สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  กัลยาณีศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  109  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  73  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 58  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 240  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 220  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 294  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สตรีทุ่งสง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  100  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  39  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 28  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 167  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 132  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 199  เหรียญ 
อันดับที่ 3  ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  91  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  44  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 34  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 169  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 38  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 175  เหรียญ 
อันดับที่ 4  เบญจมราชูทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  90  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  83  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 48  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 221  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 208  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 284  เหรียญ 
อันดับที่ 5  ทุ่งสง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  84  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  60  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 29  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 173  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 129  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 214  เหรียญ 
อันดับที่ 6  ปากพนัง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  77  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  37  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 41  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 155  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 99  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 7  หัวไทรบำรุงราษฎร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  63  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  50  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 30  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 143  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 180  เหรียญ 
อันดับที่ 8  พรหมคีรีพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  58  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  49  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 36  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 143  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 78  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 150  เหรียญ 
อันดับที่ 9  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  55  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  51  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 37  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 143  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 125  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 211  เหรียญ 
อันดับที่ 10  โยธินบำรุง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  50  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  42  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 40  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 132  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 146  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 48  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 253  เหรียญ 
อันดับที่ 11  ทุ่งใหญ่วิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  47  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  45  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 34  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 126  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 93  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 174  เหรียญ 
อันดับที่ 12  ฉวางรัชดาภิเษก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  46  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  39  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 108  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 148  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สิชลคุณาธารวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  46  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  39  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 19  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 104  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 64  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 125  เหรียญ 
อันดับที่ 14  เมืองนครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  45  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  20  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 85  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 85  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 42  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 15  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  44  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  27  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 37  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 108  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 121  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 38  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 214  เหรียญ 
อันดับที่ 16  นบพิตำวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  40  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  35  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 95  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 64  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 134  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สิชลประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  39  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  28  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 25  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 92  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 59  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 125  เหรียญ 
อันดับที่ 18  เชียรใหญ่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  37  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 22  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 78  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 60  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 123  เหรียญ 
อันดับที่ 19  ชะอวดวิทยาคาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  36  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  38  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 21  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 95  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 62  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 140  เหรียญ 
อันดับที่ 20  ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  36  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  25  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 16  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 77  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 64  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 32  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 38  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 134  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สตรีปากพนัง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  36  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  24  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 17  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 77  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 64  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 33  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 119  เหรียญ 
อันดับที่ 22  ขนอมพิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  31  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  25  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 18  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 74  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 48  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 22  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 94  เหรียญ 
อันดับที่ 23  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  31  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  22  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 76  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 79  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 118  เหรียญ 
อันดับที่ 24  บางขันวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  28  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  37  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 29  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 94  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 68  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 151  เหรียญ 
อันดับที่ 25  ชะอวด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  28  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  30  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 18  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 76  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 54  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 32  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 121  เหรียญ 
อันดับที่ 26  พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  23  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 49  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 34  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 90  เหรียญ 
อันดับที่ 27  นาบอน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  22  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 41  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 37  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 24  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 91  เหรียญ 
อันดับที่ 28  ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  20  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 47  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 38  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 25  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 81  เหรียญ 
อันดับที่ 29  ทุ่งสงวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 22  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 58  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 58  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 123  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สระแก้วรัตนวิทย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 47  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 27  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 63  เหรียญ 
