เชิญประชุมนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ผู้ดูแลระบบ และผู้เกี่ยวข้อง
                                          
 ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  (สมป)
กลุ่มนครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้มีกำหนด
จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8
กันยายน 2560    ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ในการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชา
การและวิชาชีพสำหรับรายการที่ไปต่อและไม่ไปต่อ
          ดังนั้นจึงขอเชิญผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกท่าน ตามเอกสารที่แนบมาประชุม
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 สพม.12
สิ่งที่ต้องนำมาในวันประชุม 
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ละ 2 เครื่อง
          2. ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า ศูนย์ละ 1 เส้น
          3. เกณฑ์การแข่งขันสำหรับรายการที่ ไม่ไปต่อ  (เป็นไฟล์ Word)
              (ส่งเกณฑ์การแข่งขันในวันประชุม)
          4. แบบสรุปรายการแข่งขันแต่ละศูนย์      
รายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์    สพม.12   
วันเสาร์ ที่ 05 สิงหาคม 2560 เวลา 21:48 น.