::sm-nrt1

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
2. 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
3. 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
4. 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
5. 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
6. 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
7. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
8. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
9. 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
10. 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
11. 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
12. 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
13. 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
14. 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
15. 732 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
16. 735 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
17. 737 การฟัง ม.1-ม.3
18. 739 การฟัง ม.4-ม.6
19. 742 เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3
20. 744 เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6
21. 745 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3
22. 746 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6
23. 752 ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.1-ม.3
24. 753 ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.4-ม.6
25. 756 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3
26. 757 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6
27. 758 นักเรียนดีเด่น ม.1-ม.3
28. 760 นักเรียนดีเด่น ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1. 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.1-ม.3
2. 738 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ม.1-ม.3
3. 748 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ม.1-ม.3
4. 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-ม.6
5. 771 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรฺ ระดับชั้นม.4 ม.4-ม.6
6. 790 การแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ม.4-ม.6
7. 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
8. 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
9. 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
10. 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
11. 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
12. 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
13. 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
14. 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
15. 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
16. 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
17. 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
18. 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
19. 729 การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3
20. 804 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
21. 782 การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3

003 วิทยาศาสตร์

1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3. 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
4. 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5. 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
6. 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7. 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
8. 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
9. 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
10. 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11. 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
12. 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
13. 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
14. 961 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3
15. 962 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6
16. 963 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.3
17. 964 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.4-ม.6
18. 965 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
19. 966 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
20. 967 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.1) ม.1-ม.3
21. 968 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.3
22. 969 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.3
23. 970 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
24. 971 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
25. 972 การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3
26. 973 การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
2. 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3. 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
4. 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
6. 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
7. 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
8. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
9. 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
10. 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
11. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
12. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
13. 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
14. 763 พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
15. 764 พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
16. 765 หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3
17. 766 หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6
18. 768 ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3
19. 769 ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
20. 770 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.4-ม.6
21. 772 ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3
22. 774 ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6
23. 777 การเมืองการปกครอง ม.1-ม.3
24. 778 การเมืองการปกครอง ม.4-ม.6
25. 779 เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3
26. 781 เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6
27. 783 กฎหมาย ม.1-ม.3
28. 785 กฎหมาย ม.4-ม.6
29. 786 อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3
30. 787 อาเซียนศึกษา ม.4-ม.6
31. 788 ท้องถิ่นของเรา ม.1-ม.3
32. 921 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(เรียนร่วม) ม.1-ม.6
33. 978 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3
34. 982 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.1-ม.3
35. 980 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3
36. 981 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6
37. 983 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.4-ม.6
38. 979 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
2. 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
3. 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
4. 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
5. 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
6. 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
7. 860 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
8. 864 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
9. 870 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
10. 872 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
11. 877 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
12. 879 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
13. 880 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
14. 883 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
15. 1005 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
16. 1006 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
17. 1007 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
18. 1008 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
19. 886 การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
20. 889 การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
21. 892 การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
22. 893 การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
23. 898 การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
24. 902 การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
25. 904 การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
26. 905 การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
27. 913 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
28. 916 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
29. 917 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
30. 919 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
31. 922 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
32. 923 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
33. 924 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
34. 925 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
35. 926 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
36. 927 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
37. 928 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
38. 929 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
39. 930 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
40. 931 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
41. 932 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
42. 933 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
43. 934 การแข่งขันทักษะเปตอง ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
44. 935 การแข่งขันทักษะเปตอง ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
45. 936 การแข่งขันทักษะเปตอง ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
46. 937 การแข่งขันทักษะเปตอง ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
47. 938 การแข่งขันทักษะเนตบอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
48. 939 การแข่งขันทักษะเนตบอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
49. 957 การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
50. 958 การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
51. 959 การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
52. 960 การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
2. 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
8. 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
14. 994 การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3
15. 995 การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.4-ม.6

