รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. 11) สหวิทยาเขตชุมพร 2
ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รัตนะ
 
1. นางสาวศศิวิมล  จงไกรจักร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นางสาวธนพร  ไชยณรงค์
 
1. นางสาวสุขหฤทัย  สุวรรณรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นุ้ยบ้านด่าน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อธิกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  เกิดกุลรัตน์
 
1. นางสายพิณ  นุ้ยสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงสุวรรณ
 
1. นางกิตติพิชญ์  บุณยพิพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาววันวิสาข์  คงทอง
 
1. นางโศรญา  สัจจะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  โตพะไล
 
1. นางสาวเกตุวดี  บุญเปีย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. นางสาวรสรินทร์  สาระทิพย์
 
1. นางสาววีนา  ลือชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงชามาวีร์  โรยสุวรรณ
2. เด็กหญิงวริศรา  ยอดอาจ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนะ
 
1. นางสาวขวัญตา  ดุนหลัง
2. นางสาวมัชชารวดี  ชลสาคร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกำชัย  พัฒชนะ
2. นางสาววรลักษณ์  มณีบางกา
3. นางสาวเจนจันทินี  เสือสง่า
 
1. นายกำแหง  ตั้งอั้น
2. นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  ไชยราช
2. เด็กชายสุราษฎร์  ช่วยนคร
 
1. นางชีวารัตน์  กุลรัตนชีวา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. นางสาวนิชนันท์  ปริงหาดยาย
2. นางสาวไคริกา  ศรรพเศียร
 
1. นางชีวารัตน์  กุลรัตนชีวา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายวีรณัฐ  ฉายากุล
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ราชยม
 
1. นางสาวขวัญตา  ดุนหลัง
2. นางสาวฐิติกาญจน์  สวัสดิพันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นายธวัชชัย  ทองศิริ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สังขวิจิตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา  เพชรแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์  ยะเป็ง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาววีรวรรณ  มณีนวล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  เสือทอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มากช่วย
3. เด็กหญิงวนิดา  หล่อวงศ์
 
1. นางอาทิตยา  ศักดิ์จันทร์
2. นายอติคุณ  เชตวรรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวปานตา  ทองประสพ
2. นางสาววิภาดา  กรดสุวรรณ
3. นางสาวสิริยาธร  หนูโยม
 
1. นางเสาวลักษณ์  ช่วยเกิด
2. นายทวีสุข  มีเดช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คงยัง
2. เด็กชายรัชชานนท์   ลิมปนานนท์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  จันทร์ชู
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สาระอาภรณ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  สักคุณี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวจิตติมากร  ง่วนภูเก็ต
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ศรลอย
3. นางสาววริสรา  ปฐมสกุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  นุ้ยสุข
2. นางประกายทิพย์  ดอนกิจภัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงชฏาภา  มโนมาศ
2. เด็กหญิงสิริกร  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวมาริสา  มณีใส
2. นางวนิตา  เกตศิริวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายติณณภพ  จ้องสกุลวงษ์
2. นายอธิป  ศรีจันทร์
 
1. นางสุภาพ  ล่องหลง
2. นายสุทิน  สุทธิสิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  องอาจ
 
1. นางพัลลภา  ขวัญพะงุ้น
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. นายวิชญาพร  ไกรนรา
 
1. นางสาวอภิษฎา  มัธยัสถ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แซ่ลิ่ม
2. เด็กชายชินฆ์ฑพรรณ  พรมทอง
 
1. นางพัลลภา  ขวัญพะงุ้น
2. นางสุกัญญา  ศรีรัตนตาปี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายอิทธิกร  ชูแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองพรหม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  พัฒน์ซ้าย
 
1. นายศุภชัย  สุขหอม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นางสาวอัชญา  น่วมสุวรรณ
 
1. นางสาวกรกนก  หอมละออ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุดใจ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  นิลสุข
3. เด็กชายเสฏฐนันท์  คีรีรักษ์
 
1. นางจินตนา  มณีเสน
2. นางสาวนีรนุช  พวงขาว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกรวิชญ์  สุรชิต
2. นางสาวสุณัชชา  พุ่มคล้าย
3. นางสาวเพชรดา  ทวิชศรี
 
1. นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์
2. นางสาวอมรรัตน์  บุญสิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงนงนภัส  ทินกร
2. นางสาวรุ่งนภา  ครุชสินธ์
3. นางสาวอาทิตยา  คงกะแดะ
 
1. นาง มลฤดี  สไตน์
2. นางศรินยา  จิตกมลกานต์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. นางสาวพันดาว  สอนอินทร์
2. นางสาววิยดา  เพชรโสม
3. นางสาวศานต์ฤทัย  อังคะปาน
 
1. นางสาวศศิกานต์  นิ่มดำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สุรชาติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญเจริญ
2. นางสาวสุดารัตน์  ขุนทอง
3. นางสาวสุวนันท์  คงกลิ่น
 
