สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำแหง
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัทวนันท์  จองศักดิ์
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกรกนก   จุลเกลี้ยง
 
1. นางมยุรา  บุญธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  อุปฐาก
 
1. นางมยุรา  บุญธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีชาย
 
1. นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.97 เงิน 6 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีเหมือนทอง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อาวุธเพชร
 
1. นางนงรัตน์  เหมทานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นางสาวพัชสรี  บุตรดี
 
1. นางนงรัตน์  เหมทานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภาวัลย์  ฮวดสวัสดิ์
2. เด็กชายนิฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คำแหง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร
2. นางนงรัตน์  เหมทานนท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญธิมา  สุวรรณ
2. นางสาวธิดาทิพย์  มูลี
3. นางสาวอิสริยา  สุวัฒโน
 
1. นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร
2. นางนงรัตน์  เหมทานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  ภูมิแก้ว
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  เกื้อรักษ์
 
1. นางเกษฎา  ทั่วด้าว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  อุปฐาก
2. นางสาวปรียาพร  พรมครอบ
 
1. นางเกษฎา  ทั่วด้าว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุญจิรา  แก้วบ้านตรุด
2. เด็กหญิงรังสิมา  พรหมทอง
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวญาณิศา  คหะวงศ์
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  สุวรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุญจิรา  แก้วบ้านตรุด
3. เด็กหญิงรังสิมา  พรหมทอง
 
1. นางนงรัตน์  เหมทานนท์
 
16 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.7 ทอง 4 1. นางสาวณัฐริกร  กับปา
2. นางสาวนุชนาฏ  บัวจันทร์
3. นางสาวเมธาวี  เชื้อกูลชาติ
 
1. นางนงรัตน์  เหมทานนท์
 
17 ภาษาไทย การฟัง ม.1-ม.3 66.55 ทองแดง 14 1. เด็กชายชนะพล  แก้วแกมจันทร์
 
1. นายวนิต  หมีรักษา
 
18 ภาษาไทย การฟัง ม.4-ม.6 63.36 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกพร  อุปฐาก
 
1. นายวนิต  หมีรักษา
 
19 ภาษาไทย เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีชาย
 
1. นายวนิต  หมีรักษา
 
20 ภาษาไทย เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 1. นางสาวกมลชนก  สิงหาบุตร
 
1. นายวนิต  หมีรักษา
 
21 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลลิกา  ไชยแก้ว
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
22 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรพรรณ  เทพวงศ์
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
23 ภาษาไทย ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรอาวุธ
2. เด็กหญิงชลิดา  เพชรด้วง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วกาญจน์
 
1. นางเกษฎา  ทั่วด้าว
 
24 ภาษาไทย ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวศิริพร  เกิดสุข
2. นางสาวสุชานาถ  ช่วยนาเขตร์
3. นางสาวอาทิตยา  ตุมอญ
 
1. นางเกษฎา  ทั่วด้าว
 
25 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุวิชญา  พรหมวิเศษ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร
 
26 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 9 1. นางสาวอัสราภรณ์  ชูลี
 
1. นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร
 
27 ภาษาไทย นักเรียนดีเด่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลลิกา  ไชยแก้ว
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
28 ภาษาไทย นักเรียนดีเด่น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  อุปฐาก
 
1. นางเกษฎา  ทั่วด้าว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเกริกศักดิ์  จันทิพนา
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  เพชรไข่
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอมลณัฐ  จันทนา
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  เพชรไข่
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุทธิณี  ศรีเหมือนทอง
 
1. นางอิงอร  บัวพรหม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอรญา  บริหารพงศ์
 
1. นายวันชัย  บุญประสพ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพรชนก  ขันเงิน
 
1. นางเสาวรัตน์  รามแก้ว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณฑาทิพย์  หนูเมือง
 
1. นายวันชัย  บุญประสพ
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิสรา  เดชะ
2. เด็กหญิงมัตติกา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  พร้อมสุข
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
2. นางสาวสิริกร  ถนนแก้ว
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา   คงเหล่
2. นางสาวภรณ์กมล  บุญทอง
3. นางสาวอัญญาณี  เวชพิทักษ์
 
1. นางเสาวรัตน์  รามแก้ว
2. นายวันชัย  บุญประสพ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐลดา  คงด้วง
2. เด็กหญิงศิรินธาร  แก้วกูล
 
