การจัดลำดับการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
การจัดลำดับการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
  
เพื่อให้การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จึงกาหนดแบ่งการแข่งขันเป็น ๒ วัน คือ วันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตำบลบางจาก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ดาเนินการจับฉลากลาดับการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามลาดับการแข่งขัน
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) จำนวน ๓๗ ทีม    เอกสาร
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖) จำนวน ๓๗ ทีม   เอกสาร    หนังสือนำ
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 19:10 น.