1. นางศรินยา  จิตกมลกานต์
2. นาง มลฤดี  สไตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  บัวอินทร์
2. นางสาวพีรยาภัทร  ชุมพงษ์
3. นางสาวรุจิรัมพร  พิมาน
 
1. นางวาสนา  ด้วงรอด
2. นายจีรศักดิ์   ภู่ทับทิม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  งามดี
2. เด็กหญิงศุุภกาณต์  ช่อสม
3. เด็กหญิงอังคนา  ขาวสมุทร
 
1. นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน
2. นางสาวปวีณา  โชติช่วง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายนัฐติพงษ์  แก้วผ่อง
2. นางสาวเกษมณี  บุญแก้ว
3. นางสาวเพ็ญเพชร  พุ่มสละ
 
1. นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน
2. นางสาวปวีณา  โชติช่วง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  เรืองคง
2. เด็กหญิงโชติรส  ธรรมโชติ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปานเพชร
2. นางสาวจุธารัตน์  สีนาค
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวนฤสรณ์  ร่มรื่น
2. นายวิษณุ  แสงอรุณ
 
1. นางบังเอิญ  มีเดช
2. นายปริญญา  ช่วยเกิด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสกุล
2. เด็กชายวราวุฒิ  วงษ์ศรี
 
1. นายโชคชัย  สกลวิรัตน์
2. นายสุรชัย  ทองนุ้ยพราหมณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หมั่นคูณ
 
1. นายจักรพงศ์  ติณธนานนท์
2. นางสาวอมรรัตน์  ปานเพชร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายจักกวีร์  ศิรินุพงษ์
2. นายชาคริต  โรยนรินทร์
3. นายธนวัฒน์  มณีนัย
 
1. นายจักรพงศ์  ติณธนานนท์
2. นางจิรา  นวลโพยม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮั่นโต่น
2. เด็กหญิงกรกมล  นาคมุสิก
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ชิดบุญคง
4. เด็กหญิงยศวดี  เพชรหับ
5. เด็กหญิงสุธิดา  พุ่มขจร
 
1. นางสุธีรา  เทียมศิริ
2. นางขนิษฐา  ฉายากุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายจักราวุธ  คงสนิท
2. นายทวีวัฒน์  คงทอง
3. นางสาวธิดารัตน์   แซ่เลี่ยง
4. นางสาวปาจรีย์  วงศ์สุวัฒน์
5. นายพงษ์พันธ์  หลังมี
 
1. นางสาวสุธาสินี  เทพไชย
2. นางขนิษฐา  ฉายากุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  สุขมนตรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเกีย
3. เด็กชายธนโชติ  ชุมศรี
4. เด็กหญิงธัญชนก  ชูพยันต์
5. นางสาวปิ่นมณี  โตบางมะพร้าว
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง
2. นางสาวสุธาสินี  เทพไชย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  หัตถชีพ
2. นางสาวปนัดดา  นพคุณ
3. นางสาวภาวิณี  เขียวสง่า
4. นางสาวอัมพิกา  มีศรี
5. นางสาวเจนิตา  แซ่ตั้น
 
1. นางสุพรรณนิการ์  แก้วบุญจันทร์
2. นายภูริพัฒน์  แก้วบุญจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวีร์  เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  นุ้ยน้อย
3. เด็กหญิงสุเมธีนี  ไชยเรือน
4. เด็กหญิงอนิสา  หนองมีทรัพย์
5. เด็กชายอภิรักษ์  ปลั่งดี
 
1. นายไพบูลย์  คลี่เกษร
2. นางสาวลักขณา  ย่องเส็ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายฉัตรชัย  วารสุข
2. นางสาวศศิธร  เหล่าบุญกล่อม
3. นางสาวศิริญาพร  แซ่ฮ่อ
4. นางสาวอริญา  คำสุวรรณ
5. นายอเนชา  บูรณะเทพ
 
1. นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  พุทธรักษา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วชฎา
2. เด็กหญิงกฤติมา  แพละออง
3. นายกัมพล  สุขเจริญ
4. นายชญานิน  รัตนพิบูลย์
5. นางสาวฐิติมา  ชุมบุญเรือง
6. เด็กชายนิลภัทร  นิลสุข
7. นางสาวนิศารัตน์  เกตุวารี
8. นายปภาวิน  ล้อมเขตร
9. นางสาวปิยวรรณ  สุขวงษ์
10. นางสาวภิญญดา  ศิริทศ
11. นางสาวยลดาวรรณ  อุ่นเรือน
12. นางสาวศศิโสม  นินเดชา
13. เด็กหญิงสรสวรรค์   แก่นกูล
14. นางสาวสุชาดา  ชูละออง
15. นางสาวสุนิษา  เผือกสวัสดิ์
16. เด็กหญิงสโรชา  แสงไข่
17. เด็กหญิงอทิตญา  ภู่พยัคฆ์
18. นางสาวอรพรรณ  สังขนฤบดี
19. นางสาวเนตรนภา  เกษราพงศ์
20. นางสาวเบญญาภา  ชิณเดช
 
