รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  เกิดนุ่น
2. นายศาสนพงศ์  หมื่นรักษ์
3. นางสาวเกษมณี  คล้ายคง
 
1. นางบุษรา  ทองมณี
2. นางสาวอลิสา  ปาทาน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรโชติ  ขุนทองจันทร์
2. เด็กชายนันทชัย  ไทยราช
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พลจรัส
 
1. นายสยาม  เมฆาวรรณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายดิสกรณ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปฤศญา  จักรหนู
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ลัญจกรลิขิตละไม
2. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ครุฑแก้ว
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แคว้นปรอท
 
1. นางสาวทิวพร  ส่งศรี
2. นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์
 
5 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะณัฐ  เพ็ชรอาวุธ
 
1. นางสาวสุพิญญา  พรหมหมอเฒ่า
 
รวม117
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงคีตรัชฌา  หมื่นห่อ
 
1. นางชญานิศ  คงหอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐดนัย  หิตโกเมท
 
1. นางชญานิศ  คงหอม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ณ ประสิทธิ์
 
1. นางวาสินี  ขวัญฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ย้อยนวล
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ชูจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แพทย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงศุภพิชญ์  เกื้อสกุล
 
1. นางสาวภัทรญาดา  ไชยฤกษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ภคภิญโญภาพสกุล
2. เด็กชายวรยุทธ  แก้วรอด
 
1. นางสุนันทา  วงศ์เมฆ
2. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวอินทัชชา  อินทองปาน
 
1. นายจำนงค์  ซ้ายหุย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐพงศ์  อรทัย
2. เด็กหญิงปฐมวรรณ  หนูเพชร
 
1. นางบุษบา  มณีโชติ
2. นางจุรีรัตน์  ประสมพงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายภาณุพงษ์  มนเทียน
 
1. นางสาวพัชรี  ปานอุดม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวจิรภฎา  เฟื่องนวกิจ
2. เด็กหญิงนีรานันต์  ชัยยุทธ์
3. นางสาวอภิษฐา  ศิลป์พัตร
 
1. นางนิลวรรณ  กลีบแก้ว
2. นางนัฐกานต์  พรมประถม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายกิตติธร  กิตติวรโชติ
2. นายนวพล  ณ นคร
3. นายสันติภูมิ  มัจฉาชาญ
 
1. นางปัทมา  จรเด่น
2. นายจักรกฤษณ์  สงดำ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวสุธิดา  ศรีกาญจน์
2. นางสาวอาทิตยา  เพ็ชรคล้าย
 
1. นางปัทมา  จรเด่น
2. นางสาวทิพากร  แสงระวี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัทธัญภัสส์  สิริภูวนัตถ์
2. นางสาวดลมินทร์  หยู่ทิพย์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
4. นางสาวภัทรลดา  กิจผดุง
5. เด็กหญิงไอย์ลดา  หยู่ทิพย์
 
1. นางสาวพิมพา  แก้วจำนงค์
2. นายโสภณ  ภักดี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวฐานิดา  ดรุณวัฒน์
2. นายวันเฉลิม  สังคปาล
 
1. นางดวงพร  แซ่แต้
2. นางอาภรณ์  จันทรมงคล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  คงวัดใหม่
 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แก่นทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคินทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  อรัญรัตน์
2. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
3. เด็กหญิงภัทรดา  กิจผดุง
4. เด็กชายวสวัตติ์  แสงแก้ว
5. เด็กชายอภิรักษ์  เดชารัตน์
6. เด็กชายเทียนเอก  สุวรรณวัฒน์
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
2. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวพรสวรรค์  ขาวอรุณ
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวภารดี  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายธนภัทร์  กำลังมาก
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เพ็ชรมนต์
3. เด็กชายพัชรพงศ์  ภูมิมาตร
4. เด็กหญิงพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
5. นายภัทรภูมิ  ชูรักษา
6. เด็กชายสรรเพชญ  สุภาวงศ์
7. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
8. เด็กชายอรรฐพล  ช่วยรอด
9. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
10. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
2. เด็กหญิงชวิศา  ถาวรนุรักษ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประนีศหัศ
4. เด็กหญิงพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
6. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
7. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
8. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวดาราวัลย์  ศรีภุมราช
4. นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชวิศา  ถาวรนุรักษ์
2. เด็กหญิงปาลิดา  เลิศสุทธิชวาล
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เพ็ชรมนต์
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
5. เด็กหญิงมัณฑณา  นาคฤทธิ์
6. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุบล
8. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
9. เด็กหญิงอินทิรา  อนันทกาญจน์
10. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวดาราวัลย์  ศรีภุมราช
4. นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกชนันท์  ไชยวรรณ์
2. นางสาวกรกนก  ลิขิตการ
3. นางสาวฐิติรัตน์  ยุเหล็ก
4. นางสาวณัฐธภัทร  ผิวแก้ว
5. นางสาวณิชาภัทร  บุญญวงศ์
6. นางสาวนิรชา  โอ่เรือง
7. นางสาวสิรินภา  โชติศักดิ์
8. นางสาวอาทิตยา  ไตรระเบียบ
 
