งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เวทีลานกิจกรรมหน้าศูนย์กีฬา 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เวทีลานกิจกรรมหน้าศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ห้อง 323 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ห้อง 323 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เวทีหอประชุมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2560 12.30-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เวทีหอประชุมเอนกประสงค์ 8 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เวทีสนามบาสเกตบอล 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เวทีสนามบาสเกตบอล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ห้อง 337 - 338 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ห้อง 337 - 338 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ห้อง 339 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
14 763 พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 6 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00 รายงานตัวที่ห้องสอบ
15 764 พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 6 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00 รายงานตัวที่ห้องสอบ
16 765 หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 6 ก.ย. 2560 10.20 - 11.20 รายงานตัวที่ห้องสอบ
17 766 หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 6 ก.ย. 2560 10.20 - 11.20 รายงานตัวที่ห้องสอบ
18 768 ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 6 ก.ย. 2560 13.00 - 14.00 รายงานตัวที่ห้องสอบ
19 769 ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 6 ก.ย. 2560 13.00 - 14.00 รายงานตัวที่ห้องสอบ
20 770 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 6 ก.ย. 2560 14.20 - 15.20 รายงานตัวที่ห้องสอบ
21 772 ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 7 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00 รายงานตัวที่ห้องสอบ
22 774 ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 7 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00 รายงานตัวที่ห้องสอบ
23 777 การเมืองการปกครอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 7 ก.ย. 2560 11.40 - 12.40 รายงานตัวที่ห้องสอบ
24 778 การเมืองการปกครอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 7 ก.ย. 2560 11.40 - 12.40 รายงานตัวที่ห้องสอบ
25 779 เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 7 ก.ย. 2560 13.00 - 14.00 รายงานตัวที่ห้องสอบ
26 781 เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 7 ก.ย. 2560 13.00 - 14.00 รายงานตัวที่ห้องสอบ
27 783 กฎหมาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 7 ก.ย. 2560 10.20 - 11.20 รายงานตัวที่ห้องสอบ
28 785 กฎหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 7 ก.ย. 2560 10.20 - 11.20 รายงานตัวที่ห้องสอบ
29 786 อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 6 ก.ย. 2560 11.40 - 12.40 รายงานตัวที่ห้องสอบ
30 787 อาเซียนศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 243 - 246 6 ก.ย. 2560 11.40 - 12.40 รายงานตัวที่ห้องสอบ
31 788 ท้องถิ่นของเรา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 214 - 218 6 ก.ย. 2560 14.20 - 15.20 รายงานตัวที่ห้องสอบ
32 921 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(เรียนร่วม) ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ห้อง 337 - 338 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
33 978 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้อง 634 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
34 982 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้อง 645 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
35 980 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้อง 641-642 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
36 981 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้อง 643-644 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
37 983 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้อง 646 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
38 979 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ ห้อง 635 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]