1. นายเจษฎา  เสาวภักดิ์
2. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง
3. นางสาวอาภรณ์  เกษตรสุนทร
4. นางสาวธนัฏฐา  ลิ่มสวัสดิ์
5. นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงมัญชุสา  ทองขาว
 
1. นางสาวอาภรณ์  เกษตรสุนทร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาววสินี  ดวงสุวรรณ
 
1. นางสาวจิรนันท์  ยอดวงกอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรแดง
2. เด็กหญิงอลิสดา  พงศกรพฤฒิกุล
 
1. นางสุธีรา  เทียมศิริ
2. นางสาวจารุวรรณ  ปลอดจินดา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายอัครชัย  ศรีสว่าง
2. นางสาวอัจฉรา  พะมะ
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  ปลอดจินดา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  สามงามชิง
2. นางสาวจนิสรา  สุบรรณรัตน์
3. เด็กหญิงจิตติมา  ตรีรัตน์
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มีเพียร
5. นางสาวตรีรัตน์  มองประโคน
6. นางสาวทานตะวัน  ด้วงรอด
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไทยสกุล
8. เด็กหญิงผกาพันธ์  แพประสิทธิ์
9. เด็กหญิงอัจฉรา  พรหมม่วง
10. เด็กหญิงอารียา  รัตนมณี
 
1. นายสุนทร  ส่งแสง
2. นายธวัชชัย  เมฆสุข
3. นางสาวอมรรัตน์  บริสุทธิ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิณเอก
2. เด็กหญิงผกามาศ  ประกอบปราณ
3. เด็กหญิงพชรอร  วงศ์สิน
4. เด็กหญิงพรธิดา  แก้วรอด
5. นางสาววนัสนันท์  แก้วเขียว
6. นางสาวศิรินทิพย์  ทองมณี
7. เด็กหญิงสมใจ  นามวงษ์
8. เด็กหญิงสิรินทรา  อ่อนไสว
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประเสริฐสังข์
10. นางสาวโสภิดา  พิเศษสินธ์
 
1. นายสมชาย  พละศักดิ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  อุทกะเสน
3. นางสาวสงกรานต์  แซ่อู้
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายวิศรุต  เมฆนิติ
2. เด็กหญิงอาทิตา  บุญนาค
 
1. นายธีริทธิ์  ยอดสุดา
2. นางสาวจุรีมาศ  สุวรกุล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวปิยรัตน์   รัตนมณีย์
2. นางสาวพนิตพร   ยินดี
 
1. นายสำราญ  สมบัติ
2. นายอำพล   บัวสม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  สุขกรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิมุสิก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายธรรพ์ณธร  มีจีนา
 
1. นางอรอนงค์  จันทระ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญานรี  วรรณนิยม
 
1. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวชนพร  พจนวิชัย
 
1. นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายกษิด์เดช  โกมลสวัสดิ์
 
1. นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธีระพงศ์  บ่อไทย
 
1. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กชายสมพงษ์    ทองไม้
 
1. นางสาวจินตนา  สายสกล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวจามิกรณ์  ทั่งทอง
 
1. นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดาวตาล
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ศรียุภักดิ์
 
1. นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองศรี
 
1. นางสาวจินตนา  ศาสตร์เจริญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายพีรพร  สุขขำ
 
1. นายพิศิษฏ์ฐา  ผกากรอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงษ์สงวน
2. เด็กหญิงญานิษา  โกสิทธิ์
3. เด็กชายธีรการต์  โนนเสนา
 
1. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
2. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาววิลาวรรณ  จันทร์สุข
2. นายศิริศักดิ์  ยั่งยืน
3. นางสาวอินทิรา  ทินแก้ว
 
1. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
2. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ดำนิล
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายฤทธากร  แก้วหนองฮี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายวิศรุต  ดวงสถิตย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายสุพจน์  ใหมทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงสวิตา  แสนบุดดา
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายภานุรัตน์  ประจีระคะ
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายวัชรินทร์  ทองคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายฤทธากร  แก้วหนองฮี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายวรพล  โสมขันเงิน
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นางสาวเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ถมยา
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทร์มณี
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายณัฏฐวัฒน์  สอนทวี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายสุพจน์  ใหมทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เสนพัน
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนชัย
2. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
3. เด็กหญิงภัทรณันท์  จันดาแก้ว
4. นายภานุรัตน์  ประจีระคะ
5. เด็กชายวชิร  สุดสวาสดิ์
6. นางสาวสุภัททา  เกื้อเพชร
7. นายสุภัทร  ยมพันธ์
8. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
2. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนชัย
2. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
3. เด็กหญิงณัฐชา  เต่าแจง
4. นางสาวปาริชาติ  เทพนวล
5. นายพรเฉลิม  แก้วดำ
6. เด็กหญิงพิมลนาฎ   สุจินดาวงศ์
7. เด็กชายภัทรณันท์  จันดาแก้ว
8. นายภานุรัตน์  ประจีระคะ
9. เด็กชายภูริณัฐ  พลานชุน
10. เด็กชายวชิร  สุดสวาสดิ์
11. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วประดิษฐ์
12. เด็กหญิงสวิตา  แสนบุดดา
13. นางสาวสุภัททา  เกื้อเพชร
14. นายสุภัทร  ยมพันธ์
15. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
2. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายชัยวัฒน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายณัฏฐวัฒน์  สอนทวี
3. นางสาวณัฐวรรณ  คงศานุวงศ์
4. นายพิทยา  แซ่ด่าน
5. นายฤทธากร  แก้วหนองฮี
6. เด็กชายวัชรินทร์  ทองคำ
7. เด็กชายวิศรุต  ดวงสถิตย์
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญกาญจน์
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  วอทอง
10. นายสุธีรัตน์  ศิริสายันต์
11. นายสุพจน์  ใหมทอง
12. นางสาวเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
2. นางสาวชุติมา  เอมสวัสดิ์
3. นางรมมดี  ชุมแก่น
4. นางจรุงจิต  เพชรอุทัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายชัยวัฒน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายณัฏฐวัฒน์  สอนทวี
3. นายณัฐนนท์  ชัยเมืองแก้ว
4. นางสาวณัฐวรรณ  คงศานุวงศ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริวัฒน์
6. เด็กชายดัสกร  ศรทอง
7. เด็กชายปิยะราช  จูงไทย
8. นายพาสิยะ  โพนทอง
9. นายพิทยา  แซ่ด่าน
10. เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงพี
11. เด็กชายภาณุพงศ์  ดำนิล
12. เด็กหญิงมัลลิกา  ถมยา
13. นายฤทธากร  แก้วหนองฮี
14. เด็กชายวัชรินทร์  ทองคำ
15. เด็กชายวิศรุต  ดวงสถิตย์
16. เด็กชายสิทธิชัย  ลั่นซ้าย
17. เด็กชายสุทธิพงศ์  วอทอง
18. นายสุธีรัตน์  ศิริสายันต์
19. นายสุพจน์  ใหมทอง
20. เด็กหญิงเปมิกา  กาญจนมล
21. นางสาวเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
2. นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา
3. นางสาวชุติมา  เอมสวัสดิ์
4. นางรมมดี  ชุมแก่น
5. นางจรุงจิต  เพชรอุทัย
6. นางจุฑารัตน์  ศรีเชียงหา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรีญา  นุมาศ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มณีรัตน์
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  พุ่่มทอง
4. เด็กชายราเชนทร์  หลีรัตนะ
5. เด็กหญิงวารีลักษณ์  หมวดคง
6. เด็กชายอัครเดช  มณีโชติ
 
1. นายสุวัฒ  พันธฤทธิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกฤตนัน  วิเศษปักษา
2. นายกฤษฎา  อินทะจักร์
3. นางสาวปาลิตา  แก้วประไพ
4. นายอรรถพล  บุญเกิด
5. นายอานนท์  พรหมบางญวน
6. นางสาวเจนจิรา  ใจสมุทร
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
2. นายสมพร  รัตนเทพี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร์  กาญจนสงคราม
2. เด็กหญิงกฤติยา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงกันติยา  ทองเหลือ
4. เด็กชายจักรพันธ์  ทองสัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมอภิรักษ์
6. เด็กหญิงชลัญดา  ส่งคล้าย
7. เด็กหญิงชัญญานุช  ดาวเปียก
8. เด็กหญิงณัฐฌา  ริยาพันธ์
9. นางสาวณัฐธิดา  นนทสิงห์
10. นางสาวณัฐพร  หยูตุ้ง
11. นายณัฐพร  หยอมแหยม
12. เด็กชายณัฐภัทร  ทวิชศรี
13. เด็กหญิงณัฐริดา  เพ็ญศิริ
14. นายธนดล  จินาเพ็ญ
15. เด็กชายธนภัทร  วารีศรี
16. เด็กชายธานินทร์  เย็นบ้านควน
17. เด็กหญิงธารารัตน์  คงมี
18. เด็กหญิงปภัสสร  บุญเกีย
19. เด็กหญิงปัทมา  เพ็ชรเจริญ
20. เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มสุวรรณ
21. เด็กชายยศนนท์  รอดอุนา
22. เด็กชายยศศักดิ์  สังขมรรทร
23. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองหีต
24. นางสาวรุ่งวรินทร์  กิมใช่ย้ง
25. เด็กหญิงวริศรา  สิงคิวิบูลย์
26. เด็กหญิงศศิธร  สัสดีเมือง
27. เด็กชายศิริศักดิ์  เรืองศรี
28. เด็กหญิงสิริกรณ์  คงนาขา
29. เด็กหญิงสุธาสินี  ยังพลขันธ์
30. เด็กหญิงสุนินาท  สุขแก้ว
31. เด็กหญิงสุภิสรา  สังขฤกษ์
32. เด็กหญิงสุุนิสา  ทองแก้ว
33. เด็กชายอดิศักดิ์  เรืองศรี
34. นายอมรเทพ  หยอมแหยม
35. เด็กหญิงอักษรทิพย์  จันทร์ชาวนา
36. เด็กหญิงอังคณารัตน์  สุขสม
37. เด็กชายเกรียงไกร  ทิพย์รัตน์
38. นายเฉลิมรัตน์  อรุณรักษ์
39. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  กิ้มสง
40. เด็กหญิงแอนนิต้า  น้อยนาถ
 
