::sm-nrt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางภาวินี โชติมณีโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุชาญ งามพ้อง โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายสาธร พฤกษะศรีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางภาวินี โชติมณีโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุชาญ งามพ้อง โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายสาธร พฤกษะศรีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพยวรรณ จอมบดินทรโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญญารัตน์ มีฮิ่นโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางจันทรา ด่านคงรักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวธุวพร สุขชุ่มโรงเรียนท่าศาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางกรกนก บุญเนือง โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ทิพยรัตน์โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ประธานกรรมการ
2. นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุมโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ
3. นายทัศนัย ทัศโร โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนัฏฐา พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนอนุบาลจังหวัด "ณ นครอุทิศ" ประธานกรรมการ
2. นางสาวราศี เอียดไสย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางกนกพร อุดมถาวรสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางราณี รักษาแก้ว ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ไชยภูโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสมหมาย วีระพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทองประธานกรรมการ
2. นางจริยา จันทร์บุญโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
3. นายมนตรี คงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม แก้วพรหมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิรกานต์ แก้วพรหม นักเขียนอิสระกรรมการ
3. นายนายโชติ พรมเช็ก โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทองโรงเรียนวัดกะเปียดประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
3. นางปรีญา ยอดเพ็ชรโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางอลิศรา เพชระ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางพิศมัย วิไลประสงค์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นางวันทนีย์ พืชโรจน์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางอลิศรา เพชระ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางพิศมัย วิไลประสงค์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นางวันทนีย์ พืชโรจน์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทวี แดงหวาน ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจรัญ อินทมุสิก โรงเรียนบ้านขุนทะเลกรรมการ
3. นางอำไพ วัยวัฒน์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
4. นางนพยง วงศ์สีแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทวี แดงหวาน ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจรัญ อินทมุสิก โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
การฟัง ม.1-ม.3
1. นายวนิต หมีรักษาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา จิตติมงคลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางชาลี คงฤทธิ์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางพิศมัย วิไลประสงค์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นางวันทนีย์ พืชโรจน์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นางมยุรา บุญธรรมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางวรรณา บำรุงภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
8. นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
9. นางสุภาวดี สุกใส โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นางนงรัตน์ เหมทานนท์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางชนัฏฐา สังข์ทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
12. นางมาลี จันทรศรีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางเกษฎา ทั่วด้าวโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การฟัง ม.4-ม.6
1. นายวนิต หมีรักษาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา จิตติมงคลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางชาลี คงฤทธิ์ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางพิศมัย วิไลประสงค์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นางวันทนีย์ พืชโรจน์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นางมยุรา บุญธรรมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางวรรณา บำรุงภักดิ์โรงเรียนเฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
8. นางสุภาวดี สุกใส โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
9. นางนงรัตน์ เหมทานนท์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางมาลี จันทรศรี โรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นางเกษฎา ทั่วด้าวโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ โรงเรียนทุ่งสง ประธานกรรมการ
2. นางจินดา ไตรภูมิโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาฎ บุญแก้ววรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ ทองขำโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางอิงอร ชัยรัตน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6
1. นายวันทยา ชำนาญกิจโรงเรียนนาบอนกรรมการ
2. นางสาวจิราพร สุดถนอมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นางอุไร ช่วยเจริญโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ครูโรงเรียน เลิศล้ำโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนชดา หนูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นางจารุณี ลายทิพย์ โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ ทรัพย์มี โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ มโนเลิศโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
2. นายทัศนัย ทัศโรโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา ไกรหาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายธาดา รองคีรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ พืชโรจน์โรงเรียนสระแก้วรัตน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกิ้นโนนกอก โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสว่างจิต ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางวาสินี ขวัญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เดชพรหมโรงเรียนท้อนเนียนคณาภิบาลกรรมการ
6. นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
7. นางนิภา นุ่นแก้วโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
9. นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
10. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
11. นางข้องทิพย์ มีแก้วโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นางอลิศรา เพชระ โรงเรียนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการและเลขานุการ
ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย วิไลประสงค์โรงเรียนคงคาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา เสนาโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสุพรรณี ชูบัวทองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิชาดา เจ๊ะโน๊ะโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
5. นางเตือนจิตร เดชพรหมโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางนิรัตน์ หอมทิพย์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ คำพุทธโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางนารีรัตน์ พรหมศร โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางพัชรี เทพทองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3
1. นางนารี เล่นทัศน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
2. นายทัศนัย ทัศโรโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางฮามีด๊ะ ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6
1. นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่มโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายดำรงชัย แก้วนพรัตน์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร รักใหม่โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
นักเรียนดีเด่น ม.1-ม.3
นักเรียนดีเด่น ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สุขห่อโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย สัจจาดุลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางปิยนันท์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายศุภชัย สินธูโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
6. นายกรีฑาพล เทพแก้วโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์อินทร์แก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางวัลภา โสถิกุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุวดี เงินถาวรโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อยู่ขำโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นางสาวปรียานุช วรเดชโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
12. นางพวงรัตน์ ถิระโชติโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางรติกร เส้งสุ้นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางลัดดาวัลย์ พุทธิพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางจุฬารัตน์ ศรีจำนองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางทสภรณ์ มั่นวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางมารศรี ศรีไชยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี สุขศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุวรรณโณโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดาวรรณ เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิชากร ดอกมาลีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเนตรนภา จุลญาสิทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ เยี่ยมกรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิมพ์พจี พันธนิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพิมพ์ชนก ภูมิสถิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางจิตตินันท์ รัตนบุรีโรงเรียนนาบอนกรรมการ
11. นางวนิดา ยุเหล็กโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
12. นางสาวสุดา เงินคีรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
13. นางกษมาวดี กำลังเกื้อโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
14. นางกฤติกา จำนงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
15. นางจินตนา ชุมทองโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
16. นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์โรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
17. นางอุษณีย์ ศิริสานต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
18. นางสาวสุพร ศรีชาเยศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
19. นางสาวพรรณวดี ช่วยคงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
20. นางสุวรรณี สุวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
21. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
22. นางรัตนาภรณ์ เรืองรุกโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ม.1-ม.3
1. นางมัจทรี รอดภัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง รักช้างโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางกุลณพัชร นิลสลับโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวอ้อย นริทธิกุลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางนัชพร กำเนิดรักษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญศรี วงศ์แก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวพวงเพชร ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางพิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
9. นางชนิตเนตร สายชลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นางวิภาวี บุญฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางอุบล ไชยชนะโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
12. นางกชนิภา พานิชกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางนิตยา อนันต์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นายวรายุทธ นวลจันทร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
15. นางมนต์ทิพย์ วงศ์สุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายฤชายุส พลายด้วงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางคนึงนิจ ไชยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี อินพรหมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางนิภาพร ดาบทองโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางพรรณทิพา ชังอินทร์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
8. นางสาวนภัสสร คงจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
9. นางเบญจพร คีรีพันธุ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางนิภาภรณ์ นาคฤทธิ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
11. นางสาวอรษา วณิชย์เศรษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางเมตตา วุฒิพงษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ม.4-ม.6
1. นายสหัฐ ปานศรีโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพานี ฉิมพลีโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสโรชา สุวรรณจินดาโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นางวารี พชนะโชติโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางเบญจมาศ มะห์โมดีโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางปราณี สุวรรณชัยโรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางวนิดา ชูมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางพิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุดา เงินคีรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นางเสาวรัตน์ รามแก้วโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจันทรา จันทรังษีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางนภาภรณ์ วัจนไพศาลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นายสมชัย รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
15. นางอมรรัตน์ แขดวงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ มั่นวงศ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายถาวร พันธนียะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ สังข์แก้วโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร จุลพงศ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางไพรวรรณ เพชรสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นายฤชายุส พลายด้วงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นายจารุพันธ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
8. นางดวงดาว ณ พัทลุงโรงเรียนท้องเนียมคณาภิบาลกรรมการ
9. นายสุริยา สินธุ์ทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นางวรรณี ธรรมชาติโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นางปริชาต เต็มนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางสาวศิริพรรณ รัตนรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นายจำนงค์ ซ้ายหุยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางบุษบา มณีโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรักษ์ชล พัสดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ปาละกุลโรงเรียนท้องเนียมคณาภิบาลกรรมการ
4. นางขัตติยา เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวบังอรศรี ทองเพ็ชรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางณัฐติยา อ่อนชาติโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นางประภาศรี จิตจำนองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางวนิดา ดารากุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเสริฐ จันทร์ทินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
2. นายจตุพล วรินทรเวชโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางนันตริตา สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ขำพาลีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวดารารัตน์ เกตุกำพลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางจุลีพร ภู่พงศ์เพ็ชรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางวิชุดา เวชสารศรีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางรักษ์ชล พัสดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ปาละกุลโรงเรียนท้องเนียมคณาภิบาลกรรมการ
4. นางขัตติยา เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวบังอรศรี ทองเพ็ชรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางณัฐติยา อ่อนชาติโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นางประภาศรี จิตจำนองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางวนิดา ดารากุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายบุญเสริฐ จันทร์ทินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
2. นายจตุพล วรินทรเวชโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางนันตริตา สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ขำพาลีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ ศรีประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวลักษณ์ เพชรไข่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเมติตา สงขำโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุจิตรา สุวรรณชัยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางวนิดา วารีรักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายอภิชาต สารพันธ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางมัณทณีย์ จินดาวัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายชุติมันต์ นุ่นแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
12. นางสุมาลี แก้วคงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
13. นางสาวฐิติรัตน์ ฆังคะโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
14. นางสาวจินตนา ซ้ายเกลี้ยงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
15. นายบรรดร สุราราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ ศรีประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ จัททวาสโรงเรียนเขาพังไกรรองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวยุวลักษณ์ เพชรไข่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ไกรนราโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางสาวเมติตา สงขำโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
9. นายกรมศิลป์ ลิ่มประสิทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
10. นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายชุติมันต์ นุ่นแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นางมัณทณีย์ จินดาวัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ทองบุญยังโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางชุลีพร หมันเร๊ะโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรา ชายวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางสาวพัชรี ถือทองโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
7. นางสาววิลัยภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ เป็ดทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวสุวิณี วาระเพียงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางพัชรี ภูนฤมิตโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุปราณีต ปานมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
13. นางสุภาภรณ์ สังขะเลขาโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
14. นางสาวมณีทิพ อ่อนเกตุพลโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
15. นางสาววงแข สอดจิตต์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
