เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ผศ.ดร.เสนห์ รุจิวรรณ คณะบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2 ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
3 ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
4 ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
5 ดร.อารี สาริปา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6 ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
7 ดร.จิต นวนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
8 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
9 นายไพรัช วงศ์นาถกุล ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
10 นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
11 นางบังอร แป้นคง รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
12 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
13 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
14 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
15 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ นายทะเบียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
16 นายไตรรงค์ สาดแว ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.๑๒ ผู้ดูแลระบบและเลขานุการฝ่ายทะเบียนฯ  
17 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรประณีต นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
18 นางสาวสุธินี แก้วหนู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
19 นางสาวระวีวัลย์ ทองอินทร์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
20 นางสาวภาพิมล สุคตะ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
21 นางสาวภัทรวรรณ ดำช่วย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
22 นางสาวณิชกานต์ จันทร์ประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
23 นางสาวณัชชา ชูจินดา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
24 นางสาวปริชาติ สืบสาย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
25 นางสาวปัญญาพร เงินนุช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
26 เด็กชายวีรภัทร พัฒน์ศรีเรือง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
27 เด็กชายเนติวุฒิ ยืนยัน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
28 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลีลาประดิษฐ์พงศ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
29 เด็กหญิงณัฐวิภา ทองดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
30 เด็กหญิงภาวิณี ข้างแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
31 เด็กหญิงขนบพร เพชรชู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
32 เด็กชายธัญเทพ ประทุมรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
33 เด็กหญิงศิรดา รอดทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
34 เด็กหญิงชนากานต์ รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
35 เด็กชายธนกฤต พวงทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
36 เด็กชายปุญญพัฒน์ บูรพาศิริวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
37 นางสุนทรี มีนุ่น ครู ร.ร. เบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
38 นางสาวประภาพร ขวัญชุม ครู ร.ร.ปากพนัง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
39 นางสาวศิริพร เอียดขลิก ครู ร.ร.ชะอวด กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
40 นางสิย๊ะ หวันเหล็ม ครู ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
41 นางสาวกิติมา โอพั่ง ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
42 นางสาวอรณี ปรีชา ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
43 นางสาวเต็มศิริ ศิริสมบัติ ครู ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
44 นางนัฐกานต์ พรมประถม ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
45 นางภิรมโรจน์ เพชรโกมล ครู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
46 นางสมพร อินทะมุสิก ครู ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
47 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
48 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
49 นางสาวบุญสิตา หนูดำ พนักงานราชการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
50 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ เลขานุการศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
51 นางสุนทรี มีนุ่น ประธานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 รองประธานกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
52 นางเจตนา พิศบุญ ประธานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
53 นางณัฐนันท์ คงรัตน์ ประธานการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
54 นางพชรมน ไตรเมศ ประธานการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-6 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
55 นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ ประธานการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
56 นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี ประธานการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
57 นางสาวสุดารัตน์ แท่นเนี่ยว ประธานการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1-3 และ ระดับ ม.4-6 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
58 นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนรา ประธานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 และ ระดับ ม.4-6 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
59 นางศุภนุช ศรีจันทร์ ประธานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
60 นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม ประธานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-6 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
61 นางสาววสุ เที่ยวแสวง ประธานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
62 นายไพฑูรย์ ขาวปลอด ประธานการแข่งขันจรวดขวดน้ำ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
63 นายจรินทร์ ทองปัสโน ประธานการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
64 นางสายสนีย์ อรุณกมล ประธานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
65 นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชา ประธานการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิง วิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
66 นายนิคม กาญจนาพงศ์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.4-6 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
67 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ/เลขนุการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
68 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ/ผู้ช่วยเลขนุการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
69 นางเจตนา พิศบุญ ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
70 นางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาค ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
71 นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิม ครู ร.ร.ปากพนัง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
72 นางสาวพวงน้อย บิลมาส ครู ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
73 ว่าที่ร.ต.บัฐกาญจน์ บูรณะชัย ครู ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
74 นางสาวสุภิญญา สังข์ดำ ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
75 นางสุกัญญา ไชยรัตน์ ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
76 นางกาญจนา คงเกิด ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
77 นายสมเจตน์ เจนการ ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
78 นางพัชรี แดงช่วง ครู ร.ร.ชะอวด กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
79 นางศิริพร มะเดช ครู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
80 นายวรากร เดชพรหม ครู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
81 นางสาวปิยลักษณ์ หะริตวัน ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
82 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
83 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
84 นางสาวบุญสิตา หนูดำ พนักงานราชการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
85 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรประณีต นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
86 นางสาวสุธินี แก้วหนู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
87 นางสาวระวีวัลย์ ทองอินทร์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
88 นางสาวภาพิมล สุคตะ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
89 นางสาวภัทรวรรณ ดำช่วย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
90 นางสาวณิชกานต์ จันทร์ประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
91 นางสาวณัชชา ชูจินดา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
92 นางสาวปริชาติ สืบสาย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
93 นางสาวปัญญาพร เงินนุช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
94 เด็กชายวีรภัทร พัฒน์ศรีเรือง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
95 เด็กชายเนติวุฒิ ยืนยัน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
96 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลีลาประดิษฐ์พงศ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
97 เด็กหญิงณัฐวิภา ทองดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
98 เด็กหญิงภาวิณี ข้างแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
99 เด็กหญิงขนบพร เพชรชู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
100 เด็กชายธัญเทพ ประทุมรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
101 เด็กหญิงศิรดา รอดทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
102 เด็กหญิงชนากานต์ รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
103 เด็กชายธนกฤต พวงทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
104 เด็กชายปุญญพัฒน์ บูรพาศิริวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
105 นางณัฐนันท์ คงรัตน์ ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
106 นายธีรพล ชนะภัย ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
107 นางสาวิตรี รัตนบุรี ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
108 นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
109 นางกาญจนาภรณ์ ชูช่วย ครู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
110 นางจุรีย์ ชื่นบาน ครู ร.ร.ชะอวด กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
111 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
112 นางสาวศศิธร บุญเกิด พนักงานราชการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
113 นางสาวกนกกร แมลงภู่ทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
114 นางสาวกษมา จันทร์แดง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
115 นางสาวเกณิกา นพรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
116 นางสาวชญานิศ ทองเขียว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
117 นางสาวชัญญา เหมือนจันทร์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
118 นางสาวฐิติพร จันทร์แก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
119 นางสาวธัญวรัตน์ รสนู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
120 นางสาวปัณชญา จักรัส นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
121 นางสาวพิมพกานต์ แหวนเพ็ชร์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
122 ด.ญ.ปุณิกา ทรัพย์แต่ง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
123 ด.ญ.ณัฐนิช เชื้อพลพิชัย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
124 นางพชรมน ไตรเมศ ครู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
125 นางสาวรัชนี เจนการ ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
126 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
127 นายภูภัฏ หัดจำนงค์ พนักงานราชการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
128 นางสาวกนกกร แมลงภู่ทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
129 นางสาวกษมา จันทร์แดง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
130 นางสาวเกณิกา นพรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
131 นางสาวชญานิศ ทองเขียว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
132 นางสาวชัญญา เหมือนจันทร์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
133 นางสาวฐิติพร จันทร์แก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
134 นางสาวธัญวรัตน์ รสนู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
135 นางสาวปัณชญา จักรัส นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
136 นางสาวพิมพกานต์ แหวนเพ็ชร์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
137 นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
138 นางสาวชไมพร พุมดวง ครู ร.ร.ปากพนัง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
139 นายวุฒิชัย จีนเมือง ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
140 นางสาวกุลธิดา ขันสุข ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
141 นางสาวพิยดา จันทร์แดง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
142 นางสาวศิริษา จุลษร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
143 นางสาวอรรถริญา สวัสดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
144 นางสาวเกวลิน เรืองรักษ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
145 นายชัยวิทย์ จำนงจิต นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
146 นายเมธาวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
147 นายสหัสวิทย์ จะรา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
148 เด็กหญิงพัชรพิชชา เพชรกำเนิด นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
149 เด็กหญิงปวีณ์สุดา มาศเมฆ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
150 เด็กหญิงนภกชมณฑณ์ ทหารไทย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
151 เด็กหญิงกวินทรา สุขจิตร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
152 นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี ครู ร.ร.ทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
153 นายสัมฤทธิ์ หอมหวน ครู ร.ร.เสาธงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
154 นางสาวกุลธิดา ขันสุข ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
155 นางสาวพิยดา จันทร์แดง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
156 นางสาวศิริษา จุลษร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
157 นางสาวอรรถริญา สวัสดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
158 นางสาวเกวลิน เรืองรักษ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
159 นายชัยวิทย์ จำนงจิต นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
160 นายเมธาวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
161 นายสหัสวิทย์ จะรา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
162 เด็กหญิงพัชรพิชชา เพชรกำเนิด นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
163 เด็กหญิงปวีณ์สุดา มาศเมฆ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
164 เด็กหญิงนภกชมณฑณ์ ทหารไทย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
165 เด็กหญิงกวินทรา สุขจิตร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
166 นางสุดารัตน์ ผลส่ง ครู ร.ร.ปากพนัง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
167 นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวล ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
168 นางสุธิรา เพชรชูช่วย ครู ร.ร.ปากพนัง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
169 นางณัฐรดา เครือยศ ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
170 นางนฤมล สุทธิชน ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
171 นางขนิษฐา สุขทิพย์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
172 นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
173 นางสาวกวินทิพย์ จันทร์ทิปะ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
174 นางสาวจิรัชญา สิงห์ตะสุวรรณโน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
175 นางสาวชลวษา รังสิมันตุชาติ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
176 นางสาวอรรัสชา กาญจนดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
177 นางสาวอรวรา แก้วกระจก นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
178 นายเจนภพ ตรีอักษร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
179 นายธววัฒน์ แต้มเติม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
180 นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนรา ครู ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
181 นางสุจิตรา นิ่มนวล ครู ร.ร.นพคุณประชาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
182 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
183 นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวล ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
184 นางพรพิมล เรืองเพ็ง ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
185 นางณัฐรดา เครือยศ ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
186 นางสาวณิชา อุปลา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
187 นางสาวธันยชนก ไพมณี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
188 นางสาวปิยธิดา ปิยรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
189 นางสาวศิโรรัตน์ สุวรรณทิพย์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
190 นางศุภนุช ศรีจันทร์ ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
191 ว่าที่ ร.ต.สุภานิดา พรหมเพชร ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
192 นางสาวหทัยภัทร อำลอย ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
193 นางวาสนา รัตนบุรี ครู ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
194 นางสาวชวัลรัตน์ ฤทธิเดช ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
195 นางสาวผกามาศ สิริอินทร์ ครู ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
196 นางเรณู รักดำ ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
