สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณีศรีธรรมราช 109 73 58 240 220 54 20 28 294
2 สตรีทุ่งสง 100 39 28 167 132 41 26 33 199
3 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 91 44 34 169 112 38 25 38 175
4 เบญจมราชูทิศ 90 83 48 221 208 45 31 22 284
5 ทุ่งสง 84 60 29 173 129 55 30 49 214
6 ปากพนัง 77 37 41 155 99 58 37 51 194
7 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 63 50 30 143 100 46 34 39 180
8 พรหมคีรีพิทยาคม 58 49 36 143 78 49 23 53 150
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 55 51 37 143 125 62 24 18 211
10 โยธินบำรุง 50 42 40 132 146 59 48 54 253
11 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 47 45 34 126 93 47 34 55 174
12 ฉวางรัชดาภิเษก 46 39 23 108 80 46 22 43 148
13 สิชลคุณาธารวิทยา 46 39 19 104 64 37 24 52 125
14 เมืองนครศรีธรรมราช 45 20 20 85 85 50 42 54 177
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 44 27 37 108 121 55 38 62 214
16 นบพิตำวิทยา 40 35 20 95 64 43 27 45 134
17 สิชลประชาสรรค์ 39 28 25 92 59 36 30 49 125
18 เชียรใหญ่ 37 19 22 78 60 36 27 55 123
19 ชะอวดวิทยาคาร 36 38 21 95 62 44 34 47 140
20 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 36 25 16 77 64 32 38 45 134
21 สตรีปากพนัง 36 24 17 77 64 33 22 40 119
22 ขนอมพิทยา 31 25 18 74 48 22 24 50 94
23 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 31 22 23 76 79 20 19 15 118
24 บางขันวิทยา 28 37 29 94 68 46 37 60 151
25 ชะอวด 28 30 18 76 54 32 35 50 121
26 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 23 13 13 49 34 37 19 48 90
27 นาบอน 22 8 11 41 37 24 30 44 91
28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 20 15 12 47 38 25 18 50 81
29 ทุ่งสงวิทยา 17 19 22 58 58 41 24 51 123
30 สระแก้วรัตนวิทย์ 17 15 15 47 27 15 21 45 63
31 ราชประชานุเคราะห์ 19 17 13 14 44 36 16 10 37 62
32 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 16 18 22 56 53 42 36 66 131
33 คีรีราษฎร์พัฒนา 15 11 7 33 29 18 17 26 64
34 โศภนคณาภรณ์ 14 4 4 22 22 12 11 15 45
35 กรุงหยันวิทยาคาร 13 7 5 25 22 15 16 54 53
36 ก้างปลาวิทยาคม 12 15 14 41 38 31 22 36 91
37 คงคาประชารักษ์ 12 15 5 32 21 22 27 32 70
38 ทรายขาววิทยา 12 11 8 31 26 20 16 35 62
39 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 12 10 6 28 16 21 23 39 60
40 แหลมราษฎร์บำรุง 11 10 8 29 22 19 16 32 57
41 เสาธงวิทยา 11 4 6 21 21 15 18 18 54
42 ทางพูนวิทยาคาร 9 11 8 28 34 15 14 49 63
43 เฉลิมราชประชาอุทิศ 9 7 3 19 20 20 16 36 56
44 ขอนหาดประชาสรรค์ 9 4 5 18 16 15 7 22 38
45 วิเชียรประชาสรรค์ 8 7 4 19 12 13 9 31 34
46 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 8 6 6 20 20 17 11 53 48
47 เทพราชพิทยาสรรค์ 8 4 2 14 13 7 9 11 29
48 ศรีธรรมราชศึกษา 7 12 10 29 27 21 18 50 66
49 วังหินวิทยาคม 7 8 4 19 24 15 11 24 50
50 เสม็ดจวนวิทยาคม 7 7 8 22 25 22 18 36 65
51 ช้างกลางประชานุกูล 7 7 8 22 19 20 19 39 58
52 ควนเกยสุทธิวิทยา 7 7 6 20 18 11 9 32 38
53 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 7 6 11 24 29 27 26 37 82
54 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 6 15 11 32 22 26 29 48 77
55 ตรีนิมิตรวิทยา 6 10 4 20 16 24 12 40 52
56 โมคลานประชาสรรค์ 6 5 8 19 18 13 9 30 40
57 ปากพูน 6 4 2 12 17 15 15 47 47
58 ธัญญาวดีศึกษา 6 2 3 11 9 7 6 9 22
59 ทุ่งสังพิทยาคม 5 8 5 18 15 20 18 36 53
60 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 5 5 11 21 9 12 14 41 35
61 ท้องเนียนคณาภิบาล 5 5 8 18 10 8 13 32 31
62 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 5 4 8 17 12 14 13 44 39
63 นพคุณประชาสรรค์ 4 5 5 14 14 6 11 30 31
64 บ้านเกาะวิทยา 4 5 3 12 11 4 13 18 28
65 ตระพังพิทยาคม 4 5 2 11 11 10 6 17 27
66 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 4 2 2 8 12 7 26 38 45
67 ชะอวดวิทยา 4 2 1 7 7 2 5 10 14
68 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 3 10 4 17 5 12 7 44 24
69 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 3 9 9 21 24 29 20 45 73
70 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 3 5 1 9 5 11 9 21 25
71 เกตุชาติศึกษา 3 1 4 8 9 7 7 15 23
72 ขุนทะเลวิทยาคม 3 1 2 6 12 7 6 31 25
73 ดรุณศึกษา 2 10 10 22 16 13 8 22 37
74 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 2 5 2 9 8 11 11 20 30
75 ละอายพิทยานุสรณ์ 2 4 3 9 8 20 14 25 42
76 ประสาทธรรมวิภัช 2 2 2 6 5 3 1 22 9
77 มัธยมยานากาวา 2 1 3 6 8 3 3 4 14
78 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 1 4 1 6 6 5 8 14 19
79 นางเอื้อยวิทยา 1 2 5 8 6 5 12 19 23
80 จรัสพิชากร 1 2 1 4 6 13 2 4 21
81 เขาพังไกร 1 0 1 2 7 13 7 53 27
82 เจริญวิทย์ 1 0 1 2 3 1 5 6 9
83 อินทร์ธานีวิทยาคม 0 3 3 6 7 3 11 23 21
รวม 1,784 1,391 1,095 4,270 3,489 1,986 1,563 2,963 7,038