1. นายสนธยา  บรรดา
2. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
3. นางอมรรัตน์  บรรดา
4. นายชูชาติ  ชูโชติ
5. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
6. นางเบญจา  จิญกาญจน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  ช่อเกต
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธนพล  รักษา
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริยากร  วิเชียร
 
1. นายสุรศักดิ์  ครุฑเพชร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญพะงุ้น
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายธานินทร์  เย็นบ้านควน
 
1. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธนพล  รักษา
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริยากร  วิเชียร
 
1. นายสุรศักดิ์  ครุฑเพชร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญพะงุ้น
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธีร์กวิน   แดงละอุ่น
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกฤษฎา  ชบากานต์
 
1. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  ชัยกิจ
 
1. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวมัชฌิมา  สุขเจริญ
 
1. นายชูชาติ  ชูโชติ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายธานินทร์  เย็นบ้านควน
 
1. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกฤษฎา  ชบากานต์
 
1. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  ชัยกิจ
 
1. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  หยูตุ้ง
 
1. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญชื่น
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทวิชศรี
3. เด็กชายนครนพ  เพชรโสม
4. เด็กหญิงพีรพร  ประธรรม
5. เด็กชายยศศักดิ์  สังขมรรทร
6. เด็กหญิงสุวรรณา  สุดบางกา
7. เด็กหญิงอรณิชชา  อินทร์ปักษ์
8. เด็กชายอรรถวุุฒิ  พินัญชัย
9. เด็กหญิงอัฉจิมาพร  อภิสนทสมบัติ
10. เด็กหญิงเสาวภา  สุดบางกา
 
1. นายสนธยา  บรรดา
2. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
3. นายชูชาติ  ชูโชติ
4. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกนกพล  สงวนสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมอภิรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐฌา  ริยาพันธ์
4. นายณัฐพร  หยอมแหยม
5. เด็กชายธนภัทร  วารีศรี
6. เด็กชายยศนนท์  รอดอุนา
7. เด็กชายศิริศักดิ์  เรืองศรี
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ยังพลขันธ์
9. เด็กหญิงสุนิสา  ทองแก้ว
10. เด็กหญิงแอนนิต้า  น้อยนาถ
 
1. นายสนธยา  บรรดา
2. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
3. นายชูชาติ  ชูโชติ
4. นางสาวเสริมสิริ  บรรดา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร    เกษแก้ว
2. เด็กหญิงดนญา   ดิษฐด้วงปล้อง
3. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ่งจินดา
5. เด็กชายปิยวัฒน์   ชนะ
6. เด็กชายภคิน   คชสวัสดิ์
7. เด็กชายภานุพงศ์   คงคาสวัสดิ์
8. เด็กชายภานุพงศ์    ศรีศักดิ์นา
9. เด็กชายวัฒนศักดิ์   นาคนิยม
10. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางอุไรวรรณ  สมตน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์   ธนเชวงวงศ์
2. นางสาวจุฑาพร   พรหมน้อย
3. นายชัยวัฒน์   มะณีเลิศ
4. นายณรงค์ศักดิ์    โรยอุตระ
5. นายธนพล   รักษา
6. นางสาวธารารัตน์   ธราพร
7. นางสาวพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
8. นายภาสุ    จินาชี
9. นายศุภณัฐ   ทิชัย
10. นางสาวสุธิดา   พิทักษ์กาญจณ์
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
2. เด็กหญิงธนัญญา    เข็มเพ็ชร
3. เด็กหญิงวรรณพร    ทองสกุล
4. เด็กหญิงศศิธร    ทองมาก
5. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
6. เด็กหญิงสุอัมพร    คงสมัคร
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางอุไรวรรณ  สมตน
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์   ธนเชวงวงศ์
2. นายณรงค์ศักดิ์   โรยอุตระ
3. นายธนพล   รักษา
4. นางสาวธารารัตน์   ธราพร
5. นางสาวพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
6. นายศุภณัฐ   ทิชัย
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางสาววิไลลักษณ์  เพชรโรจน์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เจริญสุข
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
3. เด็กหญิงธนัญญา   เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
5. เด็กหญิงวรรณพร   ทองสกุล
6. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
7. เด็กหญิงสุวรรณพร    ดีปานแก้ว
8. เด็กหญิงสุอัมพร   คงสมัคร
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางอุไรวรรณ  สมตน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์  ธนเชวงวงศ์
2. นายณรงศักดิ์  โรยอุตระ
3. นายธนพล  รักษา
4. นางสาวธารารัตน์  ธราพร
5. นางสาวพิชญพัฒน์  พฤกษ์พิมาน
6. นายศุภณัฐ  ทิชัย
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางอุไรวรรณ  สมตน
4. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เจริญสุข
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
3. เด็กหญิงดนญา    ดิษฐด้วงปล้อง
4. เด็กหญิงธนัญญา    เข็มเพ็ชร
5. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
6. เด็กหญิงวรรณพร   ทองสกุล
7. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
8. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
9. เด็กหญิงสุอัมพร    คงสมัคร
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางอุไรวรรณ  สมตน
5. นายเตมีย์  ศรีคง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวชนิกา  เกษร
2. นางสาวชนิสรา  เห็นแจ้ง
3. นายชยังกูร  แก้วอ่อน
4. นางสาวชาคริยา  ช่วยเต็ม
5. นายชินพัฒน์  พุฒเทศ
6. นางสาวดาราวรรณ  กำลังมาก
7. นายนพรัตน์  มณีรัตน์
8. นางสาวปัญจมาภรณ์  ใหม่ซ้อน
9. นางสาวพินธรัช  นาคจันทร์
10. นางสาวสุรีวัลย์  ใหม่ซ้อน
11. นางสาวเมธาวี  คงมี
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญพรัด
2. นางสาววลีพรรณ  พิมพา
3. นางสาวจุธารัตน์  สีนาค
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายชินพัฒน์  พุฒเทศ
2. นายนพรัตน์  มณีรัตน์
3. เด็กชายนวณิชน์  เดชสุวรรณ
4. นายปฎิภาณ  รอดจนา
5. เด็กชายภานุเมศ  สุดทองคง
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญพรัด
2. นางสาววลีพรรณ  พิมพา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายภูรินัฐ  สุนทรโฆษิต
2. นางสาวเมธาพร  แก้วเจริญ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอี้ยว
2. นางณัฐริยา  รองพล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นางสาวปรียาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสินีนุช  โทอรัญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กชายประพัฒน์  สมคะเณย์
 