197 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ต่อสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
198 เด็กหญิงจิรัชญา คงดำ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
199 เด็กหญิงณัฐณิชา ครองไกรเวช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
200 เด็กหญิงธัญวรัตม์ จู่ทิ่น นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
201 เด็กหญิงจีรนันทร์ นาพยา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
202 เด็กหญิงศิรภัสสร คะเณ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
203 เด็กชายณัฐพล เดชาธีระวงศ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
204 เด็กชายณิภัทร เตียวิเศษ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
205 เด็กชายพศิน พรศิวะกุล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
206 นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
207 นางประไพพิมพ์ สีแก้ว ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
208 นางอุมา บุญเทียบ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
209 นางนงค์รัตน์ กัญจนกาญจน์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
210 นางมณฑา ชินวงศ์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
211 นายฉัตรชัย อรุณกมล ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
212 นางสาวฤทัย สุขเกษม ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
213 นางสิริภรณ์ นวลศรี ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
214 นางสาวเสาวทิพย์ ด้วงทิพย์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
215 นางขนิษฐา สุขทิพย์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
216 นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยว ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
217 นางภาวิณี ชัยสงคราม ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
218 นางสาวประภากร เชาวลิต ครู ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
219 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
220 นางศิริพร รัตนพันธ์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
221 นายพงศ์ภัค การอินพฤติ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
222 นางสาวพัชรวีย์ เขียวแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
223 นางสาวนันทิชา เนตรวงศ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
224 นายณัฐพงศ์ ไชยฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
225 นางสาวปาริฉัตร ครีฑามิตร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
226 นางศิริภัส พินทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
227 นายณัฐวัฒน์ คชเสน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
228 นางสาวฐาปนี ขวัญเมือง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
229 นายณัฐดนัย ด้วงปราง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
230 นางสาวสุธาทิพย์ สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
231 นางสาวสมฤดี ศรีสะอาด นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
232 นางสาวศศิมล เศรษฐการ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
233 นายพสิษฐ์ ดรุณวรรณ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
234 นางสาวภาวดี ภูนฤมิต นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
235 นางสาวญาศมินทร์ เบนตี้อับดุลมาเลิค นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
236 นางสาวธนภรณ์ ชูสิทธ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
237 นางสาวปิ่นลดา รุ่งเมือง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
238 นางสาววีนัส สังข์ทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
239 นางสาวนาเดีย ต้นศรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
240 นางสาวสุทธิดา ท่านทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
241 นายสหัสวิทย์ จะรา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
242 นายเมธาวัฒน์ เพชรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
243 นางสาววสุ เที่ยวแสวง ครู รร.นบพิตำวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
244 นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานติ์ ครู ร.ร.ท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
245 นายพิสุทธิ์ เจริญขุน ครู ร.ร.ปากพนัง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
246 นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทอง ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
247 นางสาวจิรัญญา เกิดสม ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
248 นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์ ครู ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราษฎร์ฯ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
249 นางศันสนีย์ สมสีแสง ครู ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
250 นายยศกฤต ใจสะอาด ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
251 นางขวัญตา วรรณรัตน์ ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
252 ด.ช.ฐากร หมื่นศรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
253 ด.ญ. พลอยพิศุทธิ์ เพชรศรีสม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
254 ด.ญ. สุชัญญา อำนักมณี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
255 ด.ญ.ณัฏฐนิช ปานแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
256 ด.ญ.ชุติกาญจน์ วรตันติ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
257 ด.ญ.ศิริพิชญ์ บุญสนิท นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
258 ด.ญ.สุพิชญา นิลเพชร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
259 ด.ช.ทัศพงษ์ โปทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
260 ด.ช.ภูขจร บุญประกอบ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
261 ด.ช.เมธัส สาริพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) และบินนาน ปล่อยอิสระ บินไกล ระดับ ม.1 - ม.3  
262 นายไพฑูรย์ ขาวปลอด ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
263 นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา ครู ร.ร.โมคลานประชาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
264 นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทย ครู ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
265 นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ ครู ร.ร.ตระพังพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
266 นายอาทิตย์ รักษ์ขาว ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
267 นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผล ครู ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
268 นายปิยะ พละคช ครู ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
269 นายจุติ ชนะกุล ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
270 นางสาวสุภาวดี สุขผอม ครู ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
271 นายจารึก สุทิน ครู ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
272 นางรัชนีวรรณ ชอบผล ครู ร.ร.นาบอน กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
273 นายอนุชา ส่งทวี ครู รร.คีรีราษฎร์พัฒนา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
274 นายสมนึก ดังธารทิพย์ ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
275 นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์ ครู ร.ร.นบพิตำวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
276 ว่าที่ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
277 นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ครู ร.ร.นาบอน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
278 นางสาวโชติรส คิดดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
279 นางสาวนัฐริกา ไชยศิษย์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
280 นายหฤษฏิ์ หงส์ทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
281 นายภัทรพล นุกูล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
282 นางสาวณัฎฐณิชา ชิตเจริญ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
283 นางสาวธนันญา ชูทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
284 เด็กชายอนวัช เอี่ยมภักดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
285 เด็กชายพงวิสิฐ ดำช่วย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
286 เด็กชายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
287 นางสาวจุฬารัตน์ รักแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
288 เด็กหญิงอัญชิสา คงสุข นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
289 เด็กหญิงรุ่งฤทัย เพชรพรรณ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
290 เด็กหญิงสุมินทร์ญา ปาละสัน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
291 เด็กหญิงสิริยากร ชาลี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
292 เด็กหญิงณัฐรัตน์ เพ็ชรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
293 เด็กหญิงทอฝัน สุนทรากร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
294 นายสมัชญ์ เพ็ชรด้วง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
295 นายกรวิชญ์ โมราศิลป์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
296 นายวิษณุ หนูยิ้มซ้าย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
297 นายสัณห์ศิวัช เกื้อกูลสง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล และประเภทแม่นยำ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
298 นายจรินทร์ ทองปัสโน ครู ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
299 นางสุรีพร สิทธิศักดิ์ ครู ร.ร.ทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
300 นางสาวพัชริญา แนบเอียด ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
301 นางกนกวรรณ แสงระวี ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
302 นางจิตติมา วชิระพงษ์ ครู ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
303 นางสาวประภารัตน์ สุขจันทร์ ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
304 นางสาวศลิษา นุ่นสกุล ครูร.ร.นางเอื้อยวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
305 นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรม ครู ร.ร.ปากพนัง กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
306 นางสาวพรรณปพร คงรักษา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
307 นางสาวเบญจวรรณ พูนขะโร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
308 นางสาวเปมิกา เชาว์ภาษี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
309 นางสาวบุษริน พิทักษ์คุมพล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
310 นางสาวศิรภัสสร ระวังสุข นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
311 นางสายสนีย์ อรุณกมล ครู ร.ร.โยธินบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
312 นางสาวฉันทนา คงแป้น ครู ร.ร.นพคุณประชาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
313 นางสาวพรรณบุปผา จินาวงค์ ครู ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
314 นางสุนีย์รัตน์ ชูช่วย ครู ร.ร.ประสาธน์ราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
315 นางสาวสุดารัตน์ รัตนมณี ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
316 นางสาวเพ็ญสิริ ช่วยไทย ครู ร.ร.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
317 นางสาวชิดาวรรณ ใหม่แก้ว ครู ร.ร.บ้านเกาะวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
318 นางลัดดาวัลย์ อุมา ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
319 นางสาวกัลยา ถนนทิพย์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
320 นางสาวกัญญวีร์ หวังชัย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
321 นายกันต์นรากร หลงขาว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
322 นายภคิน จีนพวด นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
323 นายภูดิศ อินทรักษา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
324 นางสาวนิชาภา เดชสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
325 นางสาวสุกฤตตา เรืองสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
326 นางสาวนริศรา เฉตาไพย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
327 นางสาวพนิตนันท์ แพน้อย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
328 นางสาวชมพูนุท เพ็งฉุย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
329 นางสาวอทิตยา ภักดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
330 นางสาวมณฑิตา ล้อประเสริฐกุล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
331 นายศิวกร คอนกำลัง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
332 นางสาวกนกอร เรืองเวช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1, ม.2 และ ม.3  
333 นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชา ครู ร.ร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
334 นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม ครู ร.ร.ทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
335 นายธราสุต์ แกล้วทนง ครู ร.ร.โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
336 นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์ ครู ร.ร.ปากพูน กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
337 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุนี ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
338 นางปาริชาติ สุขแก้ว ครู ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
339 นายสุรเชษฐ คาวินพฤติ ครุ ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
340 นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ ครู ร.ร.นบพิตำวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
341 นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ครู ร.ร.บ้านเกาะวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
342 นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์ พนักงานราชการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
343 นางสาวชวัลลักษณ์ สมาคม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
344 นางสาวสัตยวรรณ ขวัญเมือง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
345 นางสาวจิระนันท์ จันทร์โสด นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
346 นางสาวณิชนันท์ ราชธานี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
347 นางสาวฐิติพร แสงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
348 นางสาวพรธีรา แสงพลสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
349 นางสาวกวิสรา นาคเกิด นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
350 นางสาวสรัลชนา เหล่าทองมีสกุล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
351 นางสาวพิชชาพร เรืองนาค นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
352 นางสาวปาริชาต นาคเกิด นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
353 นางสาวเกวลี กุมภิโร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6  
354 นายนิคม กาญจนาพงศ์ ครู ร.ร.โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
355 นายกฤษณะ สุขพันธ์ ครู ร.ร.ขนอมพิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
356 นายวีระพันธ์ ใจแท้ ครู ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
357 นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ ครู ร.ร.แหลมราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
358 นายสุเทพ หนูเสน พนักงานราชการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
359 นางสาวเกวลี กุมภิโร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
360 นางสาวญาศมินทร์ เบนตี้อับดุลมาเล็ค นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
361 นางสาวดาวดี ภูนฤมิต นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
362 นางสาวธนภรณ์ ชูสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
363 นางสาววีนัส สังข์ทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
364 นางสาวสุทธิดา ท่านทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
365 นางสาวปิ่นลดา รุ่งเมือง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
366 นางสาวนาเดีย ต้นศรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.4 - ม.6  
367 นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อำนวยการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ และแสง สี เสียง  
368 นายประเชษฐ์ จุลศักดิ์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ และแสง สี เสียง  
369 นายสนอง เนตรวรนันท์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายสถานที่ และแสง สี เสียง  
370 นางสุชารัตน์ จันทร์ดี ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายสถานที่ และแสง สี เสียง  
371 นายเนตรณรงค์ ขวัญสุย ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายสถานที่ และแสง สี เสียง  
372 นายเจษฎา กาญจนพันธ์ พนักงานราชการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายสถานที่ และแสง สี เสียง  
373 นายตะวัน แพรกนกแก้ว พนักงานราชการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการ/เลขานุการฝ่ายสถานที่ และแสง สี เสียง  
374 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชี  
375 นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชี  
376 นางนิวัชรี วงษ์ทอง ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชี  
377 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชี  
378 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชี  
379 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
380 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
381 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
382 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
383 นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์ พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
384 นางสาวจตุพร เฝือชัย นักศึกษาฝึกสอน รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
385 นายจรูญ แก้วนาค ลูกจ้างประจำ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
386 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
387 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ประธานกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
388 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