16. นายเฉลิมเกียรติ อุ่นสุขโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
17. นางสาววรวรรณ วิชิตวาทีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
18. นางปราณี ขนานทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
19. นางนภาพร เพ็ชรโยธาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
20. นางจุฑานาฏ เมฆเจริญวิวัฒนาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวภัทรขวัญ กลับขันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
22. นางพัชรีย์ เอียดแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
23. นางสมศรี โพทะโสมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
24. นายสุริยา สืนธุ์ทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
25. นางเกวลิน ต่างสีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
26. นายสหรัฐ ปานศรีโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
27. นายธนิต โสธรจิตต์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
28. นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
29. นางสาวสุนิษา ทรงทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
30. นางนิรมล ยิ่งยงค์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
31. นางจตุพร สุจเสนโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
32. นางพรพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
33. นางคุณาพร สิงหเดชาโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
34. นางดวงดาว ณ พัทลุงโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
35. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ทองบุญยังโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางชุลีพร หมันเร๊ะโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุปราณีต ปานมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววงแข สอดจิตต์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
6. นางสาวภูรินาถ โภคากรณ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายอำนาจ สุขห่อโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวละมัย รัตนนิพนธ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นายจำนงค์ ซ้ายหุยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางพัชรีย์ เอียดแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางสมศรี โพทะโสมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นายสุริยา สินธุ์ทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
13. นางเกวลิน ต่างสีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
14. นางคุณาพร สิงหเดชาโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
15. นายธนิต โสธรจิตต์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
16. นางณิชารินทร์ พินทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
17. นางดวงดาว ณ พัทลุงโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
18. นายเฉลิมเกียรติ อุ่นสุขโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
19. นางสาวสุนิสา ทรงทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
20. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เจรียงพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายจีรวัตร์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
4. นางสมหทัย เรืองชัยวุฒิคุณโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สงณรงค์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางณิชกานต์ อมรลักษณ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา แหวนเพ็ชรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางบุษบา มณีโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางนุชสรา นาคันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางจินตนา วิวัฒนวรเศรษฐ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางแดง กาญจนภังคะโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นายวิชิต จันทร์แก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสวรรค์ทิพย์ ขุนฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวสิมาลัย ชัยชนะโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายจิรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา อุ่นประเดิมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ พิศแลงามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ปานอุดมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ ปาละกุลโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
7. นางสาวเนตรชนก สงประสพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวณาตยา ดีหนูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
10. นางสาวกาญจนา สงณรงค์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นางนุชสรา นาคันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัจนา ปัจฉิมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอกมัย ไกรเกตุโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ หนูคงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกัลยา สิทธิชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวจิราพร บุญมากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมณฑา แก้วประวัติโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรชุมา บุญไกรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางโสภา ชูสมโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางนุชสรา นาคันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางพรรณี ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิธิวตี ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นายเอกพร ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางรัฎจิตา เห็นพร้อมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
15. นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
16. นางดุษฎี ชายภักตร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
17. นางสาวเกตุรวี แปะหลงโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอัจนา ปัจฉิมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอกมัย ไกรเกตุโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ หนูคงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกัลยา สิทธิชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวจิราพร บุญมากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. นางพิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมณพร แก้วประวัติโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นางสาวอรชุมา บุญไกรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางโสภา ชูสมโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นางนุชสรา นาคันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางพรรณี ชัยฤทธิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นางสาวนิธิวตี ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางเอกพร ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
15. นางรัฎจิตา เห็นพร้อมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
16. นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
17. นางดุษฎี ชายภักตร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
18. นางสาวเกตุระวี แปะหลงโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3
1. นายอาทร แก้วสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชไมพร เลี่ยมแก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายศุภนัส นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางประไพ ทองราชโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร อ่อนเกตพลโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาววินัส ชูเกลี้ยงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ นุ่นทองโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
8. นางสาวอโณทัย ถาวโรฤทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายประจักษ์ ศรีเมืองโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นายธนกฤต โมราศิลป์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นางสาวอทิตตา ยวงนาคโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุภร กาญจนาภรณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ชูโชนาคโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภิสรา แสงศรีโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวจิตรตรา วรรณมณีโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา วงศ์แก้วโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางนิติมา ไพศาลธรรมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสุกานดา เงินแก้วโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ เกตุแก้วโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายวชิระ สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายไกรสร ขุนวิเศษโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นายกรวิชญ์ ทิพย์สุขุมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นางกรกวีร์ สุจิตะพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. นายจตุพล วรินทรเวชโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
14. นางนันตริตา สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
15. นายอธิพงศ์ ขุนชำนาญโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
16. นายศุภนัส นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางอินทิรา วัชรศิริโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3
1. นางนิรมล หนูแก้วโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายธานี วงษ์สุวรรณโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภรณ์ พันธนียะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุชีพ ปริยานุกูลโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ อิสลามโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
8. นางสาวสุวณี หนูคงโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
9. นางอรัญญา ทัศนวิสุทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
10. นางสาวธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นางสาวพนิดา อินณรงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
12. นางรัชณี แก้วแกมจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสิริกร ถนนแก้วโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
14. นางอ้อยทิพย์ ชูโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางภรณี จันถิโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
16. นางปรางทิพย์ พิกุลงามโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
17. นางจรรย์ธน เดชเดโชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางสุนิสา หมัดอาด้ำโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
19. นางราตรี จันทร์นิ่มโรงเรียนปากพนังกรรมการ
20. นางมาลัย สุขห่อโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุุนทรี มีนุ่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ขวัญชุมโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เอียดขลิกโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นายสิยะ หวันเหล็มโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวกิติมา โอพั่งโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวอรณี ปรีชาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวเต็มศิริ ศิริสมบัติโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางนัฐกานต์ พรมประถมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางภิรมโรจน์ เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางสมพร อินทะมุสิกโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
11. นางอุไรวรรณ จุลสิกขีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวกุสุมา เชาวลิตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวบุญสิตา หนูดำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเจตนา พิศบุญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางพวงน้อย บิลมาสโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบัฐกาญจน์ บูรณะชัยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวสุภิญญา สังข์ดำโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสุกัญญา ไชยรัตน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางกาญจนา คงเกิดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสมเจตน์ เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางพัชรี แดงช่วงโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางศิริพร มะเดชโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
12. นายวรากร เดชพรหมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวปิยลักษณ์ หะริตวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
14. นางอุไรวรรณ จุลสิกขีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวกุสุมา เชาวลิตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวบุญสิตา หนูดำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ คงรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ชนะภัยโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางกาญจนาภรณ์ ชูช่วย ชูช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางจุรีย์ ชื่นบานโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางปิ่นอนงค์ แสงมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวศศิธร บุญเกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพชรมน ไตรเมศโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เจนการโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ แสงมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
4. นายภูภัฏ หัดจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร พุมดวงโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จีนเมืองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา ขันสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ หอมหวนโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ขันสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศุภนุช ศรีจันทร์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภานิดา พรหมเพชรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร อำลอยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางวาสนา รัตนบุรีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวชวัลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางเรณู รักดำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)ประธานกรรมการ
3. นางประไพพิมพ์ สีแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
4. นางอุมา บุญเทียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางนงค์รัตน์ กัญจนกาญจน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นางมณฑา ชินวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายฉัตรชัย อรุณกมลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นางสาวฤทัย สุขเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางสิริภรณ์ นวลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นางสาวเสาวทิพย์ ด้วงทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
11. นางขนิษฐา สุขทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
13. นางภาวิณี ชัยสงครามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนทท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
15. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
16. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนราโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
4. นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางณัฐรดา เครือยศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางพรพิมล เรืองเพ็งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนราโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
4. นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางณัฐรดา เครือยศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางพรพิมล เรืองเพ็งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสาววสุ เที่ยวแสวง โรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานติ์นโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ เจริญขุนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวจิรัญญา เกิดสมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯกรรมการ
6. นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราษฎร์ฯกรรมการ
7. นางศันสนีย์ สมสีแสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นายยศกฤต ใจสะอาดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางขวัญตา วรรณรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสาววสุ เที่ยวแสวง โรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานติ์นโรงเรียนทท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ เจริญขุนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวจิรัญญา เกิดสมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯกรรมการ
6. นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราษฎร์ฯกรรมการ
7. นางศันสนีย์ สมสีแสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นายยศกฤต ใจสะอาดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางขวัญตา วรรณรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ ใจแท้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุเทพ หนูเสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รักษ์ขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี สุขผอมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางรัชนีวรรณ ชอบผลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
12. นายอนุชา ส่งทวีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รักษ์ขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนทท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนทท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี สุขผอมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายรัชนีวรรณ ชอบผลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
12. นายอนุชา ส่งทวีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯกรรมการ
14. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รักษ์ขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษากรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี สุขผอมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางรัชนีวรรณ ชอบผลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
12. นายอนุชา ส่งทวีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯกรรมการ
14. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รักษ์ขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษากรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี สุขผอมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางรัชนีวรรณ ชอบผลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
12. นายอนุชา ส่งทวีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯกรรมการ
14. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนพพิตำวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ทองปัสโนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร สิทธิศักดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา แนบเอียดโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางจิตติมา วชิระพงษ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวศลิษา นุ่นสกุลโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
7. นางสาวประภารัตน์ สุขจันทร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจรินทร์ ทองปัสโนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร สิทธิศักดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา แนบละเอียดโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางจิตติมา วชิระพงษ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวประภารัตน์ สุขจันทร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวศลิษา นุ่นสกุลโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
8. นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.1) ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ รัตนมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญสิริ ช่วยไทยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวชิดาวรรณ ใหม่แก้วโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ รัตนมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญสิริ ช่วยไทยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวชิดาวรรณ ใหม่แก้วโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณบุปผา จินาวงค์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ รัตนมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญสิริ ช่วยไทยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวชิดาวรรณ ใหม่แก้วโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ผลส่งโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวลโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธีรา เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางณัฐรดา เครือยศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางนฤมล สุทธิชนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางขนิษฐา สุขทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ ผลส่งโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางบุปผาพรรณ ทองนวลโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิรา เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางณัฐรดา เครือยศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางนฤมล สุทธิชนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางขนิษฐา สุขทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3
1. นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุนีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางปาริชาติ สุขแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายสุรเชษฐ คาวินพฤติโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผลโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6
1. นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฒรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุนีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางปาริชาติ สุขแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายสุรเชษฐ คาวินพฤติโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผลโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววาสนา กลางนุรักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววาสนา กลางนุรักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจูฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายอุดมรัตน์ สุขสมโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นายปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวจีราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัยโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายอุดมรัตน์ สุขสมโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นายปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวจีราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัยโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ เพชรแก้ววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิ่มนวลโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางธนิศรา ชูขันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ เพชรแก้ววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิ่มนวลโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางธนิศรา ชูขันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นายประยุทธ เมฆมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ราหมาดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางจินตนาพร ญาณสูตรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเดชา เพชรอาวุธโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตรพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ขุนราชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา โภชากรณ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางกัลย์กมล ภูธรภักดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา โภชากรณ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางกัลย์กมล ภูธรภักดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางณภัทรสร อิ่มสีสดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางณภัทรสร อิ่มสีสดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูพิจิตรศุภการ ดร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พีระศิลป์ บุญทองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีวารินทร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวมลฑา กระวีพันธ์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ พงศ์วิทยารักษ์โรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นางอวยพร เพ็ชรเสรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสุวรรณา ฤทธิมนตรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นภาพันธ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางสาววันดี รอดประดิษฐ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางสาวศิรินทร์ พิชัยยุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นางรัชนี รัตนมุณีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางสลิลทิพย์ จันทร์ศรีทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นายณัฐวุฒิ ทองมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางวิลาศ มีจิตรโรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นางสาวอติยา พิศอ่อนโรงเรียนชะอวดกรรมการ
13. นางสาวกนกกาญจน์ หนูทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
14. นางสาวสญามล ทองขาวโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางธนิสรา ชูขันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ณ นครโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางพจนา พรหมพิชญานนท์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท้โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนัฐพรรณ ผุดวัฒน์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิวา ลาโพธิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นายทวีศักดิ์ เณรานนท์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นายสุทธิชัย สุขสมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพานิช จันทวีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพชรา จอมพงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายยูซุฟ โอกฤษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางแววตา มฤดีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางพนัสดา ชำนาญนาโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกาญจน์ พู,พิพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
9. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6
1. นายโสภณ ภักดีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนิวัตร ชูแสงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางนันทนา หวานสนิทโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางบุปผา พิกุลทองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสายใจ สังข์บัวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายชำนาญ ชัยศรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางศิรินุช ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางอาภรณ์ จันทรมงคลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายสมพร พันธุ์ทิพย์แพทย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางอารีย์ ถังมณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นายธีรวุฒิ เกตุสัตบัญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางดวงพร แซ่แต้โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางศุภวรรณ อาวุธเพชรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
19. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
20. นางพัชรี ขวัญสงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พัชนีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา จิ๋วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวเจตยา แซ่ตั้งโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายศรชัย ช่วยอักษรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสุกัญญา สุวรรณสุขโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางอภิญญา การิกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงศ์ แต้มแก้วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายสากล จันทร์แก้วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายเจษฎา กิจแก้วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายณัฐพล ปรีชาปราชญ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายธีระยุทธ บัวทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางปรารถนา ยอดมณีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายพิชิต หนูปลื้มโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ชูศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายวินิจ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุรินทร์ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายชาญกมล นิยมจิตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสุธีกานต์ ช่วยพิทักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวหทัยรัตน์ แก้วแดงโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นางสาวมาริษา ทองตาล่วงโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. นางสาวเยาวนุช บุตรกริมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
14. นางสาวอรจิรา เอ่งฉ้วนโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรีกุล สำเภาพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ นิลวิเชียรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทองนอกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางดารณี แสงมณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาววัลยา บุญโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นายธงชัย หนูรัตน์แก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นายอุดร แย้มเกิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชญานิน ธรรมประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวัชระ ส้มแป้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย จุติประภาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาะรยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางรุ่งนภา มะสะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวสุรีพร บัวแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัติยา ทองสีนุชโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรืองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางกฤติยา ทิพย์มณีโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางฐิรกานต์ สุขยาโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ โรวัฒน์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางพัชรวัลย์ จินดาวงศ์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางอัจฉราภรณ์ คงแป้นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การเมืองการปกครอง ม.1-ม.3
1. นายทศพร ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายลาภ คุ้มสุขโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายสุทิน รัตนสุภาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ปฐมปรีชากุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางรัตนา สันติศักดิ์สกุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวมนนิสา รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางมยุรา ศฤงคารโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางนันท์นภัส ขวัญเมืองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวชญาดา จงจิตต์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวราตรี ทับเที่ยงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นายวิจิตร ศรีสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
12. นายณัฐพงศ์ อักษรจิตร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
13. นายวิรัตน์ บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
14. นางสาวชุติปภา ธานีรัตน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
15. นางสาวอรพินท์ แก้วช่วยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
16. นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นางสาวรัตนาวดี ตรีรัตนกิจโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
18. นายวิทยา รอบคอบโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
19. นายสาธร มหาสวัสดิ์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
20. นางสาวชดาพร สำลีแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
21. นางสาวเพียงดาว เกิดศิริโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
22. นางสาวปาณิสรา ศรีพิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
23. นางสาวแสงตะวัน ผอมสตนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
24. นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การเมืองการปกครอง ม.4-ม.6
1. นายอรุณ อินทองปานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อุทิศสารโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางมาลี อินทร์จันทร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกิตติวงค์ บำเพิงรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวอิสรา โต๊ะยีโกบโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางเสาวณิต อุปการสังข์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางนงนุช ตรีวัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางสาวจิตติมา ระยะวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ กาสรสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ทองชัยโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบุญการ สายทองโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นายธีรพงศ์ ช่วยเกิดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี ทองแก้วโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นางรัตติกา ชลสิทธิ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสังวรณ์ สิรันทวิเนติโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ชูขาวโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางอัญชนา ณ นครโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกัญญา ทองฉิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายสุภาพ เสถียรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายพิทักษ์ วรรณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางขวัญชนก สีคงคาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสาวนุชนาฏ หาญสกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางสาวนาตยา วรรณมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นางสาววันดี ทองใบโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางเพลินพิศ รัตนกรัณฑ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
16. นายสมพร ผลอินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
กฎหมาย ม.1-ม.3
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชาลี ชูโลกโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางรัชนี แนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางปัทมา ศรีวิชิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสุจิตรา ริยาพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวจิตรา โภชากรณ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวนิศาชล รัตนยุทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางอุษาวรรณ์ นราชัยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
กฎหมาย ม.4-ม.6
1. นางสุจิตร จุติยนต์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ บุญชัยโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
3. นางวรรณี อำนักมณีโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางเปรมจิตร สุรพงศามาสโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
5. นางพรรณี ตรีโชติโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
6. นายธัมม์ ศรีสุขโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
7. นายเมธา โอลาพฤกษ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
8. นายประยูร ศิริวารินทร์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
9. นายจำลอง สัจจารักษ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสมพาศ เลขวงศ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์กรรมการและเลขานุการ
อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ผลอินทร์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ ทองเทพโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวกาญจนี สุขเกื้อโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายวิทูล สนธิเมืองโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายสหเทพ ใจมนต์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางนพรดา สารไสยาโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวจรรยา สิทธีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางณิชกุล ใจมนต์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
9. นายสุนทร พลเดชโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
10. นายบัญจบ จันทร์คล้ายโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นางกุษุมา ประจงไสยโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
12. นางเนาวรัตน์ สนธิเมืองโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
13. นางภาณี แสนเดชโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
14. นางสุชาดา ประมุขโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
15. นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อมโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
16. นายอำนวย ส่งทวนโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
17. นายสมโชค ทองวิจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
18. นางจิตรปิ่น ทองวิจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
19. นางสาวเด่นนภา ชูศรีโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
20. นางปวีณา ฑียาพงศ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
อาเซียนศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พัชนีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา จิ๋วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวเจตยา แซ่ตั้งโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายศรชัย ช่วยอักษรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสุกัญญา สุวรรณสุขโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางอภิญญา การิกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงศ์ แต้มแก้วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายสากล จันทร์แก้วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายเจษฎา กิจแก้วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายณัฐพล ปรีชาชาญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายธีระยุทธ บัวทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางปรารถนา ยอดมณีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ท้องถิ่นของเรา ม.1-ม.3
1. นายเดชา เพชรอาวุธโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายมลรักษ์ ฆังมณีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางชนิภา ศรีสังข์ทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยามโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางหทัยทิพย์ นาคบัวแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางสาวธัญญารัตน์ จุลแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายเชษฐ์ศักดิ์ จันทร์ขาวโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นายเจริญ บุษบงกรดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นางสาวมธุรส นวลเกลื่อนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางสาวสาวิตรี ขาวมันโรงเรียนปากพนังกรรมการ