1. นางเสาวรัตน์  รามแก้ว
2. นางสาวยุวลักษณ์  เพชรไข่
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรษธร  หิ้วหิ้น
2. นางสาวภรณ์กมล  บุญทอง
 
1. นางเสาวรัตน์  รามแก้ว
2. นางสาวยุวลักษณ์  เพชรไข่
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรัชชานนท์  จำปางาม
 
1. นางจุฑานาฏ  เมฆเจริญวิวัฒนา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์ธิดา  คงเหล่
 
1. นางเสาวรัตน์  รามแก้ว
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เชื้อกูลชาติ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ปุ้ยห่าย
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
2. นางสาวสิริกร  ถนนแก้ว
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายฉัตรชัย  ประครองใจ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำแหง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมณรัตน์  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์มณี
2. เด็กหญิงอรัชพร  เพ็ชรสีเงิน
 
1. นายประจักษ์  ศรีเมือง
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ทองผอม
2. นางสาวศิริยาภรณ์  เหล่าเมรี
3. นางสาวสิรามล  ย่องเซ่ง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนภัทร  รักษายศ
 
1. นางรัชณี  แก้วแกมจันทร์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 4 1. นางสาวฐานิตา   ศรีสุข
2. นางสาวรัตนาพร   โกศล
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์   เพชรอาวุธ
 
1. นางเติมทิพย์  นิชลานนท์
2. นางสาวจงกล   บุญรอด
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งเชาวลิต  ชัยสิทธิ์
2. นายสิริศักดิ์  แซ่เตียว
3. นางสาวสโรชา  นามสน
 
1. นางนันทนัช  ทองอยู่
2. นายอานนท์  วโรตมวิชญ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์   ใฝ่บุญ
2. เด็กหญิงพรทิชา   พุทธพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  จันทวา
 
1. นางสาวอังคณา   จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวจงกล   บุญรอด
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  จุลเกลี้ยง
2. เด็กชายรุ่งธิเบต  อนาผล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  โมฬี
 
1. นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา
2. นางสาวจงกล  บุญรอด
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งฤดี  ทองจิตร
2. นางสาววราวัลย์  คงบำรุง
3. นางสาวเยาวเรศ  พรหมเกิด
 
1. นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา
2. นางนันทนัช  ทองอยู่
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รุ่งรังษี
2. เด็กหญิงปาณลักษณ์  ชอบทำกิจ
3. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุขใส
 
1. นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง
2. นางสาวกชพรรณ  ทองกระจ่าง
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.05 เงิน 7 1. นางสาวธนัชชา  ดำเกลี้ยง
2. นางสาวภัทรวดี  เพ็ชรสีเงิน
3. นางสาววิริยา  ฟุ่งเฟื้อง
 
1. นางสาวกชพรรณ  ทองกระจ่าง
2. นางรัตติยา  ช่วยคงคา
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาติกา  บัวเผียน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวนันทนัช  ทองอยู่
2. นายอานนท์  วโรตมวิชญ์
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพนา  สระโพธิ์ทอง
2. นางสาววรางคณา  กวดนอก
 
1. นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา
2. นางนันทนัช  ทองอยู่
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  อินทร์ทอง
2. เด็กชายนฤเบศ  ชัยสุวรรณ
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
2. นายอานนท์  วโรตมวิชญ์
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศภัทร  รักษายศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  อักษรพันธ์
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3 58.88 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤษดา  ละมัย
2. เด็กชายกิตติธัช  แก้วกำยาน
3. เด็กชายชนาธิป  ทองจิตร
4. เด็กชายธนาภัทร  นวลคง
 
1. นายอานนท์  วโรตมะวิชญ
2. นางสาวอังคณา  จุลบุญญาสิทธิ์
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทีปกรณ์  สรรเพชร
2. นายธเนศพล  ศรีสุขใส
3. นายนนท์ปวิธ  วังวิเชียร
4. นายปัญญาวุฒิ  ไกรสิทธิ์
5. นายศิรสิทธิ์  ศรีจงกล
 
1. นายอานนท์  วโรตมะวิชญ
2. นางสาวอังคณา  จุลบุญญาสิทธิ์
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.2 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงลภัสรดา  เจริญพงศ์สวัสดิ์
 
1. นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 9 1. นางสาวณัฐวรรณ  หนอนไม้
 
1. นางรัตติยา  ช่วยคงคา
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.1) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิมาศ
2. เด็กชายสิทธิพร  จันทร์ประทุม
 
1. นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.3 44.21 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษนันท์  สิทธิเวช
2. เด็กชายวรวุฒิ  เชื่อเพชร
 
1. นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.3 59.44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนชัย  ฤทธิมาศ
2. เด็กชายเขมทัต  ทานนท์
 
1. นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 -1 -    
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรภัทร  พัฒศรีเรือง
2. นายณัฐวุฒิ  มาตรา
3. นายยศพัฒน์  เครือจันทร์
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
2. นายสุริยันต์  พรหมดวง
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6 89 ทอง 9 1. นางสาวกาญจนโรจน์  อนาผล
2. นางสาวจิรัชญา  บัวเผียน
3. นายสมรักษ์  แต้มจันทร์
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
2. นางรัตติยา  ช่วยคงคา
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันชนก  นราอาจ
2. เด็กหญิงนิชยาภรณ์  ขาวเรือง
3. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ชาญณรงค์
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อิทกูล
5. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
2. นายอัมรินทร์  เจริญรูป
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวดี  เกื้อหนุน
2. นางสาวภัทศดี  บัวจันทร์
3. นายวัชรพงษ์  เจริญรูป
4. นางสาวศิโรรัตน์  รักษามั่น
5. นางสาวแพรววนิต  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
2. นายอัมรินทร์  เจริญรูป
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรอาวุธ
3. เด็กหญิงชลิดา  เพ็ชรด้วง
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  ชมบุตร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วกาญจน์
 
1. นางธนิศรา  ชูขันธ์
2. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  สรรเสริญ
2. นางสาวจุฑามาศ  พรหมชัยศรี
3. นางสาวนภัสรา   ศรีวัด
4. นางสาวหิรัญยา  ชูขันธ์
5. นางสาวเมษา  ศรีสุขใส
 
1. นางธนิศรา  ชูขันธ์
2. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยชนะ
2. นางสาวณัฐริกร  กับปา
3. นางสาวบุษยา  ศรีวิเชียร
4. นายยิ่งรัก  คงมีผล
5. นายวิริยะกาล  ทรงศรี
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นางธนิศรา  ชูขันธ์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณีรนุช  วรรณทอง
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวนภัสรา   ศรีวัด
 
1. นายอัมรินทร์  เจริญรูป
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงอุษา  ขวัญเมือง
 
1. นางกรรณิการ์  ณ นคร
2. นายสุทธิชัย  สุขสม
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยารัตน์  จันสีนาค
2. นายอดิศร  ศรีนะพรหม
 
1. นายสุทธิชัย  สุขสม
2. นางกรรณิการ์  ณ นคร
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอริสา  เดชศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางกรรณิการ์  ณ นคร
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลลิตา  แก้วเมฆ
2. นางสาวอาภาพร  เพชรริด
 
1. นายสุทธิชัย  สุขสม
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธมลวรรณ  อินทอง
2. นางสาวมนัญญา  ไทยราช
 
1. นายสมชาย  วังบุญคง
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงบุศราคำ  สิทธิดำรงค์
2. เด็กหญิงวนารักษ์  ขั่นนาค
 
1. นางสาวธนิศรา  ชูขันธ์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาธิณี  คงทอง
2. นางสาวภัทธีรา  หอมรส
 
1. นางรัชนี  คงกำเนิด
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นายสุทิวัส  ชัยวิชิต
2. นางสาวเบญจวรรณ  ฮั่นบุญศรี
 
1. นางยุพิน  โกมล
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงฤกษ์มณี  อัจฉริยะปัญญา
2. เด็กหญิงเอมอร  คำมะสอน
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติวรรณ  หมวดเมือง
2. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนะคีรี
 
1. นางยุพิน  โกมล
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรจนา  ชัยเพ็ชร
2. เด็กหญิงสิริกร   ถาวรพัฒน์
 
1. นางธนิศรา  ชูขันธ์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นายกันตวิชญ์  ดำรงค์
2. นายสุทิวัส  รักษายศ
 
1. นางธนิศรา  ชูขันธ์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพัทธดนย์  วรรโณ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญตัั้ง
 
1. นางธนิศรา  ชูขันธ์
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพิชญ์  ปิลวาสน์
2. นางสาวสิรินยา  นามสน
 
1. นางรัชนี  คงกำเนิด
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กฎหมาย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐเดช  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงเพชรอรุณ  สุขเกิด
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กฎหมาย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวธมลวรรณ  อินทอง
2. นางสาวมนัญญา  ไทยราช
 
1. นายสมชาย  วังบุญคง
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โกลิยานนท์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  เกื้อรักษ์
 
1. นางธนิศรา  ชูขันธ์
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาเซียนศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 13 1. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีคุณ
2. นางสาวณัฐกานต์  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นของเรา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลิตา  สุทธิมาศ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ทองคำ
 
1. นายอัมรินทร์  เจริญรูป
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเทพ
2. นางสาวจารุกร  สัจจะ
3. นายพงค์พิพัฒน์  สุขใส
4. นางสาวภัทรพร  สาริกา
5. นางสาวภานุมาศ  อนุรักษ์
6. นางสาวลักขณาวดี  บำรุงภักดิ์
7. นางสาวอรทัย  ศรีสุขใส
8. นายอัษฎา  พงค์ศรีเจริญ
9. นางสาวอัสราภรณื  ชูลี
10. นายเมธิชัย  วิญญาสกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
2. นายวิรัตน์  วรรณทอง
3. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวฐาปนี  บุญทองใหม่
2. นางสาวดาราวดี  แก้วทอง
3. เด็กชายภานุพงค์  สุขจิตร
4. เด็กชายเกียรติพงค์  ด้วงแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐพงษ์  เพชรเชนทร์
2. นายธนกฤต  นาบุญ
3. นางสาวรวิวรรณ  อาวุธ
4. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรเชนทร์
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงเด็กหญิงชลธิชา  จิตเอียด
2. เด็กหญิงเด็กหญิงศิริญาตา  เจริญพงค์สวัสดิ์
 
1. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
2. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  สิบน้อย
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีแก้ว
 
1. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
2. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
101 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ชนะพล
2. เด็กชายเทพทัต  สุขจิตร
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรพีพร  บัวภา
2. เด็กหญิงแก้วธารา  สุทธิเกิด
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
103 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยณรงค์  โกศล
2. นายธนพล  ต่างศรี
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
104 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนิสา  ขวัญเมือง
2. นางสาวเพ็ญพิมล  ขวัญเมือง
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
105 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภานุพงค์  สุุขจิตร
2. เด็กชายเกียรติพงค์  ด้วงแก้ว
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาววนิดา  เมืองพรม
2. นางสาวอมลธีรา  จุลมณี
 
1. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริชาติ  ออมสิน
2. นางสาวสุุคนธ์ทิพย์  เกิดสุข
 
1. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิศร  ศรันพรม
2. นายอัษฎา  พงค์ศรีเจริญ
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภานุพงค์  สุขจิตร
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอัจฉรียา  ลิกขะไชย
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัษฎา  พงค์ศรีเจริญ
 
1. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุุชานุช  สุดใจ
 
1. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญเรือน  เกิดนุ่น
2. นางสาวจันทร์ธิมา  อินรวงค์
3. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิมาศ
4. นางสาวจุฑามาศ  ชุมมี
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. นายคฑาวุธ  ขำกลิ่น
2. นายคามิน  เสนนํ้าเที่ยง
3. นายณัฎฐสนันตน์  วรรณทอง
4. นายอุกกฤษฎ์  แก้วกูล
 
1. นายนธิกรณ์  อาวุธเพชร
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ชูขันธ์
2. นางสาวนริศรา  แสงเงิน
3. นางสาวพัชราภรณ์  เดชศรี
4. นางสาวพัสตราภรณ์  บัวเผียน
 
1. นายนธิกรณ์  อาวุธเพชร
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 14 1. นายจิรวัฒน์  หนูจ้อย
2. นายณัฐพล  เจริญรูป
3. นายพงศกร  ขวัญเมือง
4. นายวัชระ  รอดแก้ว
 
1. นายนธิกรณ์  อาวุธเพชร
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรภัทร  ฤดูดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ชนะพล
 
1. นายนธิกรณ์  อาวุธเพชร
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ไพสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพานิดา  เลิศวงหัส
 
1. นายนธิกรณ์  อาวุธเพชร
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  ไกรนรา
2. นายสิรภพ  ใจสว่าง
 
1. นายนธิกรณ์  อาวุธเพชร
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  วิจาราณ์
2. นางสาวสุธาสินี  นุ่มนวล
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
121 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  ฤทธิมาศ
2. นายวัฒนชัย  มีสุวรรณ
3. นายเทพทัศน์  สุขจิตร
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
122 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ฟุ้งเฟื่อง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ไกรนรา
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
123 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  ใจดี
2. นายณัฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
3. นายพันศักดิ์  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเทพ
2. นางสาวรวิวรรณ  อาวุธ
3. นางสาวศิรประภา  ชมสุวรรณ
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ฟุ้งเฟื่อง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ไกรนรา
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ฤทธิมาศ
2. นายวัฒนชัย  มีสุวรรณ
3. นายเทพทัศน์  สุขจิตร
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
127 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเทพ
2. นางสาวศิรประภา  ชมสุวรรณ
3. นางสาวัรวิวรรณ  อาวุธ
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  ใจดี
2. นายณัฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
3. นายพันศักดิ์  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรภัทร  ฤดูดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ชนะพล
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ไพสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพานิดา  เลิศวงหัส
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  ไกรนรา
2. นายสิรภพ  ใจสว่าง
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  วิจาราณ์
2. นางสาวสุธาสินี  นุ่มนวล
 
1. นายนธิกรณ์  อาวุธเพชร
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณาวิชญ์  บุญส่ง
2. นายจตุรงค์  เพชรอาวุธ
3. นายพรพิพัฒน์  บุญทองใหม่
4. นายวิทวัส  เพชรอาวุธ
5. นายศุภกร  ไกรนรา
6. นายสิรภพ  ใจสว่าง
 
1. นายนธิกรณ์  เพชรอาวุธ
2. นายนธิกรณ์  เพชรอาวุธ
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  พัดทอง
2. นางสาวชนิสรา  วิจาราณ์
3. นางสาวนุชจรินทร์  ไพสุวรรณ์
4. นางสาวนํ้าเพชร  ไกรนรา
5. นางสาวพัชราภรณ์  เดชศรี
6. นางสาวสุธาสินี  นุ่มนวล
 
1. นายนธิกรณ์  อาวุธเพชร
2. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร  ฤดูดี
2. นายวัฒนชัย  มีสุวรรณ
3. นายอนันตชาติ  ปุยอรุณ
 
1. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  เกิดนุ่น
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อินภงค์
3. เด็กหญิงเรณุกา  นุ่นทองหอม
 
1. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลชาติ  ช่วยทอง
2. นายพงศกร  ขวัญเมือง
3. นายอนุรักษ์  ดาวกระจาย
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  ออมสิน
2. นางสาวอรวรา  เครื่องกลาง
3. นางสาวเกวลิน  ขวัญเมือง
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเนตบอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัทวนันท์  จองศักดิ์
2. นางสาวศศิธร  ชูดวง
3. นางสาวศุภรัสมิ์  อัทยาพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเนตบอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเทพ
2. นางสาวรวิวรรณ  อาวุธ
3. นางสาวศิรประภา  ชมสุวรรณ
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ฤทธิมาศ
2. นายวัฒนชัย  มีสุวรรณ
3. นายเกรียงไกร  สังโชติ
4. นายเทพทัศน์  สุขจิตร
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ฟุ้งเฟื่อง
3. เด็กหญิงภัทรียา  สวนจันทร์
4. เด็กหญิงวันวิสา  ไกรนรา
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรปกรณ์  เกิดทอง
2. นายชัยวัฒน์  ใจดี
3. นายพันศักดิ์  เกลี้ยงแก้ว
4. นายยิ่งรัก  คงมีผล
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเทพ
2. นางสาวรวิวรรณ  อาวุธ
3. นางสาววนิษา  คชสิทธิ์
4. นางสาวศิรประภา  ชมสุวรรณ
 
1. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัตพล  หิ้วหิ้น
 
1. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายสุธารักษ์  พัฒน์ศรีเรือง
 
1. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 -    
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวญาณิศา  คหวงศ์
 
1. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายธนวิชญ์  ภิญโญ
 
1. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวจิรวรรธ  แจ้วเสียง
 
1. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทกานต์  แจ้งเศรษฐ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวเผียน
2. เด็กชายฐิตินันต์  ศรีพิณ
3. เด็กชายวรากร  มวยดี
4. เด็กชายศตวรรษ  ฉุริกา
5. เด็กชายศุภกร  สามารถ
6. เด็กชายสาชิต  จิตแจ่ม
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราวิชญ์  ไทรแก้ว
2. นายพุฒิพงศ์  เชื้อพุทธ
3. นายวสันต์  ศรีสุขใส
4. นายศตวรรษ  ห่วงกระโทก
5. นายอรรถกร  ดาวกระจาย
6. นายเอกชัย  ขวัญเมือง
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวเผียน
2. นายจิรัชจิการณ์  ชูขันธ์
3. นายชนะชัย  ไกรนรา
4. นางสาวชนากานต์  จันทร์ศรีนาค
5. นายณัฐพัฒน์  บำรุงศรี
6. นางสาวณัฐริกร  กับปา
7. เด็กชายทรงยศ  สุขจิตร
8. นายธนกฤต  คงภักดี
9. นายธนากร  บุญมา
10. นางสาวธนิฏฐา  คงแก้ว
11. เด็กชายธราเทพ  เพชรอาวุธ
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีมณี
13. เด็กชายนิฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
14. นางสาวนุชนาฏ  ม่วงมี
15. นางสาวบัวชมพู  วงษ์คำจันทร์
16. เด็กหญิงปรียานุช  บุตรดี
17. เด็กหญิงปุณณสา  สมพงษ์
18. เด็กหญิงภัทรียา  สวนจันทร์
19. นายยุทธการ  พรหมชัยศรี
20. เด็กชายวรากร  มวยดี
21. นายวสันต์  ศรีสุขใส
22. เด็กหญิงวิภาวดี  นักว่อน
23. เด็กชายวิศวะ  กรดมาก
24. นายศตวรรษ  ห่วงกระโทก
25. นายศราวุธ  หลุ่ยจิ๋ว
26. นายศิวเทพ  มุ่ย
27. เด็กชายศุภกร  สามารถ
28. นางสาวสรณ์ธันย์ชนก  มณีพรหม
29. นางสาวสุชาวดี  คงทอง
30. นางสาวสุธีกานต์  จักรแก้ว
31. เด็กหญิงสุภัสสร  สิขิวัตน์
32. นายหัสนัย  อินขอ
33. นางสาวอภาวดี  แก้วหนู
34. นายอรรถกร  ดาวกระจาย
35. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
36. นางสาวเพ็ญฤทัย  ขันสำรอง
37. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญเมือง
38. นายเอกชัย  ขวัญเมือง
39. นายเอกวิทย์  สุขจิตร์
40. นายไพโรจน์  นราอาจ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
3. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
4. นางพัชรี  จิ้วฮวด
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไพโรจน์  นราอาจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญส่ง
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร  สามารถ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไพโรจน์  นราอาจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญส่ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวเพ็ญฤทัย  ขันสำรอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร  สามารถ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไพโรจน์  นราอาจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญส่ง
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิตยา  ชัยนุรักษ์
2. นายปวิธ  ช่างคิด
3. เด็กชายวัชรินทร์  คชสิทธิ์
4. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีมณี
5. เด็กชายสุกฤษภิ์  นวลณรงค์
6. เด็กชายอนุชา  พาลีกัณท์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็ชรพูล
8. เด็กหญิงเกศวรินทร์  แซ่ลี่
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.3 เงิน 4 1. นายณัฐพัฒน์  บำรุงศรี
2. นายธนกฤต  คงภักดี
3. นางสาวบัวชมพู  วงษ์คำจันทร์
4. นางสาวปิยะมาศ  ศรพิชัย
5. นายศิวเทพ  มุ่ย
6. นางสาวสุธีกานต์  จักรแก้ว
7. นางสาวอุบลวรรณ  บุญฤทธิ์
8. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
171 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพัฒน์  บำรุงศรี
2. นายธนกฤต  คงภักดี
3. นางสาวบัวชมพู  วงษ์คำจันทร์
4. นายศิวเทพ  มุ่ย
5. นางสาวสุธีกานต์  จักรแก้ว
6. นางสาวอุบลวรรณ  บุญฤทธิ์
7. นางสาวเพ็ญฤทัย  ขันสำรอง
8. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงติณณา  แท้ชัยศรี
 
1. นางจิรวรรณ  สุทธิมาศ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกเฉลิมชัย   แสนเลิศ
 
1. MissLeah  Argallon
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศศิธร  วิรัตน์
 
1. MissLeah  Argallon
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงค์ภรณ์  พยาบาล
 
1. นางพัชรี  จิ้วฮวด
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกรส  ขันลำเจียก
 
1. นางสุมิตรา    อ่องหลี
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสารัช  สวัสดิวงศ์
 
1. นางพัชรี  จิ้วฮวด
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคาซานดรา อิสเบล  นาคายา
2. เด็กหญิงจันทร์ทิวา   กูกขุนทด
3. เด็กหญิงจิราภา  ชัยศรี
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  นมัสศิลา
5. เด็กชายวรเมธ  แซ่อู้
 