389 นายฉัตร์ติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
390 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
391 นายภูภัฏ หัดจำนงค์ พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
392 นายธนกฤช ผลศิริ พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
393 นายธเนศ แซ่ด่าน พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
394 นางบุปผา สวนจันทร์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการ/เลขานุการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
395 นางสาวชุติกาญจน์ ชูโตชนะ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
396 นางสาวพัชรลดา รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
397 นางสาวชนิดา สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
398 นางสาวเบญจวรรณ อุปการแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
399 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ประธานกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
400 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. รองประธานกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
401 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
402 นางบุปผา สวนจันทร์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
403 นางสาวจตุพร เฝือชัย นักศึกษาฝึกสอนรร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
404 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
405 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการ/เลขานุการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
406 นางปรีดา เปาะทองคำ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
407 นางอรทัย รัตนบรรดาล ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
408 นางสาวสุวดี เต่าทอง พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายปฏิคม  
409 นางสาวสุกัญญา นิลดับแก้ว จนท.งานบริหารทั่วไป รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายปฏิคม  
410 นางสาววารุณี ภูริวัฒนกุล จนท.งานบริหารทั่วไป รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายปฏิคม  
411 นางสาวณัฐติญา เภรีภาส จนท.งานบริหารทั่วไป รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายปฏิคม  
412 นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรรัตน์กูล ปชส.รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการ/เลขานุการฝ่ายปฏิคม  
413 นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
414 นางสาวรัชนี ทักษ์คำแหง ผู้จัดการครัวแคแสด รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
415 นางสาวปริตา นิลพันธุ์ ผู้จัดการครัวแคแสด รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
416 นางสาวกนกพันธ์ ช่วยสร้าง ผู้จัดการครัวแคแสด รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
417 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
418 นางลัดดาวัลย์ อุมา ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
419 นายภูภัฏ หัดจำนงค์ พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประเมินผล  
420 นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์ พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประเมินผล  
421 นางสาวศศิธร บุญเกิด พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการฝ่ายประเมินผล  
422 นางสาวบุญสิตา หนูดำ พนักงานราชการ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประเมินผล  
423 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
424 นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
425 นายสว่าง เกตุแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
426 นายสมนึก รัตนบุรี ครูโรงเรียนทุ่งสง รองเลขาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
427 นายวัชรพงศ์ นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
428 นายอุดร ดวงมณี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
429 นายสถาพร แสงระวี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
430 ดร.ทองแดง เดียวกี่ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
431 นายสมนึก รัตนบุรี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
432 นายสมนึก ผลความดี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
433 นายสัมภาษณ์ ดารากุล ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
434 นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
435 นายสมใจ อนุรักษ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
436 นายสถิตย์ รัตนสิงห์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
437 นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
438 นายวิชรัช รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
439 นายสุธี คชาผล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
440 นายสถิตย์ ธัญญา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
441 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
442 นายประภัทร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
443 นายสันติ์ จันทนะทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
444 นายทรรศวิทย์ วิ้นฉ้วน ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
445 นายวิชัย กาญจนะ ครูโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
446 นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
447 นายสมยศ ไชยสุภา ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
448 นายธวัช เพชรโกมล ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
449 นายเจริญ เรืองรอง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
450 นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
451 นายวิชัย เภอแสละ ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
452 นายสมมารถ จำนองวุฒิ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
453 นายสุชาติ คตน่วม ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
454 นายณรงค์ เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
455 นายยงยศ ทองคำ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
456 นายดุรงค์ แก้วประดับ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
457 นายสาโรจน์ รัตนคำ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
458 นายสมชาย ศรทอง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
459 นายสุชิน ปานน้อย ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
460 นายธนิต ทองถึง ครูโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
461 นายฉัตรชัย ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
462 นายนิธิ พรายหนู ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
463 นายอรรถ เภรีกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
464 นายสายัณห์ ดูดวง ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
465 นายชัยกฎ พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
466 นายสุธี คชาผล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
467 นายณรงค์ ตำปาน ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
468 นายประยูร รัตนเฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
469 นายพิชัย อินทวิมล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
470 นายศักดิ์ นนทเภท ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
471 นายธวัช ไกรนุกูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
472 นายวัชรพงศ์ นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
473 นายทวี แนวจำปา ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
474 นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
475 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
476 นายอภิทักข์ ฟุ้งตระกูล ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
477 นายนิรันด์ โชติรัตน์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
478 นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
479 นายเกรียงไกร ศรีใหม่ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
480 นายนิวัฒน์ ใบธน ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
481 นายสนอง เนตรวรนันท์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
482 นายจุมพล งามสง่า ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
483 นายจรัส อิฎฐผล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
484 นายเล็ก แสนสมพร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
485 นายสุวิทย์ โอมาก ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
486 นายดำรงศักดิ์ ภารพบ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
487 นายอิสรายศ เมืองโคตร ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
488 นายวิชิต พูลแกว ครูโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
489 นายวิเชียร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
490 นายวิเชียร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
491 นายสมหวัง ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
492 นายบุญณรงค์ ขลิบทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
493 นายบุญณรงค์ ขลิบทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
494 นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
495 นายอนันต์ คงเกตุ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
496 นายสุรินทร์ คำหนู ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
497 นายเลอพงค แพงกุล ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
498 นายเลอพงค แพงกุล ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
499 นายสมภาส เดชสถิต ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
500 นายวิชรัช รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
501 นายอนุชา สุรพงศามาศ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
502 นางสาวธารวิมล คีรีเดช นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
503 นางสาวบุณยานุช ปลอดสกุล นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
504 นางสาวปิยาพัชร รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
505 นางสาววิภาวรรณ สุขจ้อง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
506 นายอัมรินทร์ แก่นบุญ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
507 นายเสฏฐวุฒิ ไกรนรา นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
508 นายพรสวรรค์ อักษรสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
509 นายสาธิต แสงเงิน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
510 ด.ญ.นภกชมณฑน์ ทหารไทย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
511 ด.ญ.กวินทรา สุขจิตร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
512 ด.ญ.อนุตรา จู้มณฑา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
513 ด.ช.กอบกิตติ หาพันธ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
514 ด.ช.พงศกร แก้วบุดดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
515 ด.ช.ศุภณัฐ เพชรหนุน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
516 ด.ช.ปรภาว์พัค ผุงประเสริฐยิ่ง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
517 ด.ช.ฐากร หมื่นศรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
518 ด.ช.พงศกร หนูนาค นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
519 ด.ญ.ปวิตรา ปันฉิม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
520 ด.ญ.ภาวินันต์ สินไชย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
521 ด.ญ.กมลวรรณ เดชาพร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
522 ด.ญ.กัญญ์วรา คงจำรูญ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
523 ด.ญ.สิริยากร จิตรละม้าย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
524 ด.ญ.ชนัญชิดา ไหมชุม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
525 ด.ช.ธราเทพ ศรีสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
526 ด.ญ.นันทัชพร อาจชมภู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
527 ด.ญ.วราคณา อยู่ด้วง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
528 ด.ญ.ธรรมภัสฑ์ เธียรวุฒิกานต์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
529 ด.ญ.มินตราลักษณ์ พรหมมณี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
530 ด.ญ.นภสร ทองใบใหญ่ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
531 ด.ญ.นภัสวรรณ สามนตราช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
532 ด.ญ.อัมณีย์ รัตนชัย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
533 ด.ช.ชิษณุพงศ์ อ่อนศรีทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
534 ด.ช.เดชณรงค์ มาธรรม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
535 ด.ช.โมกธรรม วุฒิพงศ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
536 ด.ญ.นฤมล ศรีเจริญ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
537 ด.ญ.วริศรา ศรีรักษา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
538 ด.ญ.อรปรียา นาคกราย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
539 นายกานต์ ศึกเสือ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
540 นายธีรภัทร ผิวผ่อง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
541 นายณัฐพล ตันติศิริวัฒนา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
542 นายประดุจเทพ มณีฉาย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
543 นางสาวประภัสสร บังคง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
544 นายรัตนภัทร อินมลเทียร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
545 นายศรัณย์ หนูสิงห์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
546 นายสิทธา สมเหม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
547 นายสหฤทธิ์ ปาละสัน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
548 ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
549 ดร.จิต นวนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
550 ดร.สุพัฒน์ บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
551 ดร.พรรณศิริ ดำโอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
552 ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
553 อ.ธรรมรง เอียดคง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
554 ดร.เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
555 ดร.บุญเรือน สรรเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
556 ดร.ฐิติกร จันทร์วุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 - ม.3  
557 ดร.วันทนา สังข์ขุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
558 ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
559 ดร.กฤตยา หนูสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 - ม.6  
560 ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
561 อ.ประเสริฐ นนทกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
562 อ.เสริมศักดิ์ เกิดวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
563 อ.สุธาพร เกตุพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
564 อ.รุ่งโรจน์ จีนด้วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
565 อ.อนุชิต วิเชียรชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
566 อ.จรินทร์ พูดงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.4 - ม.6  
567 อ.เปรมจิต รองสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.4 - ม.6  
568 ดร.วรวิทู มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.4 - ม.6  
569 อ.สุวรรณา ผลใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3  
570 อ.อนิรุทธิ์ ส่งศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3  
571 อ.วิญญู วงศ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับ ม.1 - ม.3  
572 ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
573 ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
574 ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1 - ม.3  
575 ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
576 ว่าที่ร้อยตรี ดร.พลกฤษณ์ คล้ายจิตภัทร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
577 ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6  
578 ดร.สิริกุล เพชรหวล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
579 ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
580 อ.พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
581 ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
582 อ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1 - ม.3  
583 ผศ.จุฑามาศ ศุภพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
584 ผศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
585 ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎธานี กรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4 - ม.6  
586 นางสาวจิราวรรณ จิตรเอียด โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาฝรั่งเศส  
587 นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาฝรั่งเศส  
588 นางสุพรรณี ภักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาฝรั่งเศส  
589 นายสุรพงศ์ พงศ์สมัคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาฝรั่งเศส  
590 นางสาวบุณยานุช ปลอดสกุล นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
591 นางสาวธารวิมล คีรีเดช นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
592 นางสาวปิยาพัชร รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
593 นางสาววิภาวรรณ สุขจ้อง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
594 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
595 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
596 นายอำพล ยะสะนพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
597 ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
598 นายอนันต์ แดงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
599 นายพยัส คีรีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
600 นายสมศักดิ์ คงแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
601 นายคีรี มากสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
602 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
603 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
604 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
605 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
