สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณีศรีธรรมราช 220 54 20 28 294
2 เบญจมราชูทิศ 208 45 31 22 284
3 โยธินบำรุง 146 59 48 54 253
4 สตรีทุ่งสง 132 41 26 33 199
5 ทุ่งสง 129 55 30 49 214
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 125 62 24 18 211
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 121 55 38 62 214
8 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 112 38 25 38 175
9 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 100 46 34 39 180
10 ปากพนัง 99 58 37 51 194
11 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 93 47 34 55 174
12 เมืองนครศรีธรรมราช 85 50 42 54 177
13 ฉวางรัชดาภิเษก 80 46 22 43 148
14 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 79 20 19 15 118
15 พรหมคีรีพิทยาคม 78 49 23 53 150
16 บางขันวิทยา 68 46 37 60 151
17 นบพิตำวิทยา 64 43 27 45 134
18 สิชลคุณาธารวิทยา 64 37 24 52 125
19 สตรีปากพนัง 64 33 22 40 119
20 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 64 32 38 45 134
21 ชะอวดวิทยาคาร 62 44 34 47 140
22 เชียรใหญ่ 60 36 27 55 123
23 สิชลประชาสรรค์ 59 36 30 49 125
24 ทุ่งสงวิทยา 58 41 24 51 123
25 ชะอวด 54 32 35 50 121
26 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 53 42 36 66 131
27 ขนอมพิทยา 48 22 24 50 94
28 ก้างปลาวิทยาคม 38 31 22 36 91
29 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 38 25 18 50 81
30 นาบอน 37 24 30 44 91
31 ราชประชานุเคราะห์ 19 36 16 10 37 62
32 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 34 37 19 48 90
33 ทางพูนวิทยาคาร 34 15 14 49 63
34 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 29 27 26 37 82
35 คีรีราษฎร์พัฒนา 29 18 17 26 64
36 ศรีธรรมราชศึกษา 27 21 18 50 66
37 สระแก้วรัตนวิทย์ 27 15 21 45 63
38 ทรายขาววิทยา 26 20 16 35 62
39 เสม็ดจวนวิทยาคม 25 22 18 36 65
40 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 24 29 20 45 73
41 วังหินวิทยาคม 24 15 11 24 50
42 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 22 26 29 48 77
43 แหลมราษฎร์บำรุง 22 19 16 32 57
44 กรุงหยันวิทยาคาร 22 15 16 54 53
45 โศภนคณาภรณ์ 22 12 11 15 45
46 คงคาประชารักษ์ 21 22 27 32 70
47 เสาธงวิทยา 21 15 18 18 54
48 เฉลิมราชประชาอุทิศ 20 20 16 36 56
49 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 20 17 11 53 48
50 ช้างกลางประชานุกูล 19 20 19 39 58
51 โมคลานประชาสรรค์ 18 13 9 30 40
52 ควนเกยสุทธิวิทยา 18 11 9 32 38
53 ปากพูน 17 15 15 47 47
54 ตรีนิมิตรวิทยา 16 24 12 40 52
55 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 16 21 23 39 60
56 ขอนหาดประชาสรรค์ 16 15 7 22 38
57 ดรุณศึกษา 16 13 8 22 37
58 ทุ่งสังพิทยาคม 15 20 18 36 53
59 นพคุณประชาสรรค์ 14 6 11 30 31
60 เทพราชพิทยาสรรค์ 13 7 9 11 29
61 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 12 14 13 44 39
62 วิเชียรประชาสรรค์ 12 13 9 31 34
63 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 12 7 26 38 45
64 ขุนทะเลวิทยาคม 12 7 6 31 25
65 ตระพังพิทยาคม 11 10 6 17 27
66 บ้านเกาะวิทยา 11 4 13 18 28
67 ท้องเนียนคณาภิบาล 10 8 13 32 31
68 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 9 12 14 41 35
69 เกตุชาติศึกษา 9 7 7 15 23
70 ธัญญาวดีศึกษา 9 7 6 9 22
71 ละอายพิทยานุสรณ์ 8 20 14 25 42
72 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 8 11 11 20 30
73 มัธยมยานากาวา 8 3 3 4 14
74 เขาพังไกร 7 13 7 53 27
75 อินทร์ธานีวิทยาคม 7 3 11 23 21
76 ชะอวดวิทยา 7 2 5 10 14
77 จรัสพิชากร 6 13 2 4 21
78 นางเอื้อยวิทยา 6 5 12 19 23
79 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 6 5 8 14 19
80 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 5 12 7 44 24
81 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 11 9 21 25
82 ประสาทธรรมวิภัช 5 3 1 22 9
83 เจริญวิทย์ 3 1 5 6 9
รวม 3,489 1,986 1,563 2,963 7,038