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
3. 847 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3
4. 849 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6
5. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
6. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
7. 851 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3
8. 852 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6
9. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
10. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
11. 854 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3
12. 858 กการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6
13. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
14. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
15. 861 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3
16. 862 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6
17. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
18. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
19. 867 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3
20. 869 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6
21. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
22. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
23. 871 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3
24. 874 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6
25. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
26. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
27. 876 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3
28. 878 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6
29. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
30. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
31. 882 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3
32. 884 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6
33. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
34. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
35. 887 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3
36. 890 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6
37. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
38. 896 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3
39. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
40. 900 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6
41. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
42. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
43. 915 วงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6
44. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
45. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
46. 909 การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6
47. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
48. 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
49. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
50. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
51. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
52. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
53. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
54. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
55. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
56. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
57. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
58. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
59. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
60. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
61. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
62. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
63. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
64. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
65. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
66. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
67. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
68. 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
69. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
70. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
2. 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
3. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
4. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
5. 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
6. 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
7. 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
8. 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9. 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
11. 796 การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.1-ม.3
12. 798 การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.4-ม.6
13. 801 การแข่งขันเพลงบอก ม.1-ม.3
14. 803 การแข่งขันเพลงบอก ม.4-ม.6
15. 999 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ม.1-ม.6 [ทีม 7 คน] ม.1-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
2. 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
3. 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
4. 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
5. 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
6. 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
7. 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
8. 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
9. 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
10. 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
11. 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
12. 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
13. 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
14. 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
15. 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
16. 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
17. 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
18. 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
19. 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
20. 714 การแข่งขันละครสั้งภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
21. 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
22. 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
23. 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
24. 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
25. 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
26. 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
27. 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
28. 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
29. 730 การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3
30. 731 การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6
31. 733 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
32. 736 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6
33. 740 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3
34. 743 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6
35. 734 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
36. 749 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
37. 789 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
38. 791 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
39. 793 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
40. 794 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
41. 747 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3
42. 750 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6
43. 792 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
44. 795 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
45. 799 การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
46. 805 การแข่งขัน Cover Dance ม.1-ม.6
47. 823 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
48. 825 กิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
49. 828 การแข่งขัน Listening Skills ม.1-ม.3
50. 830 การแข่งขัน Listening Skills ม.4-ม.6
51. 831 การแข่งขัน Reading Skills ม.1-ม.3
52. 832 การแข่งขัน Reading Skills ม.4-ม.6
53. 835 การแข่งขัน Error Identification ม.1-ม.3
54. 836 การแข่งขัน Error Identification ม.4-ม.6
55. 988 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3
56. 986 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3
57. 984 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
58. 990 การแข่งขัน English Debate ม.1-ม.3
59. 991 การแข่งขัน English Debate ม.4-ม.6
60. 989 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6
61. 987 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6
62. 985 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 940 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อนลูกเสือ ม.1-ม.3
4. 941 การแข่งขันร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3
5. 945 การแข่งขันการสร้างแบบจำลอง ม.1-ม.3
6. 942 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ม.1-ม.3
7. 943 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.1-ม.3
8. 944 การแข่งขันตอบคำถามลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ม.1-ม.3
9. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
10. 812 ประกวดการพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6
11. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
12. 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
13. 761 ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ทางการแนะแนว ม.1-ม.3
14. 762 ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ทางการแนะแนว ม.4-ม.6
15. 767 แข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3
16. 773 แข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6
17. 780 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-ม.3
18. 784 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6
19. 797 แนะนำอาชีพ 1 อาชีพ 1 โรงเรียน ม.1-ม.3
20. 800 แนะนำอาชีพ 1 อาชีพ 1 โรงเรียน ม.4-ม.6
21. 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
22. 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
23. 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
24. 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
25. 726 ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3
26. 727 ตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6
27. 728 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3
28. 741 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6
29. 751 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3
30. 755 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.6
31. 821 ประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3
32. 833 ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และการแสดง ม.1-ม.3
33. 839 แข่งขันการพูดแสดงทรรศนะ ม.1-ม.3
34. 845 แข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3
35. 846 แข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3
36. 848 แข่งขันการเขียนโครงการยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
37. 850 แข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
38. 857 การแข่งขันRally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
39. 881 การแข่งขันRally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6
40. 888 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3
41. 894 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.4-ม.6
42. 895 การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
43. 897 การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6
44. 901 การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.1-ม.3
45. 903 การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.4-ม.6
46. 906 การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)” ม.1-ม.3
47. 907 การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)” ม.4-ม.6
48. 908 การวาดภาพการ์ดอวยพรรัชกาลที่ 10 ม.1-ม.3
49. 910 การวาดภาพการ์ดอวยพรรัชกาลที่ 10 ม.4-ม.6
50. 912 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์และเพลงถวายอาลัยรัชกาลที่ 9 ม.1-ม.3
51. 914 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์และเพลงถวายอาลัยรัชกาลที่ 9 ม.4-ม.6