606 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
607 นายสมชัย มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
608 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
609 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
610 นายบุญนำ สว่าางภพ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
611 นายวิชาญ เพ็งสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
612 นายขวัญชัย โฉมทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
613 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
614 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
615 นางสังคีตทิพย์ สุทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
616 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
617 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
618 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
619 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
620 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
621 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
622 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
623 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
624 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
625 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
626 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
627 นายสมพร วัชรกาฬ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
628 นายสมชัย มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
629 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
630 นางสังคีตทิพย์ สุทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
631 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
632 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
633 นายวิชาญ เพ็งสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
634 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
635 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
636 นางสาวนฤมล นาคปลัด ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
637 นางดารณี พรหมเพชร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
638 นางอุ่นจิตร ฉายวิริยะ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
639 นางดุษฎี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
640 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
641 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
642 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
643 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
644 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
645 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
646 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
647 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
648 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
649 นางสาวปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
650 นางอภิญญา ช้างทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
651 นางอัมพร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
652 นางกาญจนา ศรีปรางค์ ครูโรงเรียนปากพููน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
653 นางสาวดาราวัลย์ ศรีภุมราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
654 นางสาวสิริกานต์ ทองสงฆ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
655 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
656 นางอรุณรัตน์ ถาวรจักร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
657 นางวาทนันท์ พรหมดำ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
658 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
659 นางอนงค์นุช คลอดเพ็ง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
660 นางสาวสุภาวดี พลฤทธิ์ ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
661 นางชูศรี รักษาพล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
662 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
663 นางวาสนา ฉายประทีป ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
664 นางสายสมร รัตนะวิถี ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
665 นางกาญจนา ศรีปรางค์ ครูโรงเรียนปากพููน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
666 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
667 นางอัมพร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
668 นางแอนนา ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
669 นางภูษิตา มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
670 นางวีณา ทองขาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
671 นางดารณี พรหมเพชร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
672 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
673 นางสาวศิริวรรณ ทองกลัด ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
674 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ทองปาน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
675 นางสาวสุดา จันทอง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
676 นางอรัญญา ไทยกำเหนิด ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
677 นางสาวนฤมล นาคปลัด ึครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
678 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
679 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
680 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
681 นายสมชัย มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
682 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
683 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
684 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
685 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
686 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
687 นายวิชาญ เพ็งสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
688 นายจำนงค์ กาญจนพันธ์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
689 นางสาวดาราวัลย์ ศรีภุมราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
690 นางสาวสิริกานต์ ทองสงฆ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
691 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
692 นางอุ่นจิตร ฉายวิริยะ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
693 นางสมจิตร มารคคงค์แก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
694 นางมยุรี สำเภาพล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
695 นางแอนนา ขาวเรือง ึครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
696 นางเกณิกา อินทวงค์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
697 นางอรัญญา ไทยกำเหนิด ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
698 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
699 นางสาวกุลธิดา สว่างศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
700 นางปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
701 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
702 นางสุจิตรา ยกทวน ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
703 นางมณฑิรา อนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
704 นางผชารัตน์ บุญขวัญ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
705 นางสาวสุธิดา เสนเรือง ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
706 นางจิราภรณ์ จำนอง ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
707 นางวาสนา ฉายประทีป ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
708 นางสาวดาราวัลย์ ศรีภุมราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
709 นางสาวสิริกานต์ ทองสงฆ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
710 นางสาวดาวรุณี เพ็ชรมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
711 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
712 นางดุษฎี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
713 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
714 นางสมจิตร มารคคงค์แก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
715 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
716 นางสุทิชา ชุมชอบ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
717 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
718 นางปฏิมาภรณ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
719 ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
720 นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
721 นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
722 นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
723 นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
724 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
725 นางสาวญาณกรณ์ สังข์ด้วงยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
726 นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
727 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
728 นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
729 นายสนอง เนตรวรนันท์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
730 นายวัชระ ส้มแป้น ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
731 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
732 นางนพคุณ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
733 นางสายพร อุณพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
734 นางสุนิสา เชาวลิต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
735 นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
736 นางจีรา เภอแสละ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
737 นางสาวจิรัญญา เกิดสม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
738 นางสาวอภิรดี เกื้อบุญแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
739 นางสาวสุขาวดี สุภจินดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
740 นางสาวภารดี ชูหนู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
741 นางสาวรัชนี พลชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
742 นายธวัชชัย จุติประภาค ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
743 นางโชคดี สงพราหมณ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
744 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
745 นายพงษ์ศิริ พวงทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
746 นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
747 นางสาวจิตรา กันไพเราะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
748 นายชัยณรงค์ อินทศร ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
749 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
750 นางธนรัตน์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
751 นางสาวกรกนก คล้ายดวง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
752 นางสุกัญญา สุวรรณสุข ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
753 นางปารชาต ทับสุทธิ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
754 นางดวงพร แซ่แต้ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
755 นางสาวสุรีพร บัวแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
756 นายกุลชร มุสิแก้ว ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
757 นางนิตยา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
758 นายสมชาย วังบุญคง ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
759 นายโกมล วุฒิมานพ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
760 นายสุนทร แก้วศรีอ่อน ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
761 นายวิวัฒน์ บุญวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
762 นายสุภาพ เสถียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
763 นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
764 นายเดชา เพชรอาวุธ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
765 นางธัญรส เหมจินดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
766 นายอนุวัฒนา เอียดขลิก ครูอัตราจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
767 นายสุรพัศ แก้วกั้ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
768 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
769 นายวรวุฒิ ฐานปนภาคย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
770 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
771 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
772 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
773 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
774 นางสาวสิริกานต์ ทองสงฆ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
775 นางสาวดาราวัลย์ ศรีภุมราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
776 นายตุลา แก้วลำหัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
777 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
778 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
779 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
780 นางเกณิกา อินทวงค์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
781 นายจำนงค์ กาญจนพันธ์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
782 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ฯนาฏศิลป์  
783 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ฯนาฏศิลป์  
784 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ฯนาฏศิลป์  
785 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ฯนาฏศิลป์  
786 นางอภิญญา ช้างทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ฯนาฏศิลป์  
787 นางกาญจนา ศรีปรางค์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ฯนาฏศิลป์  
788 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ฯนาฏศิลป์  
789 นางปริตตา ลีละวัฒน์ เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
790 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
791 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 12 คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
792 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
793 นายส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
794 นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
795 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
796 นางจิราพร รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
797 นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
798 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
799 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
800 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
801 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
802 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
803 นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
804 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
805 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
806 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
807 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
808 นางสาวสิริพร กลับแก้ว ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
809 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
810 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
811 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
812 นางปวิตรา สมถวิล ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
813 นางนุชรี ลุ้งกี่ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
814 นายภาณุมาศ ดีแก้ว ครูอัตราจ้างโเรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
815 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโเรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
816 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่ํธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
817 นางสาวลักษณา เสนาทอง เจ้าหน้าที่ํธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
818 นางสาวเจนจิรา ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ํธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
819 นายชัยณรงค์ วิไลศรี พนักงานขับรถโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
820 นางยุรวรรณ จันทรชิต พนักงานบริการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
821 นายสัญญา ทองพันธ์ พนักงานบริการโเรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
822 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
823 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
824 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
825 นายวิทวัชญ์ วัฒนประพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
826 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
827 นางละเมียด ดินเด็ม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
828 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
829 นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
830 นายสัญญา ทองพันธ์ พนักงานบริการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
831 นางยุรวรรณ จันทรชิต พนักงานบริการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
832 นายภาณุมาศ ดีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
833 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
834 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
835 นางสาวลักษณา เสนาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
836 นางสาวเจนจิรา ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
837 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
838 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
839 นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณนา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
840 นายสุวัชรินทร์ ต่างสี ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
841 นายสุรพล เต็มภาชนะ ครูโรงเรียนทางพูน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
842 นายธนายุทธ เหลื่อมเภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
843 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