14. นายอัทธนีย์ คำเสมอโรงเรียนปากพนังกรรมการ
15. นายปัญญาวุธ ไพสาลีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
16. นายอนุชิต ทองสอนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
17. นายอนุชา นิยมเดชาโรงเรียนปากพนังกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ราหมาดโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(เรียนร่วม) ม.1-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางณภัทรสร อิ่มสีสดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. นางอารมย์ ชลสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางสาวชุติมา จัตตุพงศ์ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการ
4. นายเสฏฐพงศ์ สุดชี โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา หล้าจิ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.1-ม.3
1. นายคมสันติ คงเส้ง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ทองวิจิตรโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการ
3. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสุจิตรา คมวินัยโรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ทองจำรัสโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6
1. นายอรุณ อินทองปาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางแววตา มฤคีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
3. นางนนทพร วรรณโสภณโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางนาตยา ช่วยไชยศรี โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางโชติกา ชูแก้วโรงเรียนปากพูนกรรมการ
6. นางสาวณัฏธิดา คงกระพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6
1. นางสลิณัฐ จินดาเงินโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฎ บุญแก้ววรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์ โรงเรียนโยธินบํารุง ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์ โรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายอารักษ์ ยอดรักษ์ โรงเรียนปากพูนกรรมการ
4. นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
6. นางอาภรณ์ รัตนคช โรงเรียนธัญญาวดีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3
1. นายจรูญ บุญล้อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางจรียา พิศแลงาม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางสาวพ.พิรพัทร อิ่มสีสดโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายจีรนันท์ ปรีชาชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวหะซันน่า พงศ์ยี่หล้าโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุทราภิวัฒน์กรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุทราภิวัฒน์กรรมการ
5. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุทราภิวัฒน์กรรมการ
5. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ยอดแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เหมือนหาญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
4. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. ดร.สมพร ทองสมัครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางผาสุก ถาวรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางควรพิศ เพ็ชรคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
9. นางอุทัย พิกุลลาบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นายธีรนันท์ ปรีชาชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายมนัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
14. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
15. ดร.นงรัตน์ สุขสมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ยอดแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เหมือนหาญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
4. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางยุพิน หนูในน้ำโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. ดร.สมพร ทองสมัครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นางผาสุก ถาวรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางควรพิศ เพ็ชรคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
10. นางอุทัย พิกุลลาบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นายธีรนันท์ ปรีชาชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นายมนัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
15. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
16. ดร.นงรัตน์ สุขสมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯประธานกรรมการ
2. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ศรีปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุทราภิวัฒน์กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯประธานกรรมการ
2. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ศรีปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุทราภิวัฒน์กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯประธานกรรมการ
2. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ศรีปานโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯประธานกรรมการ
2. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ศรีปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุทราภิวัฒน์กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรหมดนตรี โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางนตมล หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรหมดนตรี โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางนตมล หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พรหมดนตรี โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางนตมล หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พรหมดนตรี โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางนตมล หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรหมดนตรี โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางนตมล หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรหมดนตรี โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางนตมล หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พรหมดนตรี โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางนตมล หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พรหมดนตรี โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางนตมล หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางสุปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายกำพล ยะสะนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม เจริญผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
4. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญจณ์โรงเรียนปากพูนรองประธานกรรมการ
5. นายอุดร เขียวเหล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
10. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
11. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายมนต์ชัย สุประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
14. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
15. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
16. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายกำพล ยะสะนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม เจริญผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
4. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญจณ์โรงเรียนปากพูนรองประธานกรรมการ
5. นายอุดร เขียวเหล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
10. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
11. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายมนต์ชัย สุประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
14. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
15. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
16. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายกำพล ยะสะนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม เจริญผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
4. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญจณ์โรงเรียนปากพูนรองประธานกรรมการ
5. นายอุดร เขียวเหล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
10. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
11. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายมนต์ชัย สุประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
14. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
15. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
16. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายกำพล ยะสะนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม เจริญผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
4. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญจณ์โรงเรียนปากพูนรองประธานกรรมการ
5. นายอุดร เขียวเหล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
10. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
11. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายมนต์ชัย สุประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
14. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
15. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
16. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสากล ดอกบัวโรงเรียนคงคาประชารักษ์รองประธานกรรมการ
4. นายกษมะ ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายพิสิษฏ์ ยิ่งยงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสุวนิตย์ จิตสำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
9. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
10. นายจารุวัฒน์ ทั่วกุ้งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสากล ดอกบัวโรงเรียนคงคาประชารักษ์รองประธานกรรมการ
4. นายกษมะ ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายพิสิษฏ์ ยิ่งยงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสุวนิตย์ จิตสำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
9. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
10. นายจารุวัฒน์ ทั่วกุ้งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสากล ดอกบัวโรงเรียนคงคาประชารักษ์รองประธานกรรมการ
4. นายกษมะ ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายพิสิษฏ์ ยิ่งยงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสุวนิตย์ จิตสำรวยโรงเรียนตรกรรมการ
9. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
10. นายจารุวัฒน์ ทั่วกุ้งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสากล ดอกบัวโรงเรียนคงคาประชารักษ์รองประธานกรรมการ
4. นายกษมะ ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายพิสิษฏ์ ยิ่งยงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสุวนิตย์ จิตสำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
9. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
10. นายจารุวัฒน์ ทั่วกุ้งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิติกร สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
13. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนรองประธานกรรมการ
4. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนรองประธานกรรมการ
4. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนรองประธานกรรมการ
4. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ นวลจุุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนรองประธานกรรมการ
4. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายมนูญ ธาราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายมนูญ ธาราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายมนูญ ธาราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายมนูญ ธาราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเปตอง ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุวรรณเทพชมรมเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายกานต์ เพชรบูรณ์สมาคมกีฬาเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปัญญา นวลมังสอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะกรรมการ
7. นายเฉลิมพร ทองรักจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายไพโรจน์ ช่วยบุญชูโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการ
9. นายรักษ์ ดวงแก้วสพล. ชุมพรกรรมการ
10. นายวิทยา แสงดาราสพล. ชุมพรกรรมการ
11. นางสาวจันทกานต์ สินบุญยกสพล. ชุมพรกรรมการ
12. นางสาวสุปรียา พังยางมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
13. นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทามหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
14. นายกรียุทธ นวนแก้วโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเปตอง ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุวรรณเทพชมรมเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายกานต์ เพชรบูรณ์สมาคมกีฬาเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปัญญา นวลมังสอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะกรรมการ
7. นายเฉลิมพร ทองรักจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายไพโรจน์ ช่วยบุญชูโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการ
9. นายรักษ์ ดวงแก้วสพล. ชุมพรกรรมการ
10. นายวิทยา แสงดาราสพล. ชุมพรกรรมการ
11. นางสาวจันทกานต์ สินบุญยกสพล. ชุมพรกรรมการ
12. นางสาวสุปรียา พังยางมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
13. นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทามหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
14. นายกรียุทธ นวนแก้วโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเปตอง ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุวรรณเทพชมรมเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายกานต์ เพชรบูรณ์สมาคมกีฬาเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปัญญา นวลมังสอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะกรรมการ
7. นายเฉลิมพร ทองรักจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายไพโรจน์ ช่วยบุญชูโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการ
9. นายรักษ์ ด้วงแก้วสพล. ชุมพรกรรมการ
10. นายวิทยา แสงดาราสพล. ชุมพรกรรมการ
11. นางสาวจันทกานต์ สินบุญยกสพล. ชุมพรกรรมการ
12. นางสาวสุปรียา พังยางมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
13. นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทามหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
14. นายกรียุทธ นวนแก้วโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเปตอง ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุวรรณเทพชมรมเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายกานต์ เพชรบูรณ์สมาคมกีฬาเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปัญญา นวลมังสอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะกรรมการ
7. นายเฉลิมพร ทองรักจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายไพโรจน์ ช่วยบุญชูโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการ
9. นายรักษ์ ดวงแก้วสพล. ชุมพรกรรมการ
10. นายวิทยา แสงดาราสพล. ชุมพรกรรมการ
11. นางสาวจันทกานต์ สินบุญยกสพล. ชุมพรกรรมการ
12. นางสาวสุปรียา พังยางมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
13. นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทามหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
14. นายกรียุทธ นวนแก้วโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเนตบอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ช่วยชัยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วินิโยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นายพรเทพ บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเนตบอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วงโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ช่วยชัยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ วินิโยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นายพรเทพ บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
13. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนันทาวดี ปรีชาพรโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ นาคินทร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายดนัย ดิษฐ์คล้ายโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางฐิรกานต์ สุขยา โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
7. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
9. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
6. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
7. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
9. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
7. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
9. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
10. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
7. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
10. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
7. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
8. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
10. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
กการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
6. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
6. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
8. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
5. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
7. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
9. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
10. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
6. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
7. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชรองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
6. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
2. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
7. นางสาวธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
8. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
7. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
9. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
8. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
วงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
8. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
9. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
8. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
10. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังที่ปรึกษา
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาววรญา น่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
8. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
9. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัฒนา เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน๊ตกรรมการ
5. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.1-ม.3
1. นายสมปอง ภักดีกิจโรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจารึก โสมแก้วข้าราชการบำนาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังตะลุง)กรรมการ
3. นายสมมาตร แก้วหนูข้าราชการบำนาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังตะลุง)กรรมการ
4. ดาบตำรวจชวภณ จันทร์ปรุงหนังสุเทพ ศ ทวีศิลป์ บางตะพงกรรมการ