012 คอมพิวเตอร์

1. 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
2. 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
3. 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
4. 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
5. 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
6. 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
7. 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
8. 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
9. 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
10. 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
11. 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
12. 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
13. 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
14. 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
15. 997 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ต้น ม.1-ม.3
16. 998 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย ม.4-ม.6

013 หุ่นยนต์

1. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
2. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
5. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
6. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
7. 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
8. 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

014 การงานอาชีพ

1. 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
2. 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3. 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4. 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
5. 826 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3
6. 834 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6
7. 840 เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3
8. 856 เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6
9. 946 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
10. 947 งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3
11. 948 ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3
12. 949 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3
13. 950 งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
14. 951 ถาดขนม ม.1-ม.3
15. 952 ขอขีดไม้ ม.1-ม.3
16. 953 ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3
17. 954 ก่ออิฐ ม.1-ม.3
18. 955 เดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3
19. 956 ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3
20. 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
21. 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
22. 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
23. 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
24. 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
25. 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
26. 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
27. 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
28. 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
29. 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
30. 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
31. 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
32. 802 การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6
33. 807 การจัดสวนแก้วแห้ง ม.1-ม.3
34. 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
35. 808 การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3
36. 809 การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6
37. 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
38. 810 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3
39. 811 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6
40. 813 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3
41. 814 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6
42. 815 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3
43. 816 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6
44. 817 การสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3
45. 818 โครงงานอาชีพเกษตร ม.4-ม.6
46. 819 การติดตายางพารา ม.1-ม.3
47. 822 การติดตายางพารา ม.4-ม.6
48. 824 การเสียบยอดโกสน ม.1-ม.3
49. 827 การเสียบยอดโกสน ม.4-ม.6
50. 829 การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3
51. 838 การเสียบยอดทุเรียน ม.4-ม.6
52. 841 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ต้น ม.1-ม.3
53. 842 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ปลาย ม.4-ม.6
54. 844 การวิเคราะห์ swot ม.1-ม.3
55. 853 การวิเคราะห์ swot ม.4-ม.6
56. 866 การเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3
57. 868 การเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6
58. 873 อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.1-ม.3
59. 875 อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6
60. 885 อัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3
61. 891 อัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6
62. 899 การเขียนโครงการพัฒนางาน ม.4-ม.6
63. 911 การออกแบบสาธิตผลิตภัณฑ์ startup ม.4-ม.6
64. 992 การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.1-ม.3
65. 993 การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.4-ม.6

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
2. 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
6. 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
8. 1000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
9. 1001 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางการเห็นสติปัญญา ม.1-ม.3
10. 1002 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
11. 1003 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
12. 1004 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรีนออทิสติก ม.1-ม.3

020 เรียนรวม - ศิลปะ

1. 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
2. 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
9. 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
12. 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
13. 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
14. 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
15. 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
4. 918 อัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.1-ม.3
5. 920 อัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]