844 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
845 นายสุทธิชัย เผ่าสุริยะ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
846 นายวิเชียร นวนมุสิก ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
847 นายเมธา สามัคคี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
848 นายกัมพล หวันหม๊ะ ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
849 นางสาวสุวิตรี ชูทอง ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
850 นายวัชรินทร์ อินทรปาน ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
851 นายจักรชัย สายมณี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
852 นายพิษณุ ชลา ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
853 นายบุญนำ สว่างภพ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
854 นายสุทธา ชาลีทา ครูโรงเรียนสรีปากพนัง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
855 นายกิตติณัฐ จันจิตรจริงใจ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
856 นายธนายุทธ เหลื่อมเภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
857 นายอนุพันธ์ กรรมการ ครูโรงเรียนโศภณคลาภรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
858 นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
859 นายจตุพร เนินหนู ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
860 นายไพรัตน์ สุคตะ ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
861 นายเมธา สามัคคี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
862 นายวิทวิชญ์ วัฒนประพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
863 นายอรุณ ทันยุภัก ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
864 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
865 นายสฤษดิ์ จันทร์ณณงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
866 นายเอกลักษณ์ จันทวงศ์ ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
867 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
868 นางสาวมัณฑนา มูณีวรรณ ครูโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
869 นางศรีสุดา กรรมการ ครูโรงเรียนโศภณคณาภรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
870 นางพรรณี อิทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
871 นายจตุพร เนินหนู ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
872 นางสาวพรพิมล สมบัติมาก ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
873 นายสยาม เมฆาวรรณ์ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
874 นางสาววรรณา อุ่นวิมล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
875 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
876 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
877 นางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
878 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
879 นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
880 นายกัมพล หวันหม๊ะ ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
881 นายคงกระพันธ์ สัจจผล ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
882 นางปิยนัย กวยะปาณิก ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
883 นางสาวสุภลักษณ์ พ่อค้า ครูโรงเรียนท่านครญารวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
884 นายเสรี สมภูเวช ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
885 นายจำลอง เพ่งบุญ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราฏร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
886 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
887 นายธีรพงค์ นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
888 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
889 นายแสวง เหลืองแก่ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
890 นายวิรัช แสนเสนาะ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
891 นายสาโรจน์ ชุมโชติ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
892 นางสาวกานตร์ รัตนเมือง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
893 นางพิมพ์ศรี นามามาตร ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
894 นางโสภา เพชรแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
895 นายสถิต ชูโลก ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
896 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
897 นายวิชัย ไชยจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
898 นางสาวณัฐกานต์ พิรุณละออง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
899 นางสาวศิรนุช บุญไทย ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
900 นางสาวพัชรี นวลจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
901 นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
902 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
903 นายสมพร เจริญคำ ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
904 นายมนุูญ หวันเหล็ม ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
905 นายสราญ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
906 นายอรุณ ทันยุภัก ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
907 นางสาวพิมพ์ชนก สุขหอม ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
908 นายสบาย ทองสลัก ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
909 นายดนัย ดิษฐคล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
910 นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
911 นายพีระพัฒน์ เชาวพ้อง ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
912 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
913 นางสาวจิรา จริตงาม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
914 นายณัฐดนัย สายวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
915 นายสมชาย สหวิศิษฎ์ อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
916 นายชูเกียรติ สุทิน ครูวิทยาลัยช่างศิลป์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
917 นายวิชระ พงษ์ไพบูลย์ ครูวิทยาลัยช่างศิลป์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
918 นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและตัดสินผลงานครูและครูอัตราจ้างเพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
919 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและตัดสินผลงานครูและครูอัตราจ้างเพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
920 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลและตัดสินผลงานครูและครูอัตราจ้างเพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
921 นายรังสิต เพชรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผลและตัดสินผลงานครูและครูอัตราจ้างเพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
922 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลและตัดสินผลงานครูและครูอัตราจ้างเพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
923 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและตัดสินผลงานครูและครูอัตราจ้างเพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
924 นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการจัดการการแข่งขัน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
925 นางสาวอุทัยวรรณ สัจจารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการจัดการการแข่งขัน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
926 นางสาวอัจฉริยา ศิริวาริน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการจัดการการแข่งขัน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
927 นางสาวเบญวรรณ กลสามัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการจัดการการแข่งขัน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
928 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
929 นายสมมารถ จำนองวุฒิ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
930 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
931 นายอนุชา ส่งทวี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
932 นางวรางค์ ราชนิยม ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
933 นายขจร สายทอง ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
934 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
935 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
936 นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
937 นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
938 นายขจร สายทอง ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
939 นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
940 นายอักษร ทองดี ครู โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
941 นายสุรชัย แสนภักดี ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
942 นายปัญญา พลายชุม ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
943 นายธวัชชัย ชูพันธ์ ครู โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
944 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
945 นางจันทร์พร ผาดศรี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
946 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
947 นายปัญญา พลายชุม ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
948 นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
949 นายสุรชัย แสนภักดี ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
950 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
951 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
952 นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ พนักงานธุรการ ส4/หน. โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
953 นางสาวสุนิศา พรหมณาเวช พนักงานธุรการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
954 นางจันทร์พร ผาดศรี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
955 นางสาวสุวิสา เพ็งจันทร์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
956 นางจันทร์พร ผาดศรี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
957 นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ พนักงานธุรการ ส4/หน. โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
958 นางจตุภรณ์ ม่วงปลอด ครู โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ  
959 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานฝ่ายทะเบียนและรายงานผล การจัดการการแข่งขัน  
960 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ุ รองผูู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานฝ่ายทะเบียนและรายงานผล การจัดการการแข่งขัน  
961 นางสาวอุกากาญจน์ ปัญนะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการจัดการการแข่งขัน  
962 นายพงษ์ศักดิ์ สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการจัดการการแข่งขัน  
963 นางสาวณิชกานด์ แป้นจันทร์ เจ้าหน้าที่บุคลากร สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการจัดการการแข่งขัน  
964 นางสาวสุทธิดา พุทธสาระพันธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สพม. ๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการจัดการการแข่งขัน  
965 นางสาวรัชณีกร พูลพิพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สพม. ๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการจัดการการแข่งขัน  
966 นางสาววรกัญญา ชุมเปีย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สพม. ๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการจัดการการแข่งขัน  
967 นางจินดา วัชรกาฬ เจ้าหน้าที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการจัดการการแข่งขัน  
968 นายมานิตร จิตจำ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
969 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
970 นายเอกตวัน เลิศไกร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
971 นางจิรายุ สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
972 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครููโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรรมราช ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
973 นายธเนศ แซ่ด่าน พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
974 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพม.๑๒ ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
975 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. ๑๒ ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
976 นายสมพร วัชรกาฬ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
977 นายอรุณ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
978 นายธเนศ หาญใจ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
979 นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
980 นางอำนวย ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. ๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
981 นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
982 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
983 นายบรรดร สุราราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
984 นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
985 นางศิริวรรณ ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. ๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
986 นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
987 นายวชิระ ชินวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ พนักงานวิทยุสื่อสาร งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา "60  
988 นายณัฐพร สัตย์นาโค ช่่างไฟฟ้า สพม. ๑๒ พนักงานวิทยุสื่อสาร งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา "60  
989 นาบชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
990 นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
991 นางชัชฏาภรณ์ บุรีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
992 นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
993 นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
994 นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
995 นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
996 นายธนิต โสธรจิตต์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
997 นางปริยาภัทร ช้างกลาง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
998 นางนุจรี ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
999 นางสาวชุลีวัลย์ อินทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  
1000 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1001 นางสาวเยาวธิดา คำคง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1002 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1003 นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1004 นางสาวพัชรี ชูประสูตร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1005 นายเรวัติ นวลขาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบยจมราชุทิศ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1006 นางละมัย แซ่เฮง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1007 นายนิเชต นิโมง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1008 นางสาวชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1009 ทีปกร ทองกัน นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1010 ชวกร บุญวรรณ นัักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1011 วทัญญู ชูสุวรรณ นัักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1012 ปารินทร์ บุญญาปฏิภา นัักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1013 อังศุมาลิน จันทรโชติ นัักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1014 นันท์นภัส พรมมา นัักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1015 กิรัตยา มูสิกะโปน นัักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1016 จันทนิภา โรจน์ธรรม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1017 ชวิศา จำปาทอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1018 นลพรรณ คำเจริญ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1019 พัสกร ศิริอำนวยผล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1020 ศิริกาญจน์ บุญปลอดวาย นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1021 ธันยพร กลับกลาย นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1022 อรวรา ชูสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1023 นายบวรนันท์ อามิตร นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1024 นายอธิษฐ์ สุวรรณวงศ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1025 นายสิรภพ จันทรภักดี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1026 นายสุริยะวุฒิ ธานีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1027 นายนนทชัย จำปาทอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1028 นายนนทพันธ์ อามิตร นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1029 ณันธชัย พยุหกฤษ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1030 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1031 นายนนทพัทธ์ อินทร์จันทร์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1032 นายกษิพิชญ์ภูมิ นาวารัตน์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)  
1033 นางสาวมลิวัลย์ มีประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
1034 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน นายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
