งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สนามหน้าโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 09.30-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สนามหน้าโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 09.30-12.00
-
3 940 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อนลูกเสือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เตนท์สนามหน้าโรงเรียน 6 ก.ย. 2560 10.30-12.00
-
4 941 การแข่งขันร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เตนท์สนามหน้าโรงเรียน 6 ก.ย. 2560 09.30-10.30
-
5 945 การแข่งขันการสร้างแบบจำลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เตนท์สนามหน้าโรงเรียน 6 ก.ย. 2560 13.30-15.00
-
6 942 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เตนท์สนามหน้าโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 13.30-15.00
-
7 943 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เตนท์สนามหน้าโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 13.30-15.00
-
8 944 การแข่งขันตอบคำถามลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เตนท์สนามหน้าโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 13.30-15.00
-
9 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องเฟื่องฟ้า 6 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่หน้าเวทีกิจกรรม เวลา 8.30 น.
10 812 ประกวดการพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัวที่หน้าเวทีกิจกรรม เวลา 8.30 น.
11 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-722 7 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้อง 721 เวลา 8.30 น
12 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743-744 7 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้อง 743 เวลา 8.30 น
13 761 ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ทางการแนะแนว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เต็นท์แนะแนว 6 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์แนะแนว เวลา 08.30 น.
14 762 ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ทางการแนะแนว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เต็นท์แนะแนว 6 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์แนะแนว เวลา 08.30 น.
15 767 แข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723-724 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้อง 723 เวลา 8.30 น.
16 773 แข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 7 ชั้น 7 ห้อง 725-726 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้อง 725 เวลา 8.30 น.
17 780 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์แนะแนว เวลา 08.30 น.
18 784 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์แนะแนว เวลา 08.30 น.
19 797 แนะนำอาชีพ 1 อาชีพ 1 โรงเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 7 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00 น. รายงานตัวที่เต็นท์แนะแนว เวลา 12.30 น.
20 800 แนะนำอาชีพ 1 อาชีพ 1 โรงเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 7 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00 น. รายงานตัวที่เต็นท์แนะแนว เวลา 12.30 น.
21 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 6 ก.ย. 2560 9.00 - 16.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 8.00 น.
22 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 6 ก.ย. 2560 9.00 - 16.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 8.00 น.
23 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 8 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 8.30 น.
24 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 8 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 8.30 น.
25 726 ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 13.00 -16.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 12.00 น.
26 727 ตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 12.00 น.
27 728 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 8.30 น.
28 741 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 8.30 น.
29 751 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 8.30 น.
30 755 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด 8.30 น.
31 821 ประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 7 ก.ย. 2560 10.00 - 10.30 รายงานตัวที่เต็นท์ยุวกาชาด เวลา 8.30 น.
32 833 ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และการแสดง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 7 ก.ย. 2560 10.30 - 11.30 รายงานตัวที่เต็นท์ยุวกาชาด เวลา 8.30 น.
33 839 แข่งขันการพูดแสดงทรรศนะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 7 ก.ย. 2560 11.30 - 13.00 รายงานตัวที่เต็นท์ยุวกาชาด เวลา 8.30 น.
34 845 แข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 7 ก.ย. 2560 13.00 - 13.30 รายงานตัวที่เต็นท์ยุวกาชาด เวลา 8.30 น.
35 846 แข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 7 ก.ย. 2560 13.30 - 14.00 รายงานตัวที่เต็นท์ยุวกาชาด เวลา 8.30 น.
36 848 แข่งขันการเขียนโครงการยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 7 ก.ย. 2560 14.00 - 15.00 รายงานตัวที่เต็นท์ยุวกาชาด เวลา 8.30 น.
37 850 แข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 7 ก.ย. 2560 15.00 - 16.00 รายงานตัวที่เต็นท์ยุวกาชาด เวลา 8.30 น.
38 857 การแข่งขันRally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
39 881 การแข่งขันRally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
40 888 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 10.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
41 894 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 10.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
42 895 การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 6 ก.ย. 2560 10.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
43 897 การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 6 ก.ย. 2560 10.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
44 901 การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 6 ก.ย. 2560 10.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
45 903 การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 6 ก.ย. 2560 10.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
46 906 การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)” ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 10.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
47 907 การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)” ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 5 6 ก.ย. 2560 10.00 - 12.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 8.30 น.
48 908 การวาดภาพการ์ดอวยพรรัชกาลที่ 10 ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 13.00 - 15.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 12.00 น.
49 910 การวาดภาพการ์ดอวยพรรัชกาลที่ 10 ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ลานกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 13.00 - 15.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 12.00 น.
50 912 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์และเพลงถวายอาลัยรัชกาลที่ 9 ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 13.00 - 15.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 12.00 น.
51 914 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์และเพลงถวายอาลัยรัชกาลที่ 9 ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีกิจกรรม 6 ก.ย. 2560 13.00 - 15.00 รายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 12.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]