1. นางนันท์นภัส  นุ้ยพ่วง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวภาวิณี  ทองจีนสังข์
 
1. นางสุนันทา  สกลวิรัตน์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายคุณากร  เอียดขนาน
 
1. นางสาวกรองทอง  สีนวน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  มีสถิตย์
2. เด็กหญิงชนากานต์  ร่าหมาน
3. เด็กหญิงฐาปนี  สุดใจ
4. เด็กชายพลพัฒน์  ชูพยันต์
5. นางสาวรัตนภรณ์  มีลาภ
 
1. นายพร้อมพันธ์  อินทวิเศษ
2. นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสอาด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวศรินยา  ศรีคง
2. นางสาวอภิษฎา  อวยพร
3. นายเขษมศักดิ์  แสงสุริย์
4. นางสาวเจนจิรา  ใจสมุทร
5. นายไพสิทธิ์  เผ่าจันทร์
 
1. นายวิชัย  ดีสมุทร
2. Mr.Marlon  J Samways
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงณัชธิพร  สุขเกิด
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คงตะโก
 
1. นางกัญฐนาถ  นาคศิริ
2. นางชำเลือง  บุญญาธิการ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวจินตนา  ทองช่างเหล็ก
2. นางสาวสนธยา  ชาญณรงค์
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จินา
2. นายสุภัทรพงษ์  โรยร่วง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวฉัตรธิดา  พุทธศรี
2. นางสาวเกตน์สิรี  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวพันธ์พร  สุธรรมา
2. นางจรรยา  คนซื่อ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายจิรายุ  ชังช่างเรือ
2. นางสาวชุติกาญจน์  กันภัย
3. นางสาวสวภัทร  อินทระชนะ
4. นางสาวอารียา  ประภาวิชา
5. นายเลิศวุฒิ  ศรีพรหม
 
1. นางกัญฐนาถ  นาคศิริ
2. นางพิกุล  ด่านสวัสดิ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวภควดี  จันทร์สุข
2. นางสาวรติกานต์  เดชเรือง
3. นายอนุพงศ์  อินทร์เผือก
4. นางสาวอัจจิมา  บ่างกูล
5. นางสาวอาทิตยา  ไชยเผือก
 
1. นางจรรยา  คนซื่อ
2. นางสาวพันธ์พร  สุธรรมา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายณรงค์  สกุลแพทย์
2. นางสาวศศิกาญจน์  ตันเจริญ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สังวระ
2. MissYang  Manman
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  ดิษฐ์นวล
2. นางสาวตะวันส่องฟ้า  ฉ่ำแฉล้ม
 
1. นางจรรยา  คนซื่อ
2. นางสาวพันธ์พร  สุธรรมา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  กันพล
2. เด็กหญิงอฐิติยา  แก้วเขียว
 
1. นางสนทยา  สุวรรณรงค์
2. นางนวลักษณ์  ภุมรินทร์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายธนพัฒน์  ภักชัย
 
