ประกาศตัวแทนไปต่อระดับภาค และพิมพ์เกียรติบัตร
      

หมายเหตุ   ประกาศตัวแทนไปต่อระดับภาค รอบที่ 1    ตรวจสอบตัวแทนไปต่อ  
                ประมวลผลตัวแทน รอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
     <ต้องการทราบจำนวน ผู้ไปต่อแต่ละโรงเรียน คลิกที่คำว่า "โรงเรียน" ที่หัวตาราง

-  พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครู                   - เกัยรติบัตร Impromptu Speech 
-  พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน   
-  พิมพ์เกียรติบัตร๕ระกรรมการจัดการแข่งขัน
   
 
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 06:38 น.