งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 (สพม.12) กลุ่มนครศรีธรรมราช

เมนูหลัก

หน้าแรก รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร. พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ สรุปเหรียญรางวัล สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค ข้อมูลสถานที่แข่งขัน 13.แผนที่/แผนผังจัดงาน 14.หลักการและวัตถุประสงค์ 15.ประวัติการจัดงาน 16.คำขวัญ/ตราสัญลักษณ์ 17.กำหนดการพิธีเปิด 18.ศูนย์พัฒนาวิชาการ 19.ผู้ประสานงาน สพม.12 20.คำร้องขอเปลี่ยนตัว DOC5 21.ยกเลิกประกาศผล DOC7 22.แบบแก้ไขขื่อ-สกุล DOC10 23.ปฏิทินงานฝ่ายทะเบียน 24.ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน 25.ประกาศสถานที่แข่งขัน/กิจกรรม คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15– 25 ส.ค. 60
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  30 ส.ค. 60 :18.00
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 26-30 ส.ค. 60
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  31 ส.ค 2 ก.ย. 60
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6-8 ก.ย. 60
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
   ♦ ประกาศตัวแทนไประดับภาค
   ♦ ถ่ายโอนข้อมูลไประดับภาค
15 ก.ย.60 เป็นต้นไป
  2 ต.ค.60 
10 พ.ย. 60
---------------------------ระดับภาคใต้- v                         ---------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค.  60
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
------------------------------ระดับชาติ-----------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 ก.พ.61
  ประกาศตัวแทนไปต่อระดับภาค และพิมพ์เกียรติบัตร
      

หมายเหตุ   ประกาศตัวแทนไปต่อระดับภาค รอบที่ 1    ตรวจสอบตัวแทนไปต่อ  
                ประมวลผลตัวแทน รอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
     <ต้องการทราบจำนวน ผู้ไปต่อแต่ละโรงเรียน คลิกที่คำว่า "โรงเรียน" ที่หัวตาราง

-  พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครู                   - เกัยรติบัตร Impromptu Speech 
-  พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน   
-  พิมพ์เกียรติบัตร๕ระกรรมการจัดการแข่งขัน
   
 
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 06:38 น.
  การประกาศผลการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 27
             
หมายเหตุ         
  • การประกาศผลนี้ เป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการ และเมื่อได้ประกาศผลครบเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล จนถึงเวลาปัจจุบัน ผ่านทางระบบเว็บไซต์แข่งขัน จึงจะถือว่าผลการแข่งขันตามประกาศนี้ เป็นทางการ
  • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ถ้าต้องการประท้วงผลการตัดสิน ต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล  จนถึงเวลาปัจจุบันหลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว ถือว่า ยอมรับผลการตัดสิน และผลการแข่งขันรายการนั้นๆ จะเป็นผลการแข่งขันที่ เป็นทางการ 
  • แนวปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัว  
  • สรุปเหรียญรางวัล รายการไปต่อระดับภาค 
    **** ปิดการประกาศผลรายการที่แข่งวันนี้ เวลา 17.00 เริ่มใหม่ 08.30 น.เป็นต้นไป ****
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 02:58 น.
  ประชาสัมพันธ์จากสนามแข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ
ประชาสัมพันธ์จากสนามแข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
       
        เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และคณะ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ที่มาร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ณ สนามแข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ ทางโรงเรียนจึงได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไว้จำหน่ายให้กับทุกท่านที่มาร่วมงาน เพื่อลดภาระในการเดินทาง  และการจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดการแข่งขัน

แผนผัง/อาคารสถานที่ 
วันอาทิตย์ ที่ 03 กันยายน 2560 เวลา 12:32 น.
  การจัดลำดับการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
การจัดลำดับการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
  