1. นายสมเกียรติ  กิตติวานิช
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกื้อสกุล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงศานุวงศ์
4. เด็กชายธราดนย์  ยิ้มอนันต์
5. เด็กชายพลกฤษณ์  พุ่มเจริญ
6. เด็กชายสถาพร  อินทร์ทอง
7. เด็กชายสิทธิโชค  ฤทธิ์มั่นคง
8. เด็กชายอนุพล  กลับชุ่ม
 
1. นายโชคชัย  สกลวิรัตน์
2. นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา
3. นางสาวกัลยาณี  อาจณรงค์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายธนพล  คงทอง
2. นายนพดล  หมื่นศรี
3. นางสาวยุวธิดา  พรหมจันทร์
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองวัง
5. นายราเชนทร์  พุ่มขจร
6. นางสาวอำพัน  กลิ่นสถิตย์
 
1. นายพิศิษฏ์ฐา  ผกากรอง
2. นางสาวรวมพร  สีเผือก
3. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นายกริชณรงค์  ปุญมณี
2. นางสาวกาญจนา  คำสนิท
3. นางสาวฐิติมา  เผือกทอง
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ปะนุรัมย์
5. นางสาวนลินี  พุ่มคง
6. นางสาวประภัสสร  กาละพันธ์
7. นายยุทธพงษ์  พรหมน้อย
8. นางสาวศรัณยา  เจริญสุข
9. นางสาวหัทยา  ทองศิริ
10. นางสาวอารีรัตน์  บุญตวง
 
1. นางสาวดาราวดี  บรรจงช่วย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  ปานปากสระ
2. นางสาวจิราวรรณ  เดชสุวรรณ
3. นางสาววรนิษฐา  อินทรสุวรรณ
4. นายวรรธนัย  เสถียรวงศา
5. นางสาวอังคณา  ยงค์สุรีย์
 
1. นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ่
2. นางสาวยอดขวัญ  จันทร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิน  บุญตั้น
2. เด็กหญิงเก็จมณี  ทองนาโพธิ์
3. เด็กหญิงเณศรา  ยุติมิตร
 
1. นางชลาลักษณ์  ทองย้อย
2. นางสุกัญญา  สุมะตินันท์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เพชรวิเชียร
2. นางสาวฐิติยา  จันทร์น้อย
3. นางสาวทิพวรรณ  คนดี
 
1. นางชลาลักษณ์  ทองย้อย
2. นางสุกัญญา  สุมะตินันท์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ชาวนา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ปานสมุทร
 
1. นางชลาลักษณ์  ทองย้อย
2. นางสุกัญญา  สุมะตินันท์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวปพิชญา  ณ ถลาง
2. นางสาวมาริสา  เจริญสุขยิ่งนาน
3. นางสาวสิริยากร  บกสุวรรณ
 
1. นางสาวภัควดี  ผลพฤกษา
2. นายพิสิฐ  แก้วมาก
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  พุทธเมธา
2. เด็กชายธนาดล  พุ่มคล้าย
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  เครือสาย
2. เด็กหญิงธยิดา  เทียมทัด
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. นางสาวณัฐนรา  แต่งเลี่ยน
2. นายอนุพงศ์  มีภาค
 
1. นายทวีศักดิ์  พรหมเรืออง
2. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายกฤต  ปัจฉิมเพ็ชร
2. เด็กชายปวเรศ  เดชเรือง
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกฤติน  ช่วยละแม
2. นายธนภูมิ  ชลรัตน์
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คีรีรัตน์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ชุมละออง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเที่ยงธรรม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชุมพงษ์
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  สุริยันยงค์
 
1. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
2. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายชยานันต์  วารีศรี
2. เด็กชายณัฐดนัย  มณีนวล
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายจตุรพร  เปียสวัสดิ์
2. นายพีรพัฒน์  เก้าซุ่น
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายรชพล  บุรินทร์วัฒนา
2. นายวราวุธ  ผ่องรัตนชัย
 
1. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเที่ยงธรรม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายพัชร  วรนุช
2. นายอริยะ  สนทราพรพล
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  เพชรสวี
2. เด็กชายนนธเชษฐ  เกตุแก้ว
3. เด็กชายเกริกชัย  รัตนสาร
 
1. นายกิตติพงศ์  พาหะมาก
2. นางวรรณธิสา  ตันติทัตต์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายนฤชัย  ฉิมวาส
2. นายภราดร  แก้วถาวร
3. นายสหพล  พ่วงแม่กลอง
 
1. นายกิตติพงศ์  พาหะมาก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทองขาว
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายพยุงศักดิ์   นิลสุข
2. เด็กชายศรัณยู   ทองคง
3. เด็กหญิงอักษราภัค  อินทร์สม
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายนนทวัช  ทองนุสนธิ์
2. นายนิธิพัทธ์   แพประสิทธิ์
3. นายวัชรากร   พริ้มแก้ว
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ภู่ทับทิม
2. เด็กชายณัฐพร   รอดวิจิตร
3. เด็กหญิงธัญธร  เจริญวิริยภาพ
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายก้องภัค   สีนา
2. นายธีรภัทร์   ภุมรินทร์
3. นายภานุพันธ์   ตินสกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินสกุล
2. เด็กหญิงชญาณิศวร์  เติมไพบูลย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทรัตน์
 
