แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 327 220 68.32% 54 16.77% 20 6.21% 28 8.7% 322
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 319 208 67.97% 45 14.71% 31 10.13% 22 7.19% 306
3 โรงเรียนโยธินบำรุง 312 146 47.56% 59 19.22% 48 15.64% 54 17.59% 307
4 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 241 132 56.9% 41 17.67% 26 11.21% 33 14.22% 232
5 โรงเรียนทุ่งสง 267 129 49.05% 55 20.91% 30 11.41% 49 18.63% 263
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 231 125 54.59% 62 27.07% 24 10.48% 18 7.86% 229
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 282 121 43.84% 55 19.93% 38 13.77% 62 22.46% 276
8 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 223 112 52.58% 38 17.84% 25 11.74% 38 17.84% 213
9 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 225 100 45.66% 46 21% 34 15.53% 39 17.81% 219
10 โรงเรียนปากพนัง 249 99 40.41% 58 23.67% 37 15.1% 51 20.82% 245
11 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 241 93 40.61% 47 20.52% 34 14.85% 55 24.02% 229
12 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 249 85 36.8% 50 21.65% 42 18.18% 54 23.38% 231
13 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 197 80 41.88% 46 24.08% 22 11.52% 43 22.51% 191
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 134 79 59.4% 20 15.04% 19 14.29% 15 11.28% 133
15 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 205 78 38.42% 49 24.14% 23 11.33% 53 26.11% 203
16 โรงเรียนบางขันวิทยา 221 68 32.23% 46 21.8% 37 17.54% 60 28.44% 211
17 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 180 64 35.75% 43 24.02% 27 15.08% 45 25.14% 179
18 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 178 64 36.16% 37 20.9% 24 13.56% 52 29.38% 177
19 โรงเรียนสตรีปากพนัง 164 64 40.25% 33 20.75% 22 13.84% 40 25.16% 159
20 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 182 64 35.75% 32 17.88% 38 21.23% 45 25.14% 179
21 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 197 62 33.16% 44 23.53% 34 18.18% 47 25.13% 187
22 โรงเรียนเชียรใหญ่ 183 60 33.71% 36 20.22% 27 15.17% 55 30.9% 178
23 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 182 59 33.91% 36 20.69% 30 17.24% 49 28.16% 174
24 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 174 58 33.33% 41 23.56% 24 13.79% 51 29.31% 174
25 โรงเรียนชะอวด 177 54 31.58% 32 18.71% 35 20.47% 50 29.24% 171
26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 205 53 26.9% 42 21.32% 36 18.27% 66 33.5% 197
27 โรงเรียนขนอมพิทยา 156 48 33.33% 22 15.28% 24 16.67% 50 34.72% 144
28 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 128 38 29.92% 31 24.41% 22 17.32% 36 28.35% 127
29 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 137 38 29.01% 25 19.08% 18 13.74% 50 38.17% 131
30 โรงเรียนนาบอน 142 37 27.41% 24 17.78% 30 22.22% 44 32.59% 135
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 105 36 36.36% 16 16.16% 10 10.1% 37 37.37% 99
32 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 141 34 24.64% 37 26.81% 19 13.77% 48 34.78% 138
33 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 117 34 30.36% 15 13.39% 14 12.5% 49 43.75% 112
34 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 125 29 24.37% 27 22.69% 26 21.85% 37 31.09% 119
35 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 95 29 32.22% 18 20% 17 18.89% 26 28.89% 90
36 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 121 27 23.28% 21 18.1% 18 15.52% 50 43.1% 116
37 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 112 27 25% 15 13.89% 21 19.44% 45 41.67% 108
38 โรงเรียนทรายขาววิทยา 101 26 26.8% 20 20.62% 16 16.49% 35 36.08% 97
39 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 110 25 24.75% 22 21.78% 18 17.82% 36 35.64% 101
40 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 121 24 20.34% 29 24.58% 20 16.95% 45 38.14% 118
41 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 75 24 32.43% 15 20.27% 11 14.86% 24 32.43% 74
42 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 137 22 17.6% 26 20.8% 29 23.2% 48 38.4% 125
43 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 94 22 24.72% 19 21.35% 16 17.98% 32 35.96% 89
44 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 112 22 20.56% 15 14.02% 16 14.95% 54 50.47% 107
45 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 67 22 36.67% 12 20% 11 18.33% 15 25% 60
46 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 106 21 20.59% 22 21.57% 27 26.47% 32 31.37% 102
47 โรงเรียนเสาธงวิทยา 80 21 29.17% 15 20.83% 18 25% 18 25% 72
48 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 97 20 21.74% 20 21.74% 16 17.39% 36 39.13% 92
49 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 102 20 19.8% 17 16.83% 11 10.89% 53 52.48% 101
50 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 102 19 19.59% 20 20.62% 19 19.59% 39 40.21% 97
51 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 78 18 25.71% 13 18.57% 9 12.86% 30 42.86% 70
52 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 74 18 25.71% 11 15.71% 9 12.86% 32 45.71% 70
53 โรงเรียนปากพูน 115 17 18.09% 15 15.96% 15 15.96% 47 50% 94
54 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 96 16 17.39% 24 26.09% 12 13.04% 40 43.48% 92
55 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 99 16 16.16% 21 21.21% 23 23.23% 39 39.39% 99
56 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 60 16 26.67% 15 25% 7 11.67% 22 36.67% 60
57 โรงเรียนดรุณศึกษา 60 16 27.12% 13 22.03% 8 13.56% 22 37.29% 59
58 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 90 15 16.85% 20 22.47% 18 20.22% 36 40.45% 89
59 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 64 14 22.95% 6 9.84% 11 18.03% 30 49.18% 61
60 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 40 13 32.5% 7 17.5% 9 22.5% 11 27.5% 40
61 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 86 12 14.46% 14 16.87% 13 15.66% 44 53.01% 83
62 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 67 12 18.46% 13 20% 9 13.85% 31 47.69% 65
63 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 91 12 14.46% 7 8.43% 26 31.33% 38 45.78% 83
64 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 59 12 21.43% 7 12.5% 6 10.71% 31 55.36% 56
65 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 51 11 25% 10 22.73% 6 13.64% 17 38.64% 44
66 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 48 11 23.91% 4 8.7% 13 28.26% 18 39.13% 46
67 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 67 10 15.87% 8 12.7% 13 20.63% 32 50.79% 63
68 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 84 9 11.84% 12 15.79% 14 18.42% 41 53.95% 76
69 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 40 9 23.68% 7 18.42% 7 18.42% 15 39.47% 38
70 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 34 9 29.03% 7 22.58% 6 19.35% 9 29.03% 31
71 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 71 8 11.94% 20 29.85% 14 20.9% 25 37.31% 67
72 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 53 8 16% 11 22% 11 22% 20 40% 50
73 โรงเรียนมัธยมยานากาวา 19 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
74 โรงเรียนเขาพังไกร 80 7 8.75% 13 16.25% 7 8.75% 53 66.25% 80
75 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 48 7 15.91% 3 6.82% 11 25% 23 52.27% 44
76 โรงเรียนชะอวดวิทยา 25 7 29.17% 2 8.33% 5 20.83% 10 41.67% 24
77 โรงเรียนจรัสพิชากร 26 6 24% 13 52% 2 8% 4 16% 25
78 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 44 6 14.29% 5 11.9% 12 28.57% 19 45.24% 42
79 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 38 6 18.18% 5 15.15% 8 24.24% 14 42.42% 33
80 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 80 5 7.35% 12 17.65% 7 10.29% 44 64.71% 68
81 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 54 5 10.87% 11 23.91% 9 19.57% 21 45.65% 46
82 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 36 5 16.13% 3 9.68% 1 3.23% 22 70.97% 31
83 โรงเรียนเจริญวิทย์ 15 3 20% 1 6.67% 5 33.33% 6 40% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]