1. นางสาวดาราวัลย์  ศรีภุมราช
2. นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์
3. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
4. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชวิศา  ถาวรนุรักษ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประนีศหัศ
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ทศภพ
4. เด็กหญิงปาลิดา  เลิศสุทธิชวาล
5. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เพ็ชรมนต์
6. เด็กหญิงพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
7. นายภัทรภูมิ  ชูรักษา
8. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
9. เด็กหญิงมัณฑณา  นาคฤทธิ์
10. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
11. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
12. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวดาราวัลย์  ศรีภุมราช
4. นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงอนัตตา  ไตรวงค์ย้อย
 
1. MissDaylene Daray  Doguiles
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาววิมลณัฐ  ไชยบุญ
 
1. MissDaylene Daray  Doguiles
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาฤทธิ์
2. เด็กชายภูริพงศ์  นวลใย
3. เด็กหญิงวาสินี  เสียงหอม
4. เด็กหญิงศศิประภา  อีเกิล
5. เด็กหญิงสวรินทร์  ดวงฤทธิ์
 
1. Mrs.Geralgine Daray  Pugoy
2. Mr.Jeffrey  Tablon
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกมลชนก  กะตากูล
2. นางสาวกิติอร  เจริญพานิช
3. นางสาววณิชชา   เอ่งฉ้วน
4. นายศิริพงศ์  เมธีภัทรกุล
5. นายอภิสิทธิ์  เจริญพงศ์
 
1. MissGeralgine Daray  Pugoy
2. Mrs.Jeffrey  Tablon
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายกฤตนัน  ปานปลอด
2. นางสาวภูริศาร์  ทองเสมอ
 
1. นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา
2. นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนภสร  หวันกะเหร็ม
2. เด็กหญิงนิภัทธ์  เดชทัพ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  วิชาดี
 
1. นางสุภางค์  ธรรมชาติ
2. นางสาววรรณวรัตม์  นราพงศ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงวิศิยา  จินพล
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เจียวก๊ก
 
1. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด
2. นายอรุณ  ไชยวรรณ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวหทัยกาญจน์  รัตนุศักดิ์
2. นายอภิรัฐ  เดชบุญญาภิชาติ
 
1. นายธเนศ  หาญใจ
2. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด
 
47 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายธีรกานต์   วงษ์พระจันทร์
2. เด็กชายพุฒพงศ์  จิตต์มั่น
3. เด็กชายมานุพงษ์  กมลชัยวัฒน์
 
1. นายธเนศ  หาญใจ
2. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
 
48 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวปิยาพัชร  ชูจันทร์
2. นายวรภพ  แก้วกระจ่าง
3. นางสาวหฤทัย  แซ่ฮั่น
 
1. นายอรุณ  ไชยวรรณ์
2. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กัญจนกาญจน์
2. นายกิตติพิชญ์  เทพทอง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยฤทธิ์
 
1. นายพัฒนศักดิ์   คงเสน
2. นายกฤษพงศ์  ถาวร
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พุทธถนอม
2. เด็กหญิงนีรนารา  กิจผดุง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สิงหเดโช
 
1. นายพหล  จุลนวล
2. นางผาสุข  ถาวร
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐปคัลภ์  วัฒนสิทธิ์
2. นายธนพัฒน์  ชลยิ่งยง
3. นายธันทิศ  อิสรธราดล
 