1. นางวาสนา  ด้วงรอด
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ฉิ่งสุวรรณโรจน์
2. นายรฐนนท์  วารีศรี
3. นางสาววริศรา  ดวงมรกต
 
1. นางวาสนา  ด้วงรอด
2. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสักวิทยา 1. เด็กชายทองพิทักษ์  มากคณา
2. เด็กชายสมศักดิ์  พรหมดำ
3. เด็กชายเมฆา  บุญมี
 
1. นายเลอศักดิ์  พิมาน
2. นายพีระพัฒน์  กังวาฬ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ขอสุข
2. นายภูวนัย  ชะนะโม
3. นางสาวศศิพลอย  พรหมหาญ
 
1. นายไพบูลย์  เจริญสุข
2. นางผณิตา  เม้งหิ้นติ้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  การุณสิต
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  สุขปาน
3. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์มณี
 
1. นายพรหมมาตร์  อิฐกอ
2. นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  สีขาว
2. นายพงษ์ศิลป์  บุุญชุม
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  บุทธนา
 
1. นายวีระ  มณีนวล
2. นายพงศกร  กาศกระโทก
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิภา  ทองรอด
2. เด็กหญิงชฎาพร  ฉิมหาด
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สัสดีเมือง
4. เด็กหญิงวรรัตน์  งามสิงห์
5. เด็กหญิงสิริกร  สุดใจดี
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ยังพลขันธ์
 
1. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ
2. นางสาวอ้อมอรุณ  บุญอบ
3. นางพนิดา  พรหมสถิตย์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  จุลสัตย์
2. นางสาวมติมนต์  กลมแป้น
3. นางสาวสัณห์สินี  ทองพิทักษ์
4. นางสาวสุภาภรณ์  มีเดชา
5. นางสาวอชิรญา  สุดใจ
6. นางสาวอ่อนพิมล  ชุมศรี
 
1. นางวราภรณ์  พรมมา
2. นางกรรณิการ์  พรหมหาญ
3. นางสาวโสภิดา  ม่วงหีต
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกฤษ  นวลมุสิ
2. เด็กชายธราธิป  พืชผล
3. เด็กหญิงภัทราพร  พึ่งจินดา
 
1. นางมณฑิรา  จันทร์มุ้ย
2. นางสาวรุจิรา  สุขเอมโอษฐ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นางสาวสุณิษา  เที่ยงอยู่
2. นางสาวสุนิสา  สีดา
3. นางสาวเบญจพร  พรฆัง
 
1. นายอานัส  จันทร์มุ้ย
2. นายสุริยันห์  ยุติมิตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัทธิดา  สันทัดการ
2. เด็กหญิงพิยดา  อมศิริ
3. เด็กหญิงภัสราพร  นุ้ยเมือง
 
1. นางสาววราภรณ์   กู้เมือง
2. นางวราภรณ์   พรมมา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายจักรพงษ์  บุญกูล
2. นายศิวกร  รัตนสาม
3. นางสาวศุภิษฐา  คนดี
 
1. นางธนัญญา  อทิตยกุล
2. นางฉัตราอรุณ  สุขสกนธ์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  แย้มสกุล
2. นางสาวรุ่งทิวา  มูลทอง
3. นางสาวสุภาวดี  สุขเจริญ
 
1. นางจรรยา  มินชาติ
2. นางอุทุมพร  ศิวายพราหมณ์
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ฉายวิเชียร
2. นางสาวปิยฉัตร  ทิมดี
3. นางสาวศศฺิธร  แก้วนาบอน
 
1. นางจรรยา  มินชาติ
2. นางอุทุมพร  ศิวายพราหมณ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณภักดี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ตรีบริษัท
3. เด็กหญิงอัญชริกา  กองสวัสดิ์
 
1. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
2. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวธัญญา  ย้อยไชยา
2. นางสาวอนัญญา  จันทร์แก้ว
3. นางสาวอัจฉราพร  วรรณกูล
 
1. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
2. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  สังข์แก้ว
2. เด็กชายธีระภัทร  หีตชะนา
3. เด็กชายวรานนท์  เพชรรอด
 
1. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
2. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กลับดี
2. นายศรัณย์  ผงราช
3. นางสาวอินทิรา  นาเครือ
 
1. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
2. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  นามสนธ์
 
1. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กชายใจเพชร    ด้วงโยธา
 
1. นางสาวจินตนา  สายสกล
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธีรการต์  โนนเสนา
 
1. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครนพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  ระลึกเย็น
 
1. นางรุจิรา  รัตนะ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านสวีวิทยา 1. เด็กหญิงอรกนก  วรรณะ
 
1. นางสาวนฤมล  เทพชา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธีรภัทร  คำระหงษ์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีสงคราม
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. นายจักรครินทร์  แพคีรี
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  มัญแก้ว
 
1. นางสาวปรินทร์นภา  ทองแดง
2. นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง