สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณีศรีธรรมราช 220 54 20 28 294
2 เบญจมราชูทิศ 208 45 31 22 284
3 โยธินบำรุง 146 59 47 54 252
4 สตรีทุ่งสง 132 41 26 33 199
5 ทุ่งสง 129 55 30 49 214
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 125 62 24 18 211
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 120 55 38 62 213
8 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 112 38 25 38 175
9 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 100 46 34 39 180
10 ปากพนัง 99 58 37 51 194
11 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 93 47 34 55 174
12 ฉวางรัชดาภิเษก 80 46 22 43 148
13 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 79 20 19 15 118
14 เมืองนครศรีธรรมราช 78 50 42 54 170
15 พรหมคีรีพิทยาคม 78 49 23 53 150
16 บางขันวิทยา 66 45 37 60 148
17 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 64 32 38 45 134
18 สิชลคุณาธารวิทยา 63 37 24 52 124
19 สตรีปากพนัง 63 32 22 40 117
20 ชะอวดวิทยาคาร 62 44 34 47 140
21 นบพิตำวิทยา 60 41 27 45 128
22 เชียรใหญ่ 60 36 27 55 123
23 สิชลประชาสรรค์ 59 36 30 49 125
24 ทุ่งสงวิทยา 55 41 24 51 120
25 ชะอวด 54 32 35 50 121
26 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 53 42 36 66 131
27 ขนอมพิทยา 48 22 24 50 94
28 ก้างปลาวิทยาคม 38 31 22 36 91
29 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 38 25 18 50 81
30 นาบอน 37 24 30 44 91
31 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 34 37 19 48 90
32 ราชประชานุเคราะห์ 19 32 15 10 37 57
33 ทางพูนวิทยาคาร 30 14 14 49 58
34 ศรีธรรมราชศึกษา 27 21 18 50 66
35 ทรายขาววิทยา 26 20 16 35 62
36 คีรีราษฎร์พัฒนา 26 17 17 26 60
37 เสม็ดจวนวิทยาคม 25 22 18 36 65
38 สระแก้วรัตนวิทย์ 25 15 21 45 61
39 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 24 29 20 45 73
40 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 24 27 26 37 77
41 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 22 26 29 48 77
42 แหลมราษฎร์บำรุง 22 19 16 32 57
43 คงคาประชารักษ์ 21 22 27 32 70
44 เสาธงวิทยา 21 15 18 18 54
45 เฉลิมราชประชาอุทิศ 20 19 16 36 55
46 ช้างกลางประชานุกูล 19 20 19 39 58
47 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 19 17 11 53 47
48 กรุงหยันวิทยาคาร 18 13 16 54 47
49 โมคลานประชาสรรค์ 18 13 9 30 40
50 ควนเกยสุทธิวิทยา 18 11 9 32 38
51 วังหินวิทยาคม 17 15 11 24 43
52 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 16 21 23 39 60
53 ขอนหาดประชาสรรค์ 16 15 7 22 38
54 ดรุณศึกษา 16 13 8 22 37
55 ตรีนิมิตรวิทยา 15 24 12 40 51
56 ปากพูน 14 14 14 47 42
57 นพคุณประชาสรรค์ 14 6 11 30 31
58 เทพราชพิทยาสรรค์ 13 7 9 11 29
59 ทุ่งสังพิทยาคม 12 19 18 36 49
60 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 12 14 13 44 39
61 วิเชียรประชาสรรค์ 12 13 9 31 34
62 โศภนคณาภรณ์ 11 11 11 15 33
63 ตระพังพิทยาคม 11 10 6 17 27
64 ขุนทะเลวิทยาคม 11 7 6 31 24
65 บ้านเกาะวิทยา 11 4 13 18 28
66 ท้องเนียนคณาภิบาล 10 8 13 32 31
67 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 10 7 26 38 43
68 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 9 12 14 41 35
69 เกตุชาติศึกษา 9 7 7 15 23
70 ละอายพิทยานุสรณ์ 8 20 14 25 42
71 ธัญญาวดีศึกษา 8 7 5 9 20
72 มัธยมยานากาวา 8 3 3 4 14
73 เขาพังไกร 7 13 7 53 27
74 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 7 11 11 20 29
75 อินทร์ธานีวิทยาคม 7 2 11 23 20
76 ชะอวดวิทยา 7 2 5 10 14
77 จรัสพิชากร 6 13 2 4 21
78 นางเอื้อยวิทยา 6 5 12 19 23
79 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 6 5 8 14 19
80 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 5 12 7 44 24
81 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 11 9 21 25
82 ประสาทธรรมวิภัช 5 3 1 22 9
83 เจริญวิทย์ 3 1 5 6 9
รวม 3,417 1,972 1,560 2,963 9,912