัญญา  ปราบพล
2. นางสาวจรรจิรา  บัวจันทร์
3. นายจักรพงษ์  จำเดิม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่จั้ง
2. เด็กหญิงฉันชนก  ยินดี
3. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่จั้ง
4. เด็กหญิงวัลภา  เพชระ
5. เด็กหญิงสิรินภา  จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  กระบิล
7. เด็กหญิงหฤทชนัน  แก้วกรอ
8. เด็กหญิงหฤทย์ชญา  แก้วกรอ
9. เด็กหญิงอติกานต์  คำคง
10. เด็กหญิงอภิรดี  แก้วศรีมล
 
1. นางราตรี  ชูส่งแสง
2. นายชัยยะ   เอียดราช
3. นางสาววรรณวนัช  อินทมาตร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวกรรณิกา  โสมจันทร์
2. นางสาวกัลญาณัฐ  สุทธิเกิด
3. นางสาวคริษฐา  บรรเทิงกุล
4. นางสาวชิดชนก  ศรีจันทร์
5. นางสาวณัฐริญา  ศรีอาวุธ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วใหญ่
7. นางสาวพลอยไพลิน  แก้วยก
8. นางสาววาสนา  บัวเพชร
9. นางสาวสุภาวรรณ  อินทรวิเชียร
10. นางสาวเกศกนก  โสมจันทร์
 
1. นายอ่าหนัด   เกกินะ
2. นายบุรพล  จิตต์ณรงค์
3. นายยุทติพงษ์  นกแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายจีรศักดิ์  บุญเต็ม
2. นางสาวชานัดดา  รักพร
3. นายชาริฟ  สมุทรสารัญ
4. นางสาวนราเกตน์  ลิ่มสกุล
5. นางสาวบุญเพ็ญ  จำเริญกิจ
6. นางสาวปลายฟ้า  นองเนือง
7. นายสุเมธ  สฤษดิสุข
8. นายอัมรินทร์  คงเดิม
 
1. นางสาวนิรัตน์  เพชรแก้ว
2. นายเอกพงษ์  สงวนทรัพย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  กิจผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ผิวสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฎฐา  กาน้อย
4. เด็กหญิงณัฐชา  เสี้ยมสอน
5. เด็กหญิงประภัสสร  เพชรคงทอง
6. เด็กหญิงปาลิตา  ยอดมณี
7. เด็กหญิงมลฤดี  อุดมดี
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  หนูคล้าย
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทิพย์กองลาศ
10. เด็กหญิงอติกานต์  เอียดคง
 
1. นายครรชิต  หัสเกิด
2. นางจีรพร  หัสเกิด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงจันทิมาพร  ชัยแก้ว
3. เด็กหญิงพจน์จนี  หนูเอี่ยม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจสมุทร
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วละเอียด
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์น้อย
7. เด็กหญิงสุธีรา  แก้วพรม
8. เด็กหญิงอลิสดา  ฝักฝ่ายธรรม
9. เด็กหญิงเกศินี  รักราวี
10. เด็กหญิงไปรยา  ตะเหลบ
 
1. นางสาววรรษมน  วโรตมะวิชญ
2. นายธีระศักดิ์  ศรียันต์
3. นางสาวณัฐกานต์  จงขจรวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายซิดดิก  ตาหมาด
2. เด็กชายณัฐกมล  สุวรรณ์
3. เด็กชายธีระเดช  อ่อนรักษ์
4. เด็กชายปราเมธ  งะเจ๊ะ
5. เด็กชายปริญญา  แก้วรัตนะ
6. เด็กชายวีระยุทธ  หล้าดี
7. เด็กชายวุฒิกำชัย  เยี่ยมสิริวุฒิ
8. เด็กชายศิรวิทย์  หมันเหตุ
9. เด็กชายศิรวิทย์  หมัดอาดัม
10. เด็กชายอัมมาร์  รักสัตย์
 
1. นางอารี  อัตตวิศาล
2. นางสาวนูรีซา  ปูเต๊ะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายกฤตเมธ  นุ้ยสวี
2. นายกล้าณรงค์  ทิพย์มี
3. นายธนนิตย์  เผือกสวัสดิ์
4. นายนเรนทร์ฤทธิ์  จันทะเนียร
5. นายพิทยาภรณ์  อ่อนโฉม
6. นายวชิรพันธ์  มากคง
7. นายสหฤทธิ์  สังข์ช่วยนา
8. นายสุทธิพงษ์  บุญญาธิการ
9. นายเกียรติศักดิ์  เผือกสวัสดิ์
10. นายเจษฎาทิต  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุภาภรณ์
2. นายธงชัย  เทพพิมล
3. นายพงษ์ศักดิ์  ย่องบุตร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงญาดา  สวัสดิวงษ์
2. เด็กชายธนัท  เชาวน์เสฏฐกุล
 
1. นายอังคาร  จันชัยชิต
2. นางนงเยาว์  กลอนสม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณัฐกมล   เซ่งล้ำ
2. เด็กชายธัญพิสิษธ์  สุวรรณมณี
 
1. นางชมัยรัตน์  เชียร์ศิริกุล
2. นายสมดี  เคี่ยนบุ้น
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายปฐมพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูคง
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง
2. นายสนิท  สุวรรณขาว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายจิรเมธ  พูลศิริ
2. นางสาวพริมา  บรรยงคนันท์
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายอภิสิทธ์  เพ็งสวัสดิ์
2. นางสาวเนตรชนก  นาคแก้ว
 
1. นางอุบลรัตน์  สุขนาวา
2. นายอรรถวิช  สุวรรณโชติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นางสาวกรศิรัศมิ์  แก้วเกื้อ
2. นางสาวภวิษย์ชพร  ปลอดกำ
 
1. นายจริญ  อินทร์ทอง
2. นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงมนทกานติ  ฤทธิ์จำนงค์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอาคม  ทองเสน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  สุขกรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิมุสิก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายธนพล  คงนวลใย
 
1. นายกรุงทอง  มามาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายธิติวุฒิ  เพ็ชรเล็ก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นายธัีรภัทร  คงอุปการ
 
1. นางสาวชาลินี  แซ่จ้อง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎานนต์  ธานินพงศ์
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงเกียรติสุดา  ตัณฑกิจวัฒนะ
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วทอง
 
1. นายแสนพิศิฐ  นฤภัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายชัยวัฒน์  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาววิกาวี  รัตตมณี
 
1. นายใจเย็น  พรมชู
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวโชติกา  จันทร์ทองโชติ
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวรรณรัตน์  รักพรม
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. เด็กชายสมหมาย  ศรีสมทรัพย์
 
1. นายพิทักสันต์  ลิ่มวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายอโนชา  ดิฐมาตย์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาววันวิสาข์  นิสโร
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวนูรีน  ยีมัสซา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. นางสาวจาริยา  บุญล้ำ
 
1. นายพิทักสันต์  ลิ่มวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกุลทิวา  พวงสอน
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยสงคราม
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงศศิประภา  เดชศรี
 
1. นางสาวอลิษา  ทองเจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวเพชรนิล  สุขจันทร์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาววาทินี  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวฐิตาพร  ลิ้มมธุรสกุล
 
1. นางสาวกัยฟาน  กาฮง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงอารียา  อยู่มา
 
1. นางรัตนา  วงศ์ลีลากรณ์
2. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาววราภรณ์   เอื้อนไธสง
2. นางสาวเพ็ญพิชา  ทองสุข
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทิพอรรถ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  หมาดนุ้ย
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
2. นางสาวสุดาพร  พรมจิตร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงอมลณัฐ  วงศ์ลดารมย์
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกวี  สมัครพงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอนุภัทร  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นางสาวฐาปนี  ชาติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1. นายหัสวรรษ  ศรีสงค์
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุภาพร  มากชู
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงณัฐกมล  โสภาพล
2. นายสุทธิพงษ์  ขาวดำ
3. เด็กหญิงอาทิตญา  พูลเถียะ
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
2. นายกรุงทอง  มามาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกฤตเมธ  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายวาคิม  ด้วงครุฑ
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทน์เทศ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวธนิพร  ช่วยเล็ก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชาย พีรพัฒน์   ลรรพรัตน์
2. เด็กหญิง สุภาวดี    อำปลอด
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทรังษี
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
2. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายสนันตน์  ช่วยเล็ก
2. นางสาวสายวารี  บุญช่วย
3. นายอัครวิทย์   ทองทิม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายระบิล  เลาะเสิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษฎา  ทองรักษา
2. นายธีรพงศ์  อำพรรรณ์กาญจน์
3. นายอัษฎาวุฒิ  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
2. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวกรรณิการ์  เย็นรักษา
2. นายคุณากร  ทองเกียว
3. นายสุริยา  ชวดชุม
 
1. นางโสภา  เพชรแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายปริญญา  แซ่ชิน
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายจิรวัฒน์  ทองกลอม
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายภูวมินทร์  ดำทับ
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายวริศ  มากแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวงวรษ์ชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายวุฒิชัย  สายรัตน์
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  สว่างเดือน
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  วัฒนา
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายอิทธิพงศ์  กานนอก
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
 
1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  สังข์กล่ำ
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายพีรพล  อังคะมาตย์
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงภัทรภร  หลีซี่
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายภัครพงศ์  ชูเพชร
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  นาคภู่
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
 
1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงเรวดี  สังข์กล่ำ
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวอนิสา  ตะโกพร
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  วงศ์แสง
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเหลือ
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นายถิรวุฒิ   เพชรกาฬ
 
1. นายกฤษฏิ์  โพชนุกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวโรตม์  เทศทอง
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงภรณ์ไพลิน  เกตุแก้ว
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพ็ชรคีรี
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายสรชา  ธีระกุลพิศุทธิ์
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายฉัตรชัย  ห้องแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทร์มณี
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงภูพิชญา  ดวงคงทอง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มเจริญกิจไพศาล
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวโสภิดา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายณัฐพล  นพรัตน์
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายอภิรัตษ์  เรืองหอม
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กชายภูมินันท์  วงศ์วุ่น
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายดรัณภพ  เกิดแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายอภิรักษ์  บุญสนอง
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายทินกร  ดวงนิราส
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  พันเดช
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงพิชญา  ไพบูลย์สมบัติ
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายชัยพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนฤกานต์  ปานสังข์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธัชพล  สุทธิวา
2. นายธเนศ  มลิชู
3. นางสาวนันท์นภัส  คำแหง
4. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
5. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
6. เด็กหญิงวีรดา  เกตุสว่าง
7. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วงโชค
8. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นางสาวนพมณี  สุดทองคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
2. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
3. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
4. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
5. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
6. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
7. นายวโรตม์  เทศทอง
8. นางสาวเพียงรวี  วีระวรรณ
9. นายไพสิฐ  ธีระกุล
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
2. นายธิติกร  ปิยนุสรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายธราเทพ  หอมรูป
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รัตนวรรณ
4. นางสาวพิยดา  บำรุงศรี
5. นายวัชรินทร์  ถาวรวงษ์
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  เดชะ
7. นายสรวิศ  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงสิริมา  รุ่งเรือง
9. เด็กชายอธิวัตร์  ยอดเพ็ชร
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
2. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
3. นายสมพร  เจริญศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกนกกานท์  พัดแดง
2. เด็กหญิงกนกพร  ขุนโหร
3. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
4. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
5. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
6. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
7. นางสาวปิยณัฐ  ปานสง
8. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
9. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
10. นายภูริเดช  สุวรรณจุณีย์
11. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
12. นายวโรตม์  เทศทอง
13. นายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
14. เด็กชายอายุวัต  ทวีรัตน์
15. เด็กชายเหมรัศมิ์  สองเมือง
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
2. นายธิติกร  ปิยนุสรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ  รอดสิน
2. นางสาวชนิสรา  ศิริพรไพบูลย์
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
4. นางสาวณัชชา  เตียวองอาจกุล
5. เด็กชายณัฐยศ  ตุ้มทอง
6. นายทินกร  ดวงนิราส
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  สง่า
8. นางสาวพรธิรา  ทองภูเบศ
9. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มเจริญกิจไพศาล
10. เด็กชายภูวดล  ทรัพย์สิทธิเวศย์
11. นางสาววารุณี  พันธ์ศรี
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  พันเดช
13. นายวุฒิชัย  สายรัตน์
14. เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิกุล
15. เด็กชายเอกนรินทร์  เกิดฤทธิ์
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
2. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ประดู่
2. นางสาวณิชกมล  มณีฉาย
3. นางสาวนริศรา  อุปการณ์
4. นางสาวนฤกานต์  ปานสังข์
5. เด็กชายปณิธาน  บุญเรือง
6. เด็กชายปรวิทย์  สุชาติพงศ์
7. นายปวิธชาต  ลายงาม
8. นายพงศกร  สมเชื้อ
9. นางสาวพรศิริ  สุมงคล
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธาระเนตร
11. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
12. เด็กหญิงศกมณฑ์  เพียรอนุรักษ์
13. เด็กหญิงสิริประภา  ไกรนรา
14. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
15. นางสาวอังค์วรา  อินทรสุวรรณ
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
2. นางสาววณิชศรา  เรืองแก้ว
3. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
4. นางสาวชุตินันท์  ทองเนื้อห้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
2. นายจิรวัฒน์  ทองกลอม
3. เด็กชายจีรภัทร  แก้วมุณี
4. นายณัฐวุฒิ  คำนึง
5. นายนาราภัทร  ทองบุญเรือง
6. เด็กชายปริญญา  แซ่ชิน
7. เด็กหญิงพิชญา  ไพบูลย์สมบัติ
8. นายภัครพงศ์  ชูเพชร
9. นายภาณุวัฒน์  จิตจันทร์
10. เด็กชายวรรณกร  วงคจิตต์
11. นายวิศรุต  ศรีปาน
12. เด็กหญิงสุวิชาดา  โอภาศย์
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
2. นายนรพิชญ์  เลื่องลือ
3. นายณัฐพงษ์  กลั่นพิกุล
4. นางสาวอมเรศ   เสนประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายคมสันต์  สิงเดชะ
2. เด็กชายจักริน  ขาวสุวรรณ
3. นางสาวฐิติมา  กฤษฎาสกุลการ
4. นางสาวมณฑาทิพย์  จรรภูยา
5. นางสาวศศิธร  ภูมิพันธ์
6. นางสาวศศิวิมล  สังข์กล่ำ
7. นางสาวศิขรินทร์  ภูมิพันธ์
8. นางสาวสุวนันท์  นาคภู่
9. นางสาวอนิสา  ตะโกพร
10. เด็กชายอิทธิพงศ์  กานนอก
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งทอง
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
2. นายทรงศิลป์  สามารถ
3. นายไพทูรย์  ธนะไชย
4. นายขลุ่ย  หนูสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์เกิด
3. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
4. เด็กหญิงญาณันธร  ยศขุน
5. นายฐิติพันธิ์  อ้อยศรีสกุล
6. เด็กชายธนภัทร  ดีดวง
7. เด็กหญิงนุสนัน  นุ่นไฝ
8. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
9. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
10. เด็กหญิงวนัชญานันท์  ช่อผูก
11. นางสาวศรุตา  โทมณี
12. นายสราวุธ  สงนาค
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
4. นางสาวปวันรัตน์  พรหมทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่ว่อง
2. นายกฤตวรรษ  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ยาพันธุ์
4. นายชนาธิป  คงอ่อน
5. นายชัยวัฒน์  อินไชยทอง
6. เด็กชายชัยวัฒน์  ทานะวัน
7. เด็กหญิงณราทิพย์  ยืนยง
8. นายณัฐวุฒิ  ธรรมโชโต
9. นายนพดล  อุปชัย
10. นางสาวนลินตา  ทวนสุวรรณ์
11. นางสาวปภัสสร  จิระกร
12. นายพัชรพล  กิ้มถ้อง
13. เด็กหญิงมันทิกา  ปวงประชัง
14. นายยุทธพิชัย  ไชยศรี
15. นายวันเฉลิม  วงศ์แสง
16. นางสาววิภาพร  ทองจินดา
17. นายศุภกร  แก้วทอง
18. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วทอง
19. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ทองนวล
20. นายสุเมธ  รอดผล
21. นางสาวอนุสรา  สลับศรี
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางสาวปานเลขา  ธารานุวัฒน์
3. นางสาวพัณณิตา  มณี
4. นางสาวภานุมาศ  นิคมรัตน์
5. นายวิสิทธิ์  ทองนอก
6. นางสาวมุจลินท์  คณะทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ยอดมณี
3. เด็กหญิงจิราภัทร  สวัสดิ์อุบล
4. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไทยเกิด
5. นางสาวทัศนีย์  ขุนสิทธิ์
6. นางสาวธันยเรศ  ทับวิเชียร
7. นางสาวนัฐกานต์  ฮวดทวี
8. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ด่าน
9. นายพุฒิพงศ์  สวัสดิ์อุบล
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยเพชร
11. นางสาวรัชนีกร  สมทรง
12. เด็กหญิงศศิกานต์  เมืองน้อย
13. เด็กหญิงศุภดา  สุขเกษม
14. เด็กชายสันติสุข  สกุลเพชร
15. นางสาวสาวิตรี  เกิดเกลี้ยง
16. นางสาวสุทธิดา  บุญเหลือ
17. เด็กชายอติวัฒน์  โกติ
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  มีชัย
19. นางสาวอัจฉรา  หลวงปราบ
20. เด็กชายไวยรัตน์  มณีฉาย
 
1. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
2. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
3. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
4. นางสาววาสนา  อินทกรูด
5. นางสาวสุชญา  เทือกสุบรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวขนิษฐา  หมวกทอง
2. เด็กชายคณิน  ดวงรัตน์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สอนขำ
5. เด็กหญิงณินทิรา  คงเกิด
6. เด็กชายธนวัตน์  อินทองปาน
7. นายธรรมกฤษณ์  แพกุล
8. นายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
9. เด็กหญิงบุญสิตา  เต็มวิจิต
10. นายพชร  ดวงใหญ่
11. เด็กหญิงพิมพิศา  งามประดิษฐ์
12. เด็กชายภูริพัฒ  ผลเจริญ
13. เด็กหญิงมินตรา  งามเสมอ
14. นางสาวศตพร  โสภณ
15. เด็กชายศักดิ์สรรค์  แซ่ตั้ง
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมมุ่ง
17. เด็กหญิงสุชานาถ  มณี
18. นายอภิสิทธิ์  พัฒนประดิษฐ์
19. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
20. เด็กชายเมธัส  อินจันทร์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
2. นางจรัญญา  สอนขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธนัชชา  สอาด
2. เด็กหญิงลูกแพร์  แย้มบุปผา
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยสกุล
4. เด็กชายศุภกร  สอนประสม
5. เด็กหญิงอภิสรา  ช่างสลัก
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  วิชัยดิษฐ
3. เด็กหญิงภาณุมาส  เดชบุญพบ
4. เด็กชายเอกพงษ์  ฉิมวารี
5. เด็กชายโภคิน  รอดนาโพธิ์
6. เด็กหญิงโศภิดา  ไสรินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
2. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นายกวิน  ถาวรบุตร
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  เพชรบูรณ์
3. เด็กชายมรุเดช  คงจันทร์
4. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หวานทอง
5. เด็กชายอธิบดี  มุมสำ
6. เด็กชายเชษฐวัฒน์  ทุ่มสวรรณ์
 
1. นายธรรมรงค์  จองเจริญผล
2. นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม
3. นายพิชญะ  ลียะผลมงคล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
2. นายจอมพล  ประเสริฐ
3. นางสาวทรรศนีย์ยา  หอมกลิ่น
4. นางสาวมนัสญา  สงัดกิจ
5. นางสาววรรณพร  พูลศรี
6. นายอนุภัทร  ราชนานนท์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
2. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายกฤษกร    คงเต็ม
2. นายคุณานนต์   วัฒนเชาวกุล
3. นายนนทพันธ์   จันทร์เกตุ
4. นางสาวลลิตาพร   พุฒศรี
5. นายวีระพงษ์   แจวิจารณ์
6. นายโพธิกร   เพ็ชรคง
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
2. นางสุกัญญา  จันทร์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายชญาณัฐ  ฉัตรศรีสกุล
2. นายณัฐบวร   ธนพัฒน์ศิริ
3. นางสาวทรงอวยพร   สังข์ด้วงยาง
4. นางสาวพิชญานิน  หนูศรี
5. นายศุภกันต์   ทองรัตน์
6. นายสุวพงษ์   ศรประสิทธ์
 
1. นายอนุวัฒน์   ชาญอาวุธ
2. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
3. นายวีระ  รักงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อินนุพัฒน์
2. นายกายสิทธิ์  ทองดีเพ็ง
3. นายการัณยภาส  คงฤกษ์
4. นายกิตติพิชญ์  นพฤทธิ์
5. นางสาวจิราพัชร  พูลมาศ
6. นางสาวชฎาพร  เพชรชนะ
7. นางสาวชนิกานต์  บุญนาค
8. นางสาวชาติรส  จันทรณะ
9. เด็กหญิงฐิตินันท์  รักบำรุง
10. เด็กชายณฐพัชร  ยี่หวา
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงไสยา
12. นางสาวตรีรดา  สิงห์คาร
13. นายถิรวัฒน์  จรานุพงศ์
14. เด็กหญิงทิฐินันท์  รักบำรุง
15. นายนนทพัทธ์  สังข์สำราญ
16. นางสาวนรีรัตน์  ทิพย์เกิด
17. นายนวัต  พยัคฆชาติ
18. นายบดินทร์  ยี่หวา
19. นายพงศกร  ศรีระบาย
20. นายพชร  ปิ่นสวัสดิ์
21. เด็กหญิงพิชาพร   สถิตพรบรรพต
22. นายภัคพล  หลิมพันธ์โชติ
23. นายภานุสรณ์  สาริขา
24. นางสาวมณฑิรา  แสงจันทร์
25. นางสาวมัทนาวดี  ม่วงพานิช
26. นางสาวมัลลิกา  สว่างอัมพร
27. นางสาวริญลภัส  ขวัญมุณี
28. นางสาววิลาสินี  ไหม่ด้วง
29. นางสาววิลาสินี  พาลเสือ
30. นายศาตพิชญ์  รำไพ
31. เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง
32. เด็กชายศุภณัฐ  พันมุสิต
33. นายอดุลวิทย์  กายแก้ว
34. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
35. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรสาร
36. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทอง
37. นายอัษฎาวุธ  เชาวลิต
38. นางสาวอาทิตติยา  ฉิมทับ
39. นางสาวอินทิรา  อินวารี
40. เด็กชายเสกสรร  ขนนวล
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
2. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
3. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
4. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
5. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  นวลนก
2. นายกฤษณพล  หนูคล้าย
3. เด็กชายกันตภณ  รุ่งเรือง
4. นายคามิน  เสนาวัลย์
5. นางสาวฉัตรประภา  คล้ายกุ้ง
6. นายชนวีย์  ศรีสะอาด
7. เด็กหญิงณัฎนรี  อินตะโสม
8. เด็กหญิงตรีสุคลธ์  วีระการณ์
9. นายติณณภพ  ช่วยคง
10. นายต้นไม้  หนูเนียม
11. นายธนวิทย์  เพชรแก้ว
12. นายธนายุทธ  ธนะเศวต
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์
14. นายธัชนนท์  ศักพันธ์
15. เด็กหญิงธัญจิรา  หิรัญสาลี
16. เด็กหญิงธันยพร  สุขผ่อง
17. นางสาวบุษบง  สิงห์จิตต์
18. เด็กหญิงปทุมพร  กระวิก
19. นางสาวปานดวงใจ  สุยโฉ
20. นางสาวพรชิตา  โพธิ์สาลี
21. เด็กชายพัชรพล  วีระวรรณ
22. นายภูริศร์  ตรีรัตนานุกุล
23. เด็กชายภูเมศ  ภูมิสมบัติ
24. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานเส้ง
25. นางสาวมะลิวัล  หนูพุ่ม
26. เด็กชายมาวิน  บัลลังก์
27. นายยงยุทธ  ชุมอินทร์
28. นายรชาคริน  ชุมคง
29. เด็กหญิงวิณัฐชา  กลั่นเกลี้ยง
30. นางสาวศราวดี  ขุ่นต่างตา
31. เด็กหญิงศิริขวัญ  แซ่ว่อง
32. นายศิริจักรี  เปศรียะโร
33. นางสาวสวรส  โปฏกรัตน์
34. เด็กหญิงสุธาพร  เลี่ยนกัตวา
35. นายสุรศักดิื  สังข์ขาว
36. นายสุวิจักษณ์  เข็มเศรษฐี
37. นางสาวสุวิชญา  รักษากิจ
38. เด็กหญิงอติญา  แดงสุวรรณ์
39. นายเจตน์สฤษฎิ์  เกื้อหนุน
40. นางสาวแพรชมพู  เวทยประสิทธิ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
2. นายเอกสัคค์  ประสมสุข
3. นายนริศวร์  แก้วมณี
4. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
5. นางอัจฉรา  รัตนจรณะ
6. นางกิติมา  สละจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  บุญเกลี้ยง
2. นางสาวกนกวรรณ  สินธุ์สาย
3. เด็กหญิงกฤษญา  เนียมเกลี้ยง
4. นายกิตติพัฒน์  คชภักดี
5. นายคณัสนนท์  เกิดเขียว
6. นายคณาธิป  คงขลิก
7. เด็กชายจรัญ  พรหมวิหาร
8. เด็กหญิงจิระภาภรณ์  ปัญจะสุวรรณ์
9. นางสาวฉัฏฐมี  อิทรฤทธิ์
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผิวคล้ำ
11. นางสาวณัฐชา  สงอักษร
12. เด็กหญิงณิชา  คำแก้ว
13. เด็กหญิงทัศวรรณ  ทองเคร็ง
14. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  แก้วสองศรี
15. นางสาวทิพวัลย์  นรสิงห์
16. เด็กหญิงทิพวัลย์  ขุนเพชรแก้ว
17. นายธนภัทร  อินทันแก้ว
18. นายธนาวุฒิ  อ่อนภักดี
19. เด็กหญิงบุญญาพร  คงแป้น
20. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
21. เด็กหญิงปัณณพร  เมืองทอง
22. นายปิยราช  พรหมเงิน
23. นายปุณณรัตน์  ขำปราง
24. นายพงศกร  คงดำ
25. นายพรรษกร  คลิ้งทอง
26. นางสาวพิราวรรณ  บัวศรี
27. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พูนแก้ว
28. เด็กหญิงภานุมาศ  เขียวบุญจันทร์
29. นายยศกร  ชะนะสงคราม
30. นายวรกานต์  รัตนะ
31. นายวสันต์  คงดี
32. นางสาววิภาวรรณ  ทองมาก
33. นางสาวศิริวรรณ  นวลจันทร์
34. เด็กหญิงสริตา  ตรีแก้ว
35. เด็กหญิงสุนิษา  ขุนรักษ์
36. เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยเคร็ง
37. นางสาวอรพรรณ  ชุมประมาณ
38. เด็กหญิงเกศรา  ขุนบุญจันทร์
39. นางสาวเนาวรัตน์  เผื่อนคำไฮ
40. นางสาวเพชรลดา  เรืองฤทธิ์
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
2. นางจิราพร  ควนวิไล
3. นางชุติมา  วินิโย
4. นางจำเนียน  เปลี่ยนจันทร์
5. นางสาววจิรา  สังข์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทสะเร
3. นางสาวกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
5. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
6. เด็กชายกิตติรัฐ  เรืองศรี
7. เด็กชายก่อกานต์  โกสัยยะ
8. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
9. เด็กชายคณธร  นวนดำ
10. เด็กชายจีราวัชช์  พลานุรักษ์นิธี
11. นางสาวชนัญชิดา  ปัญญะ
12. เด็กหญิงชนิกานต์  อินทธิพันธ์
13. นายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
14. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
15. นางสาวณัฐริกา  ขวัญเรือง
16. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
17. นางสาวณาตาลีย์  ธรรมรักษา
18. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
19. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
20. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
21. นายนลธวัช  แซ่ตั้ง
22. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
23. นางสาวนาเดียร์  จันทร์รัตน์
24. นางสาวพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
25. เด็กหญิงภันทิลา  จันทร์ศรีใหม่
26. นายภานุพงศ์  ขุนเเดง
27. นางสาวรวิวรรณ  ผ่องแผ้ว
28. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
29. เด็กหญิงวนันท์ชนก  พงศาปาน
30. นางสาววศินี  อิสระ
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทสะเร
32. นางสาวสลิลทิพย์  แสงศรี
33. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
34. นายอภิรเดช  พยาบาล
35. เด็กชายอริย์ธัช  แก้วพิมล
36. นายอันวา  เพ็ญจำรัส
37. นายอาทิตย์  ทองอร่าม
38. เด็กชายฮันฟาร์  เปาะอีเเต
39. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
40. เด็กชายไกรเวช  พรมเเก้ว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายเขมรัฐ  อภิรักษ์
3. นายสายชล  จุลเอียด
4. นางจารุวรรณ  ทองสว่าง
5. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
6. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
7. นางสาวกีรกาญจน์  เเก้วขอมดี
8. นางรุ่งนภา  วัชรปิยานันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมจันทร์
2. เด็กชายกรกช  ลิขิตการ
3. เด็กชายกฤษฎาชัย  ชวดชุม
4. เด็กชายกษิดิศ  บุญสนอง
5. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
6. เด็กหญิงจิราพัชร  ไข่แก้ว
7. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
8. เด็กชายชัยนันท์  นิยมเดชา
9. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
10. เด็กชายณรงค์  บุญฤทธิ์
11. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
12. เด็กชายธนกฤต  แววศักดิ์
13. นางสาวธนัชพร  ราโชกาญจน์
14. เด็กหญิงธันยพร  ทองแก้ว
15. นางสาวธันยมัย  ไชยสุวรรณ
16. นายธุวานนท์  นาคชู
17. นายนพรุจ  สมปรีดา
18. นางสาวนันทวดี  ทองขาวบัว
19. นางสาวนันทิพร  วงศ์วิวัฒน์
20. เด็กหญิงนาตยา  หนูเสมียน
21. เด็กหญิงนิตยา  กานิสันติ
22. นายนิธิศ  ณ พัทลุง
23. นายปิยะพล  ทินกร
24. นายพงษ์พัฒน์  สุขเพ็ญ
25. นายพรหมบัณฑิต  แปงใจ
26. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
27. เด็กหญิงภาวิณี  โดดำ
28. เด็กหญิงมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
29. นายวรยุทธ  คงช่วย
30. เด็กหญิงวรรณคดี  วรรณศิลป์
31. เด็กหญิงวรรณสรณ์  คชผล
32. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
33. นายสรวิศ  บุญสนอง
34. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนนุพงศ์
35. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ภู่
36. เด็กชายสุริยะกมล  อุตระนาค
37. เด็กหญิงอลิชา  สายวิเชียร
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทายี
39. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
40. นายโกสินทร์  จงกลพืช
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
3. นายธนิต  โสธรจิตต์
4. นายอรรถ  เภรีกุล
5. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
6. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
7. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
8. นางสาวปัทมา  วันทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. นางสาวกนกพรรณ  ทาบุญ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกลี้ยงสุวรรณ
3. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์วานิช
4. นายกิตติ  คงทรัพย์
5. นายกิติภูมิ  มือเพชร
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิชัยดิษฐ
7. นายฉัตรภู  อมรจรรยาพันธ์
8. นายชนะชัย  นวลเส็ง
9. นายชาญณรงค์  ยุระเกตุ
10. นางสาวณัฐติยา  บุญถนอม
11. เด็กหญิงณัฐริกา  ต้นเนียม
12. นายณัฐวุฒิ  ศรีประวัติ
13. เด็กหญิงทิพย์ยดา  เขียวอ่อน
14. เด็กชายธนากร  วิริโยกุน
15. นางสาวธัญวีร์  มีเดช
16. นายธาราดล  นาคพัฒน์
17. เด็กหญิงธีรตา  แซ่ผัวะ
18. เด็กหญิงนภัสสร  นิยะกิจ
19. เด็กหญิงปริมชนก  นราพงษ์
20. นายปิยพงศ์  ทองพระ
21. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทรงประเสริฐ
22. เด็กหญิงพิชาภา  เพ็ชรถึง
23. เด็กหญิงพิมพิศา  สำราญสุข
24. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุดฝ้าย
25. นายภูมิพัฒน์  ไชยพันธ์
26. เด็กหญิงมัญชุภา  จนะอินทร์
27. เด็กหญิงมาติกา  นิยม
28. เด็กชายรติพงศ์  สุทธินิยม
29. นายรังสรรค์  ยังฉิม
30. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วิชัยดิษฐ
31. เด็กหญิงวรรณศิริ  แสนอภัย
32. นางสาวศศิมา  เมืองนิล
33. นายสหัสวรรษ  ทองมีสุข
34. เด็กหญิงสากีนะ  พยัควัลย์
35. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อิ้วลันตา
36. นายอภิวัฒน์ชัย  สุทธินิยม
37. นางสาวอมรรัตน์  จิตจง
38. นายอรรถพร  สังข์ทอง
39. เด็กหญิงเกวลิน  ตือติ่ง
40. เด็กหญิงเกศกนก  สุบรรณ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
2. นายอนุพงศ์  สุวรรณจันทร์
3. นางสาวเกศรานันท์   บุระชัด
4. นางสาวศศิธร  ปานเพชร
5. นางสาวนูรยีฮะห์  สะแลแม
6. นางสาวสิรีรัตน์  จ่าวัง
7. นางสาวลัดดา  ชัชวาลย์
8. นางสาวณัฏฐชญา  ชื่อมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายณัฐกรณ์  พลนาการ
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นางผกาศรี  สุวรรณบำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวปุ๋ย  สมสิน
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวธิมาพร  พลายด้วง
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายศักรินทร์  ใหญ่ไล้บาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธนพล  รักษา
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงซาจีร่า  มูฮัมหมัด
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริยากร  วิเชียร
 