1. นายพหล  จุลนวล
2. นางผาสุข  ถาวร
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฐิตินาถ  พิทักษ์คง
2. เด็กหญิงธัชวรรณ  ศรีสังขจร
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ  คงช่วย
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนนิกานต์  ทะกิจ
2. นางสาวพัชธิดาภรณ์  ขำเกิด
3. นางสาวศศิภรณ์  จุลจงกล
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
รวม13683
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ขานทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. เด็กชายสัณหภาส  บุญเจริญ
 
1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. นายพุฒิพงษ์   พนมรักษ์
 
1. นางพยอม  มณีฉาย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. นายพุฒิพงษ์   พนมรักษ์
 
1. นางพยอม  มณีฉาย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   มีธรณี
 
1. นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ
 
รวม55
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
2. นายวัชรพงษ์  ล่ำสวย
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ใจรังษี
 
1. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
2. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อธิเกิด
2. นางสาวกุลจิรา  กลิ่นหอม
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณ์
4. นางสาวจุฑามาศ  เกตุแก้ว
5. นางสาวชลัชดา  เพชรรัตน์
6. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
7. นายณัฐกุล  พิศพรรณ
8. เด็กชายณัฐภัทร  สกุลรัตน์
9. นายณัฐวุฒิ  เพชรเมืองกุล
10. นายธนธรณ์  แก้วเล็ก
11. เด็กชายธนธรณ์  พ่วงคง
12. เด็กชายธนภัทร  เพชรศรี
13. เด็กชายธราดล  สมวงศ์
14. นายธีธัช  สุสะอาด
15. นายวัชรพงษ์  ล่ำสวย
16. นายศตวรรษ  ชูพันธ์
17. นายศักดิ์สิทธิ์   ใจรังษี
18. นางสาวศุภิสรา  พัฒน์เคี่ยม
19. นางสาวสุวพัชร  หนูช่วย
20. เด็กหญิงอัญชิสา  เรืองแจ่ม
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
3. นายชลอ  เชื้อพงษ์พันธ์
4. นายพัชรพล  พัฒน์ชู
5. นายสุบิน  แก้วเทพ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อธิเกิด
2. นางสาวกุลจิรา  กลิ่นหอม
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณ์
4. นางสาวจุฑามาศ  เกตุแก้ว
5. นางสาวชลัชดา  เพชรรัตน์
6. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
7. นายณฐพงศ์  บำรุงวงศ์
8. นายณัฐกุล  พิศพรรณ
9. เด็กชายณัฐภัทร  สกุลรัตน์
10. นายณัฐวุฒิ  เพชรเมืองกุล
11. นายธนธรณ์  แก้วเล็ก
12. เด็กชายธนธรณ์  พ่วงคง
13. เด็กชายธนภัทร  เพชรศรี
14. เด็กชายธราดล  สมวงศ์
15. นายศตวรรษ  ชูพันธ์
16. นายศักดิ์สิทธิ์   ใจรังษี
17. นางสาวศุภิสรา  พัฒน์เคี่ยม
18. นายสิทธินนท์  ตรีบริษัท
19. นางสาวสุวพัชร  หนูช่วย
20. เด็กหญิงอัญชิสา  เรืองแจ่ม
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
3. นายชลอ  เชื้อพงษ์พันธ์
4. นางพิศมัย  เชาวลิต
5. ว่าที่ร้อยตรีสมพร  แก้วคง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกนกพร  พุ่มสง
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีธวัช
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  นุ่นสงค์
 
1. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
2. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ปานเนื่อง
 
1. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวณัฐพร  แซ่ด่าน
2. นางสาวนริศรา  เพชรรัตน์
3. นางสาวนันท์ชพร  มาว่อง
4. นางสาวภัทรวดี  ทองสม
5. นางสาวอรรฆพร  ขนอม
6. นางสาวเกวลี  ขนอม
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. นางสาวอรอนงค์  เต้งยี่ภู่
3. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
4. นางอมรรัตน์  อินทสุวรรณ
 
รวม5320
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ   พูนดำ
2. นายพีรพัฒน์   เหมือนเพชร
 
1. นางสาวสุฑารัตน์   ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนวิญญา   กุณฑล
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  ไหมจุ้ย
2. นางสาวธารารัตน์   หนูปาน
3. นางสาวนฤมล   รักซัง
4. นางสาวสนธญา   ขันทอง
5. นางสาวอังคณา   ศรีอินทร์
 
1. นางสาวสุฑารัตน์   ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนวิญญา   กุณฑล
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   มาสม
2. เด็กชายภูริพัฒน์   สุวรรณพงค์
 