1035 นายสุภัทรชัย ค่ำสุริยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1036 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1037 นายสุภัทรชัย ค่ำสุริยา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1038 นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1039 นายอำพล ยะสะนพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1040 นายณัฐชัย สมจิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1041 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1042 นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1043 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1044 นางกันตยา กระจาย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1045 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1046 นายธนาวิทย์ ใจเด็ด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1047 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1048 นางสาววรรณิษา มุ้งเทพ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1049 นางสาวเพ็ญสิณี ศรีวิบูลย์ ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1050 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1051 นายสุภัทรชัย ค่ำสุริยา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1052 นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1053 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1054 นายสุภัทรชัย ค่ำสุริยา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1055 นายธนาวิทย์ ใจเด็ด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1056 นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1057 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1058 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1059 นางสาวเพ็ญสิณี ศรีวิบูลย์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1060 นางสาววรรณิษา มุ้งเทพ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1061 นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1062 นางพจนา เดชสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1063 Mr.Takayuki Kakizaki อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1064 Mr.Tatsuki Awashima ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1065 Mr.Kenta Amano ครู โรงเรียนยานากาว่า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1066 Miss Rika Mitsufuji ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1067 Miss Yuko Komatsubara ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1068 Mrs.Noriko Chatratanarak ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1069 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1070 นายสุภัทรชัย ค่ำสุริยา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1071 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1072 นางสาวเพ็ญสิณี ศรีวิบูลย์ ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1073 นายธนาวิทย์ ใจเด็ด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1074 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1075 นางสาววรรณิษา มุ้งเทพ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น  
1076 นางจริยา จิตสำรวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1077 นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราข รองประธานกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1078 นายเกรียงศักดิ์ สังข์สุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราข กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1079 นายสุจินต์ พิมเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1080 นายอำพล ยะสะนพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1081 นายณัฐชัย สมจิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1082 นายสราวุฒิ จันทร์ดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1083 นางจริยา จิตสำรวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1084 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1085 นางศิรดา สันตยากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1086 นายสมหมาย ทองเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1087 นายบัญญัติ ศรีประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1088 นางประทุมพร จันทร์ภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1089 นายสมชัย รัตนพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1090 นางสาวกฤษณี เพชรทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1091 ่นางพิมพกานต์ รัชทูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1092 นางเกษศิรินทร์ นาคสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1093 นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1094 นางณัชปภา นิยมผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1095 นางเกษศิรินทร์ นาคสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1096 นายสมหมาย ทองเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1097 นางสาวอภิญญา จันทร์พัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1098 นางสาวเบญญทิพย์ หะริตวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1099 นางสาวกชกร อินรงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1100 นายเกียรติศักดิ์ พ่วงคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1101 นายธรรมวิทย์ บุษบา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1102 นางพิมพกานต์ รัชทูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1103 นายธเนศ แซ่ด่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1104 นายภานุวัฒน์ ทองนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1105 นางสาวสุทธิดา สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1106 นางสาวรังศิมา เกลาเกลี้ยง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1107 นางสาวศศิธร เรืองสังข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1108 นางสาวอินทุนิกา จินา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1109 นางสาววรกัญญา มณีปรีชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1110 นางสาวสุนิษา หวามา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1111 นางสาวนุจลีย์ จุลเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1112 นางสาวดุษฎี ขลิบศรีแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1113 นางสาวสิรามล รักษ์ยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1114 นางสาวธนัญญา ชุมบัวจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1115 นางสาวนัฏฐิตา ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1116 นางสาวพรพรรณ สวนนิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1117 นางสาวอังคณา ชุมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1118 นางสาววัชราภรณ์ พลขันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1119 นางสาวดนัสวินส์ จีนด้วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1120 นางสาวกันทรากร หนูอินทร์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1121 นางสาวเขมมิกา สนธะเนตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1122 นางสาวศิริลักษณ์ สายเพอ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1123 นางสาวสัตตบงกช ชูมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1124 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญเหลือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1125 นางสาวรัชดาพร จุลเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1126 นางสาวศุทธินี จงราบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1127 นางสาวพัชรินทร์ รักษาแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1128 นางสาวพรชนก แก้วประสพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1129 นางสาวน้ำทิพย์ ยศหมึก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1130 นางสาวกัญญาณัฐ ทรัพย์เพ็ชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1131 นางสาวหทัยกาญจน์ อาชาฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1132 นางสาวนัทมล ใจกระจ่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1133 นางสาวปริชาติ ปลอดรอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1134 นางสาวธนัชญา เพ็งสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1135 นางสาวชฎาธร บริบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1136 นางสาวธันยพร จันทร์แดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1137 นางสาวปิ่นฉัตร ดวงสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1138 นางสาวธนพร เคยคุ้มครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1139 นายกัณฐกะ รัฐธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1140 นางนารีรัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1141 นางบำเพ็ญ ไชยศรี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1142 น.ส.น้ำอ้อย ชุมทอง ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1143 นางนารีรัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1144 นางเพียงจันทร์ คงหนู ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1145 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1146 นางอิงอร ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1147 นายอมรินทร์ ชัยประพันธ์ ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1148 นางออนสา อ่อนเกลี้ยง ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1149 นางพรรัตน์ วุฒิสันติกุล ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1150 นางปรีญา ยอดเพ็ชร ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1151 นางสายสกุล เกษรบัว ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1152 น.ส.เสาวนีย์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1153 นายณรงค์ กิจแถลง ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1154 นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1155 นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1156 นางราตรี ลือแล้ว ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1157 นางจารุณี ลายทิพย์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1158 น.ส.นราภรณ์ ศรีสุชาติ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1159 นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1160 นายหยา ชายภักตร์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1161 นางนพยง วงศ์สีแก้ว ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1162 น.ส.ละออง หมื่นรักษ์ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1163 นางเนตรนภา ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1164 น.ส.อรรทรรศน์ รัญจุล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1165 นางอำไพ วัยวัฒน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1166 น.ส.ทิพวรรณ ยกรัง ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1167 น.ส.สารญา โต๊ะเด ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1168 นางคุณศรี ศรีพิทักษ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1169 นางนารี เล่นทัศน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1170 นางสว่างจิต ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1171 นางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1172 น.ส.ราศี เอียดไสย ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1173 นางสุธารัตน์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1174 นางอรภักดิ์ ศรีสุรกานนท์ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1175 น.ส.ธิดารัตน์ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1176 น.ส.พรทิพย์ กุศลสนอง ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1177 นางราตรี ลือแล้ว ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1178 นางวิสาขะ บุญปถัมป์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1179 นางจิราพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1180 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1181 นายอดิศร แย่งคุณเชาว์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1182 นางชญานิศ คงหอม ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1183 นางชนัฎฐา สังข์ทอง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1184 นางรุจิรา จิตติมงคล ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1185 นางชาลี คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1186 นางพิศมัย วิไลประสงค์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1187 นางวันทนีย์ พืชโรจน์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1188 นางมยุรา บุญธรรม ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1189 นางวรรณา บำรุงภักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชอนุสรณ์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1190 นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1191 นางสุภาวดี สุกใส ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1192 นางนงรัตน์ เหมทานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1193 น.ส.มาลี จันทรศรี ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1194 นางเกษฎา ทั่วด้าว ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1195 นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1196 นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1197 น.ส.อนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1198 นางพิมพ์ประไพ จันทร์กลับ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1199 นางมณฑิรา วัฒนา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1200 น.ส.ณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1201 น.ส.ชนากานต์ คงทองสังข์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1202 นางจินตรักษ์ ทิพย์สุขุม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1203 น.ส.วิมล แซ่เดี่ยว ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1204 นายมนตรี คงแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1205 น.ส.อนุสรา บ่อน้อย ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1206 นางธัญญาพร นาคินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1207 นางจินดา ไตรภูมิ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1208 นางวิจิตรา บุญสำราญ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1209 นางปุญชรัศมิ์ เพ็งกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1210 นางจิราพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1211 น.ส.เสาวภา เสนา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1212 นางจิราพร สุดถนอม ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1213 นายวันทยา ชำนาญกิจ ครูโรงเรียนนาบอน กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1214 น.ส.ธิดารัตน์ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1215 นางบำเพ็ญ ไชยศรี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1216 นางเครือวัล สารถวิล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1217 น.ส.วิมล แซ่เดี่ยว ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1218 นางลำเจียก ศุกระกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1219 นางเรวดี ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1220 นางจรัญญา มาศบรรเจิด ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1221 น.ส.นนทพร วรรณโสภณ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1222 นางสดใส ศักดิ์จิระพาพงศ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1223 นายสุรเดช เกิดสมบูรณ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1224 นางกฤษณา เกิ้นโนนกอก ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1225 นางสว่างจิต ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1226 นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1227 นางอมรรัตน์ เดชพรหม ครูโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1228 นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์ ครูโรงเรียนนาบอน กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1229 น.ส.นิภา นุ่นแก้ว ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1230 น.ส.มณฤดี วงศ์เมฆ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1231 นางคำคม ชาลี ครูโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1232 นางข้องทิพย์ มีแก้ว ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1233 นางเสาวภา เสนา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1234 นางสุพรรณี ชูบัวทอง ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1235 นางนิชาดา เจ๊ะโน๊ะ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1236 น.ส.สุพรรณี ทรัพย์ทน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1237 นางเตือนจิตร เดชพรหม ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1238 นางนิรัตน์ หอมทิพย์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1239 นางสุมณฑินี สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1240 นางอมรรัตน์ คำพุทธ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1241 นางนารีรัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1242 นางจรรยา ถนอมทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1243 น.ส.นวรัตน์ บัณฑิตพนาไล ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1244 นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย ครูโรงเรียนทุ่งสังวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1245 น.ส.ศิรินทิพย์ รจนา ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1246 นางชนาพร เทพลักษณ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1247 นายปกรณ์ เพ็ญนุกูล ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1248 นางสุมาลัย รอดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1249 นางกรกนก บุญเนือง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1250 นางธนาภรณ์ กรรณิการ์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1251 นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1252 นางอมรรัตน์ เดชพรหม ครูโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1253 นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1254 นายชัชวาล ชูเกตุ ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1255 นางพิศมัย วิไลประสงค์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1256 น.ส.