1. Mrs.Jennifer  Nacaya
2. Mr.Erwin  Nacaya
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลย์สุดา  กาญจณไชย
2. นายณ ยศ  ต่ายตระเวณ
3. นางสาวทิพยวรรณ  ภูมิสุข
4. นายพงค์ภรณ์  พยาบาล
5. นายสารัช  สวัสดิวงศ์
 
1. Mr.Erwin  Nacaya
2. นางพัชรี  จิ้วฮวด
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏา  นาควรรณ
2. เด็กชายธนภัทร   นิตย์ลาภ
 
1. นางวลัยพร  ดิษฐาน
2. นายสุวรรณ  ดิษฐาน
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเทียนนภา  รองพนัง
 
1. นายสุวรรณ  ดิษฐาน
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  ลิกขะไชย
 
1. นางสาวอังคณา  ลิ้มเต้
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวฐิติมา  บุญทองใหม่
 
1. นางสาวอังคณา  ลิ้มเต้
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  ตุมอญ
 
1. นางสาวอังคณา  ลิ้มเต้
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรินทร   วินทะไชย
 
1. นางสาวอังคณา  ลิ้มเต้
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฑรัตน์  เกตุรัตน์
 
1. นางสาวอังคณา  ลิ้มเต้
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์ทิตา   พลรัตน์
 
1. นางสาวอังคณา  ลิ้มเต้
 
188 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมลดา  ไกรนรา
 
1. นางสาวสาลิพร  เจริญรูป
 
189 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญวดี  คำไทร
 
1. นางสาวสาลิพร  เจริญรูป
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Listening Skills ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีประจันทร์
 
1. นางจิรวรรณ  สุทธิมาศ
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Listening Skills ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพยวรรณ  ภูมิสุข
 
1. นางจิรวรรณ  สุทธิมาศ
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Reading Skills ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ฝั้นสนิท
 
1. นางสุจิตตรา  จันเอียด
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Reading Skills ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 1. นายณ ยศ  ต่ายตระเวณ
 
1. นางสุจิตตรา  จันเอียด
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Error Identification ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจินุชนันท์  หาญชนะ
 
1. นางสุมิตรา  อ่องหลี
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Error Identification ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิริยะกาล  ทรงศรี
 
1. นางวลัยพร   ดิษฐาน
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 9.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงติณณา  แท้ชัยศรี
 
1. นางจิรวรรณ  สุทธิมาศ
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยชนะ
2. นางสาวฉวีวรรณ   ศรีคุณ
 
1. นางวลัยพร  ดิษฐาน
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกเฉลิมชัย   แสนเลิศ
 
1. Mrs.๋Jennifer  Nacaya
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวกัลยาณี  เจริญรูป
2. นายคุณัชญ์  บุญส่ง
3. นางสาวจิราภรณ์  ไกรนรา
4. นางสาวตรีชฎา  ศักดิ์แก้ว
5. นายติณณภัทร  นวลคง
6. นางสาวพสิกา  สรรเสริญ
7. นางสาววิชุดา  นวลแก้ว
8. นายศิวเทพ  มุ่ย
9. นางสาวสิราลักษณ์  สังเกื้อ
10. นางสาวอนันธิตา  รักษายศ
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
2. นายสุริยันต์  พรหมดวง
3. นางรัตติยา  ช่วยคงคา
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกวดการพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 -    
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงมาติกา  บัวเผียน
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุนันทา  ผกากรอง
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพุธิตา  กำปา
2. นางสาวโชติกา  แซ่เจ่น
 
1. นางสุนันทา  ผกากรอง
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกมลชนก  สิงหาบุตร
 
1. นางสุนันทา  ผกากรอง
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะนำอาชีพ 1 อาชีพ 1 โรงเรียน ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีคุณ
 
1. นางสุนันทา  ผกากรอง
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลธิธา  นิติธรรม
2. เด็กหญิงสุธิมา  บุตรสอน
3. เด็กหญิงสุปรียา  พรหมทอง
 
1. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 13 1. นายครรชิต  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาววนิษา  คชสิทธิ์
3. นางสาวเนตรชนก  สุขแก้ว
 
1. นางจำรัสศรี  ้เกิดทรัพย์
2. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 -    
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญ์ทิพา  ชมบุตร
2. นางสาวภัทรวดี  เพ็ชรสีเงิน
3. นางสาววิไลพร  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
2. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพัสรา  ชมดวง
2. เด็กหญิงสุปรียา  พรหมทอง
 
1. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  ชอบผล
2. นางสาวกนกวรรณ  บัวจีน
 
1. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นางสาวบุญจิรา  แก้วบ้านตรุด
 
1. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายรุ่งธิเบต  อนาผล
 
1. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
 
213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ถนอมสุข
2. เด็กชายเอกพงศ์   อานนท์
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นายศุภชัย  มณีมัย
 
214 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกรียงไกร  สังขโชติ
2. เด็กชายไคเซอร์ มานเวล  นาคายา
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกนต์ธีร์  ตันพงษ์
2. นางสาวภัทรวดี  บุญแนบ
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  หนูทอง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสุข
 
1. นายรัฐสิทธิ์  ทับทิมเมือง
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   จันทร์สีนาค
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เนาวโคอักษร
 
1. นายศุภชัย  มณีมัย
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอมภพ  วิริยพงศ์
2. เด็กชายพันธวัช  ลิ่มพันธ์
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
219 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูริณัฐ  ขวัญเมือง
2. นายเจตณรงค์  ขาวแก้ว
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายจีรศักดิ์  ตรีโชติ
2. นายชยากร  วงศ์ชู
 
1. นายไพศาล  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
221 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ต้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  นามเงิน
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  ฮวดสวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
222 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประกายกานต์  แซ่เตียว
2. นางสาวสุภัชชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นายไพศาล  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
223 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีมณี
2. นางสาวปนิตา   เพชรอาวุธ
3. นางสาวลภัสรดา  เจริญพงศ์สวัสดิ์
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
2. นายสำฤษดิ์  อัตถารมย์
 
224 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรัณฑา  รอดนุ่น
2. นางสาวชุตินันท์  ไกรทิพย์
3. นางสาวอรรวย  บริหารพงศ์
 
1. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
2. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
225 การงานอาชีพ การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมสัน  บุญช่วย
2. นายพิทยา  ยะแหม
3. นายเจตดิลก  ศรีทอง
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
2. นายสำฤษดิ์  อัตถารมย์
 
226 การงานอาชีพ การจัดสวนแก้วแห้ง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันธิดา  เจียทอง
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  กายแก้ว
3. เด็กหญิงอภิสมัย  ตันอุ๋ย
 
1. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
2. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
227 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  จุลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงรังสิมา  พรหมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  โมฬี
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
228 การงานอาชีพ การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฤทัย  สระเศษ
2. เด็กหญิงลิลลดา  ขุนรักษ์
3. เด็กหญิงสุวิชญา  พรหมวิเศษ
 
1. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
2. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
229 การงานอาชีพ การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกรัณฑา  รอดนุ่น
2. นางสาวชุตินันท์  ไกรทิพย์
3. นางสาวอรรวย  บริหารพงศ์
 
1. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
2. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  ศรีเทพ
2. นางสาวบัณฑิตา  แพรกปาน
3. นางสาวบุษราคัม  พุฒซ้อน
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
231 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวฤทัย  สระเศษ
2. นางสาวลิลลดา  ขุนรักษ์
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
2. นายสำฤษดิ์  อัตถารมย์
 
232 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายธนภพ  เก้าเอี้ยน
2. นายสุธารักษ์  พัฒศรีเรือง
 
1. นายสำฤษดิ์  อัตถารมย์
2. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
233 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวกรรณิการ์  หมวดทอง
2. นางสาวลลิตา  แก้วเมฆ
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
2. นายสำฤษดิ์  อัตถารมย์
 
234 การงานอาชีพ การติดตายางพารา ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เชิงดี
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สกุลนุ่ม
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
235 การงานอาชีพ การติดตายางพารา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุภกิณห์  สังคำ
2. นายอุทัย  พงศ์สว่าง
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
236 การงานอาชีพ การเสียบยอดโกสน ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมูซัมมิล  ชูมณี
2. เด็กชายสืบศักดิ์  ขวัญเมือง
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
237 การงานอาชีพ การเสียบยอดโกสน ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุภกิณห์  สังคำ
2. นายอุทัย  พงศ์สว่าง
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
238 การงานอาชีพ การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  มั่นคง
2. เด็กชายธวัชชัย  แข้งสิง
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
239 การงานอาชีพ การเสียบยอดทุเรียน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุภกิณห์  สังคำ
2. นายอุทัย  พงศ์สว่าง
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
240 การงานอาชีพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ต้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนิฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์
 
241 การงานอาชีพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ปลาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพนิดา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายอำนวย  รัตนพันธ์