1. นางสาวศจี  เพิ่มพูล
2. นายสุวิทย์  กลิ่นจันทร์
 
รวม96
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. นายสุรพงษ์  เพชรานนท์
2. นางสาวสุรัญญา  ดิษฐ์อำไพ
 
1. นางสาวจิตรา  เภรีพาส
2. นางสาวอนุสรา  โอฬาร์พฤกษ์
 
70 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. นายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต
 
รวม33
71 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ยะมะหาญ
 
1. นางพิศมัย  วิไลประสงค์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. นายธีรพงศ์  เพ็ญพงศ์
2. นางสาวนัชชา  ชินอักษร
3. นายภูวนัย  กล่ำภู่
4. นายฤทธิไกร  ผ่านผล
5. นายเทพดนัย  ผิวนิ่มนวล
 
1. นายนิรุต  สมพืช
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายธาราเทพ  วังชัยศรี
3. เด็กชายนัฐธราวุธ  สุกนุ่น
4. เด็กชายภควัตร  สามารถ
5. เด็กชายภานุพงษ์  เชาวลิต
 
1. นายนิรุต  สมพืช
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. เด็กชายชญานนท์  แซ่อุ่ย
2. เด็กชายธนิสร  หนูคง
3. เด็กชายเจษฎา  สีขาว
 
1. นางสาวสุดใจ  พิชัยรักษ์
2. นางกิติรัตน์  งามสง่า
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. เด็กชายชนะวรรณ  สามารถ
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรหมทอง
3. เด็กชายมีนธฎา  ยุเหล็ก
 
1. นางสาวสุดใจ  พิชัยรักษ์
2. นางกิติรัตน์  งามสง่า
 
รวม177
76 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. นางสาวทิพากร  สังขาล
2. นางสาวมลธิชา  โกศัยสุข
 
1. นางคำคม  ชาลี
2. นางเพ็ญลักษณ์  ภักดีกิจ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. นายศตวรรษ  ลิขิตธำรงกวิน
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  ภักดีกิจ
 
รวม33
78 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงเกศินี  แสงชาตรี
 
1. นางวรางค์  ราชนิยม
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวครองขวัญ  วิชาดี
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสุด
3. นางสาวปิญชาน์  จันทิปะ
4. นางสาววันพืช  รักสถาน
5. นางสาวศิริรัตน์  โบกระณี
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญเดช
2. นายขจร  สายทอง
 
80 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวจารุกิตติ์  ผุดแจ่มใส
2. นางสาวจิราภัทร  พิบูลย์
3. นางสาวสุมณฑา  ถาวรสาร
 
1. นางสาวนิลุบล  ช้างกลาง
 
81 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวิยะดา  ทิพย์สิทธิ์
 
1. นางมณฑา  เต็มไป
 
82 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายนพาดล  เดโชชัย
 
1. นางจันทร์พร  ผาดศรี
 
83 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางจันทร์พร  ผาดศรี
 
รวม127
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. นางสาวทิพย์คนาถ  เดชเกศรินทร์
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
รวม11
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ตันอุ๋ย
 
1. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงข้องเทพิน  มีแก้ว
2. เด็กหญิงทิพรดา  เบิกบาน
3. เด็กชายธนกฤต  ใจเพียร
 
1. นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ
2. นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวธนพร  จึงประเสริฐศักดิ์
2. นางสาวนันทรัตน์  ขำตรี
3. นางสาวเนตรนรี  เมืองน้อย
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
2. นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวประภัสสร  บัวคง
2. นางสาวเจนจิรา  พุทธรัตน์
 
1. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวจณิสตา  กาญจนะประยูร
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
 
90 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกรีฑา  ชนะกาญจน์
2. เด็กหญิงฉมชบา  ชนะเกียรติ
3. นางสาวศกลภัทร  ชยเจตน์
 
1. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
2. นางประภาศรี  จิตจำนอง
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายพันธกานต์  เกียรติไพศาลโสภณ
2. นายวัชรากร  แท่นแก้ว
 
1. นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด
2. นายถาวร  พันธนียะ
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธรรมธัช  ตันติเสวี
 
1. นางทสภร  มั่นวงศ์
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวมณฑกานต์  รัตยา
2. นายสิทธิพล  กิจงาม
3. นางสาวอรจิรา  จุลสิกขี
 
1. นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี
2. นางปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกัญญาวีย์  ยัฆพันธ์
2. นายนิติเทพ  สุขหลังสวน
 
1. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย
2. นางพรพิมล  เรืองเพ็ง
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนิชกานต์  อินทรสูต
2. เด็กชายวรินทร  ทองร่วง
3. เด็กหญิงวันวิสา  บุญคง
 
1. นางเรณู  รักดำ
2. นางขวัญตา  วรรณรัตน์
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกชกร  ฝอยทอง
2. นางสาวกนกพิชญ์  สระวัง
3. นางสาวกฤตวรรณ  ศรีสุภา
4. เด็กชายกฤษณ์  มณีเทศ
5. เด็กหญิงพรธิตา  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์
2. นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวดวงนฤมล  แขดวง
2. นางสาวปิยนันท์  ยะกะชัย
3. นางสาวศศิวิมล  การุณ
4. นางสาวสุพิชชา  ภัทรานุกรม
5. นางสาวโสวลักษณ์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวดวงกมล  บุญนำ
2. นายวรกันต์  บุญช่วยรอด
3. นายหฤษฎ์  สินกำเนิด
4. นางสาวอภิชญา  คงมาก
5. นายเจษฎากร  ทองกาศรี
 
1. นายชญานิน  ธรรมประเสริฐ
2. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปณทรรศน์  สุขเกื้อ
 
1. นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วหนูนะ
2. เด็กชายธนกฤต  ใจเพัยร
3. นายธนากร  รัตนบุรี
4. เด็กชายพีรดนย์  ใจดี
5. เด็กชายภูมิ  ณ นรงค์
6. นางสาวศลิษา  ภู่ขวัญทอง
7. นายศุภกร  วรรณเสน
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงอักษราภัค  สุประดิษฐ
10. เด็กหญิงเตชินี  หีตช่วย
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
3. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนกนันท์   รักกมล
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปรเดช   สงคง
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกฤตยชญ์  คงแป้น
2. นางสาวคัทยวรรณ  วรรณโน
3. เด็กชายชนาธิป  เชาวนการกิจ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสลับล้วน
5. นายชลโชติ   สีไหม
6. นายฐิติพร  แสงจันทร์
7. นางสาวณัฎฐธิดา  ขนอม
8. นางสาวณิชกานต์  สุมงคล
9. นางสาวณิชนันท์  ราชธานี
10. นางสาวดวงนฤมล  แขดวง
11. นายปรเดช   สงคง
12. นายปัณณวิชญ์   จารเทพ
13. นายพศิน  ไหมสีเขียว
14. นายพีรพัฒน์  ภิบาล
15. นายภคิน  จีนพวด
16. นายภูมิ  พงศ์กาสอ
17. นางสาวมนันยา  ประทีป ณ ถลาง
18. นายวชิรศักดิ์  รัตนพันธ์
19. นายศุภกฤษณ์  ตามสีวัน
20. นายสิวรัฐ  ขวัญจันทร์
21. เด็กหญิงไพจิตรา  สิทธิ์มาก
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นายภิญโญ  จันทพุ่ม
3. นายกษิดิศ   นิลวัฒน์
4. นางพรรณี  อินทรปาน
5. นางวีณา  ทองขาว
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐสรณ์  พรมประถม
 
1. นางปวิตรา  แดงวิไล
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวมนัสวี  อดุลย์ฐานานุศักดิ์
2. นายวรินทร์  ครุฑนิ่ม
3. นางสาวศศิวิมล  การุณ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธัชพล  ปิ่นทอง
2. นายอติชาต  อุปการสังข์
 
1. นางทรรศยา  นงค์นวล
2. นางพรพิมล  ชุมแสง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธนบดี  แสงประจง
2. นายหฤษฎ์  สินกำเนิด
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายพิทยุตม์  บุญศรี
2. นายภัครพล  แซ่แต้
3. นายสัณห์ศิวัช  เกื้อกูลสง
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายจักรพงศ์  การดี
2. นายปัณณวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
3. นายเสฎฐวุฒิ  ทองสม
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
110 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายคุณัชญ์  จุลษร
2. นายทักษ์ดนัย  ศิริสมบัติ
3. เด็กชายนพวิชญ์  ไหมพูล
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายธเนศ  แซ่ด่าน
 