วาสนา คุระแก้ว ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1257 นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1258 นางวันทนีย์ พืชโรจน์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1259 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1260 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1261 นางอมรัตน์ เจรียงพร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1262 นางสาวปาณัสมา โชว์พงศ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1263 นางอำไพ วัยวัฒน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1264 นางนพยง วงศ์สีแก้ว ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1265 นางคุณศรี ศรีพิทักษ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1266 นายสิทธิชัย มณีธรรม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1267 นางกลอยใจ ศรีลาเทพย์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1268 น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1269 นายศิวพล พงษ์สมุทร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1270 นางนันทพร อามิตร ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1271 นางจุรีรัตน์ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนชะอวด ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1272 นายสาธร พฤกษะศรี ครูโรงเรียนปากพนัง ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1273 นายวนิต หมีรักษา ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1274 น.ส.โสภา ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นตรศรีธรรมราช ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1275 นางจิราพร สุดถนอม ครูโรงเรียนทุ่งสง ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1276 นางพวงเพ็ญ บัวชุม ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1277 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1278 นางจริยา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1279 นางวันทนีย์ พืชโรจน์ ครูโรงเรียนร่อนสระแก้วรัตน์วิทย์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1280 นางพิศมัย วิไลประสงค์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1281 นางวริดา สวนกูล ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1282 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1283 นางอลิศรา เพชระ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1284 น.ส.ธุวพร สุขชุ่ม ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1285 นายสุบรรณ เดชเชียร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1286 น.ส.อุดมศรี บัวแก้ว ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1287 น.ส.สุพรรณี ทรัพย์ทน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1288 นางกชกร สิริกัญญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1289 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1290 นางอุไร ช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1291 นางนฤมล ปรุงเสริม ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1292 นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1293 นางอลิศรา เพชระ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1294 นางพัชรี เทพทอง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1295 น.ส.ชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1296 นางศศิกานต์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1297 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1298 นางจิราพร รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1299 นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1300 นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1301 นางส่งเสริม แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1302 นายปรีดา จันทวี ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1303 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1304 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1305 นางสาวนงนุช บุญเรือง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1306 นางศิริวรรณ์ ชาญอาวุธ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1307 นางจรัสศรี ส้มเขียวหวาน ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1308 นางจินต์จุฑา คงคุ้ม ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1309 นางถนอมศรี รักษา ครูโรงเรี่ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1310 นางสกุล นิรภัย ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1311 นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1312 นางณัฐวรรณ สีหิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1313 นางสาวปิยะรัตน์ หมื่นใจ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1314 นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1315 นางบุญพา บุญศรีโรจน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1316 นางสาวนภาภรณ์ ชี้ช้าง ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1317 นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1318 นางวิศนีดล อินทิศ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1319 นางประภัสสร องค์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1320 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1321 นางสาวจินตนา แป้นคง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1322 นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1323 นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1324 นางสุนีย์ แก้วศรีนวล ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1325 นางสาวขนิษฐา พฤกษาพิทักษ์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1326 นางสาววันเพ็ญ สมบัติทอง ครูโรงเรี่ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1327 นายบุณยกร อินทร์แก้วศรี ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1328 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1329 นางชลาลัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจ  
1330 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1331 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1332 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1333 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1334 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1335 นางวิภาวี อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1336 นายสาธร พฤกษะศรี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1337 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1338 นางกชกร สิริกัญญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1339 นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1340 น.ส.ธัญญรัตน์ มาลากาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1341 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1342 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1343 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1344 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1345 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1346 น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1347 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1348 นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1349 นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1350 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1351 น.ส.สุดา จิตวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1352 น.ส.จุฑาภรณ์ บริรักษ์สกุลชัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1353 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1354 นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1355 น.ส.สาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1356 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1357 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1358 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1359 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1360 น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1361 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1362 น.ส.สาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1363 น.ส.สุดา จิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1364 นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1365 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1366 นายกวี เชื้อชมสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1367 น.ส.จุฑาภรณ์ บริรักษ์สกุลชัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1368 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1369 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1370 น.ส.นงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1371 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1372 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1373 นายเรวัติ นวลขาว พนักงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1374 น.ส.พรรวดี กระจ่างจิตร พนักงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1375 น.ส.นงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1376 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1377 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชทิศ กรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1378 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1379 น.ส.สุดา จิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1380 นายกวี เชื้อชมสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1381 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1382 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1383 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1384 น.ส.สาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1385 น.ส.จุฑาภรณ์ บริรักษ์สกุลชัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1386 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1387 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1388 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1389 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1390 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1391 ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1392 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราฃ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1393 ดร.มทูร พูลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1394 นางสาวชนากานต์ หมื่นศรีรา ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1395 นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1396 นายมณเฑียร สำลี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1397 นางสาวพนิตา ศรีใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1398 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1399 นายมานิตร จิตจำ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1400 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1401 นางพจนา รวมพงค์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1402 นางสุภาพร ไหมแก้ว โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1403 นายปรรัช หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1404 ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1405 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1406 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1407 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1408 นายประเสริฐ ชีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1409 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1410 นายสมนึก รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1411 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1412 นางภารดี สุขอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1413 นางรวิสรา รสจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1414 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1415 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1416 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1417 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1418 นางมณฑา สุขเกื้อ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1419 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1420 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1421 นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1422 นางอรศรี สุราราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1423 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1424 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1425 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1426 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1427 นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1428 นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1429 นายอารักษ์ ยอดรักษ์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1430 นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1431 นางสาวพรวีนัส อัมพวัน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1432 นางอาภรณ์ รัตนคช ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1433 นายอรุณ อินทองปาน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1434 นางแววตา มฤคี ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1435 นางนนทพร วรรณโสภณ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1436 นางนาตยา ช่วยไชยศรี ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1437 นางโชติกา ชูแก้ว ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1438 นางสาวณัฏธิดา คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1439 ว่าที่ ร.ต.วุฒิ ราตรีพฤกษ์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1440 นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1441 Mr.Rishabh Rattan ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1442 นางมณภา ศรีวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1443 นายณัฐฤทธิ์ กาญจนกีรณา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1444 นางสาวนราวดี ชูแก้ว ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1445 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1446 Mr.Thomas Hodgson ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1447 นางเรวดี บัวทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1448 นางลิซนา นิโสย ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1449 นายคมเดช ทิมธรรม ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1450 นางจุลีพร บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1451 นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1452 นางจรียา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1453 นางสาว พ.พิรพัทร อิ่มสีสด ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1454 นางสลิณัฐ จินดาเงิน ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1455 นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1456 นายวันชาติ ไชยภู ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1457 Miss Calina Noah ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1458 นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1459 นายบุญพา ยานพะโยม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1460 Mr.Steve Johnson ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1461 นางสาวสุจิตรา บุญแก้ว ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1462 นางสาวสุจิตรา บุญแก้ว ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1463 นายขวัญไชย เย็นเอง ครูโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1464 นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1465 Mr.Logan Tracy ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1466 นางนัยนา แก้วสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1467 นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1468 นางจิรนันท์ แซมมงคล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1469 นางสุดาวดี บุญยะจันทร์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1470 นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1471 นางจิราภรณ์ สุทิน ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1472 นายปณิดล ปานช่วย ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1473 Mr. Sean Vanderlinde ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1474 นายรัฐพร จันทวงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1475 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1476 นางอัญชลี บุญมณี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1477 นางสาวกรกฎ ต่อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1478 นางธัญยาลักษณ์ สุจิพงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1479 นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานน ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1480 นางสาวสภบดี ภูชฎาภิรมย์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1481 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1482 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1483 นางนันทาวดี ปรีชาพร ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1484 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1485 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1486 นางฐิรกานต์ สุขยา ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1487 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1488 Mr.Daneil Eagle ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1489 นางอุมากร สุวรรณฤกษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1490 นายสุรศักดิ์ คำสง ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1491 นางจิราภรณ์ จุติโชติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1492 นางสาวธชกร เทพพิทักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1493 นางชินา ฮอร์ดสัน ครูโรงเรียนเทพราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1494 นายเอกรัฐ เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1495 Mr.Jason Robbins ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1496 นางวรรณา พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1497 นางพะงาลักษณ์ จาง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1498 นายอุเทน แก้วมรกต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1499 นายสุวัฒน์ มะเดช ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1500 นางจนิสญา อินทระ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1501 นายคมสันติ คงเส้ง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1502 นายสมโชค ทองวิจิตร ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1503 นางสาวศรีเรือน นารีเลิศ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1504 นางสุจิตรา คมวินัย ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1505 นางสาวสาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1506 นายบัณฑิต พรหมณะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1507 นางอารมย์ ชลสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1508 นางสาวชุติมา จัตตุพงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1509 นายเสฏฐพงศ์ สุดชี ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1510 ว่าที่ ร.