งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. 11) สหวิทยาเขตชุมพร 2
ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   8 ก.ย. 2560   11 ก.ย. 2560   12 ก.ย. 2560   15 ก.ย. 2560   21 ก.ย. 2560   22 ก.ย. 2560   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร1 ห้อง 121 11 ก.ย. 2560 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร1 ห้อง 122 11 ก.ย. 2560 09.00-10.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร1 ห้อง 123 11 ก.ย. 2560 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร1 ห้อง 124 11 ก.ย. 2560 09.00-10.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร1 ห้อง 125 11 ก.ย. 2560 09.00-10.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร1 ห้อง 126 11 ก.ย. 2560 09.00-10.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร10 ห้อง 1043,1044 11 ก.ย. 2560 09.00-11.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร10 ห้อง 1042,1045 11 ก.ย. 2560 09.00-11.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร1 ห้อง 133,134,135 11 ก.ย. 2560 09.00-10.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร1 ห้อง 136,137,138 11 ก.ย. 2560 09.00-10.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร10 ห้อง 1031,1032 11 ก.ย. 2560 09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร10 ห้อง 1033,1035 11 ก.ย. 2560 09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร10 ห้อง 1021,1022 11 ก.ย. 2560 09.00-11.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร10 ห้อง 1024,1025 11 ก.ย. 2560 09. 00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารเกียรติยศ ห้อง คอม 1 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารเกียรติยศ ห้อง คอม 4 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย ห้องโสตและอาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 433 12 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย ห้องโสตและอาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 433 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย เต้นในสนามหน้าหอประชุม อาคาร 8 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย เต้นในสนามหน้าหอประชุม อาคาร 8 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย เต้นในสนามหน้าหอประชุม อาคาร 8 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย หอประชุม อาคาร 8 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย หอประชุม อาคาร 8 12 ก.ย. 2560 08.30 -16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 หอประชุม 11 ก.ย. 2560 08.30-12.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย เต้นในสนามหน้าหอประชุม อาคาร 8 12 ก.ย. 2560 08.30-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย เต้นในสนามหน้าหอประชุม อาคาร 8 11 ก.ย. 2560 08.30-12.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 เต้นในสนามหน้าหอประชุม อาคาร 8 12 ก.ย. 2560 08.00-17.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 12 ก.ย. 2560 08.00-17.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 โรงยิมเนเซียม 11 ก.ย. 2560 08.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 12 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 11 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 9 ห้อง หอประชุม(ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 9 ห้อง หอประชุม(ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง อาเซียน 11 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง อาเซียน 11 ก.ย. 2560 ต่อเนื่องการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-3
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 9 ห้อง เวทีหอประชุม 11 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 9 ห้อง เวทีหอประชุม 11 ก.ย. 2560 ต่อเนื่องการประกวดละครคุณธรรม ม.1-6
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 12 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 11 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 12 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 11 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 11 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย หอประชุุมอาคาร9 11 ก.ย. 2560 14.00-15.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
-
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
-
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
-
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ห้อง 214 11 ก.ย. 2560 11.00-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ห้อง 215 11 ก.ย. 2560 11.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 11 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 11 ก.ย. 2560 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 11 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 11 ก.ย. 2560 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 12 ก.ย. 2560 13.00-16.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 11 ก.ย. 2560 13.00-16.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 11 ก.ย. 2560 13.00-16.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 15.00-16.00
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 16.00-17.00
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 15.30-16.00
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 16.30-17.30
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 12.00-12.45
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 13.30-14.15
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 12.45-13.30
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 14.15-15.00
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 12.30-13.15
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 14.00-14.45
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 13.15-14.00
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 14.45-15.30
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 09.30-10.15
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 11.00-11.45
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 10.15-11.00
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 11.45-12.30
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 09.00-.9.45
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 10.30-11.15
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 09.45-10.30
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 11.15-12.00
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 09.00-09.15
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 12 ก.ย. 2560 09.15-09.30
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารโดม 11 ก.ย. 2560 08.30-09.00
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 11 ก.ย. 2560 12.00-13.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 11 ก.ย. 2560 13.00-14.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 12 ก.ย. 2560 09.00-10.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 12 ก.ย. 2560 10.00-11.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 12 ก.ย. 2560 11.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 12 ก.ย. 2560 12.00-13.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 11 ก.ย. 2560 10.00-11.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 11 ก.ย. 2560 11.00-12.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 11 ก.ย. 2560 14.00-15.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาาร11 ชั้น 5 ห้อง เจ้าคุณเผดิม 11 ก.ย. 2560 15.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342-343 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344-345 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532-533 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534-535 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541-542 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543,545 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องโฮมเธียร์เตอร์ 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องโฮมเธียร์เตอร์ 12 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ก.ย. 2560 13.00-14.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ก.ย. 2560 14.00-15.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 124,136 11 ก.ย. 2560 09.30-10.30
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 124,136 11 ก.ย. 2560 10.45-11.45
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 11 ก.ย. 2560 10.00-10.30
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 124,136 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
09.00-12.00
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ก.ย. 2560 15.30-16.30
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 124,136 11 ก.ย. 2560 11.00-11.30
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 11 ก.ย. 2560 10.30-11.00
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 11 ก.ย. 2560 10.40-12.00
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 124,136 11 ก.ย. 2560 14.10-14.50
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 11 ก.ย. 2560 11.00-11.30
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 11 ก.ย. 2560 09.00 -16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 8 ก.ย. 2560 09.30-11.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคุรุราษฎร์ร่วมใจ 8 ก.ย. 2560 09.30-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 11 ก.ย. 2560 09.00-15.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 11 ก.ย. 2560 09.00-15.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 12 ก.ย. 2560 09.00-15.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 12 ก.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 11 ก.ย. 2560 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1132 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1132 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143B 11 ก.ย. 2560 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143B 11 ก.ย. 2560 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143A 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143A 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 11 ก.ย. 2560 09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143B 12 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1134 12 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1135 12 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1132 11 ก.ย. 2560 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5 21 ก.ย. 2560 09.00-16.30
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5 21 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5 22 ก.ย. 2560 09.00-16.30
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5 22 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5 22 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5 22 ก.ย. 2560 09.00-16.30
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 21 ก.ย. 2560 09.00-16.30
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 21 ก.ย. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 ใต้อาคารกีฬา ชั้น 1 ชั้น 1 11 ก.ย. 2560 08.30-12.30
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 ใต้อาคารกีฬา ชั้น 1 ชั้น 1 12 ก.ย. 2560 08.30-12.30
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 ใต้อาคารกีฬา ชั้น 1 ชั้น 1 11 ก.ย. 2560 08.30-11.30
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 ใต้อาคารกีฬา ชั้น 1 ชั้น 1 12 ก.ย. 2560 08.30-11.30
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 312 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 หอประชุม 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 หอประชุม 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย2 หอประชุม 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย2 หอประชุม 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร1 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร1 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2560 13.00-16.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2560 13.00-16.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต ฯ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต ฯ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต ฯ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต ฯ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต ฯ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน สหวิทยาเขตชุมพร 2 โทร.083-5080054 : IDLine : ultramannuy
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]