1. นายสุรศักดิ์  ครุฑเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวภัทราวดี  ทองมี
 
1. นายซามูเอล  นุ่นทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวอุนนดา  ปานทน
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กชายกิตติพล  คะทะวะรัตน์
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายพิชญุตม์  วัชรปิยานันท์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายชินนนท์  สืบวงศ์
 
1. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายนายอันวา   รองเดช
 
1. นายนายวีระ   รักงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
 
1. นางสาวมณัสยา  สำเภารัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช   รวมสุข
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงซาจีร่า  มูฮัมหมัด
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ธรรมพันธ์
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นายภาคภูมิ  ใสสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายวรพจน์  คงไสยะ
 
1. นายวรศักดิ์  กาญจนานันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายรัชรากร  หลานอา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายกัมปนาท  พรผล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงสตรีทิพย์  โบบทอง
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญกาญจน์
2. เด็กชายการันยภาส  สุริยะเกียรติดำรง
3. เด็กชายจักภัทร  เพ็ชรยิ้ม
4. เด็กชายจิรพัชร  ชูดำ
5. เด็กชายฐิรวัฒน์  แซ่ฉิ่ง
6. เด็กชายทิวา  เพ็ชรรัตน์
7. เด็กชายธณพงศ์  เปี้ยสุพงศ์
8. เด็กชายนฤภัทร  นวลมิ่ง
9. เด็กชายสหชาติ  ชุมทอง
10. เด็กชายอภิโชค  ภูริปามี
11. เด็กชายอาดีน  โต๊ะหมุด
12. เด็กชายอิทธิพล  ชุ่มวงศ์
 
1. นายธรรมรงค์  จองเจริญผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มาลัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉิดฉิ้ม
3. เด็กหญิงดุจญาดา  สุวรรณมณี
4. เด็กชายธราเทพ  มีแสงนิล
5. เด็กหญิงนุรอัยนี  เภาเส็น
6. เด็กชายปัญญพัฒน์  ชูเชิด
7. เด็กชายพลกฤต  วริศราพงศกร
8. เด็กหญิงภัคนันท์  วังสปราบ
9. เด็กชายรักษิต  แก้วนุ้ย
10. เด็กชายวรากร  ปราบณรงค์
11. เด็กหญิงวศินี  ชาติดำ
12. เด็กหญิงสุกฤตา  ชุมพลรบ
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
2. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
3. นายชำมะรี  สะมะแอ
4. นายครรชิต  บุญไกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายจรูญโรจน์  ทับธานี
2. เด็กหญิงจัณฑิมา  ทองจันทร์แก้ว
3. เด็กชายจิรเมธ  เทพชาลี
4. เด็กชายธนบดี  ใจอารีย์
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขนาดผล
6. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงทะเล
7. เด็กชายพันธกานต์  สุทธิกุล
8. เด็กหญิงภัทรียา  อินตะนา
9. เด็กหญิงอัณฑิมา  ทองจันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงไปรญา  นากุดนอก
 
1. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
2. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
3. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกัญจน์พิสิษฐ์   สันตยากร
2. นางสาวชนนิกานต์  ช่วงรัตน์
3. นายตรีกวินท์   วัชรานุรักษ์
4. นายต้นไม้  หนูเนียม
5. นายพรหมเทพ   คล้ายสนิท
6. นายรชาคริน   ชุมคง
7. นายศราวุธ   กรุตรนิยม
8. นายศิริจักรี   เปศรียะโร
9. นายศุภวิชญ์   สิทธิรักษ์
10. นายสุรศักดิ์   สังข์ขาว
11. นายสุวิจักขณ์   เข็มเศรษฐี
12. นายเจตดิลก  อุ่มอาสา
 
1. นายนริศวร์  แก้วมณี
2. นายนริศวร์  แก้วมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายจิรายุส  สุทธิประภา
2. นายปวริศร์  โกสินทร์
3. นายมณฑล  ชูแก้ว
4. นายมนต์ชัย  แนมใสย
5. นายวชิรพงศ์  แสนทวีสุข
6. นายศักย์  ศรีสุขแสง
7. นายสรายุทธ  หลิมปานนท์
8. นางสาวสิริวิมล  วงษ์ดาว
 
1. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
2. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
3. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายนราวุฒิ   กลิ่นมาลี
2. นางสาวปัญญรัตน์   เพ็ชรแท้
3. นายปัณณวิชญ์   ภัทรวิศิษฏ์
4. นางสาวศิริพร   พิมอุบล
5. นายศุภากร   ผลผกา
6. นางสาวสมฤดี   สกุลจีน
7. นางสาวสุธีรา   บุญธรรม
8. นางสาวอุไรพร   พิมอุบล
 
1. นายกิตติพงศ์   แซ่เฮง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุปธรรม
4. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
5. เด็กชายกิตติพศ  ศิลาพัฒน์
6. เด็กชายกิตติรัฐ  เรืองศรี
7. เด็กชายก่อกานต์  โกสัยยะ
8. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
9. เด็กชายคณธร  นวนดำ
10. เด็กชายจัสติน  เบญจตระกูล
11. เด็กชายจิรันธนิน  โทบุรี
12. เด็กชายจีราวัชช์  พลานุรักษ์นิธี
13. เด็กหญิงชนัญชิตา  ศิริรัตน์
14. เด็กชายชนาธิป  วงศ์ประสพชัย
15. เด็กหญิงชนิกานต์  อินทธิพันธ์
16. เด็กหญิงซัซบีนน่า  ยาญอ
17. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
18. เด็กหญิงฑิตยา  รัตนโชติกานนท์
19. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
20. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
21. เด็กชายดลทนา  แซ่เหลียง
22. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
23. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
24. เด็กหญิงปิ่นเพชร  กาญจโนภาศ
25. เด็กหญิงพรนภา  บัวผุด
26. เด็กหญิงพริมา  มณีพรหม
27. เด็กหญิงฟาติล  สัสดีวงศ์
28. เด็กหญิงฟิตดาว  เจ๊ะแว
29. เด็กชายรัชพล  เเสงจันทร์
30. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
31. เด็กหญิงวนันท์ชนก  พงศาปาน
32. เด็กหญิงวิรันนา  ล้อมกลาง
33. เด็กหญิงศศิลักษณ์  บุญช่วย
34. เด็กชายสวราชย์  แก้วนพรัตน์
35. เด็กหญิงสันต์สินี  สุวรรณพานิช
36. เด็กหญิงสโรชา  เรือนทอง
37. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
38. เด็กหญิงอัจฉริยา  อินคง
39. เด็กหญิงเนตนพา  บุญยู่ฮง
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นางสาวธนิกานต์  แก้วมนตรี
4. นางสาวอทิตา  รักนิ่ม
5. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
6. นางสาวสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
7. นายวรวิทย์  เลี้ยงพชระ
8. นางนงเยาว์  วิกรัยเจริญยิ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พรรณกช
2. เด็กหญิงกัลยากร  คำพิระ
3. เด็กหญิงกิรณา  อารีรักษ์
4. เด็กชายคณาสิทธิ์  ไชยสุวรรณ์
5. เด็กชายคามิน  ทับอินทร์
6. เด็กชายจารุพงศ์  ปลอดทอง
7. เด็กหญิงจิรภัทร  หวานวงค์
8. เด็กชายชยานันต์  พันคำ
9. เด็กหญิงณัฐพัชร์  พรพลธีรกูล
10. เด็กหญิงดุสิตา  ศิริรักษ์
11. เด็กหญิงทักษพร  ปาคำ
12. เด็กหญิงทิตยา  สุขเสียงดัง
13. เด็กหญิงธัญชนก  เสาวภาพโสภา
14. เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนา
15. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วประสม
16. เด็กหญิงธีวริศรา  ไชยรัตน์
17. เด็กชายนนท์ปวิธ  ช่วยแท่น
18. เด็กหญิงปวรินดา  บุญกอบแก้ว
19. เด็กชายพัทธดนย์  พันธุ์ภักดี
20. เด็กหญิงพิณรดา  อิ่มสุวรรณ
21. เด็กหญิงภาวดี  แก้วอัมพร
22. เด็กหญิงรสิตา  สุภาวไตร
23. เด็กชายวิภพ  กิ่งพะโยม
24. เด็กชายวิศรุต  สุขพูน
25. เด็กชายวุฒิภัทร  วัฒนผลพินิจ
26. เด็กชายศุภฤกษ์  จันทวงศ์
27. เด็กหญิงสิรภัทร  ธรรมวาโร
28. เด็กหญิงสุภาวดี  ไข่ช่วย
29. เด็กชายสุวิจักขณ์  ประสมพงค์
30. เด็กหญิงอทิตา  ศรีอยู่สุข
31. เด็กชายอลงกรณ์  แจ้งวิโรจน์กุล
32. เด็กหญิงอักษราภัค  พรหมมุณี
33. เด็กหญิงอโยธยา  ศรีสงค์
34. เด็กหญิงฮันน่าเกรซ  กิจนิยม
35. เด็กหญิงเกวลิน  บุญฤทธิ์
36. เด็กหญิงเทียนรุ่ง  สวัสดิโภชา
 
1. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
2. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
3. นายวีระ  รักงาม
4. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
5. นายนรินทร์  สุวรรณรักษา
6. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
7. นางวริสร์ภัทร  ภัทรอานนท์
8. นางสาวศิริพร  พิทักษ์จินดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายกรกพล  ศิริวัฒน์
2. เด็กชายกรวิชญ์  อนุมาศ
3. เด็กชายกันตภณ  อุตมะมุณี
4. เด็กชายคริต  จินดาวงศื
5. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วแสงอ่อน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรากูล
7. เด็กชายตะวัน  คงมี
8. นายธนาวุฒิ  วัธนอินทร์
9. เด็กชายธัญทร  เลินไธสง
10. นายธีรพัฒน์  บุญศิริ
11. เด็กชายธีรเจต  อินทร์จันทร์
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทธรัตน์
13. เด็กหญิงบุญฤทธิ์  ยอดจันทร์
14. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
15. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุดสงวน
16. เด็กชายพงศกร  พรหมสุข
17. เด็กชายพงศกร  ดวงจันทร์
18. นายภัทรกร  ทองเรือง
19. เด็กหญิงภาวิณี  จัตุมณี
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  หีมเห็ม
21. เด็กหญิงมัณทิตา  แดงสว่าง
22. เด็กชายรัชชานนท์  ชำนาญธุระกิจ
23. เด็กหญิงวัชพร  เพชรพันธ์
24. เด็กชายวานิช  ทองสิพพัญญู
25. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมรงค์
26. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทสระ
27. เด็กชายวิทวัส  ชนะวรรณโณ
28. เด็กหญิงศรีญาลักษณ์  ธรรมรงค์
29. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ประเสริฐ
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รักษาชุม
31. เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรบูรณ์
32. เด็กหญิงสิริรัตน์  ชูชาติ
33. เด็กชายสุธีร์  แก้วกิริยา
34. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  กุฬานุวัฒน์
35. นายอภิเดช  ขวัญทอง
36. เด็กหญิงอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
37. เด็กหญิงอลิชา  จันทรสนิทศรี
38. นายอัครพงษ์  เพ็ชรรัตน์
39. เด็กหญิงเปมิกา  ศิริพงษ์
40. เด็กหญิงเสาวภาคย์  อินทมะโน
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
4. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
5. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
6. นายณัฏฐ  สวัสดี
7. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
8. นายเสรี   วรสิทธิกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกวิสรา  ไหมสุข
2. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
3. นายกิตติศักดิ์  ปานยะกุล
4. นางสาวชนัญชิดา  ปัญญะ
5. นายชามีล  กอแล
6. นายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
7. นางสาวณัฐริกา  ขวัญเรือง
8. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
9. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
10. นายธีรวุฒิ  เเซ่ไล่
11. นายนลธวัช  แซ่ตั้ง
12. นางสาวนาตาลีย์  ธรรมรักษา
13. นางสาวนาเดียร์  จันทร์รัตน์
14. นางสาวนูรฮันนาน  บูงาตายง
15. นางสาวปัญญาพร  วิชาเฟือง
16. นางสาวผกามาศ  ไข่มุกข์
17. นางสาวพรธิชา  ศรีสุข
18. นายพิชญุตม์  วัชรปิยานันทน์
19. นางสาวพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
20. นางสาวภัทรนันท์  คำแพง
21. นายภานุพงศ์  ขุนเเดง
22. นางสาวมลทิชา  เเดงรักษ์
23. นางสาวรวิวรรณ  ผ่องแผ้ว
24. นางสาววศินี  อิสระ
25. นางสาวสลิลทิพย์  แสงศรี
26. นางสาวสาธิดา  อรุณพันธ์
27. นางสาวอภิญญา  เกตุคำขวา
28. นายอภิรเดช  พยาบาล
29. นางสาวอัญมณี  แซ่ด่าน
30. นายอันวา  เปาะอีแต
31. นางสาวเมวรินทร์  กิจวุ่นเจริญ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นางรุ่งนภา  วัชรปิยานันท์
4. นายอันวา  เปาะอีเเต
5. นายสายชล  จุลเอียด
6. นางสาวสุนทรี ศรัณย์กร  ธรรมรัตนพงศ์
7. นางสาวอทิตา  รักนิ่ม
8. นางสาวกีรกาญจน์  เเก้วขอมดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกรกนก  ละอองเทพ
2. นางสาวกรรณิการ์  สุปการ
3. นางสาวกฤตพร  ชนะสิทธิ์
4. นางสาวกวิสรา  เอี่ยมศิริ
5. นางสาวกาญจนา  กาญจนะ
6. นายกายสิทธิ์  อนันทกุล
7. นางสาวจิรัชญา  แววภักดี
8. นางสาวชนัญชิดา  อังคะอุทัยวร
9. นางสาวณิชากร  ศรีโชติ
10. นางสาวดาราพรรณ  คงซ้าย
11. นางสาวทัศน์มน  เพ็ชรประสมกูล
12. นางสาวธัญชนก  สุวรรณอ่อน
13. นายนวชนก  เปียคง
14. นางสาวปรัชญาณี  จันทรชาติ
15. นายปิติพัฒน์  ชูปลื้ม
16. นางสาวผจงชนก  แซ่ลี้
17. นางสาวพรพรรณ  ศิวิไล
18. นางสาวพรรณภัค  เจยาคม
19. นางสาวพฤกษา  รัตนพันธ์
20. นายภาคภูมิ  ชัยกลิ่น
21. นายภูบดินทร์  พลธา
22. นายภูริพัฒน์  รัตนประพันธ์
23. นางสาวมธุรดา  ฉ้วนกลิ่น
24. นายรัฐภัทร์  ยอดดี
25. นายวรายุทธ  หมุดระเด่น
26. นายวราเมธ  อินทรพันธ์
27. นายศรัณย์  กาฬสินธุ์
28. นางสาวศศิธร  วงศ์ประดิษฐ์
29. นางสาวศุภราพร  ภู่คลองพลอย
30. นายศุภวิชญ์  ไชยชนะ
31. นายสรายุธ  สุระกำแหง
32. นางสาวสริตา  ชุ่มจำรัส
33. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณทอง
34. นางสาวสิริมาวาดี  แสงทอง
35. นางสาวสุทธิศา  สุขแก้ว
36. นายสุริยา  ลีลานารากร
37. นางสาวสุวนันท์  เพ็ชรจำนงค์
38. นางสาวอังคณา  อภิชาตอุดม
39. นางสาวเกวลี  ผันมะโร
40. นายเจษฎา  แซ่เตี้ยว
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
2. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
3. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
4. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
5. นางสาวมุฑิตา  สุวรรณกิจ
6. นายเอนก  อมราพิทักษ์
7. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
8. นางอรสา  เดชดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญมาก
2. นางสาวกรกนก  พัฒนาเกษมพงศ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  ลือสวัสดิ์
4. นางสาวกัญญ์วรา  ทิษารักษ์
5. นางสาวกานต์รวี  บัวทองคำ
6. นางสาวกุลภรณ์  วุฒิวงศ์
7. นางสาวจันทิมา  สวนกูล
8. นางสาวชฏาธาร  ตั้งสุข
9. นางสาวณัฐฐา  ศรีแก้ว
10. นายณัฐพงศ์  ศักดิ์สงค์
11. นายธนภัทร  เรืองแก้ว
12. นางสาวธัญลักษณ์  สุริยนต์
13. นางสาวนฤมล  รอดบัวทอง
14. นางสาวนวนุช  พงษ์จีน
15. นางสาวปริยฉัตร  ลิขิตเจริญธรรม
16. นายพงษ์พัฒน์  เชื้อหมอเฒ่า
17. นางสาวพรภิมล  รอดแก้ว
18. นางสาวพรรษพร  สุวรรณรัตน์
19. นางสาวพรวดี  เกตุบุญ
20. นางสาวพัชรินทร์  บุญทอง
21. นางสาวพิยดา  ทิมทอง
22. นางสาวรุ่งนภา  ดาวัลย์
23. นางสาววิภาดา  อินทร์แก้ว
24. นายศตวรรษ  กล่อมสุข
25. นางสาวศรัณย์พร  สุมาส
26. นายศิริพงษ์  สุมงคล
27. นางสาวศุภานัน  เพ็งธรรม
28. นางสาวศุภาพิชญ์  ศิลปวิสุทธ์
29. นางสาวสาริดา  ชูขาว
30. นางสาวสุภาพิชญ์  ทองคำชุม
31. นางสาวอนุสรา  ศรีพิทักษ์
32. นางสาวอรนิชา  ชุมบุญ
33. นางสาวอังคณา  เรืองสังข์
 
1. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายธนิต  ชูมาก
3. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นายสำคัญ  ณ ทองแป้น
6. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
7. นางพัตราภรณ์  แผลงรักษา
8. นายวันชนะ  กล่อมสุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชวิศา  ถาวรนุรักษ์
2. นายธนภัทร์  กำลังมาก
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประนีศหัศ
4. เด็กหญิงพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
5. นายภัทรภูมิ  ชูรักษา
6. เด็กชายสรรเพชญ  สุภาวงศ์
7. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
8. เด็กชายอรรฐพล  ช่วยรอด
9. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร    เกษแก้ว
2. เด็กหญิงชลิตา  สุขกรี
3. เด็กหญิงดนญา   ดิษฐด้วงปล้อง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ่งจินดา
5. เด็กชายปิยวัฒน์   ชนะ
6. เด็กชายภคิน   คชสวัสดิ์
7. เด็กชายภานุพงศ์   คงคาสวัสดิ์
8. เด็กชายภานุพงศ์    ศรีศักดิ์นา
9. เด็กชายวัฒนศักดิ์   นาคนิยม
10. เด็กหญิงอัจฉราภา  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางอิสรีย์  อิฐกอ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายคธาวุธ  สีญพัรณ์
2. เด็กหญิงชนันท์รัตน์  จุดสำอางค์
3. เด็กชายธนภัทร  สองสี
4. เด็กหญิงนุชจิรา  จันทร์สุข
5. เด็กชายพิชชาวีร์  บุญศิริ
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ฝอยทอง
7. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รักมาก
8. เด็กชายศิริชัย  เกษตรสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสิริกานต์  วัฒนศิริ
10. เด็กชายเเทนกาย  พรหมทิพย์
 
1. นางชลธิชา  ชัยประดิษฐ์
2. นางสุทิชา  ชุมชอบ
3. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์   ธนเชวงวงศ์
2. นางสาวจุฑาพร   พรหมน้อย
3. นายชัยวัฒน์   มะณีเลิศ
4. นายณรงค์ศักดิ์    โรยอุตระ
5. นายธนพล   รักษา
6. นางสาวนัดดา  เบาะแฉะ
7. นางสาวพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
8. นายภาสุ    จินาชี
9. นายศุภณัฐ   ทิชัย
10. นางสาวสุธิดา   พิทักษ์กาญจณ์
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  ดิมาร
2. นายจารุเดช  มณี
3. นางสาวฐิติวรดา  ดาบทอง
4. นางสาวณัฐนิชา  โสระดี
5. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
6. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
7. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
8. นายศรายุทธ  โลหะรัตน์
9. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
10. นายอภิสิทธิ์  หวันกะเหร็ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางดารณี  พรมหมเพชร
3. นางสาวเววิกา  อุปการดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายคล้ายเทพ  มหาโชติ
2. นายณัฐพล  สมานมิตร
3. นายณัฐวุฒิ  ดำรักษ์
4. นางสาวธนันญา  สุขช่วย
5. นางสาวธาดารัตน์  ปิติเกียรติกุล
6. นางสาวปิ่นมณี  ทองหัตถา
7. นายวโรดม  สุวรรณ์
8. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
9. นายเจษฏา  ชาตรี
10. นางสาวแพรพรรณ  ไหมละเอียด
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นายนัฐพงษ์  เพ็ชร์วัง
3. นางสาวเปรมยุดา  รัตนบุรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
2. เด็กหญิงธนัญญา    เข็มเพ็ชร
3. เด็กหญิงวรรณพร    ทองสกุล
4. เด็กหญิงศศิธร    ทองมาก
5. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
6. เด็กหญิงสุอัมพร    คงสมัคร
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางอิสรีย์  อิฐกอ
4. นายเตมีย์  ศรีคง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชวิศา  ถาวรนุรักษ์
2. เด็กหญิงพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
4. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
6. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวดาราวัลย์  ศรีภุมราช
4. นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กังแฮ
3. เด็กหญิงพรรษา  คามบุศย์
4. เด็กหญิงภัทรธิรา  นวลละออง
5. เด็กหญิงสุนิดา  ปานสกุล
6. เด็กหญิงเกวลิน  คเรสตรี
 
1. นางสาวการย์วิสา  หนูคง
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์   ธนเชวงวงศ์
2. นายณรงค์ศักดิ์   โรยอุตระ
3. นายธนพล   รักษา
4. นางสาวธารารัตน์   ธราพร
5. นางสาวพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
6. นายศุภณัฐ   ทิชัย
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางสาววิไลลักษณ์  เพชรโรจน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกัญญาภัส  ผจงสาลีปัญญา
2. นางสาวนงรัตน์  ขวัญดี
3. นางสาวนรมน  สวัสดิ์ชูแก้ว
4. นางสาวปวริศา  อินทร์เกื้อ
5. นางสาวปัทนาถ  ทองสุวรรณ
6. นางสาวศศิกานต์  ทองประพันธ์
 
1. นางสาวการย์วิสา  หนูคง
2. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวชลธิชา  สารีรัม
2. นางสาวญาตาวี  เลาะสุหลง
3. นางสาวฐิตาภา  สังข์แก้ว
4. นางสาวมารีน่า  หนูประกอบ
5. นางสาวรุ่งนภา  สัมพันธชิต
6. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
7. นางสาววิลาวัลย์  เกื้อกูล
8. นางสาวศิริพร  จันทเลิศ
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางสาวซูฮานา  สมจารี
4. นายประพันธ์  จันทสะเร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
2. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
3. เด็กหญิงธนัญญา   เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
5. เด็กหญิงวรรณพร   ทองสกุล
6. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
7. เด็กหญิงสุวรรณพร    ดีปานแก้ว
8. เด็กหญิงสุอัมพร   คงสมัคร
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางอิสรีย์  อิฐกอ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวนทอง
2. เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงจุฑามณี  มีเพียร
4. เด็กหญิงชนกนันท์  จันสุข
5. เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข
6. เด็กหญิงนฤมล  ฉุ้นย่อง
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นฤพันธ์
8. เด็กหญิงวริศรา  ศรีสุข
9. เด็กหญิงสุปรียา  คงสิน
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัฒนสถิตย์นุกูล
11. เด็กหญิงอิฐษิกา  ศรีไทย
12. เด็กหญิงเกวลิน  สิทธิชัย
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  กุลตัน
3. นางสาวส่องนภา  สุวรรณโรจน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงกนกพร  สุราตะโก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปิ่นทองพันธุ์
3. เด็กหญิงชนากาญจน์  อินทสระ
4. เด็กหญิงณฐศมล  ดุลยพัชร์
5. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณสุโข
6. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
7. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
8. เด็กหญิงศศิธร  สายทอง
9. เด็กหญิงศิริประภา  แท่นสุวรรณ
10. เด็กหญิงสวรรยา  นวลชื่น
11. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุธาประดิษฐ์
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางสาวซูฮานา  สมจารี
4. นายประพันธ์  จันทสะเร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
2. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
3. นางสาวปภาวรินทร์  กัลยากาญจน์
4. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
5. นางสาวพิมพ์นารา  รักษานาค
6. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
7. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
8. นางสาวเอื้ออังกูร  ขำแก้ว
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  มนัสสา
2. นางสาวชลธิฌา  สุขสนิท
3. นางสาวทิพวัลย์  จอหอ
4. นางสาวประทุมมา  ดอนปราบ
5. นางสาวพรวิลัย  ขำแผลง
6. นางสาวฟ้ารุ่ง  วะสาร
7. นางสาวสุธิดา  โคธา
8. นางสาวอุรชา  ชนะพล
 
1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
2. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช
3. นางสาวธิติมา  เดชภักดี
4. นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวชนิกานต์  บัวบาน
2. นางสาวชุติมณฑน์  ถาวรีย์จิรทีปต์
3. นางสาวชุติมา  จรชัย
4. นางสาวณัฏฐนิช  มืดเกิด
5. นางสาวตรีสชา  ตันเส็ง
6. นางสาวธัญชนก  รักภักดี
7. นางสาวนิติยา  รัตนมุณี
8. นางสาวปวริศา  นิลกาฬ
9. นางสาวรติรส  บุญนะ
10. นางสาวรสิกา  พลวัฒน์
11. นางสาวรุจิรา  วรตันติ
12. นางสาววรรณชนก  สิงห์ทอง
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  กุลตัน
3. นางสาวส่องนภา  สุวรรณโรจน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงคืน
2. นางสาวขวัญฤดี  เรือนคำ
3. เด็กหญิงจามจุรี  ศรีแก้วอ่อน
4. นางสาวณัฐนรี  แก้วเรือง
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตัญจรูญ
6. เด็กชายนิอัฎฮา  หลงสะ
7. เด็กหญิงพัชราภา  สองแก้ว
8. เด็กชายพีรเดช  เพชรมาก
9. เด็กหญิงภัคจิรา  มณีโสภาคย์
10. เด็กหญิงรุจิรา  สองแก้ว
11. นางสาววริศรา  ดอนนาปี
12. เด็กหญิงศิริประภา  สุขขี
13. เด็กหญิงอธินี  พุทธกูล
14. เด็กหญิงอนภิชฌา  เดชรัตน์
15. เด็กหญิงอรจิเรศ  หลงสลำ
16. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญนงรักษ์
 
1. นายกัญญาภัทร  เกษมสุข
2. นางอุมาริน  ฤทธิเรือง
3. นางสาวดาลารีน  อับดุลฮานุง
4. นายสังเวียน  มูสิกะเจริญ
5. นางสาวพรกนก  ราษฎร์นุ้ย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ท่าจีน
2. เด็กหญิงจิรภัทร  โชติช่วง
3. เด็กชายทินกร  จันทร์มัด
4. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
5. เด็กชายธนภพ  บุญขัน
6. เด็กชายธนากร  ล่องลอย
7. เด็กชายนลธวัช  คำมูล
8. เด็กชายปริวัฒน์  หลงหา
9. เด็กชายปัญญธร  ชัยมี
10. เด็กชายภูมิภัทร  ทองย้อย
11. เด็กชายยุทธภูมิ  เที่ยงธรรม
12. นางสาวรวิวรรณ  ซุ่นสั้น
13. เด็กหญิงรวิสรา  ถึงแก้ว
14. เด็กชายอัครพล  ช่ำชอง
15. เด็กชายอัสนีย์  พัดลม
16. เด็กชายโชตินันท์  ขันติ
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
3. นางสาวจิดาภา  หนูฤทธิ์
4. นายวสันต์  เจ๊กแช่ม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงชนกานต์  เถนว้อง
2. นายชนสรณ์  สัสดีเดช
3. เด็กหญิงชนิสรา  เกษมพงศากร
4. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ทวีรัตน์
5. เด็กชายธนภูมิ  อ้นชู
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะมาศ
8. เด็กหญิงปนัสยา  รอดเกิด
9. เด็กหญิงปริยาภัสส์  เอ่งฉ้วน
10. เด็กหญิงวรรณิชา  สุวรรณมณี
11. นายศตวรรษ  แก้วการดี
12. เด็กชายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
13. เด็กหญิงสิพิมพ์  เจริญการ
14. เด็กหญิงสุทธิดา  เพชรทอง
15. เด็กหญิงสุภีรดา  ช่างเรือ
16. เด็กหญิงอติพร  เลิศประเสริฐ
 
1. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
3. นางสาวนพพร  จินตานนท์
4. นายสุทธิอรรถ  เนื้ออ่อน
5. นางศุภณิต  ธารธารารักษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ไหมพรหม
3. นายชิษณุพงศ์  หอมประสิทธิ์
4. นายธุวชิต  แร่สุวรรณ
5. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
6. นายปฏิวัติ  เพ็ชรรัตน์
7. นางสาวปภาวรินท์  กัลยากาญจน์
8. นางสาวพัณณิตา  กิจคาม
9. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
10. นางสาวพิมพ์นารา  รักษานาค
11. นางสาวศวิตา  เล่งระบำ
12. นางสาวศิริรัตน์  ร่มเย็น
13. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
14. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวชื่น
16. นางสาวเอื้ออังกูร  ขำแก้ว
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
3. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวกัลยรัตน์  เพชรหนู
2. นางสาวกานต์ธิดา  ฤทธิจอม
3. นางสาวธนภรณ์  เหลืองประเสริฐ
4. นางสาวธัญชนก  จันทร์สุข
5. นางสาวธิดารัตน์  เพชรหนู
6. นางสาวนาราภัทร  เกื้อนะ
7. นายปรัชญา  นาดอน
8. นายพิทยุตม์  ทองแจ้ง
9. นายพุฒิสรรค์  เกลี้ยงทอง
10. นางสาววิภาวดี  สุขจรัลสกุล
11. นายวิริทธิ์พล  เกิดแก้ว
12. นายศุภกร  กะเดช
13. นางสาวศุภมน  เขาทอง
14. นายสุรีวงค์  นุ่นชูผล
15. นางสาวอภิญญา  ทองผุด
16. นางสาวเขมิสรา  กำเนิดฤทธิ์
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
3. นางสาวจิดาภา  หนูฤทธิ์
4. นายวสันต์  เจ๊กแช่ม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ   เรืองคำ
2. นายกามารูซามัน  แนบีแน
3. นายจตุรวิทย์  ปัญจเชษฐกุล
4. นางสาวจุฑามาศ   รัตนมณี
5. นางสาวฉัตรนารี   คงศรี
6. นายต้นตระการ   อินทรสุวรรณ
7. นายพัฒนภูมิ  เอียดเต็ม
8. นางสาวรัตติยา   เย็นยีเอส
9. นายศุภกิจ   สติกรกุล
10. นางสาวเบญจวรรณ   แก้วศรีขวัญ
 
1. นางศุภิสรา  ชินพงศ์
2. นางสาวฐานียา  ศรีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายณัฐวุฒิ  สนธิคุณ
2. นายทรงโปรด  ผ่องแผ้ว
3. นายปิยพงษ์  ดำมุณี
4. นายอดิศักดิ์  ชัยยศ
5. นางสาวโชติมณี  พูลมาศ
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
2. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  คะวะคะมิ
2. นายพัตพงษ์  ชิณสุข
3. นางสาวมะลิ  ทำทาทอง
4. นายอภิรักษ์  เพชรสถิตย์
5. นายอวิรุทธ์  นาคฤทธิ์
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
2. นางสาวนาตยา  สุวรรณจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายจามินทร์  คงเผือก
3. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
4. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
5. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงธยานี  หล้าเต็ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นางสาววีระวรรณ  ตลึงจิคร
2. นายศรชัย  ยศภิรมย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญศรี
2. เด็กชายอัครเดช  นาคพิน
 
1. นางปรางค์ทิพย์  อรัญไสว
2. นางจารุณี  บุญรอด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นายนิติพงศ์  คงทอง
2. นางสาวเสาวนีย์  เฮงประเสริฐ
 
1. นางสาวอังศุมาวรรณ  ฉวาง
2. นางอภิสรา  สุขทา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงศรีญาณกานต์  ช่วยวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  หนูพิชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงชัยภา  วัฒนศัพท์
 
1. นายอำนวย  ปุพเพตะนันท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นางจิระพันธ์  ดันสูงเนิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายณัฐพงศ์  โอรพันธ์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  ชูโสด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายภัคพล  ใจจ้อง
 
1. นางมาลัย  ลักษณะถาวร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวธัชพรรณ  สุทธิเสริม
 
1. นางเมธาวี  เทพมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงชื่นกมล  หิตะโกวิท
 
1. นางนวลจันทร์  เหมปราการ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  รักษายศ
 
1. นางปรีดา  โกมาลา มอกซอน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงแอ็กมูโก  -
 
1. นางสาวทวีพร  จินตนพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกัลยกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
1. นายพงศพัศ  ตันจะโข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนาดา  มีระมาน
 
1. นางปณัตษวัลย์  บุญขวัญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาววิมลณัฐ  ไชยบุญ
 
1. MissDaylene Daray  Doguiles
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายเอเจ  ทองประสูติ กรอสเวนเนอร์
 
1. นางสรัญญา  อินทกาล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายอัคค์ณัฐ  คงประสิทธ์
 
1. นางปัณฑิตา  ไกรทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงณิชา  จัสมิน ฮอดจ์สัน
 
1. นางสาวธชกร  เทพสังข์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นายภานุวัฒน์  ไซมอนส์
 
1. นางพิกุล  แก้วคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายคุณากร  เอียดขนาน
 
1. นางสาวกรองทอง  สีนวน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายธนิน  ว่องวงศ์
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ธิติประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาฤทธิ์
2. เด็กชายภูริพงศ์  นวลใย
3. เด็กหญิงวาสินี  เสียงหอม
4. เด็กหญิงศศิประภา  อีเกิล
5. เด็กหญิงสวรินทร์  ดวงฤทธิ์
 
1. Mrs.Geralgine Daray  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ฆังคะมะโน
2. เด็กหญิงบุญฐิตา  หนูชู
3. เด็กหญิงปวรี  จุฬาคำ
4. เด็กชายรอมฏอน  และสา
5. เด็กหญิงสฐิตา  เทวภักดิ์
 
1. MissAshelo  Salut Sadoguio
2. นางสิริเพ็ญ  จันทรัศมีภัทรา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แสงจันทร์
2. เด็กชายธัชนนท์  ชูชื่น
3. เด็กชายภูผา  พลอยสุวรรณ์
4. เด็กหญิงมาตาฮารี  พลอยสุวรรณ์
5. เด็กชายสิริพงษ์  โชติรัตน์
 
1. นางนิรัติศัย  หาญชูวงศ์สกุล
2. นางสาวสุวรรณลี  ตามชู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกัญจนานุช  คงสม
2. นางสาวจิรชญา  ชาตรี
3. นายบัลลังก์ทอง  ณ ลำปาง
4. นางสาววรนันท์  ชอบงาม
5. นางสาววิรญา  สายอ๋อง
 
1. Mr.Andrew  William Lush
2. นางเลอธิลักษณ์  ชาญวิวัฒนา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกมลชนก  กะตากูล
2. นางสาวกิติอร  เจริญพานิช
3. นางสาววณิชชา   เอ่งฉ้วน
4. นายศิริพงศ์  เมธีภัทรกุล
5. นายอภิสิทธิ์  เจริญพงศ์
 
1. นางสาวอังคณา  สุวรรณรัตน์
2. Mr.Jeffrey  Tablon
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกมลชนก   สันติกาญจนพัฒน์
2. นางสาวจุฑาภรณ์   บุญส่งนาค
3. นางสาวนิศรีน   คอลออาแซ
4. นายประมินทร์   กระจ่างลิขิต
5. นายอาซีซี   ยีมะยี
 
1. นางสารินา   มูซอ
2. Mrs.Emambu Marbel   Tekwa
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิชาภา  สุทธิพันธุ์
2. เด็กชายมหาสมุฏ  พุฒทอง
 
1. นางสาวน้ำฝน  เพ็งสร้อย
2. MissYu  Zhou
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายปวริศร์  เมืองระรื่น
2. เด็กชายวชิร  ไพเราะ
 
1. MissKuifoen  Saewo
2. MissYuk  Hon
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  แซ่หวัง
2. เด็กหญิงภูริตา  กันทะวงศ์
 
1. Mr.Zhang  sen
2. นางสาวปรียาภรณ์  เสวกพันธุ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายณภูมิ  ขุนเศษ
2. นางสาวเทียนรุ่ง  ประทีบรัศมี
 
1. นางสาวนภิสา  เส็นติระ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวปิยธิดา  ปานนุกูล
2. นางสาวมนต์นภา  รัตนาคม
 
1. นางอมราภัสร์  บุณยสิทธิ์เศวต
2. MissLiu  Ya
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวพิมพ์ชนก  จุ้ยอยู่
2. นางสาววิยดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  ชนาเกียรติ
2. MissZhang  Qian
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ปิติสุรีย์
2. เด็กหญิงสิริจิตร  โกยอนรรฆกุล
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
2. นางสาวนิชาภา   ธัญไกรเลิศ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงนาราสิริ  สะมาน
2. เด็กชายปรเมศร์  สิวายะวิโรจน์
 
1. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
2. นางสาวอรณิช  หยาตา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงมนัสวรรณ   บุณยวรรต
2. เด็กหญิงมานิตา  นวลนิ่ม
 
1. นางสาวศรีสุดา   ชูรินทร์
2. นางสาวศุจินันท์   ศักดิ์สนิท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวฟิรดาวส์  สะอิ
2. นายมัณโซอร์อาลี  เพชรสจันทร์
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวดนชิดา  สินถิรเมธ
2. นางสาวเกวลิน  เลปนะสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งนิภาภัส์  ธนนิมิตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายธรรมชาติ   ขุททะกะพันธ์
2. นางสาวภาริษา   ตันติพงศ์
 
1. นางสาวสุพัตรา   พัฒนา
2. นางสาวชุลีพร   สุวรรณทวี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาววรดา  อินเจียม
2. นางสาวสิริยากร  ดีช่วย
 
1. นางสายทาน  อักษรทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวสุชาวดี  เจริญรักษ์
2. นางสาวอชิรญาภรณ์  สาตรประเสริฐ
 
1. นางสาวมาลัย  ฮูกซาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายศุภวิชย์  เปรียบกล้า
2. นางสาวอาทิตยา  กมลสิงห์
 
1. นายพฤฒ  ใบระหมาน
2. นางสาวพัชรินทร์  แก้วศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชินชลี  พริกเม็ดทอง
2. นางสาวณิชกมล  หม่อมประเสริฐ
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกรวิชญ์  เกิดทรัพย์
2. นางสาวขวัญกิติยา  ขวัญคง
 
1. นางสาวนันทภัทร  แก้วสุวรรณ
2. นางสุภา  อุ่นเรือน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวตริตาภรณ์  ชัชวงษ์
2. นางสาวเนตรนภา  เลขานุกิจ
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. MissJo Mee   Jin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวชุตินันท์  วิสุทธิชานนท์
2. นางสาวสหภาวดี  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวปิยฉัตร  ช่วยดี
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองเพชร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวสิรินันท์  อยู่คง
2. นางสาวโชติกา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวพลอยพรรณ   จันทร์สว่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวฟ้าประทาน  กลั่นซ้าย
 
1. นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ
2. MissHe  Lulu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวรินรดา  สองแก้ว
 
1. นายกิตติพัฒน์  บุญฤทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวสาวิกา  นิ่มมโน
 
1. Mr.Wang  Hui
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกนกธร  แซ่หลี
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ลิ่มวรพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจอมขวัญ  พรหมสร
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวสัณห์สินี  แจ้งอรุณ
 
1. นางสาวธิดา  ดำช่วย
2. นางสาววรัญญู  เพชรหนู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวปิยะเนตร  แก้วมุณี
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. MissJo Mee   Jin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวเพ็ญไพลิน   สมแสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   คำพรหม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวมัณฑนา  ปี่แก้ว
 
1. นางสาวมาริสา  ยูนุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวณัฐนิช   บุตรทอง
2. นางสาวณัฐวดี  สิริจำลองวงศ์
3. นายวรวุฒิ  และเล็ม
4. นางสาววศินี  เดชเปีย
5. นางสาวอธิกานต์  เกาะกลาง
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  แก้วยอดเขา
2. นางสาวสารภี  กิตติธรกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  สืบสิน
2. นายนรภัทร  รักษาแก้ว
3. นายภูมินทร์  รัตนโชติ
4. นางสาวมณีเฉลิมรัตน์  สนธิกัณฑ์
5. นางสาวสิรินดา  เกียรติทวี
 
1. นางสาวจิตติภัทท์  ถนัดช่าง
2. MissChen  Cheng
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกัญญาพัชร  แซ่ติ้ง
2. นางสาวธีรนุช  เลิศประสาน
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทิพย์ประเสริฐสิน
4. นางสาวศรันย์พร  หมิ่นใจ
5. นางสาวศิริรัตนา  แซ่หลี
 
1. นางสาวพิจิตรา  ชนาเกียรติ
2. นางสาวนิภาวดี  ยอดทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนพล   อุดมสินประเสริฐ
2. นายธนัตถ์  ทิมรื่น
3. นายพิชญ์ฌานนนท์  ทรัพย์สมบูรณ์
4. นางสาวพิมพ์นิภา   นกเพ็ชร
5. นายวัฒนพัฒน์   กาญจนาฐิติ
 
1. นายสุภัทรชัย   ค่ำสุริยา
2. MissYuko  Komatsubara
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายธารนที  โต๊ะระเหม
2. นางสาวพลอยไพลิน  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. นางสาวฟาริดา  กาหลง
4. นายภพวรัท  ภัทรพรธนโชค
5. นายเจษฎากร  ช่วยบำรุง
 
1. นางสาวเจ๊ะฟาตีฮ๊ะห์  เจ๊ะเล๊าะ
2. นางสาวอรณิช  หยาตา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษฏิ์ชาณญ  ขุนศรีเจริญ
2. นางสาวดุจญาดา  จิตสุวรรณ
3. นายนนทรี  จันทรมณี
4. นางสาวศศิวิมล  นนท์ลาย
5. นางสาวโสธิดา  สมหวัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กระดี่
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวคลาร่า  จอร์ดาโน่
2. นางสาวชคันเนตร  อุตรนาค
3. นายปวริศวร์  ภู่ทอง
4. นายมิเชล  แฮร์เฟลตท์
5. นายศุภชัย  นิยมจิตต์
 
1. นางเยาวณี  หาญสมุทร
2. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกษิดิศ  วุ่นนุรักษ์
2. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
3. นายภัทรเดช  รักชาติ
4. นางสาววัลภา  วงษ์ศิริ
5. นายศุภณัฐ  หนูฤทธิ์
 
1. นางสาววิรัตน์  จิตเนียม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายธวัชชัย  สังข์ทอง
2. นางสาวธัญวรัตม์  แซ่จุ้ง
3. นายยศวิน  มันทรานนท์
4. นางสาววาสนา  แก้วพิศ
5. นางสาวอริสรา  อากะโรภาษ
 
1. นางโสภานนท์  สาราลักษณ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายคเนศ  หนูเกื้อ
2. นางสาวชลธิชา  ทะชัน
3. นางสาวณัฐธิดา  กาศสนุก
4. นางสาวเจ๊ะนูรีซัน  เปาะเงาะ
5. นางสาวไครุณนิสวัน  ครู
 
1. นางสาวพัชรี  เทพไชย
2. นางสาวมาริสา  ยูนุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวคานซา  เกื้อชาติ
2. นางสาวจุฑามาศ  ไชยคงทอง
3. นายนุติกร  ศรีวิสุทธิ์
4. นางสาวปรียาภรณ์  อุดมศรี
5. นางสาวพิชามญช์ุ  สุยแก้ว
 
1. นางสาวจันทกานต์  เพชรเครือ
2. MissJeon  Heeseon
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวมาริสา   ทวีทรัพย์สมบัติ
2. นางสาววรรณวิสา    เยี่ยมน้ำ
3. นางสาวสายสุนันท์   อนันตกูล
4. นางสาวอุนนดา   มากกำเนิด
5. นางสาวเจวรินทร์    โอทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์   คงประพันธ์
2. Misskang   Sunghwa
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  ประชุมพรรณ์
2. นางสาวสุภาวดี  พัฒนวิบูลย์
 
1. MissTan  shi
2. นางสาวนภาพร  ทำนักผล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวมีนา   หมาดโต๊ะโล๊ะ
2. นายศุภกิจ   อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา   แก้ววิเชียร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายทักษิณ  พหลทัพ
2. นายสหรัตน์  รัตนแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissLi  Ying
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวพจนารถ   นันตสอาด
2. นายเกษมวัชร  กิ่งไทร
 
1. นางสาวศรีสุดา   ชูรินทร์
2. นางสาวศุจินันท์   ศักดิ์สนิท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายสรวิชญ์  จันทร์มุ่ย
2. นางสาวอัญชลี  หวันหีม
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ลิ่มวรพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนิอาฟันดี้  หลงแดวา
2. นางสาวฟุฎลาย์  สาและอารง
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธัญญรัตน์  อินทร์ทอง
2. นางสาวเพ็ญนภา  คชรัตน์
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวจิตรลดา  ปริปุนะ
2. นางสาวณัฐวดี  บุตรศรี
 
1. นางสาวมาริสา  ยูนุ
2. นางสาวพัชรี  เทพไชย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวอมลวรรณ  เหล่าเจริญ
2. นางสาวเพชรรัตน์ดา  ขาวแก้ว
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. MissJo Mee   Jin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกชพร   เทพดำ
2. นางสาวอภิชญา  นากสุก
 
1. นางสาวชนานุช  สงแก้ว
2. MissJeon  Heeseon
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุเมธา  ฟาง
2. เด็กหญิงเมธานี  ยงค์สาโรจน์
 
1. นางสาวสุภาณี  หมอเต๊ะ
2. นางสุภา  อุ่นเรือน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  น้อยหนู
2. เด็กชายภาณุเดช  วันแรก
 
1. นางสาวเวฬา  อิสระภีมทานนท
2. นางธมลวรรณ  ฤทธิ์หมุน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายศุภณัฐ  ธงไชย
2. เด็กหญิงสคีน่าร์  ซิดุม
 
1. นางกมลทิพย์  พาสาลี
2. นางสาวธิดารัตน์  พรุเตย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายวศิน  ฉันทศาสตร์รัศมี
 
1. นางสาวเวฬา  อิสระภีมทานนท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวประวีณา  เมืองสองสี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เซ่งย่อง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายกษมเดช  ปัจฉิมศิริ
 
1. นายเอนก  หิรัญสถิตย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยปัญญา
2. เด็กชายธนากร  สังข์ขาว
3. เด็กชายธีระภัทร  สมบัติแก้ว
4. นายนัฐพงษ์  รักษ์รุ่ง
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  ครุยทอง
6. เด็กชายประกอบบุญ  ประดับวงษ์
7. เด็กชายรัชชานนท์  อรัญ
8. เด็กชายศุพิชา  ชุมพล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์
2. นายภูการ  อินทร์ชู
3. ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์  แก้วทิมบุตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายจรัญ  ผลาหล
2. เด็กชายจีรวัฒน์  อ่อนดี
3. นายชัยชนะ  ทวีพงษ์
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เฉลิม
5. เด็กชายธันยา  ถ้วนกลาง
6. เด็กชายปรีชา  ตรีทอง
7. เด็กชายภูธนกิจ  ผาสุข
8. เด็กชายอดิศักดิ์  กาลปักษ์
 
1. นายอัฐพงศ์  โพธิ์น้อย
2. นายดำรงค์  ศรีธารา
3. นางสาวเยาวดี  ทองมาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกรกฤต  นวลสม
2. เด็กชายก้องเดช  นนทแก้ว
3. เด็กชายณพงศ์  จิตแป้น
4. นายทินพันธุ์  เต็มสังข์
5. นายภานุพงษ์  ชูเกลี้ยง
6. เด็กชายวรพจน์  เหมาะมั่น
7. เด็กชายศุภชัย  เดชสุทธิ์
8. เด็กชายเจตรินทร์  บัวอ่อน
 
1. นายจริญ  อินทร์ทอง
2. นายจตุพร  มณีพันธ์
3. นายอนันทชัย  ชุมอักษร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อิสระสุข
2. นายทนงศักดิ์  สวนนุช
3. นายธนาวุฒิ  ทองจันทร์
4. นายวีระวัฒน์  อิสระสุข
5. นายอภิวัฒน์  สนธิช่วย
6. นายเจษฎากร  พรหมประดิษฐ์
 
1. นายธาริต  อ่าวเจริญ
2. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
3. นายปริญ  รักษาคง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกฤตเมธ  เอี่ยมระยับ
2. นายฌานพล  วิโสจสงคราม
3. นายทรงพล  เอียดแจ่ม
4. นายธนาวัฒน์  หนูแดง
5. นายพีรธัช  สุกใส
6. นายสัตยา  เรืองพูน
 
1. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
2. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายชนินทร  ศรีเพชร
2. นายณัฐวัตร  ปรีชา
3. นายดนุพร  ไทยประดิษฐ์
4. นายธัญลักษณ์  นาคน้อย
5. นายพีรพัฒน์  นาคสังข์
6. นายภัทรพงษ์  ยังจีน
 
1. นายสุรพงศ์  ขวัญคีรี
2. นางสุทธิดา  รัตนพันธ์
3. นางสาวสุรีรัตน์  สอนสินลา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวฉัตรสุดา  คงเจริญ
2. นายชินดนัย  สังข์บุญส่ง
3. นายธนภูมิ  โกยตัน
4. นายปรัชญกุล  ยืนยง
5. นายพีรวิทย์  จุ้ยปลอด
6. นายภูวเรศ  เชิงดี
7. นางสาวมณีรัตน์  อ่อนตาแสง
8. นางสาวศุภิสรา  เจียวก๊ก
9. นางสาวอรณี  ปานสังข์
10. นางสาวเปรมกมล  แซ่อึ้ง
 
1. นางณัฏฐิณี  ระสิตานนท์
2. นางสาวอมรรัตน์  ชมญาติ
3. นายบดินทร์  บัวเกตุ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกัญญรัตน์  วงษ์เทเวศ
2. นางสาวชาลิสา  เพชรพิรุณ
3. นางสาวฑิตฐิตา  นิลศรี
4. นางสาวธัญกร  ปัตเมฆ
5. นายนพดล  ดำสันทัด
6. นางสาวปาริฉัตร  โฉมใส
7. นายพัทธดนย์  ถาวรรณา
8. นายภาคภูมิ  ศรีจันทรา
9. นางสาววรัญญา  พยันตา
10. นางสาวอมฤตฑิตา  รสสุคนธ์
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
2. นางสาวศิรินทร์ยา  รัชวการ
3. นางสาวภัคสุภางค์  จำเริญกิจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวณภัทร   กุลภัทรคำเงิน
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนรักษ์
3. นางสาวพัสตราภรณ์  โยธา
4. นางสาวภัทรพร  วิภารัตนาพร
5. นางสาวภาวิมล  บุญมาก
6. นางสาวรัดเกล้า  ชัยยศ
7. นางสาววฎากร  กั้นเกษ
8. นางสาววิภากรณ์  เหล็กกล้า
9. นายสุหทัย  วรพุฒ
10. นายอรรถพล  บุญเจริญ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองบางพระ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ช่างเกวียนดี
3. เด็กหญิงภาวินี  วิจิตรศักดิ์
4. เด็กหญิงสุนารี  ณ สุวรรณ
5. เด็กหญิงอรษา  สงพราหมณ์
 
1. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
2. นางกนกลดา   รักหอม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงจินดาหรา  เวชกามา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วุฒิจันทร์
3. เด็กหญิงภทรพร  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงมัทนพร  แก้วอำไพ
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ขุนพิบูลย์
 
1. นางจินตนา  บัวเผียน
2. นางสาวรัชนี  ชูมณี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนูวงค์
2. เด็กหญิงนัฐนรี  นะวะกะ
3. เด็กหญิงประภาสิริ  แก่งเซี้ยว
4. เด็กหญิงลภัสรดา  ไหลประสิทธิ์พร
5. นางสาวอริศรา  โมรา
 
1. นางชลิดา  นิ่มทอง
2. นางสาวมยุรี  พลวัฒน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวจุฑาวรรณ  เย็นใส
2. นางสาวชนิตา  เดชบุญช่วย
3. นางสาวนุชสรา  หมื่นกล
4. นายศรัณย์  มุสิแก้ว
5. นางสาวอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวฐฤติกานต์  พิณทอง
2. นางสาวภัทรศยา  ศิริภักดี
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภูผาคุณ
4. นางสาวอยุริญ  ประพัตร
5. นายเตมีย์  รัตนชุม
 
1. นายบุญสร้าง   เปรมยกย่อง
2. นางจงจิตร์  พรหมจรรย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวณัฐธิดา  ปอสุวรรณ์
2. นายทิวานนท์  จันทร์สุข
3. นายพิรศักดิ์  อุปวิโรจน์
4. นางสาวศิรินภารัตน์  มุสิกพันธ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มากแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลััดดา  วุฒิพงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงศ์นุรักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  จิ้วกาย
3. เด็กหญิงศศิชานันทน์  สีแก้วเขียว
 
1. นางสาวปทุมพร  เอ้งฉ้วน
2. นางเจริญศรี  นวลนิ่ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง  สุขะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญจะโยธิน
3. เด็กหญิงเกล้าฟ้า  เสลาหลัก
 
1. นางพวงเพ็ญ   บัวชุม
2. นางสุนีย์  เชยบัวแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนตรรุ่ง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นธานี
3. เด็กหญิงวรัญญา  อธิวงศ์
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณิชาภัทร  รัตนเย็นใจ
2. นายบาซิล  เกปัน
3. นางสาวเณศรา  อินทะเล
 
1. นางประคุณ  แสนสุด
2. นางดาวเรือง  แก่นทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสายชล  กะโนนแสง
2. นางสาวสุภัชชา  กำเนิดงาม
3. นางสาวอัสรีนา  ทองสีสัน
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวนภสร  หนูรักษา
2. นางสาวบุษยา  สวนะทรงธรรม
3. นางสาวโยษิตา  สังข์สิงห์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร
2. นางจีรา  สินสัจธรรม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ลัญจกรลิขิตละไม
2. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ครุฑแก้ว
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แคว้นปรอท
 
1. นางสาวทิวพร  ส่งศรี
2. นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงพรศิวดี  หนูหว้า
2. เด็กหญิงพศวีร์  อารีการ
3. เด็กหญิงเรวดี  รักเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  พลนิกร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ชาวนา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ปานสมุทร
 
1. นางชลาลักษณ์  ทองย้อย
2. นางกรรณิการ์  กาญจนประทุม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวณิศยา  บำรุงกุล
2. นางสาวอรสา  ณ นคร
3. นางสาวเพ็ญกวี  ศิลปะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  พลนิกร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาววรารัตน์  ผลวิจิตร
2. นายวรินทร  พัฒนสิงห์
3. นายวสันต์  รุ่งเรืองรัก
 
1. นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์
2. นางสุวัธนา  เครืออินต๊ะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชีวโสภณ
2. นายปกรณ์  ชูดวง
3. นางสาวปิยชาติ  ปาโต
 
1. นางขวัญตา  รัตรสาร
2. นางนพคุณ  จันทรโชติ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงฉันทิสา   รื่นรวย
2. เด็กชายภูวิศ   สมศักดิ์
 
1. นางสาวลักษณ์นารา   ทองมาก
2. นายสถาพร   รักษายศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงศันศนีย์  ทรัพย์มังสัง
2. เด็กหญิงอทิตยา  วรรณศิรานนท์
 
1. นางลักขณา  พรมพัตร
2. นายสมพร  แซ่โคว้
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
2. เด็กชายเศรษฐศิริ  อุ่นเสียม
 
1. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. เด็กชายผดุงเดช  สมทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  สุจริตธุระการ
 
1. นางมณฑา  วรรณสุวรรณ
2. นายวรดิศ  แก้วทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายชาณรงศ์  หรรษพลางกูร
2. เด็กชายอนุชา  บุญเติม
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายก้องภพ  จรูญพงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  เครือสาย
2. เด็กหญิงธยิดา  เทียมทัด
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายปิยะพงษ์  ชื่นวิเศษ
2. นายภูมิศิลป์  งิ้วราย
 
1. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
2. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 1. นายพันเดช  นวลหนู
2. นายเจษฎากร  ชูเพื่อน
 
1. นายมนิต  อินทร์ปู
2. นายอาคม  เชิงสมอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายชาญณรงค์  สินน้อย
2. นายภราดร  พุ่มซ้อน
 
1. นางสาวชาลินี  สุทธิเดช
2. นายธาริต  อ่าวเจริญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  กสิบาล
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายกฤต  ปัจฉิมเพ็ชร
2. เด็กชายปวเรศ  เดชเรือง
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงรักษ์
2. เด็กชายอเนชา  จอเอียด
 
1. นางกัลยา  กิตยวัฒน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ออล์เดอ มอนิกฮอฟ
2. นายสิทธิศักดิ์  ภู่เกียรติกุลศิริ
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
2. นายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายธีรภัทร  นรชาติพันธุ์
2. นายฮารูน  จันทอง
 
1. นายอับดุลฮาลีม  มามะ
2. นายแวอัสรี  แวมายิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คีรีรัตน์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ชุมละออง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเที่ยงธรรม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. นางสาวริภาภรณ์  มิตรสาร
2. นางสาวเกสรินทร์  เเก้วมี
 
1. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง
2. นางสาวโสภิศ  ทองอยู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจิรประภา  รักคง
2. เด็กหญิงณัฐอาภา  จำปา
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
2. นางสาวนฤนาฏ  จันทร์ทับทิม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   ใจเอื้อ
2. เด็กชายสิระติ   หิรัญธานี
 
1. นางยุพเยาว์   กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวสิเรียม   ประชุมรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายชินกฤตณ์  โกยทอง
2. เด็กชายติณณภพ  ทวีพันธ์
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นายสุชาติ  แช่ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายฑีฆายุส  วรรณโร
2. เด็กชายรัชพล  วุฒิวงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  นาคสง
2. นางสาวศศิวิมล  มณีไชย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายปิยะจักษณ์   ชุมขุน
2. เด็กชายศตวรรษ   ช่วยบำรุง
 
1. นางยุพเยาว์   กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวสิเรียม   ประชุมรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายวรพล  มะลิวงค์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุภักดี
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูประสิทธิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
2. นายสุทัศน  พรหมลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายกฤษดา  มุสิกะเจริญ
2. นายสุทธิพงษ์  ปัญญาดี
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวชนากานต์   ตรึกตรอง
2. นายณชพล   ช่อโต
 
1. นางยุพเยาว์   กระจ่างแจ้ง
2. นางสุวลี   พิชิตมโน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายบดินทร์  เรืองแพ
2. นายภูมินทร์  ลิ่มศิลา
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นายสุชาติ  แช่ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายธวัชชัย  แก้วแมน
2. นางสาวอาทิตติยา  ศรีสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรพล  ครุฑวิสัย
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรเพ็ชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายปภาณ  ยิวสิว
2. นายสุกฤษฎิ์  ส่งเสริม
 
1. นายเอนก  ถนอมผล
2. นางสุวิมล  ถนอมผล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวธนัญญา   แสงวิจิตรกุล
2. นายนิธิ   น้อมประวัติ
 
1. นายเอกพิชัย   ชัยทอง
2. นายสัตยา   ทองอ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายวันเฉลิม  วุ่นแก้ว
2. นายศักดิพัฒน์  กองแก้ว
 
1. นายอำนาจ   มณีดุลย์
2. นางอัญชลี   สุทธิสว่าง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายบุคอรีย์  หมาดทิ้ง
2. นายภทรกร  นิจจรัลกุล
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธนบดี  แสงประจง
2. นายหฤษฎ์  สินกำเนิด
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ณ พัทลุง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญสุข
3. เด็กชายสุปรีชา  คงสุข
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นางปัญชลิกา  ปันเจริญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกนกเลขา  เหมมัน
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เกื้อมณี
 
1. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แก้วประดับ
2. เด็กชายพันธกานต์  รู้แจ้ง
3. เด็กชายภวัต  เพ็งมรดก
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นางธนิดา  บางรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายชยางกูร  ฤทธิเดช
2. นางสาวณัฐกานต์  ขวัญพร้อม
3. นายศิวกร  น้อยสันโดด
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นายพรชัย  ซาเหลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายคุ้มครอง  รุ่งจิรธนกุล
2. นางสาวญาณิศา  แก้วกอน
3. นางสาวสาธินี  นิยมจิตร์
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสุธน  ภักดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวนาเดีย  เจ๊ะมามะ
2. นายสันดุษิต  บุญเลิศ
3. นางสาวเจนจิรา  ดวงใจ
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นายแวอัสรี  แวมายิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายเรืองกิตติ์  กายศิหัตถาคุณ
2. นางสาวโฮอิง  ชิน
 
1. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
2. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกัลยกร  บุญชู
2. นางสาวสุพรรษา  รักษ์สังข์
 
1. นางสิริยากร  ภู่ทอง
2. นายธันพงศ์  พานิชวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐวุฒิ  นิยมรส
2. นายพีรพล  ไทยนุกูล
 
1. นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
2. นางอิสริญ  บุญหนัก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายธีรโชติ  ชะลารักษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์เนื่อง
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ลิเหล็ก
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสุจริต
2. นางสาวมาศสุภา  ชุมพล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล
2. เด็กชายนพรุจ  คงแก้ว
3. เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ
 
1. นายอิสรา  สำเร
2. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยณัฐ  หงษ์พฤกษ์
2. เด็กชายบวรศักดิ์  สังวาลย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่กั๋ง
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายภัคพน  จุรุวรรณ
2. นายสหัสวรรษ  กุยรัมย์
3. นายไตรเทพ  คงมณี
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายศุภราช  แก้วมีศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายณัฐชนน  พงศ์อารีย์
2. นายวรินทร  เมืองนิเวศน์
3. นายศุภวิชญ์  วรรณวิริยะ
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสุจริต
2. นางสาวมาศสุภา  ชุมพล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายจิรัฏฐ์   รัตนอาภรณ์
2. นายธนกฤต   ชูสวัสดิ์
3. นายปัณณฑัต    เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายวรธ   โสเจยยะ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. เด็กชายฟ้าลั่น  พลัวพันธ์
2. เด็กชายยุทธพิชัย  คงทน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ประพฤติดี
 
1. นายตุลชัย  สะกัญญา
2. นายเชาวลิต  ทองมีขวัญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายศุภกานต์  ตันติชวโอชานนท์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขจันทร์
3. เด็กชายสิงหา  จุลจันทร์
 
1. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
2. นางสาวสลิลรัตน์  รุจิรารุ่งเรือง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายศรันย์  มีเสน
2. เด็กชายศุภกร  ทองนวน
3. เด็กชายอนีส  สายสลาม
 
1. นายสุริยันต์  ดำแป้น
2. นายอาทิตย์  โชยรัมย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายทศพล  ชื่นหน่วงทรัพย์
2. นายภานุเดช  ดำอินทร์
3. นายวันเฉลิม  พรหมจันทร์
 
1. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
2. นางสาวณิชากร  เส้งสุย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายสหัสวรรษ  ทิพย์ดี
2. นายอาทิตย์  แสงใส
3. นายเกียรติศักดิ์  ไพฑูรย์
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นางสิริยากร  ภู่ทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกายสิทธิ์   กิจเวช
2. นายปุรเชษฐ์   ชอบชื่น
3. นายสุวิจักขณ์  ซื่อตรง
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายอิทธิ  อินทสุวรรณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ   สิทธิ์ไทย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองภูเบศร์
3. เด็กชายวรเมศ  พานสุวรรณ์
 
1. นายอิศรา  นุรักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสีเรียม  ฟักช้าง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายณัฐพล   พันธ์แก้ว
2. เด็กชายธนภูมิ   ปากลาว
3. เด็กชายเตชสิทธิ์   ศรีพิทักษ์
 
1. นายสหัส  เสือยืนยง
2. นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. เด็กชายวีรกานท์  มากจิต
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทองศรี
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  สุขฉนวน
 
1. นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล
2. นายเขมชาติ  ไชยจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายจิรวัฒน์  ใจบุญ
2. นายณัฐพัชร์  บุญญกาศ
3. นายวรินทร  ขำคชกรรณ
 
1. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายรัชพงศ์  หยังดี
2. นางสาววนิดา  เดชพิชัย
3. นายเสฏฐวุฒิ  ปราบเสร็จ
 
1. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุดชู
2. นายภานุวัฒน์  เพชรประพันธ์
3. นายอัธพล  รัตนเมือง
 
1. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
2. นายอมรศักดิ์  บุญวงศ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เทพอยู่
2. เด็กชายยงศักดิ์  แสงสุข
3. เด็กชายสิรดนัย  อินทรประเสริฐ
 
1. นายกฤษฎา  ทองกำเหนิด
2. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงชัญญา   เทพพรหม
2. เด็กหญิงฐิติ   หะยะมิน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุกระมณี
 
1. นายอิมรอน  จารงค์
2. นายณัฐศักดิ์  จันทร์เพชร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายชลธิศ  เพ็ชรสิงห์
2. เด็กชายสรชัช  ขวัญเกลี้ยง
3. นายหฤษฏ์  รักชาติ
 
1. นายปนนท์  สิทธิสาร
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัฏฐาเนตร  หลิมสุวรรณ
2. นางสาวธัชวรรณ  ดำรงวิริยกุล
3. นางสาววรรณรดา  สุขวิสุทธิ์
 
1. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
2. นายกฤษฎา  ทองกำเหนิด
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายจิรวัฒน์  นวลละออง
2. นายณัชศตพร  มาสชรัตน์
3. นายธนบดี  จงศิริ
 
1. นายอานนท์  ชูดำ
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายจิรานุวัฒน์  ชูเกื้อ
2. นายณัฐกิจ  ชาญพล
3. นายวงศกร  สวัสดิโกมล
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายธีรภัทร์  เจะอูเซ็ง
2. เด็กชายฟัดลี  สุหลง
3. เด็กชายมะฮาริส  อาแว
 
1. นายนุร์เซ็ง  ยูโซะ
2. นางสาวนูรีซัน  สะเตาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายพณพงศ์  ราชพิบูลย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มสุข
3. เด็กชายวิชญ์พล  แก่นจันทร์
 
1. นายตรัยพร  เดชาพร
2. นายเลิศศักดิ์  เผือกเดช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กชายนฤดล  ศรีกาญจน์
2. เด็กชายภาณุพงค์  โพธิสาวัง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ปิลวาสน์
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายธีรพงศ์  แดงทองเกลี้ยง
2. นายอนุชา  เส้งประสิทธิ์
3. นายอริสมันต์  อับดุลอาซิส
 
1. นายบรรเทิง  นามวงศ์
2. นางแววตา  คงยก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายธนดล  เพชรคง
2. นายประสงค์  ตันติวัฒนดิลก
3. นายสุภัทรชัย  ชิรงค์
 
1. นายนที  ชัยชน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. นายธีรสิทธิ   พลายชุม
2. นายปฏิภาณ   นพฤทธิ์
3. นายปิยะ   รอดอุปการ
 
1. นายอารัณ   นิลอินจันทร์
2. นางสาวปารณี  เพชรสีช่วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมเมือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  ชนะกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สรษณะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูผอม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สัยเวศ
3. เด็กหญิงศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นายธัมรง  หลวงคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีปะโค
2. เด็กชายดนุพล   รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงปานดวงใจ  หวุ่นจันทร
 
1. นางจิราวดี   ชูเกิด
2. นายวิชาญ  ชูเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  มรรคาเขต
2. นางสาวนัจญลา  แกสมาน
3. นางสาวมาริษา  อิหมำหมาด
 
1. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี
2. นางหัสราษ  มัสตัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวณัฐสมา  คงศรี
2. นางสาวนุชนาศ  ศรีนุ่น
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ
2. นายณรงค์  ทองเทพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวจันทราทิพย์  เล็กมาก
2. นางสาวประภาสิริ  บุตรมิตร
3. นางสาวโยษิตา  ตุ้มคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สรษณะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงฐิฆัมพร  ขุนรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จริงจิตร
3. เด็กหญิงปภัสสร  ทองหอม
4. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วเรือง
5. เด็กหญิงภาวิณี  กาญจนพันธ์
6. เด็กหญิงศิรดา  สุขจิตร
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธีญารัตน์  แซ่เลี้ยว
2. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงพรรณภษา  อินทวงค์
4. เด็กหญิงลลิตา  มะหมัด
5. เด็กหญิงลลิตา  ทองสุขดี
6. เด็กหญิงศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางภาวนา  รัตนคช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เทพบุรี
2. เด็กชายนฤนาท  พรหมปาน
3. เด็กหญิงพุทธิมน  ยศมาก
4. เด็กหญิงภาวิณี  เหมทานนท์
5. เด็กหญิงสุภาพฤษ  จันทร์บุญแก้ว
6. เด็กหญิงอารียา  คงสิงห์
 
1. นางวรรณา  มีศิริ
2. นางชปานาฎ  พลสวัสดิ์
3. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญสิน
2. นางสาวศศิประภา  สิทธิสาร
3. นางสาวสิราวรรณ  พรหมพฤกษ์
4. นางสาวอนงค์นารถ  จันทรมุณี
5. นางสาวอมรรัตน์  บุญสัน
6. นางสาวอรณิชา  สำราญสุข
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายฐปกร  สุวรรณโณ
2. นางสาวณัฐญาดา  กล้าคง
3. นายวัชร์นล  ภู่เมธากุล
4. นางสาวศราวดี  บุญฤทธิ์
5. นางสาวศรีสมร  ฟองมณี
6. นางสาวสุฑาทิพย์  ธรรมชาติ
 
1. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
2. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
3. นางมนชนก  ทองศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวฐานิตา  เกษกล้า
2. นางสาวสลินทิพย์  ภักดี
3. นายสิทธิโชค  อับแสง
4. นายสุทธิชัย  มีดี
5. นางสาวอรนลิน  วัฒนเชื้อ
6. นางสาวโชติมา  ละเอียด
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
3. นางสาวอารีย์  ยีหมาด
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐาณพิชญ์  โชติช่วง
2. เด็กชายปุณณกันต์  อ่อนอุ่น
3. เด็กหญิงพัฒนศิรินทร์  สีพุฒ
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล2 (คลองจิหลาด) 1. เด็กหญิงนิตยา  แตงแก้ว
2. เด็กหญิงนิศานาถ  ฟุ้งเฟื่อง
3. เด็กหญิงโสภิดา  จ่าเพชร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล
2. นางสาววนิดา  ทำสวน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ถานทะนิโย
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  วัฒนา
3. เด็กหญิงนีรภา  ชูสังข์
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวผุสดี  เมืองทัง
2. นายวีรพล  ขนานเภา
3. นายศุภกิต  เกษมสัน
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  หลงสมัน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวณัฐกฤตา  นกขุ้ม
2. นางสาวธันชนก  ทองมี
3. นางสาวนันทนา  มีแสง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐพร  เจ๊ะเฮง
3. นางสาวธัณวมาศ  แก้วภัย
 
1. นายสมชาย  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอลีนา  หลีเด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สองเมืองสุข
2. เด็กหญิงธิติมา  เดชรักษา
3. เด็กหญิงวิสสุตา  รอดรู้
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสุธินันท์  หนูนิล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  มาช่วย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มจันทา
3. เด็กหญิงอิฐธิยาภรณ์  ทองรักษ์
 
1. นายการุณย์  ติณรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกวิสรา  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ส่งแสง
3. เด็กหญิงศศิชา  ผ่านกระแส
 
1. นายประเจียบ  ปรีชา
2. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. นางสาวรจนา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุทธิการ
3. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีสว่าง
 
1. นายนพดล  ไตรสุวรรณ
2. นางกมลทิพย์  มีชู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  คงอินทร์
2. นางสาวรัตติกาล  หน่อนะ
3. นางสาวอังคณา  กลับแป้น
 
1. นางสาวนาฏยา  หยังหลัง
2. นางอายีซะห์  มอเกาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนัชชา   ผ่องอำไพ
2. นายพงศกร   พิรุณ
3. นางสาวสิวลี   อิทธิญาโณ
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายอับดลเล๊าะ   เสะนี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงจิลลภัทร  แก้วสำลี
2. เด็กหญิงสิรินทรา  มีแก้ว
3. นางสาวสุพรรษา  แซ่บ่าง
 
1. นางอาภรณ์  รัตนคช
2. นางนราวดี  ชูแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สายทอง
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  พินโย
3. เด็กหญิงเอิงอร  สมสอน
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงดียาน่า  เหมหีม
2. เด็กชายรามภูมิ  ทองรักษ์
3. นางสาวอาทิตยา  ขุนนุช
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจุทามาส  เลื่อนจันทร์
2. นางสาวภัณฑิรา  จันทระ
3. นางสาวโสภาวดี  ชูพุ่ม
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกิตติวรรณ  ลิขิตเจริญกุล
2. นางสาวพรนภา  ไพรโสภา
3. นางสาววันวิสา  ปี่เเก้ว
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นางบุญเรือน  สมจิต
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายณัฐพร  จิตณรงค์
2. นายธำรงศักดิ์  เจ๊ะสา
3. นายพีรทัต  ภิรมย์
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นายพงศกร  ทิพย์ไข่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คุณอักษร
2. เด็กหญิงนิสรีน  สารบรรณ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  ดิษโร
 
1. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
2. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนัจมี  มีระมาน
2. เด็กชายวชิรวัส  เพชรพรหมศร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เเซ่ตั้ง
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิรชา  บุตรพิษ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พลฤทธิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ผลอินทร์
 
1. นางสาวชวาลิน  สังข์งาม
2. นางสาวจันทิมา  เยื้องยุก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนวิชญ์  สุกาญจนกุล
2. นางสาวธัญชนก  ทั้วสุภาพ
3. นางสาวนันท์นภัส  แก้วเคารพ
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นางบุญเรือน  สมจิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนนิกานต์  ทะกิจ
2. นางสาวพัชธิดาภรณ์  ขำเกิด
3. นางสาวศศิภรณ์  จุลจงกล
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวพัชราพร  พิกุลทอง
2. นางสาวอังคณา  พรหมจันทร์
3. นางสาวอาทิยา  รักษาราษฎร์
 
1. นางนิภา  รัตนบุรี
2. นางจันทมณี  แก้วมณี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงบัญฑิตา   รักษา
2. เด็กหญิงภาวิณี   นุ้ยมีทรัพย์
3. เด็กหญิงสราวลี   แซ่แดง
 
1. นางศิริมา  ดำสุข
2. นายธีระชัย  จุฑาเทพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกนกกร  พุทธสูงเนิน
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  หนูเนตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นิลประดิษฐ์
 
1. นางจิราพร  เจริญผล
2. นางสาววาสนา  บุญทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวญาณิศา  เศียรอุ่น
2. นางสาวณัฐธิดา  ช่วยนิมิตร
3. นางสาวเมธิณี  จันทร์เพชร
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กลับดี
2. นายศรัณย์  ผงราช
3. นางสาวอินทิรา  นาเครือ
 
1. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
2. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวซานิยาฮ์  น่าดี
2. นางสาวนุชจรี  ยี่มะเหร็บ
3. นางสาวศศลักษณ์  เบ็ญหลัง
 
1. นางอายีซะห์  มอเกาะ
2. นางสาวคณีรัตน์  สาเล่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  รักด้วง
2. นางสาวสุพรรษา  ปานสังข์
3. นางสาวเนตรชนก  อัธยาศัย
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางสาวเสาวนี  ลมัยพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงนันทิวา  คงจันทร์
2. เด็กหญิงมณีรินทร์  หมอราช
3. เด็กหญิงสุนิตา  ตรีรัญเพชร
 
1. นายชำนาญ  รองสวัสดิ์
2. นางโนริยะ  มะหะมาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงณภาธร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ไพรินทร์
3. นางสาวศุภากร  คงสำราญ
 
1. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์
2. นายสันติ  วงศ์ไชยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวมลธิรา  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ด้วงคง
3. นายอุดมศักดิ์  เกื้อหลง
 
1. นางสาวจามจุรี  เพ็ชร์คงแก้ว
2. นางจรินทิพย์  จันทร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นางสาวปรมาภรณ์  เกิดด้วง
2. นางสาวปวีณา  รักษาชล
3. นายวีรยุทธ  ปรึกษาเกตุ
 
1. นายพรชัย  พรหมด้วง
2. นางสาวจิราภรณ์  วัตรุจีกฤต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายพัทธดนย์  จันทรโชติ
2. นายภานุเดช  หนูกลับ
3. นางสาวรวิวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
2. นางวาสนา  พิเคราะห์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวสุพิศ  คงนคร
2. นางสาวเกตุสุดา  สิริ
3. นางสาวเปมิกา  ชะนะพาล
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
2. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายชรินทร์ทิพย์  สายเส็น
 
1. นางธนิกานต์  โต๊ะระเหม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงผโลทัย  ครุฑธาโรจน์
 
1. นางอรวรรณ  ชนะศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายอภิชาติ  เย็นสว่าง
 
1. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงสุจารีย์   ศรีคล้ำ
 
1. นางสาววัลลีย์   เมืองสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนฉัตร  สัมพันธชิต
 
1. นางมินตรา  ทองคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ฉุนเฉียว
 
1. นางจุไรรัตน์   พลายด้วง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตยา  เงินภูเขียว
 
1. นางอัฎนา  เดชพิชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิดา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ขันทองคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงสุชาดา  เรืองแก้ว
 
1. นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ้น
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วรพันธ์
 
1. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีน้อย
 
1. นางประภา  ศรีทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒนน้อย
 
1. นางจุไรรัตน์   พลายด้วง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรภัทรโภไคย
 
1. นางสาวอนรรฆมณี  พรมเพชร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนทิกานต์   กาญจนประทุม
2. เด็กหญิงวรรณภา  นวลประจักษ์
3. เด็กหญิงสุณัฐชา  ทองโกมล
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์  ลายพยัคฆ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมมุ่ง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นันสุวรรณ์
 
1. นางสาวปาริณี   รัตน์ชู
2. นางสาวธัญญ์พิชชา   จันทร์เสถียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายจิรวัตร  พงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พัดไสว
3. เด็กชายเจษฎา  อำนัคมาตร
 
1. นางภิญญา  ศรีรักษา
2. นางสุวรรณี  บุญเพชร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวนนทิชา  นาคสง่า
2. นางสาวปารีมา  มูซาและ
3. นางสาวลาตีฟา  เหล่าอารี
 
1. นางมยุรี  แคยิหวา
2. นางสาวศิริขวัญ  บัวทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวชลธิชา  แวงวัน
2. นางสาววรรณดี  ชูจรูญเดช
3. นายวีรชัย  แก้วมณี
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวดรัลพร  เพชรน้อย
2. นายนัฐกานนท์  พันธ์แจ่ม
3. นางสาวเกษรินทร์  แสนรัมย์
 
1. นางสมใจ  สุขวิสุทธิ์
2. นางสาววชรวรรณ  อังโชติพันธุ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายราเมศ  พุ่มช่วย
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีสุด
 
1. นางสาวชนกเนตร  สิริมโนวงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กชายบรรณวัชร  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เพ็ญพงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายก้องศักดิ์  ดาวเรือง
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายสานนท์  ศรีเจริญ
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงนฤดี  ด้วงวงค์
 
1. นายวิชัย  แย้มหอม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ห้วยสม
 
1. นางสาวบุษกร  ยันเสน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ยมนานนท์
 
1. นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายประกาย  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายภานุพงศ์  มณีอ่อน
 
1. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวชฎาธาร  ลีนันท์
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยศิริเลิศ
 
1. นางสาวพัทธิชานนท์  อวะภาค
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นางสาววรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางสาวนตธิดา  ชุมพงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รองเมือง
 
1. นางนันทนาภรณ์  แก้วมณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  อินทชาติ
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายนพาดล  เดโชชัย
 
1. นางจันทร์พร  ผาดศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนครนพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  ระลึกเย็น
 
1. นางรุจิรา  รัตนะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  คงแก้ว
 
1. นายสันติ  สุวรรณสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  โตมะนิตย์
 
1. นางวัชรี  ไพรพา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายภูวนนท์  ผุดวัฒน์
 
1. นายบุนยธร  สุนทร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  แต่งผล
 
1. นายสุพล  ทองมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสวีวิทยา 1. เด็กหญิงอรกนก  วรรณะ
 
1. นางสาวนฤมล  เทพชา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายปารเมศวร์   ประทุมสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นายพรชัย  โกศิรานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายภรัณยู  นิกูลวงศ์
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นายสมเกียรติ  สวาสดี
 
1. นายวิเชษฐ์  ยอดรักษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายทิวากร  จันทรโชติ
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีคล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวสบาย  แป้นเอียด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สายชนะพันธ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  รัตนพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  แขดวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวฮันจีน่า  เจะเหาะ
 
1. นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นายเจตน์สฤษฎิ์  โชติสุภาพ
 
1. นางอัฎนา  เดชพิชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ตรัยภูมิ
 
1. นางสาวจริยา  ยงกำลัง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางจันทร์พร  ผาดศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงพรชนก  อ่อนรู้ที่
2. นายโชติกะ  กาญจนพันธ์
 
1. นางสุนีย์  สิทธิชัย
2. นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายปธานิน   สุขศรีเพ็ง
2. เด็กชายพลพล   ทองปราง
 
1. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
2. นายชลธี   วิเศษศิริ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จิตรบรรจง
2. นางสาววชิรญาณ์  ยวงจันทร์
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทอง
2. นางสาวอมลวรรณ  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรายอ่อน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายธนกร  ชูทอง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ชีวะ
 
1. นางสาวนูรีมาลย์  นิยม
2. นางสาวชุติมา  นุ้ยชิต
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายจักรพล  แก้วพิลา
2. เด็กชายวีรพัฒน์  เอียดเสน
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
2. นายอุทัย  แก้วรุ่งเรือง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สิทธิภูมิ
2. เด็กชายชารีฟ  ชาติคีรี
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
2. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พรมมณี
2. เด็กชายวัชร  นามวิชิต
 
1. นางสมใจ  สุขวิสุทธิ์
2. นางสาววชรวรรณ  อังโชติพันธุ์