อันดับที่ 31  ราชประชานุเคราะห์ 19  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 44  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 36  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 16  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 10  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 62  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 22  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 56  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 53  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 131  เหรียญ 
อันดับที่ 33  คีรีราษฎร์พัฒนา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 29  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 18  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 64  เหรียญ 
อันดับที่ 34  โศภนคณาภรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 12  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 11  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 45  เหรียญ 
อันดับที่ 35  กรุงหยันวิทยาคาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 53  เหรียญ 
อันดับที่ 36  ก้างปลาวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 41  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 38  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 31  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 91  เหรียญ 
อันดับที่ 37  คงคาประชารักษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 21  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 22  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 70  เหรียญ 
อันดับที่ 38  ทรายขาววิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 26  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 62  เหรียญ 
อันดับที่ 39  ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 16  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 21  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 60  เหรียญ 
อันดับที่ 40  แหลมราษฎร์บำรุง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 19  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 57  เหรียญ 
อันดับที่ 41  เสาธงวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 21  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 54  เหรียญ 
อันดับที่ 42  ทางพูนวิทยาคาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 34  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 63  เหรียญ 
อันดับที่ 43  เฉลิมราชประชาอุทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 20  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 56  เหรียญ 
อันดับที่ 44  ขอนหาดประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 16  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 38  เหรียญ 
อันดับที่ 45  วิเชียรประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 12  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 13  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 34  เหรียญ 
อันดับที่ 46  ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 20  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 17  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 11  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 48  เหรียญ 
อันดับที่ 47  เทพราชพิทยาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 13  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 29  เหรียญ 
อันดับที่ 48  ศรีธรรมราชศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 27  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 21  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 66  เหรียญ 
อันดับที่ 49  วังหินวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 24  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 11  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 50  เหรียญ 
อันดับที่ 50  เสม็ดจวนวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 25  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 22  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 65  เหรียญ 
อันดับที่ 51  ช้างกลางประชานุกูล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 19  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 58  เหรียญ 
อันดับที่ 52  ควนเกยสุทธิวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 18  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 11  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 38  เหรียญ 
อันดับที่ 53  ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 29  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 27  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 82  เหรียญ 
อันดับที่ 54  มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 26  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 77  เหรียญ 
อันดับที่ 55  ตรีนิมิตรวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 16  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 24  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 52  เหรียญ 
อันดับที่ 56  โมคลานประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 18  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 13  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 40  เหรียญ 
อันดับที่ 57  ปากพูน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 17  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 47  เหรียญ 
อันดับที่ 58  ธัญญาวดีศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 9  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 6  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 22  เหรียญ 
อันดับที่ 59  ทุ่งสังพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 15  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 53  เหรียญ 
อันดับที่ 60  มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 9  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 12  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 35  เหรียญ 
อันดับที่ 61  ท้องเนียนคณาภิบาล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 10  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 8  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 31  เหรียญ 
อันดับที่ 62  เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 12  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 14  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 39  เหรียญ 
อันดับที่ 63  นพคุณประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 14  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 6  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 11  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 31  เหรียญ 
อันดับที่ 64  บ้านเกาะวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 11  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 4  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 28  เหรียญ 
อันดับที่ 65  ตระพังพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 11  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 10  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 6  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 27  เหรียญ 
อันดับที่ 66  ทุ่งสงสหประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 12  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 45  เหรียญ 
อันดับที่ 67  ชะอวดวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 7  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 2  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 5  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 14  เหรียญ 
อันดับที่ 68  ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 5  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 12  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 24  เหรียญ 
อันดับที่ 69  พระพรหมพิทยานุสรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 24  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 29  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 73  เหรียญ 
อันดับที่ 70  ธนรัตน์อุปถัมภ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 5  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 11  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 25  เหรียญ 
อันดับที่ 71  เกตุชาติศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 9  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 23  เหรียญ 
อันดับที่ 72  ขุนทะเลวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 12  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 6  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 25  เหรียญ 
อันดับที่ 73  ดรุณศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 16  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 13  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 8  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 37  เหรียญ 
อันดับที่ 74  ประสาธน์ราษฎร์บำรุง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 8  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 11  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 11  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 30  เหรียญ 
อันดับที่ 75  ละอายพิทยานุสรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 8  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 42  เหรียญ 
อันดับที่ 76  ประสาทธรรมวิภัช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 5  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 3  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 1  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 9  เหรียญ 
อันดับที่ 77  มัธยมยานากาวา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 8  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 3  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 3  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 14  เหรียญ 
อันดับที่ 78  เกาะขันธ์ประชาภิบาล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 6  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 5  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 8  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 19  เหรียญ 
อันดับที่ 79  นางเอื้อยวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 6  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 5  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 23  เหรียญ 
อันดับที่ 80  จรัสพิชากร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 6  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 13  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 2  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 21  เหรียญ 
อันดับที่ 81  เขาพังไกร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 7  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 13  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 27  เหรียญ 
อันดับที่ 82  เจริญวิทย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 3  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 1  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 5  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 9  เหรียญ 
อันดับที่ 83  อินทร์ธานีวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 7  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 3  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 11  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 21  เหรียญ