ต.ปรีชา หล้าจิ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1511 นายศรชัย ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1512 Mr. Sean Black ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1513 นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1514 นางชิระพร วังบุญคง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1515 นางบุษกร สุวรรณรักษ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1516 นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1517 Mr.Gramene Bennett ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1518 นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1519 นางอุดม เภรีฤกษ์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1520 นางรื่นจิตต์ แสงแก้วสุข ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1521 Miss Marsyl Jane piloton Bansalao ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1522 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1523 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1524 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1525 ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1526 นางสุจิตรา คมวินัย ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1527 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1528 นายรัฐพร จันทวงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1529 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1530 นายนิวัฒน์วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1531 นายการุณ หัสภาค ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1532 นายกำพล บุญอมร ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1533 นายนิสิต บุญชู ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1534 นายณรงค์ชัย ฤกษ์มงคล ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1535 นายไพสิทธิ์ ไชยบุญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1536 นางอรศรี สุราราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1537 นายบัณฑิต พรหมณะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1538 นายบุญพา ยานพะโยม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1539 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1540 MissJessille Busion Padernal โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1541 นางกรองแก้ว ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1542 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1543 นางจินดาภรณ์ บุญอนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1544 นายพิชยุตม์ แซ่แฮ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1545 นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์มงคล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1546 นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1547 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1548 นางอรษา วณิชย์เศรษฐ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1549 นางธมนพัชร์ สิรันทวิเนติ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1550 นางฉลวย บุญชู ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1551 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1552 นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1553 นายพิชยุตม์ แซ่แฮ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1554 นางสาวนันทวัน นาคขวัญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1555 นางสาวชนากานต์ หมื่นศรีรา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1556 นางสุภร กาญจนาภรณ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1557 นางวรรณา พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1558 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์อาเซียนศึกษา  
1559 นายไพรัช วงศ์นาถกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1560 นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1561 นายไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1562 นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1563 นายไพรัช วงศ์นาถกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่า่ยอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1564 นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่า่ยอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1565 นางสาวจินตนา ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  
1566 นางสุมาลี แก้วคง โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  
1567 นางปรางทิพย์ พิกุลงาม โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  
1568 นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมง โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย  
1569 นางวิชุดา เวชสารศรี โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย  
1570 นางจุลีพร ภู่พงศ์เพ็ชร โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย  
1571 นางสาวดารารัตน์ เกตุกำพล โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย  
1572 นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่า่ยอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1573 นายเจริญ ศรีฟ้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่า่ยอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1574 นางบังอร แป้นคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่า่ยอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1575 นางสาววาณี บุญพิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1576 นางระพีภรณ์ ทองเชิด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1577 นางขวัญฤทัย วัฒนกุล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1578 นางสาววาณี บุญพิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1579 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1580 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1581 นางสาวจินตนา ศุภศรี โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1582 นางสาววันวิสา ชัยวิจิตร โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1583 นางณพิชญา เฉลิมวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1584 นางวรรณา คงแป้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1585 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1586 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1587 นายขวัญไชย เย็นเอง โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1588 นางธมลพรรณ เดชนุ่น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1589 นางนุชนารถ เปียแดง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1590 นางจรรยนาถ คำนวณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1591 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1592 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1593 นายวัชระพงค์ นุราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1594 นายบุญพา ยานพะโยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1595 นางสาวประณาลี เมฆาระ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1596 นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1597 นางณัฎฐ์ธัญศา ภุมรินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1598 นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1599 นางสาวชวนี ปุริโสดม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1600 นางสาวสุรัสวดี บุญติด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1601 นางสาวปดิวรัดา ณ อุบล โรงเรียนเบญจราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1602 นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1603 นางสาวธชกร เทพสังข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1604 นางอรศรี สุราราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1605 นางจตุพร บุญเลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1606 นางจลา สุดวิไล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1607 นางเนาวรัตน์ เรืองแก้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1608 นางมาลัย สงพุ่ม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1609 นางสุพิศ บุญฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1610 นางสุดใจ จันทร์ศิริ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1611 นางสาววาณี บุญพิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1612 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1613 นางสาวอาริสา ใจห้าว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
1614 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์ภาษาอังกฤษ  
1615 นางสาวอตินุช กาละวิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์ภาษาอังกฤษ  
1616 นางสาวอาริสา ใจห้าว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์ภาษาอังกฤษ  
1617 นางสาวภารตี หนูสังข์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล(คอมพิวเตอร์)  
1618 นางจิรายุ สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล(คอมพิวเตอร์)  
1619 นายเอกตวัน เลิศไกร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ดูแลระบบ(คอมพิวเตอร์)  
1620 นายศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1621 นางนิภาพรรณ กะตากูล ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1622 นายจีระพงศ์ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1623 นายประทีป มุขดาข์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1624 นายจักรชัย สายมณี ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1625 นางสาวนงนุช บุญเรือง ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1626 นายภิญโญ จันทพุ่ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1627 นางสาวชไมพร พุมดวง ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1628 นางสาวชริญญา เพกกิ้ม ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1629 นายเสกสิทธิ์ เวชสาร ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1630 นายกิตติชัย ท่ากลาง ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1631 นายกำแพง มูสีสุทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1632 นายปานจิตต์ ตั้นเส้ง ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1633 นางสาวสายสุดใจ ดำศรี ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1634 นางธิตินาฏย์ ท่ากลาง ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1635 นายณปวร คงทอง ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1636 นางสาวสุนิศา คุ้มครอง ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1637 นางสาวอุมาพร ขุนรัง ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1638 นายกศิดิษ นิลวัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1639 นางสาวอรวรรณ ราชนิกร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1640 นางสาวปวันรัตน์ พรหมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1641 นายมงคล เลาหวิวัฒน์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1642 นายนวราช อภัยวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1643 นางอรพินท์ ชอบประกอบกิจ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1644 นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1645 นายธเนศ คำพรรณ์ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1646 นางพรภิรมย์ ยี่สา ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1647 นางสาวณฐมน แต้วัฒนา ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทย  
1648 นางสาวปิยะรัตน์ ดียืน นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1649 นางสาวศรุตา โทมณี นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1650 นางสาวธนพร ทองขาว นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1651 นายฐิติพันธิ์ อ้อยศรีสกุล นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1652 นางสาวกนกวรรณ นวลศรี นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1653 นางสาวภัทราพร ทองกระจ่าง นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1654 เด็กชายกิจพัฒน์ มุ่งมิตร นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1655 เด็กชายณัฐพงศ์ มุ่งมิตร นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1656 เด็กหญิงศุภวรรณ ธรรมนพรัตน์ นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1657 เด็กหญิงสุวรรณา เลิศสุรวัฒน์ นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1658 เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เกิด นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1659 เด็กหญิงจิตตาภา เลิศทองคำ นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1660 เด็กหญิงดาวิษา สินกำเนิด นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1661 นายสราวุธ สงนาค นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1662 เด็กหญิงพอพาน จันทร์พันธ์ นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1663 เด็กหญิงวัณวรี จันทร์ทอง นักเรียน โรงเรียนปากพนัง นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีไทย  
1664 นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ภาษาอังกฤษ Best Practices  
1665 นายสุวัฒน์ มะเดช ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ภาษาอังกฤษ Best Practices  
1666 นายขวัญไชย เย็นเอง ครูโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์ภาษาอังกฤษ Best Practices  
1667 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานฝ่ายอำนวยการ  
1668 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1669 นายประยูร รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1670 นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1671 นางมันทนา รัตนะรัต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1672 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1673 ดร.ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1674 นายไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1675 นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1676 นางวิภาวี อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1677 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1678 นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1679 นางปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1680 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1681 นายพงษ์ศักดิ์ สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.๑๒ คณะกรรมฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
1682 นายจตุรงค์ สุขแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รองประธานฝ่ายอำนวยการ  
1683 นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ ประธานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1684 นายสมปอง ภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา รองประธานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1685 นางสาวจิติพร หนูคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ รองประธานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1686 นายเฉลิมชัย กลับดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและเลขานุการศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1687 นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1688 นางสาววีร์ธิมา เกลี้ยงเสน ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1689 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1690 นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1691 นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1692 นางสาววีร์ธิมา เกลี้ยงเสน ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1693 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1694 นางสาวอาภรรัตน์ ชูดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1695 นายมนตรี คงแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1696 นางสาวอนงค์นาฎ บุญแก้ววรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1697 นางสาวสุพรัตน์ เดชสุรางค์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1698 นายคธายุส พลายด้วง ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1699 นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1700 นางชญานิศ คงหอม ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1701 นางสุดใจ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1702 นายประทีป มุขดาร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1703 นางสาววาสนา สุขพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1704 นางราตรี ลือแล้ว ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1705 นางสาวศมนวรรณ สุขชุม ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1706 นางสาวพรทิพย์ กุศลสนอง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1707 นายปรีชา เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1708 นายสิทธิชัย เงินส่ง ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1709 นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1710 นางนุจรี ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1711 นายณัฐวุฒิ ทองมา ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1712 นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1713 นายระพีพัฒน์ เชาวพ้อง ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1714 นายนพดล แจ๋มอัน ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1715 นายปราโมทย์ ธาร์วิบูลย์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1716 นางพิมพ์ลภัส วานิช ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1717 นายสมจิตร ปั้นรอบรู้ ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน