สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 33 86 53
2 002 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 88 118 90
3 003 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 50 78 67
4 006 โรงเรียนขนอมพิทยา 49 92 65
5 007 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 0 0 0
6 008 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 35 67 40
7 010 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 0 0 0
8 011 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 12 0 0
9 012 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 15 25 17
10 016 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 44 92 52
11 019 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 11 26 10
12 020 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 7 28 8
13 023 โรงเรียนชะอวด 17 17 16
14 026 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 78 116 103
15 024 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 0 0 0
16 027 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 0 0 0
17 031 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 44 73 48
18 032 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 22 29 19
19 034 โรงเรียนทรายขาววิทยา 15 26 13
20 036 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 36 77 40
21 041 โรงเรียนทุ่งสง 0 0 0
22 039 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 127 252 156
23 040 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 50 96 56
24 042 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 0 0 0
25 044 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 88 57 48
26 043 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 13 16 14
27 037 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 107 185 107
28 038 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 101 165 105
29 035 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 20 31 26
30 047 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 25 47 31
31 048 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 168 365 229
32 049 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 40 62 37
33 050 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 0 0 0
34 051 โรงเรียนนาบอน 3 6 6
35 052 โรงเรียนบางขันวิทยา 23 65 28
36 053 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 0 0 0
37 058 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 11 16 11
38 060 โรงเรียนปากพนัง 86 180 90
39 061 โรงเรียนปากพูน 6 11 9
40 062 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 15 43 26
41 063 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 84 194 103
42 064 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 37 72 41
43 068 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 52 54 42
44 072 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 49 94 59
45 074 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 3 3 3
46 075 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 4 7 6
47 076 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 59 122 65
48 078 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 58 141 67
49 079 โรงเรียนสตรีปากพนัง 122 218 148
50 080 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 93 189 106
51 081 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 54 74 48
52 083 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1 3 2
53 084 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 76 183 90
54 087 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 76 120 99
55 089 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 45 86 59
56 005 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 0 0 0
57 009 โรงเรียนเขาพังไกร 0 0 0
58 021 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 6 8 6
59 022 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 17 23 21
60 029 โรงเรียนเชียรใหญ่ 58 97 77
61 028 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 17 25 17
62 033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 32 67 35
63 045 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 32 51 40
64 055 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 134 274 166
65 069 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 100 215 121
66 085 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 25 28 21
67 086 โรงเรียนเสาธงวิทยา 5 5 5
68 088 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 39 88 53
69 070 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 0 0 0
70 071 โรงเรียนโยธินบำรุง 124 184 139
71 077 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 49 100 51
72 013 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป? 0 0 0
73 014 โรงเรียนจรัสพิชากร 23 37 31
74 015 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 0 0 0
75 025 โรงเรียนชะอวดวิทยา 0 0 0
76 030 โรงเรียนดรุณศึกษา 0 0 0
77 046 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 38 68 50
78 054 โรงเรียนบำรุงวิทยา 0 0 0
79 056 โรงเรียนประทีปศาสน์ 0 0 0
80 057 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 0 0 0
81 059 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 0 0 0
82 066 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 0 0 0
83 067 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 0 0 0
84 082 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 0 0 0
85 004 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 0 0 0
86 017 โรงเรียนเจริญมิตร 0 0 0
87 018 โรงเรียนเจริญวิทย์ 18 38 24
88 065 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 0 0 0
89 073 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 40 106 58
รวม 3009 5521 3473
8994

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]