สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 112 232 145
2 002 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 327 785 472
3 003 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 128 254 173
4 006 โรงเรียนขนอมพิทยา 156 367 210
5 007 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 60 110 77
6 008 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 59 121 78
7 010 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 106 215 124
8 011 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 74 136 85
9 012 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 95 203 107
10 016 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 231 508 327
11 019 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 99 220 112
12 020 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 197 469 255
13 023 โรงเรียนชะอวด 177 378 237
14 026 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 197 407 258
15 024 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 102 210 127
16 027 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 102 178 116
17 031 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 51 89 56
18 032 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 96 159 111
19 034 โรงเรียนทรายขาววิทยา 101 188 119
20 036 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 117 232 129
21 041 โรงเรียนทุ่งสง 267 621 315
22 039 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 174 372 216
23 040 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 91 167 104
24 042 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 90 162 118
25 044 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 241 562 304
26 043 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 137 238 162
27 037 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 125 234 128
28 038 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 223 543 293
29 035 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 67 121 81
30 047 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 34 61 44
31 048 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 180 385 246
32 049 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 64 135 70
33 050 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 44 77 48
34 051 โรงเรียนนาบอน 142 347 186
35 052 โรงเรียนบางขันวิทยา 221 467 298
36 053 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 48 103 60
37 058 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 53 89 63
38 060 โรงเรียนปากพนัง 249 620 363
39 061 โรงเรียนปากพูน 115 215 145
40 062 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 205 483 253
41 063 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 121 270 144
42 064 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 141 325 177
43 068 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 137 270 168
44 072 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 182 357 237
45 074 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 71 121 81
46 075 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 75 157 97
47 076 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 67 140 73
48 078 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 241 587 333
49 079 โรงเรียนสตรีปากพนัง 164 295 205
50 080 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 112 226 131
51 081 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 205 431 268
52 083 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 178 340 242
53 084 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 182 408 249
54 087 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 225 570 301
55 089 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 48 96 63
56 005 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 38 70 52
57 009 โรงเรียนเขาพังไกร 80 152 91
58 021 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 282 733 400
59 022 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 97 167 125
60 029 โรงเรียนเชียรใหญ่ 183 445 248
61 028 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 86 142 97
62 033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 134 297 158
63 045 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 40 72 53
64 055 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 319 733 433
65 069 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 249 600 335
66 085 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 110 215 155
67 086 โรงเรียนเสาธงวิทยา 80 128 86
68 088 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 94 178 118
69 070 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 78 136 85
70 071 โรงเรียนโยธินบำรุง 312 755 435
71 077 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 67 129 75
72 014 โรงเรียนจรัสพิชากร 26 40 35
73 025 โรงเรียนชะอวดวิทยา 25 68 42
74 030 โรงเรียนดรุณศึกษา 60 118 77
75 046 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 54 106 79
76 057 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 36 72 36
77 059 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 80 143 94
78 066 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 84 159 105
79 091 โรงเรียนมัธยมยานากาวา 19 34 22
80 090 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 121 246 146
81 004 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 40 77 53
82 018 โรงเรียนเจริญวิทย์ 15 29 22
83 073 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 105 229 145
รวม 10420 22329 13386
35715

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]