งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งเหณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ดังนี้
รายการแข่งขันการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation
ม.ต้น  หัวข้อ : 1) ศาสตร์พระราชา    2) ไทยแลนด์ 4.0       3) กระบี่เมืองมหัศจรรย์
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมา
1) ชุดหูฟัง+ไม่โครโฟน    2) ตัวโปรแกรม   3) อุปกรณ์วาดเขียน (ดินสอ, ยางลบ, ปากกา, สี)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์
ม.ต้น   หัวข้อ : จะจับฉลากในวันแข่งขัน มี 3 หัวข้อ   
1) ห้องนอน   2) ห้องครัว   3) ห้องรับแขก
ม.ปลาย   หัวข้อ : จะจับฉลากในวันแข่งขัน มี 3 หัวข้อ  
1) ห้องนอน   2) ห้องครัว   3) ห้องรับแขก
หมายเหตุ แผ่นโปรแกรมที่นำมาลงในวันแข่งขันต้องเป็นแผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.ต้น  หัวข้อ : ท่องเที่ยวกระบี่                              ม.ปลาย        หัวข้อ : ท่องเที่ยวกระบี่
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมไม่โครโฟน หูฟัง และวัสดุอุปกรณ์อื่น
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ม.ต้น  หัวข้อ : ท่องเที่ยวกระบี่  (15 หน้า)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ม.ต้น  หัวข้อ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     (ไม่ต้อง FTP ขึ้น Server)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ม.ต้น  หัวข้อ : ศาสตร์พระราชา        (ไม่ FTP ขึ้น Server)
ม.ปลาย        หัวข้อ : ศาสตร์พระราชา        (ดูหลายมุมมอง ไม่ FTP ขึ้น Server)
หมายเหตุ นักเรียนเตรียมโปรแกรมที่ใช้แข่งขันมาเองตามรายละเอียดในข้อ 8
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การแข่งขันการสร้าง Web Applications
ม.ปลาย        หัวข้อ : ร้านค้าออนไลน์ สินค้า OTOP กระบี่   (ต้อง FTP ขึ้น Server)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ม.ปลาย          -
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ม.ต้น            ส่งเล่มโครงงานในวันแข่งขัน
ม.ปลาย        ส่งเล่มโครงงานในวันแข่งขัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ม.ปลาย        หัวข้อ : เย็นศิระเพราะพระบริบาล
          อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมา
                   1) หูฟัง     2) ไมโครโฟน     3) ดินสอ     4) ยางลบ     5) ดินสอสี
+++++++++++++++++++++++++++++++++
***********************
การแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวให้แนบเอกสารการเปลี่ยนตัวด้วยทุกรายการ
-------ปฏิทินการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่ (จังหวัดกระบี่)-----------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ระบบปิด
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  ระบบปิด
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ระบบปิด
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  ระบบปิด
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 26 - 28 กันยายน 60
6 - 8 พฤศจิกายน 60 
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 26 ก.ย.60 เป็นต้นไป
---------------------------  ---------------------------ระดับภาคใต้- v                         ---------------   
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                    1 พ.ย.-20 พ.ย. 60   
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค          21-26 ธ.ค. 60   
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค           27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค          2-4 ธ.ค.  60   
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค            6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป   
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   19-21 ธ.ค.60
 
  ประกาศเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมวันแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่67 จังหวัดกระบี่
สรุปมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2560 เกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่67 จังหวัดกระบี่
ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน จึงกำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้
      ช่วงที่1 แข่งขันวันที่ 26-28 ก.ย.2560  จัดการแข่งขันดังนี้
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แข่งขันทุกรายการ ยกเว้น 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งฯ และการประกวดวงดนตรีสตริงฯ
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ แข่งขันหมดทุกรายการ
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ แข่งขันเฉพาะ  
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางฯ และการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุฯ
 
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเฉพาะ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมฯ และการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการฯ
      ช่วงที่2 แข่งขันวันที่ 6-8 พ.ย.2560  จัดการแข่งขันในรายการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้แข่งขันในช่วงที่1
หมายเหตุ : สำหรับพิธีเปิดจะจัดในช่วงที่ 2 เดือนพฤศจิกายน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 21:23 น.
  แจ้งทุกโรงเรียนเพื่อทราบ
การจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศในรายการดังต่อไปนี้
1. การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. การแข่งขัน Multi Skills ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
6. การแข่งขัน Multi Skills ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จะไม่มีการจัดการแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 67 เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้นำผลการแข่งขันดังกล่าวมาคัดเลือกเป็นผู้แทนของแต่ละจังหวัด แต่ละเขต เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคต่อไป อนึ่งรายการแข่งขันดังกล่าว สพม.13 ได้ทำหนังสือแจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ แจ้งให้โรงเรียนในทุกสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวแล้ว ส่วนรายการแข่งขันอื่นๆ ยังคงทำการแข่งขันเหมือนเดิม
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
อ.ศุภสัณห์ แก้วสำราญ ผู้ดูแลโปรแกรมจังหวัดกระบี่ 087-4737376

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 33
จำนวนทีม 1,803
จำนวนนักเรียน 4,003
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,699
จำนวนกรรมการ 1,050
ครู+นักเรียน 6,702
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,752
ประกาศผลแล้ว 23/227 (10.13%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5,507
เมื่อวาน 2,060
สัปดาห์นี้ 7,567
สัปดาห์ที่แล้ว 13,669
เดือนนี้ 75,185
เดือนที่แล้ว 11,007
ปีนี้ 86,197
ทั้งหมด 86,197