งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. 11) สหวิทยาเขตชุมพร 2
ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 8 ก.ย. 2560 09.30-11.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคุรุราษฎร์ร่วมใจ 8 ก.ย. 2560 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00 แข่งขัน 1 วัน
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00 แข่งขัน 1 วัน
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 11 ก.ย. 2560 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 11 ก.ย. 2560 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 12 ก.ย. 2560 09.00-15.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 12 ก.ย. 2560 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน สหวิทยาเขตชุมพร 2 โทร.083-5080054 : IDLine : ultramannuy
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]