5. นายบุญเอิบ วรรณคงหนังเอิบน้อย ยอดขุนพล อ.ปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ภักดีกิจโรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว ด้วงสินหนังรุ่งฟ้า แสงทองกรรมการ
3. นายบุญเอิบ วรรณคงหนังเอิบน้อย ยอดขุนพล อ.ปากพนังกรรมการ
4. นายสุวรรณ กลำหอมหนังสุวรรณ เสียงทองกรรมการ
5. นายมนตรี คงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเพลงบอก ม.1-ม.3
1. นายสงวน กลิ่นหอมข้าราชการบำนาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงบอก)ประธานกรรมการ
2. นายจารึก โสมแก้วข้าราชการบำนาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงบอก)กรรมการ
3. นายจวน ชูส่งแสงข้าราชการบำนาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงบอก)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเพลงบอก ม.4-ม.6
1. นายสงวน กลิ่นหอมข้าราชการบำนาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงบอก)ประธานกรรมการ
2. นายจารึก โสมแก้วข้าราชการบำนาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงบอก)กรรมการ
3. นายจวน ชูส่งแสงข้าราชการบำนาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงบอก)กรรมการและเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ม.1-ม.6 [ทีม 7 คน] ม.1-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณ ศรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐฤทธิ์ กาญจนกีรณาโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางธารารัตน์ ภิรมย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางนิชภัค พรหมคีรีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นางสายฝน คงกำเนิด โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
6. MissAlpha Bilagot Sanchezโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. MissRebecca Louiseโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. Mr.Chistopher Murray โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเรวดี บัวทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางณภัทร เมืองไทยโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาววิบูลย์ศรี มีเสนโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดีโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
6. นางสาววานิสา จินาโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
7. นายคมเดช ทิมธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. Mr.Daniel John Eagleโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. Mr.Philip Botonโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอรศรี สุราราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายบุญพา ยานพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางเมธาวดี ชูผลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวสุนา ณ สุโหลงโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ
5. นางมาลิวรรณ ราชธานีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสมโภช วังริเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเชาวนี รัตนพันธ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Jemie Lourensโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. Mrs.Epolle Sone Palle โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. Mr.Johnathan Lewisโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. Mr.Aััyden Lourensโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. Mr.Sandor Jankovicsโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสุภรณ์ คงนก โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายทัศนีย์ สุขเนาว์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางจินตนา ศุภศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสายทิพย์ ประพฤติชอบโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. Mr.Tyler Sageโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. Mr.Melvin Lanaria Fordanโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. Mr.Fortunato Beltranโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. Mr.Obet Hovert Orbeโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
10. Mr.Nesto C. Olacoโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวันชาติ ไชยภูโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอวยพร เผาะช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายวีระ พิเคราะห์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ ตุ้งซี่โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกฏ ต่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสุนทรี สุขราษฎร์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ กรรมการ
8. Mr.Ronel Abellana Labudlyโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการ
9. Ms.Marsyl Jane P.Bansaloโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
10. Ms.Spindella Klairimuโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางปรีดา อันเดอร์สันโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Pandi Arunachalamโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิ ราตรีพฤกษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
4. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ คำสง โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางไพจิตร ตันพานิชโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธชกร เทพสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. Mr.Johan Smitโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. Mr.Howard Witterโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. ดร.ภูริชญา เผือกพรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางธมลพรรณ เดชนุ่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรอซานี อนุพันธ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบุศรา เต็มลักษมีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางธัญญชล จิระภัคฆนากรโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีมีชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสด โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางอุมาพร สุวรรณฤกษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. MissMarsyl Janeโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
10. Mr.Felix Lawrence Francisโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. Mr.Mohumed Cherradiโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ทองส่งโสมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จุติโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิยาภรณ์ นวลปลื้ม โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางปดิวรัดา ณ อุบลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางชไมพร อร่ามวิทย์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. Mr.Thomas Hodgsonโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. Mr.Sean Vandelineโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. Mr.Jason Robbinsโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. Mr.Steve Johnsonโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. MissRianna Mae Pugoy Tademโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวณฐิยา ทองสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhao Tianโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
3. MissLiu Meilianโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. MissGuo Siyuโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี แซ่โค้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ประธานกรรมการ
2. MissDeng Nianchunโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissZhang Yanโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. MissKe Jiaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ปานสุขโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิวพร รักไทรทองโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
2. MissAudrey CASTILLOคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
3. ผศ.ดร.อัจฉรา สัปปะพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวพร รักไทรทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. MissKe Jiaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
3. MissZhang Yanโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. MissZhu Lilingโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวณฐิยา ทองสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร แซ่ผ้างโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. MissLi Yingโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. MissKe Jiaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. MissZhang Yanโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร พัดฉิมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
2. MissAudrey CASTILLOคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
3. ผศ.ดร.อัจฉรา สัปปะพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล กันตฤทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. MissZhao Tianโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
3. MissHao Yuanyuanโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. MissNiu Xinโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวกัญญพัชร ทองแป้นโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
2. MissAudrey CASTILLOคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
3. ผศ.ดร.อัจฉรา สัปปะพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา คลิ้งเคล้าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางผกาภรณ์ ณ นครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวรัศมีดาว จันทร์ส่งแสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกฎ ต่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
6. นายอภิชาติ ขาวเผือกโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางวารุณี จินดาวงศ์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายนพปฎล แสนเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา คลิ้งเคล้าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ฉ่ำเมืองปักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางวันณา คงเส้งโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวธัญญานุช อุปนันท์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา กรรมการ
5. นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวญาดา ชาติภิรมย์โรงเรียนทรายขาวกรรมการ
7. นายศรายุทธ บุญเครือโรงเรียนทรายขาวกรรมการ
8. นางสาวสมหมาย บัวจันทร์ โรงเรียนทรายขาวกรรมการ
9. นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกิติญา นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissZhao Tianโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissLiu Meilianโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. MissGuo Siyuโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ปานสุขโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพงศธร บัวผันโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. MissDeng Nianchunโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissHe Luluโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
4. MissChen Minโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
5. นางสาวคุณัญญา แพรกเมืองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกิติญา นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissLiu Meilianโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. MissDeng Nianchunโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. MissGuo Siyuโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการ
5. นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายคณิศ ถิรารางค์กูลโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. MissLi Yingโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. MissZhu Liling โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. MissZhang Yanโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอังคณา ลิ้มเต้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissHao Yuanyuanโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. MissZhao Tianโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
4. MissLiu Meilian โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวฐศุภากร ทิมจรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวคุณัญญา แพรกเมืองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Ma Shiwangโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. MissChen Minโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
4. MissKe Jiaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ ด้วงปรางโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. MissGuo Siyuโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. MissXin Ruojuanโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการ
4. MissNiu Xinโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี แซ่โค้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร แซ่ผ้างโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. MissZhang Huitingโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. MissHe Luluโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
4. MissDeng Nianchunโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นางสาววณิชชา รอดเสนโรงเรียนทุ่งสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
การแข่งขัน Cover Dance ม.1-ม.6
กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจตุพร บุญเลี้ยงโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี บุญติดโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐวดี รักษ์พงค์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ทองชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการ
6. นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางปรวีนส์ ชมนิสัยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุภาพร สรศิลป์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางจุฑามาศ สุดชเดชโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. Mr.Logan Tracy โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. Mr.Alexander Whewallโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. MissCalina Noah โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
กิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวชวนี ปุริโสดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ธัญศา ภุมรินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมณี สุดทองคงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวมนธิชา ทองหัตถาโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางมณภา ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการ
6. นางมณฑิรา ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางลภารัตน์ รอดสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางอรวรรณ ศรีสะอาดโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
9. MissAnnest Williamsโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. Mr.Rishabh Rattanโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
การแข่งขัน Listening Skills ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณลดา อนงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Bernard Latozaโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสัจจา ศิริวงษ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายไรหยาด มะห์โมดีโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นางปราณี เจริญโรงเรียนละอายพิทยานุสงณ์ กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ บุญศาสตร์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ
7. นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม โรงเรียนโศภณคณาภรณ์กรรมการ
8. นางวลัยพร ดิษฐานโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางจุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นายขวัญไชย เย็นเองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขัน Listening Skills ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณลดา อนงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissJanet Bayawanโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสัจจา ศิริวงษ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา บุญแก้วโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ
5. นางสุจิตตรา จันเอียดโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางอรศรี สุราราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
7. นายขวัญไชย เย็นเองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
8. นายมนตรี แก้วเชิดโรงเรียนโศภณคณาภรณ์กรรมการ
9. นางณพิชญา เฉลิมวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางกาญจนา แสงฉายโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ
การแข่งขัน Reading Skills ม.1-ม.3
1. นางนางเพ็ญศิริ สังสัพพันธ์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา มากช่วยโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธีรา พรหมแสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ดำรัสโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสุพิศ พลเกษตรโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางจารินี รัตนพันธ์ โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่มโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางเอื้อมเดือน สุริยะย์โรงเรียนชะอวดวิทยา กรรมการ
9. นางไพเราะ ศรีมีชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
10. นางสาลิพร เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางธมนพัชร์ สิรันทวิเนติโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสมใจ ศรีเทพ โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขัน Reading Skills ม.4-ม.6
1. นายปองพล สุระกำแหงโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ บัวพูนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางปิยนุช อิ้ววังโสโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิชัย ทองมากโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชรี จิ้วฮวดโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ แสงระวี โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ
10. นางสาวจิราภรณ์ หลินมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางจรรยนาถ คำนวณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขัน Error Identification ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล นุภักดิ์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ จันทรชิตโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ หนูขาว โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวชโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวณฌิฎา ศรีกระจ่างโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางธารารัตน์ ภิรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขัน Error Identification ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มะเดชโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หนูขาว โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ดุลย์เภรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ยโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นางวรรณา พัชรีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวอัญชุลี กั๋งเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นางปวิตรา แดงวิไลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ
9. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายขวัญไชย เย็นเอง โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. Mr.Logan Tracy โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนัยนา แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นางสุดาวดี บุญยะจันทร์โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการ
6. นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายปณิดล ปานช่วย โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Sean Vanderlindeโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางยุพดี กำจรฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ กรรมการ
4. นางอัญชลี บุญมณีโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการ
5. นางสาวกรกฎ ต่อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช กรรมการ
6. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสภบดี ภูชฎาภิรมย์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิ ราตรีพฤกษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. Mr.Rishabh Rattanโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
4. นางมณภา ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นายณัฐฤทธิ์ กาญจนกีรณาโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวนราวดี ชูแก้วโรงเรียนธัญญาวดีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ทองส่งโสมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Thomas Hodgsonโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นางเรวดี บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
4. นางลิซนา นิโสยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
5. นายคมเดช ทิมธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางจุลีพร บุราสิทธิ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3
1. นายวันชาติ ไชยภูโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการ
2. MissCalina Noah โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6
1. นายบุญพา ยานพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. Mr.Steve Johnson โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางจิรนันท์ แซมมงคลโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน English Debate ม.1-ม.3
1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Daneil Eagleโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางอุมากร สุวรรณฤกษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ คำสงโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จุติโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช กรรมการ
6. นางสาวธชกร เทพพิทักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
7. นางชินา ฮอร์ดสันโรงเรียนเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน English Debate ม.4-ม.6
1. นายเอกรัฐ เพชรรัตน์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Jason Robbinsโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางวรรณา พัชนีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางพะงาลักษณ์ จางโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอุเทน แก้วมรกต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ มะเดชโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางจนิสญา อินทระโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุวิมล ไชยถาวรโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายนฤทธ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อนลูกเสือ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายสมจิตร จันทาโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นายบรรจบ จันทร์คล้ายโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
13. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
14. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร ฉาโยทัยโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวปิยวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
7. นางสาวสุนันทา เพ็ชร์สังข์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววนิดา กิมล่องโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
10. นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายนฤทธ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างแบบจำลอง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นายนฤทธ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แก้วเชิดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
3. นายวงศกร พรหมทองโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพล คงหนูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุภาพ สะโรมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสมนึก ขวัญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
8. นางเจนจิรา ไวกิจการณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
10. นายทองเพียน เพนเทศโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางยุพเยาว์ ชูช่วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
12. นางนิชภัค พรหมคีรีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แก้วเชิดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
3. นายวงศกร พรหมทองโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพล คงหนูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุภาพ สะโรมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสมนึก ขวัญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
8. นางเจนจิรา ไวกิจการณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
10. นายทองเพียน เพนเทศโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางยุพเยาว์ ชูช่วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
12. นางนิชภัค พรหมคีรีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แก้วเชิดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
3. นายวงศกร พรหมทองโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพล คงหนูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุภาพ สะโรมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสมนึก ขวัญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
8. นางเจนจิรา ไวกิจการณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
10. นายทองเพียน เพนเทศโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางยุพเยาว์ ชูช่วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
12. นางนิชภัค พรหมคีรีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางจิราพร อินทรทัศน์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ จินพลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์กรรมการ
5. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
ประกวดการพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายภิญโญ วันทพุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรียา สุวรรณวิโกโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
3. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิิ์ศึกษากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวงโรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ เดชรักษา โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางพัชรี ชูกลิ่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางนภวรรณ คงอินทร์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพิน เพชรอาวุธโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางบงกชชนิศา ฉายประทีปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนอรุณโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางพวงจิต กุลหาบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ทางการแนะแนว ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ เพชรชูโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภัทรชา วงศ์สว่างโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางศุภกาญจน์ ขวัญหลีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ มีแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ทางการแนะแนว ม.4-ม.6
1. นางศิริกาญจน์ จำปาโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ อักษรนำโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางโสพิษ ปลอดเขียวโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวงโรงเรียนปากพูนกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ นบนอบโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวปานศิริ ไปดีโรงเรียนสวนกุหลาบนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางภิรมย์ จอเอียดโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ส่งแสงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุเรศ ตรีเภรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สโมสรโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางอาภรณ์ สัตยานุชีพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางกนกลดา รักหอมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-ม.3
1. นายพริษฐ์ พงศ์พิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ เรืองรุกโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางณัฏฐวี สิงหเมธาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6
1. นางพิมลรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวมพิศ ภิญโญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายนภดล แจ่มอ้นโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางศุภัทรชา วงศ์สว่างโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
แนะนำอาชีพ 1 อาชีพ 1 โรงเรียน ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ แสนเสนาะโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสุนันทา ผกากรองโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สุขหอมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายณกฤช บัวจันทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
แนะนำอาชีพ 1 อาชีพ 1 โรงเรียน ม.4-ม.6
1. นางบงกชชนิศา ฉายประทีป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา ประยูรกาญจน์โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
3. นายณกฤช บัวจันทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางจงจิต รุ่งเรืองโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ จำปาโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางสุนิสา สินภิบาลโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภางค์ ธรรมชาติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา โรจน์ดวงโรงเรียนปากน้ำเก่า สพป.นศ.1กรรมการ
3. นางสุณีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพู สพป.นศ.1กรรมการ
4. นางวรรณา ไชยภูโรงเรียนบ้านสันยูง สพป.นศ.1กรรมการ
5. นางพวงผกา ตลึงจิตต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางเยาวภา ภัททิยากูลโรงเรียนทวดทอง สพป.นศ.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ ชนะกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี บุญสว่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิโรจน์ ทิศทองแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนิภา นวลขาวโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่92 สพป.นศ.4กรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางจริยา จันทร์บุญโรงเรียนท่าศาลา สพป.นศ.4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอารักษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
3. นางปราณี โมราศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางอิงอร นาคศูนย์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา ชุมพลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นางณัชชา เพชรทรัพย์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางวาสนา หนูหนันโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นางอนุ แสงแก้วโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุนทราภรณ์ จันทภาโสโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3
1. นางณัชชา เพชรทรัพย์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หนูหนันโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางสุกัญญา ชุมพลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ เลิศวิริยะการณ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
5. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6
1. นางสุนิสา พรหมแก้วโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาวปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกุลณชา จุติกมลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางพวงเพ็ญ ธรรมเศกโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3
1. นางวนิตดา หนูพลิบตาโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา พรหมแก้วโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอารักษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
4. นางชะอ้อน วงศ์ศรีปานโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นางศิริจันทร์ รัตนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดาภา มาลากาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา โชติพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ วุฒิมานพโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ลายทิพย์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุณี บ่ายนุ่นโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการและเลขานุการ
แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3
1. นางสุภางค์ ธรรมชาติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ชุมพลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจำรัสศรี เกิดทรัพย์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.6
1. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางไรหนาบ ตัดสายชลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
3. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ บุญทองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอนุ แสงแก้วโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และการแสดง ม.1-ม.3
1. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวิบูลย์ สุทินโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
แข่งขันการพูดแสดงทรรศนะ ม.1-ม.3
1. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศศิ ชุมพลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
3. นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียงโรงเรียนพิปุูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ มีแก้วโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางศศิ ชุมพลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ช่วยสถิตย์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันการเขียนโครงการยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ขาววงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางณัฐนันท์ คงรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒร ปาลรังษีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันRally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธาน บ.พ. ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางแก้วขวัญ มุสิกเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวไพลิน มัญชสิงห์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางมนธยา นาวากาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันRally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธาน บ.พ. ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางแก้วขวัญ มุสิกเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวไพลิน มัญชสิงห์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางมนชยา นาวากาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธาน บ.พ. ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัคร บ.พ.กรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.4-ม.6
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธาน บ.พ. ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัคร บ.พ.กรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธาน บ.พ. ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วิเวกรวงทองโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์ โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางสุดใจ จันทร์ศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธาน บ.พ. ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วิเวกรวงทองโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์ โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางสุดใจ จันทร์ศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.1-ม.3
1. นางสุทิชา ชุมชอบโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางศลิษาภ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.4-ม.6
1. นางสุทิชา ชุมชอบโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางศลิษาภ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)” ม.1-ม.3
1. นายกัมพล หวันหม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)” ม.4-ม.6
1. นายกัมพล หวันหม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก สุขหอมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพการ์ดอวยพรรัชกาลที่ 10 ม.1-ม.3
1. นายกัมพล หวันหม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวธนกฤตา จันทร์พุ่มโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพการ์ดอวยพรรัชกาลที่ 10 ม.4-ม.6
1. นายกัมพล หวันหม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวธนกฤตา จันทร์พุ่มโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์และเพลงถวายอาลัยรัชกาลที่ 9 ม.1-ม.3
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธาน บ.พ. ภาคใต้กรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุทิชา ชุมชอบโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์และเพลงถวายอาลัยรัชกาลที่ 9 ม.4-ม.6
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธาน บ.พ. ภาคใต้กรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุทิชา ชุมชอบโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธเนศ หาญใจโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทรัตน์ คงทองโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย คงสังข์โรงเรียนท่านครยาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวอลิษา ปรีดิยาพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางละมัย แซ่เฮงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววิจิตรา ชูพันธ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
10. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นางจงกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางสาวธัญวรรณ อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวดาริกา มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นางนภาพร จงกลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายวีรเชษฐ์ รัตนคชโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นายสาหามูเด็ง ยูนุโรงเรียนท่านครยาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
9. นางยินดี คงทนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
13. นายจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
14. นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
17. นางปิยะนุช ทองรอดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
18. นายพชร เวชสารศรีโรงเรียนตรีนิมิตวิทยากรรมการ
19. นายจรูญ ครุฑจ้อนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
20. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
21. นางณัฏฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
22. นายปิติ บุรีภักดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นางนภาพร จงกลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายวีรเชษฐ์ รัตนคชโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นายสาหามูเด็ง ยูนุโรงเรียนท่านครยาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