เพื่อให้การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จึงกาหนดแบ่งการแข่งขันเป็น ๒ วัน คือ วันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตำบลบางจาก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ดาเนินการจับฉลากลาดับการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามลาดับการแข่งขัน
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) จำนวน ๓๗ ทีม    เอกสาร
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖) จำนวน ๓๗ ทีม   เอกสาร    หนังสือนำ
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 19:10 น.
  การพิมพ์บัตรประจำตัว แข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการ
     
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้

ตั้งแต่ : วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้ใช้บัตรชนิดใดบ้าง
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีขาว/ม่วง              2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีขาว/เขียว
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีขาว/ฟ้า            4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีขาว/แสด

อ่านต่อ ...

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 23:06 น.
  สถานศึกษาในสังกัดอื่น ที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียบนเข้าแข่งขัน
สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมแข่งขันให้ดำเนินการดังนี้
 
     1. แจ้งหนังสือเป็นทางการ "ขอเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี2560"
         เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
     2. โดยแจ้งข้อมูลที่ต้องใช้ลงทะเบียนเข้าระบบแข่งขันดังนี้
         2.1 ชื่อ หน่วยงาน  ที่อยู่  สังกัดเขตพื้นที่เดิม    (สพป.น.ศ. 1-4)
         2.2 ชื่อ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ  , เบอร์ไทร
         2.3 ชื่อ ผู้ประสานงาน  ,เบอร์โทร, e-mail (สำหรับส่งชื่อ/รหัสผ่านกลับไป)
         2.4 จำนวนผู้แข่งขันที่ ส่งเข้าร่วม (โดยประมาณ)
     3. ส่งเอกสารขอเข้าร่วม ทาง e-mail ที่ trirong@sea12.go.th เท่านั้น 
                หมดเขตวันที่ 20 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 04:35 น.
  เกณฑ์รายการแข่งขัน ประเภทภายใน (ไม่ส่งต่อระดับภาค)
          
        เลื่อนการปิดลงทะเบียน จากวันที่ 25 สค เป็นวันที่ 30 สค. 60 เวลา 18.00 น
                              26-30 สค 60  ช่วงเวลาตรวจสอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ
                   -  การตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวเข้าแข่งขัน       -  ปฎิทินฝ่ายทะเบียน 

หมายเหตุ โรงเรียนที่ส่งนักเรียนร่วมแข่งขัน หากชื่อผิดพลาดหรือเปลี่ยนตัว
สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 06:19 น.
  เชิญประชุมนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ผู้ดูแลระบบ และผู้เกี่ยวข้อง
                                          
 ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  (สมป)
กลุ่มนครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้มีกำหนด
จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8
กันยายน 2560    ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ในการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชา
การและวิชาชีพสำหรับรายการที่ไปต่อและไม่ไปต่อ
          ดังนั้นจึงขอเชิญผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกท่าน ตามเอกสารที่แนบมาประชุม
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 สพม.12
สิ่งที่ต้องนำมาในวันประชุม 
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ละ 2 เครื่อง
          2. ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า ศูนย์ละ 1 เส้น
          3. เกณฑ์การแข่งขันสำหรับรายการที่ ไม่ไปต่อ  (เป็นไฟล์ Word)
              (ส่งเกณฑ์การแข่งขันในวันประชุม)
          4. แบบสรุปรายการแข่งขันแต่ละศูนย์      
รายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์    สพม.12   
วันเสาร์ ที่ 05 สิงหาคม 2560 เวลา 21:48 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 84
จำนวนทีม 10,420
จำนวนนักเรียน 22,329
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 13,386
จำนวนกรรมการ 3,656
ครู+นักเรียน 35,715
ครู+นักเรียน+กรรมการ 39,371
ประกาศผลแล้ว 486/486 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 51
เมื่อวาน 75
สัปดาห์นี้ 500
สัปดาห์ที่แล้ว 662
เดือนนี้ 1,509
เดือนที่แล้ว 2,717
ปีนี้ 20,520
ทั้งหมด 874,575