9. นางยินดี คงทนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
13. นายจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
14. นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
17. นางปิยนุช ทองรอดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
18. นายพชร เวชสารศรีโรงเรียนตรีนิมิตวิทยากรรมการ
19. นายจรูญ ครุฑจ้อนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
20. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
21. นางณัฎฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
22. นายปิติ บุรีภักดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางจงกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายเดชา หนูมณีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
14. นายศรีหราช ขุนทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
15. นายประภูศักดิ์ ณ นครโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
16. นายสุรืยา อินทุ่มโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
17. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
18. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางจงกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายเดชา หนูมณีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
14. นายศรีหราช ขุนทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
15. นายประภูศักดิ์ ณ นครโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
16. นายสุริยา อินทุ่มโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
17. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
18. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ส้มเขียวหวานโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร แก้วกำเหนิดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายภานุมาศ ดีแก้วโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ กวีพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางทรรศยา นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุขโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นางสาววิจิตรา ชูพันธ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราลักษณ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
12. นางสาวอนุสรา โอฬาร์พฤกษ์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวฐิติชญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
14. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
15. นางศศิพิมพ์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
16. นางศุภกาญจน์ พรหมศรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นายเอกวัชร เพ็ชรเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
18. นายสุธิตา ศรีบุญนาคโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
19. นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
20. นางสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
21. นายสมใจ จันสุกสีโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
22. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ไชยทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล นิมิตสมสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา พรหมเรืองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นายจารพันธ์ ไทยยังโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นายวินัย กำจรฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางสาวนันทรัตน์ คงทนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นางสาวพัชรี ชูประสูตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นายธเนศ หาญใจโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ชัยเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวยุพดี เดชเดโชโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
7. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางสาวอุไรววรณ ชอบพจน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
11. นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายบดินทร์ ทองอนันต์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
14. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
15. นางละมัย แซ่เฮงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
16. นางสาวสุนิศา ชลภักดีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นางอัจฉรา ไชยทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
18. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
19. นางสาวศศิธร เลิศไกรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
20. นางสาววชิรญาณ์ คงศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
21. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
22. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
23. นายไพโรจน์ มากจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
24. นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
25. นายจิรศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
26. นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
27. นายสมใจ จันสุกสีโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
28. นางสาวสุภาภรณ์ ใหม่พรมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ ชัยเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวยุพดี เดชเดโชโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
7. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางสาวอุไรววรณ ชอบพจน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
11. นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายบดินทร์ ทองอนันต์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
14. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
15. นางละมัย แซ่เฮงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
16. นางสาวสุนิศา ชลภักดีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นางอัจฉรา ไชยทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
18. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
19. นางสาวศศิธร เลิศไกรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
20. นางสาววชิรญาณ์ คงศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
21. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
22. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
23. นายไพโรจน์ มากจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
24. นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
25. นายจิรศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
26. นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
27. นายสมใจ จันสุกสีโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
28. นางสาวสุภาภรณ์ ใหม่พรมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน ณ นครโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ปรีดิยาพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ ทองไทยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสุภนีตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นายอิลยาส หมากปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นางสาวพัชรี ชูประสูตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ กวีพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวดาริกา มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นายไพโรจน์ มากจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
13. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
14. นางสุนิตา คงทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร วัชรกาฬโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นายภัทร์พงศ์ ศิลป์ประเสริญโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายจิรัฏฐ์ พงษ์ทองเมืองโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุนิตา คงทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ศิลปวาทีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นายสุวิทย์ รักษ์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางศศิพิมพ์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
14. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
17. นางมลฤดี แสงศรีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ ศิลปวาทีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นายสุวิทย์ รักษ์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางศศิพิมพ์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
14. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
17. นางมลฤดี แสงศรีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ ลักษณะกุลโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิตา ศรีบุญนาคโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางนัจญ์ดา บิลตะเย็บโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. นางจินตนา บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
8. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
10. นายอิลยาส หมากปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
11. นางสาวฐิติชญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
12. นายจีรศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. นายพชร เวชรสารศรีโรงเรียนตรีนิมิตวิทยากรรมการ
14. นายพิริยะ อิสระวัฒนพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางสุภนิตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
16. นายเอกวัชร เพ็ชรเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
17. นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
18. นางสาววีร์ธิมา เกลี้ยงเสนโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
19. นายศรีหราช ขุนทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
20. นางศุภลักษณ์ สมภูเวชโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวนาฎชนก ศรีเจริญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางอาทิตยา เจ้ยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางทรรศยา นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวปรัศนี เสนารักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางกนกพร เล่นทัศน์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
16. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางพัตราภรณ์ แผลงรักษาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
18. นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
19. นางปริยภัทร ช้างกลางโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
20. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
21. นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวนาฎชนก ศรีเจริญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางอาทิตยา เจ้ยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางทรรศยา นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวปรัศนี เสนารักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางกนกพร เล่นทัศน์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
16. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางพัตราภรณ์ แผลงรักษาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
18. นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
19. นางปริยาภัทร ช้างกลางโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
20. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
21. นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นายไสว ชีช้างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางจารุ หนูชนะจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นายไสว ชีช้างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางจารุ หนูชนะจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวกวิสรา ทรงอาวุธมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปิยะรัฐ อารมย์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ บุญพิศโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวกวิสรา ทรงอาวุธมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปิยะรัฐ อารมย์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ บุญพิศโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวัชชัย นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวมารีนีย์ วานิมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นายพัฒนศักดิ์ คงเสนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางโสพิน กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวัชชัย นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวมารีนีย์ วานิมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นายพัฒนศักดิ์ คงเสนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางโสพิน กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร สำแดงสารโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มสุข วิสุทธิธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายดำรงค์ นาคพันธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางผกากรอง โยธารักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ เครือเขื่อนเพ็ชรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางจารุ หนูชนะจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายสุมิตร สำแดงสารโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
2. นายเพิ่มสุข วิสุทธิธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายดำรงค์ นาคพันธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางผกากรอง โยธารักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ เครือเขื่อนเพ็ชรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางจารุ หนูชนะจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ บุญประดิษฐ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. ดร.ทองแดง เดียวกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายสายัณห์ ดูดวงโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯรองประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ บุญประดิษฐ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิเชียร บุญรัตน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวี แนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เภอแสละโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ รัตนคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมหวัง ฤทธิรงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิยุทธ ชายพรมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์รองประธานกรรมการ
3. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นายสมหวัง ฤทธิ์รงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายธวัช ไกรนุกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
6. นายวิยุทธ ชายพรหมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี แนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ขุนชำนาญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
4. นางสาวบุณยานุช ปลอดสกุลนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวปิยาพัชร รัตนบุรีนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6
1. นายวิชัย กาญจนะโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเสฏฐวุฒิ เกียรติวทนะโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
4. นางสาวธารวิมล คีรีเดชนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ สุขจ้องนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช วิชัยดิษฐ์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
5. นายสุชิน ปานน้อยโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ไชยสุภาโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6
1. ดร.ทองแดง เดียวกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเสรี แซ่ตั่นโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
4. นายสุชิน ปานน้อยโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ นุราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงศ์ นุราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรทองโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายเล็ก แสนสมพรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นายดุรงค์ แก้วประดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายธวัช ไกรนุกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯประธานกรรมการ
2. นายธวัช เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ เรืองรองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายยงยศ ทองคำโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายสถาพร แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุวรรณโมกข์โรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ์ จันทนะทรัพย์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นายอิศรายศ เมืองโคตรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายธวัช เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาโรจน์ รัตนคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายสถาพร แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ รัตนสิงห์โรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนิต ทองถึงโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายจักรพงศ์ ดำเพ็งโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วนโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ธัญญาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯกรรมการ
5. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
6. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วนโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
ถาดขนม ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ รัตนสิงห์โรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถ เภรีกุลโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายธนิต ทองถึงโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสุรินทร์ คำหนูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
ขอขีดไม้ ม.1-ม.3
1. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายบุณณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ นนทเภทโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายสมนึก รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
ก่ออิฐ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย อินทวิมลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย เงินส่งโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายศักดิ์ นนทเภทโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายวิชรัช รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
เดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย กาญจนะโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
2. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายเจริญ เรืองรองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายดุรงค์ แก้วประดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายเสฎฐวุฒิ เกียรติวทนะโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร บุญรัตน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางไพศล โสนารถโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา คงเคล้าโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางนงนภัส ธาระปรีชากุลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางสาววิลาศ จิตต์มั่นโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสมร สินทวีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสิริรัฐ แก้วคงโรงเรียนเทพราชประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนหะทัย อำลอยโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจรัญญา เชื้อพงษ์พันธุ์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
4. นางสุภา นาวารัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางอารี พรหมทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางกันยากร ณ พัทลุงโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาศ จิตต์มั่นโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ ไชยเจริญโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางวธีวรรณ์ โฮมวิชญากรณ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นางนราภรณ์ แต่งวงศ์โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางฉวี ศรีอุทัยโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
6. นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูลโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ นนทามิตรโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ัรัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนปภัส ยางแก้วโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นางละมัย กิตติพนังกุลโรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
6. นางนงนภัส ธาระปรีชากุลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสุวัจนา มวยดีโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นายอาสีด ชลธารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายวทัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นายสุริยันต์ สุทธิโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายเฉลิม เรืองอรามโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นายอรุณ ทันยุภักโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวถวิล แซ่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
10. นางวนิดา เกลี้ยงอุบลโรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการ
11. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
12. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายไสว หุตางกูรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายวทัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นางวทัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางจิตรา บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพาณิภัค แซ่ภู่โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิสศรี บุญญานุรักษ์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางฉวี ศรีอุทัยโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
4. นางนงเยาว์ รัตนพันธุ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางนิลุบล ช้างกลางโรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
6. นางภัทรพร เพชรรานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปานทิพย์ มีสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา เบญจกุลโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ นรินทรโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมาลี รัตนบันดาลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางจินตนา นิยมชาติโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิรารัตน์ ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณะ เพ็ญทองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แก้วสองดวงโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุพเยาว์ ชูช่วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นางปิยะนุช มลคลลิขิตโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางศิริภรณ์ ผดุงโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ รัตนพันธุ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรณาต เพ็ชรภูเขียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นางถนอม เอียดแก้วโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้วโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางอาภรณ์ รัตนคชโรงเรียนธัญญาวดีศึกษากรรมการ
6. นางอุไรวรรณ นรินทรโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุลีพร วงศ์สุวรรณโรงเรียนโมคลานประชสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววณิชชา รัตนโบรานันท์โรงเรียนชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนุช มลคลลิขิตโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางศิริภรณ์ ผดุงโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางวธีวรรณ์ โฮมวิชญากรณ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุุฬาภรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุนีรัตน์ ไชยเจริญโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี รัตนบันดาลโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูลโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนิสา ถนอมนามโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวมัณทนา รัตนบุรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางวรรณะ เพ็ญทองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6
1. นายวทัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายอุดม บดีการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายสุริยันต์ สุทธิโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
6. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวถวิล แซ่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
8. นายสัมฤทธิ์ อัตถารมย์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางวนิดา เกลี้ยงอุบลโรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการ
10. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนแก้วแห้ง ม.1-ม.3
1. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจืตรา บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายไสว หุตางกูรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
7. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางอารมณ์ รัตนบรรดาลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพา นาควานิชโรงเรียนขนอมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิไล เปาะทองคำโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
5. นางจรรยพร แจ้งจุลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางประเทีอง ภุมเรศโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3
1. นายวทัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เรืองอร่ามโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายอุดม บดีการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายรัฐนันท์ ยุโสตโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางวนิดา เกลี้ยงอุบลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายโภไคย์ เกิดโสภาโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
10. นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6
1. นายวทัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายรัฐนันท์ ยุโสตโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายโภไคย์ เกิดโสภาโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
7. นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรพิน ชอบประกอบกิจโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สังข์ทองโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ รัตนคชโรงเรียนธัญญาวดีศึกษากรรมการ
4. นางฤดี ทองเนื้อห้าโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางนงนภัส ธาระปรีชากุลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
6. นางสาววิลาศ จิตต์มั่นโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3
1. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายจำลอง สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นางสาววิไล เปาะทองคำโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย จิตติศักดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
5. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
6. นางสาวจารุณี เกิดแก้วโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นายสุธินันท์ หนูนิลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายคำนึง อภัยพงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
12. นางสาวปิยธิดา ความสุขโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวธิดารัตน์ หงษาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวสุธิมาสน์ ไตรสรณคมน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นางสาวณัฏฐ์นันท์ สมิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาววิชญา ศรีสว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางสาวกนกวรรณ แก้วเหมือนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวพรกมล เปียโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
19. นางสาววนิดา หะดีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
20. นางสาวอะทิมา บุญทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
21. นายยิินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6
1. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายจำลอง สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นางสาววิไล เปาะทองคำโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย จิตติศักดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
5. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
6. นางสาวจารุณี เกิดแก้วโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นายสุธินันท์ หนูนิลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายคำนึง อภัยพงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวปิยธิดา ความสุขโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ หงษาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวสุธิมาสน์ ไตรสรณคมน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวณัฏฐ์นันท์ สมิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นางสาววิชญา ศรีสว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวกนกวรรณ อุปลาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางสาวพรพิมล เปียโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวกนกวรรณ แก้วเหมือนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
19. นางสาววนิดา หะดีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
20. นางสาวอะทิมา บุญทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
21. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
22. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
4. นางสาวอารมย์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
11. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
4. นางสาวอารมย์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
11. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน ทองพลัดโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นายไพบูลย์ ยกชมโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
7. นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
8. นางสาวถวิล แซ่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
4. นางสาวอารมย์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
9. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
11. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3
1. นายวิชิต บุญศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายธวัชชัย อินเล็กโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายอนันต์ อินทะเสโนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางอารี กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
10. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
โครงงานอาชีพเกษตร ม.4-ม.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิชิต บุญศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายอนันต์ อินทะเสโนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายธวัชชัย อินเล็กโรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการ
8. นางอารี กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
10. นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การติดตายางพารา ม.1-ม.3
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การติดตายางพารา ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การเสียบยอดโกสน ม.1-ม.3
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นายทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การเสียบยอดโกสน ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโภไคย์ เกิดโสภาโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตรโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การเสียบยอดทุเรียน ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายขจร ชูวาลาโรงเรียนปากพูนกรรมการ
3. นางสุภาณี ล่องจ๋าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายสมโชค มุณีเกิดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายขจร ชูวาลาโรงเรียนปากพูนกรรมการ
3. นางสุภาณี ล่องจ๋าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายสมโชค มุณีเกิดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายประสาน ธาราฤดีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
8. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การวิเคราะห์ swot ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ สมบัติทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การวิเคราะห์ swot ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ สมบัติทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางวิศนีดล อินทิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางประภัสสร องค์สวัสดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
5. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางวิศนีดล อินทิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางประภัสสร องค์สวัสดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
5. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.1-ม.3
1. นางจิรนันท์ ทองขาวบัวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช บุญเรืองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางศิริวรรณ์ ชาญอาวุธโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางจรัสศรี ส้มเขียวหวานโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
5. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
6. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6
1. นางจิรนันท์ ทองขาวบัวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช บุญเรืองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางศิริวรรณ์ ชาญอาวุธโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางจรัสศรี ส้มเขียวหวานโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
5. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
6. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3
1. นางสกุล นิรภัยโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ เยี่ยมเวชโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางณัฐวรรณ สีหิรัญวงศ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ หมื่นใจโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวนภาภรณ์ ชี้ช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6
1. นางสกุล นิรภัยโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นางบุญพา บุญศรีโรจน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนภาภรณ์ ชี้ช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การเขียนโครงการพัฒนางาน ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางณัฐวรรณ สีหิรัญวงศ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา พฤกษาพิทักษ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสาธิตผลิตภัณฑ์ startup ม.4-ม.6
1. นางสกุล นิรภัยโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา แป้นคงโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางณัฐวรรณ สีหิรัญวงศ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสุนีย์ แก้วศรีนวลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.1-ม.3
1. นายศรชัย ช่วยอักษร โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Sean Blackโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นางสาวธัญญานุช อุปนันท์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
4. นางชิระพร วังบุญคงโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
5. นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Gramene Bennettโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุดม เภรีฤกษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายรัฐพร จันทวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโสภณคณาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญญา พรหมหมอเฒ่า โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาลักษณ์ พ่อค้า โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอด โรงเรียนโสภณคณาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญญา พรหมหมอเฒ่า โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาลักษณ์ พ่อค้าโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโสภณคณาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาลักษณ์ พ่อค้าโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรณัชชา เชื่อมใจ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีดานุช สุวรรณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
3. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรณัชชา เชื่อมใจ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีดานุช สุวรรณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
3. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญญา อเฒ่า พรหมหมอเฒ่า โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา จันทวาส โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางการเห็นสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญญา พรหมหมอเฒ่า โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา จันทวาส โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญญา พรหมหมอเฒ่า โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา จันทวาสโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญญา พรหมหมอเฒ่า โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา จันทวาสโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรีนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญญา พรหมหมอเฒ่า โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา จันทวาส โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลับราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
4. นายบุลเสฐร์ เพ็ชรประสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายเชาวัฒน์ บรรเทิงผลโรงเรียนดนตรีบ้านตัวโน้ตกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเอกตวัน เลิศไกรโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวประพฤติ พิมเสนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นางสาวภารตี หนูสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางจิรายุ สุวรรณาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
9. นายไพศาล นิมิตสมสกุลผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเอกตวัน เลิศไกรโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวประพฤติ พิมเสนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นางสาวภารตี หนูสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางจิิรายุ สุวรรณาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
9. นายไพศาล นิมิตสมสกุลผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเอกตวัน เลิศไกรโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล นิมิตสมสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวประพฤติ พิมเสนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นางสาวภารตี หนูสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางจิรายุ สุวรรณาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุณยกร อินทร์แก้วศรีโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุณยกร อินทร์แก้วศรีโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]