111 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธัชยนันท์  รุ่งรัตนกุลศรี
2. นายภูมินทร์  ชุมภู
3. นายอัครพล  ชูประสูตร
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
รวม9351
112 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวชลธิชา  แซ่เยื้อง
2. เด็กหญิงวรรณษา  สมล่ำ
 
1. นายชัชวาล  ชูเกตุ
2. นางศศิกานต์  ศรีสวัสดิ์
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นายธีรศักดิ์  ใจห้าว
2. นายศักรินทร์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวอัญชลี  แซ่ด่าน
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวฐิติภัทรา  สุขขวัญ
2. เด็กชายนพพงษ์  แซ่งแตง
3. นางสาวหทัยชนก  ใจห้าว
 
1. นางยินดี  คิดดี
 
รวม74
115 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวสมฤทัย  พงศ์เกื้อ
 
1. นางนารีรัตน์  พรหมศร
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกกร  กามูณี
 
1. นางอมรรัตน์  เจรียงพร
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางวิไล  ภูริวัฒน์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายฐิรวัฒน์  คุ่ยยกสุย
2. นายณัฐพงศ์  วราชี
3. นางสาวธิดารัตน์  หงษา
4. นางสาวลัดดาวรรณ  เพชรรัตน์
5. นางสาววิชญา  ศรีสว่าง
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรรณภรณ์  ลิขิตพนารัตน์
2. นางสาวกันยารัตน์  สวนกูล
3. นายจตุพงศ์  บุญยัง
4. นางสาวณัฐธิกาญจน์  อุบลกาญจน์
5. นางสาวณัฐยา  เพ็งสกุล
6. นางสาวธนวรรณ  บัวแก้ว
7. นายธนากร  จันสีนาก
8. นางสาวประวรรณรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
9. นางสาวพรพิมล  วรรณโชติ
10. นางสาวพรรณษา  สโมสร
11. นางสาวพัชราภา  ศรีอ่อน
12. นางสาวพิรันทร์ฉาย  แสงสว่าง
13. นายวีรภัทร  บุญญาธิการ
14. นางสาวสิรินทิพย์  พันธุเสน
15. นางสาวสุชานาฏ  บุญช่วย
16. นางสาวสุดธิดา  คงน้อย
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  พูลสวัสดิ์
18. นางสาวอภิรัตน์  วุฒิวงศ์
19. นางสาวอารีรัตน์  สิทธิพันธ์
20. นางสาวเสาวลี  จำนงจิต
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นางสาววาสนา  กลางนุรักษ์
3. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
4. นางสาวปวันรัตน์  ยศศักดิ์
5. นางสาวจิตรา  โภชากรณ์
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูทอง
2. เด็กชายคณิสร  แวววงศ์
3. นายจักรพงศ์  สมบัติปราโมทย์
4. นางสาวชัญญา  รัตนอุบล
5. นายณรงค์ศักดิ์  บัวแก้ว
6. นางสาวณัฐกาญจน์  สโมสร
7. นายณัฐกิตติ์  สิทธิรักษ์
8. นางสาวณัฐพร  คะเณย์
9. นางสาวธัญจิรา  สโมสร
10. นางสาวธันทิวา  มัชฌิมวงศ์
11. นางสาวนิภักคะนัน  สุวรรณทิพย์
12. นายปริญญา  ฉิมสุข
13. นายภาสวี  ชูพิน
14. นางสาววรารัตน์  บางโรย
15. นายวีรวัตร  หนูจันทร์
16. นายสนิทพงศ์  เดชาสิทธิ์
17. นางสาวสรัญยา  บุญชัย
18. นายสหสวรรษ  จิระกุล
19. นางสาวอภิชญา  เลิศไกร
20. นางสาวอมลรดา  คชฤทธิ์
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นายชูชัย  สุวรรณมณี
3. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
4. นางสาวปวันรัตน์  ยศศักดิ์
5. นางอุษาวรรณ์  นราชัย
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสว่าง
 
1. นางปัทมา  ศรีวิชิต
2. นางสุจิตรา  ริยาพันธ์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พัฒปาน
2. นางสาวกฤติมา  ถาวรไชย
3. นางสาวจันทร์จิรา  เหมวิเศษ
4. เด็กหญิงธนพร  โกรณ
5. เด็กหญิงนภัสสร  แจ้งสว่าง
6. เด็กหญิงพรกมล  หุ้ยหลี
7. นางสาวพัสตราภรณ์  คารว์
8. เด็กหญิงศิรภัค  ชัยภักดี
9. เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิฤทธิ์
10. นางสาวอนัญญา  แสงศรี
 
1. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
2. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
3. นางอุษาวรรณ์  นราชัย
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สองเมืองสุข
2. เด็กหญิงธิติมา  เดชรักษา
3. เด็กหญิงวิสสุตา  รอดรู้
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสุธินันท์  หนูนิล
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวนิลเนตร  เชาวนะ
2. นางสาวสุกานดา  พลภา
3. นางสาวอวัสดา  พ่วงพี
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมโชค  มุณีโชค
 
รวม6624
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายวัฒนากร  รักษ์ทอง
 
1. นางคนึงนิจ  เหมือนพะวงศ์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายภทรพล  ธรรมขันธ์
2. เด็กหญิงเสาวรส  ขาวสงค์
 
1. นางผาณิตา  ประพันธ์บัณทิต
2. นางคนึงนิจ  เหมือนพะวงศ์
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวกฤษฎา  ทองสุข
2. นายชาญชนะ  สิทธิศักดิ์
 
1. นางจุรีย์  ชื่นบาน
2. นางรัตนา  ระย้า
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายธนพล  คงนวลใย
 
1. นายกรุงทอง  มามาก
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขาวดำ
 
1. นายกรุงทอง  มามาก
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวจุุฬาลักษณ์  มูสิกะ
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายศุภฤทษ์  พุทธวงศ์
2. นางสาวเพ็ญพิชา  ทองสุข
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายสุทธิพงษ์  ขาวดำ
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงณัฐกมล  โสภาพล
2. นายสุทธิพงษ์  ขาวดำ
3. เด็กหญิงอาทิตญา  พูลเถียะ
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
2. นายกรุงทอง  มามาก
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวฐิชากร  วงศ์พลาย
2. นางสาวณัฐณิชา  พริกเสน
 
1. นายอนันต์  ร่มเย็น
2. นางสาวพัชริดา  ขำตรี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายพิชัยภูษิต  ปลอดใจดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ฉีดอิ่ม
3. เด็กชายศุภชัย  คงเพ็ง
 
1. นางอังศุมาลิน  ทองพลัด
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
รวม1917
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กชายชัชพงศ์   ก๋งซ้าย
2. เด็กชายทรงกรด   ทองบาง
3. เด็กชายธนวัตร   เยาวยอด
4. เด็กชายธีรพงษ์   เอียดเกื้อ
5. เด็กชายปรมินทร์   พันธ์คีรี
6. เด็กหญิงพิมนภา   พลเยี่ยม
7. เด็กชายยุทธพงศ์   สุภารัตน์
8. เด็กชายศตายุ   แก้วยอด
 
1. นายจักราวุธ   เขตร์สูงเนิน
2. นายยศินทร   ทองศรีนุ่น
3. นายเสน่ห์   คงสวัสดิ์
4. นายชลัมพล   วิเชียรนรา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา   ชุมจินดา
2. เด็กหญิงชนิสรา   ชูศรีเพชร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   คงสุข
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    อ่อนทอง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   ฤทธิชัย
6. เด็กหญิงธนกาญจน์   ถึงพร้อม
7. เด็กชายธนายุทธ   เกิดวัน
8. เด็กหญิงนริษา   พูนนวล
9. เด็กหญิงภัทรานิตย์   ใจซื่อดี
10. เด็กหญิงสุภนิช   แก้วแพ่ง
 
1. นายศุภณัฐ  ทองศรีนุ่น
2. นางสาวณัฐพร    คงขาว
3. นางสาวธัญพิชชา   สุขสุวรรณ์
 
รวม187
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายประเวก  วิมลเมือง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มูณี
 
1. นางอรอุมา  นิตย์วิมล
2. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  บุญเกลี้ยง
2. นางสาวกนกวรรณ  สินธุ์สาย
3. เด็กหญิงกฤษญา  เนียมเกลี้ยง
4. นายคณัสนนท์  เกิดเขียว
5. นายคณาธิป  คงขลิก
6. เด็กชายจรัญ  พรหมวิหาร
7. เด็กหญิงจิระภาภรณ์  ปัญจะสุวรรณ์
8. นางสาวฉัฏฐมี  อิทรฤทธิ์
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผิวคล้ำ
10. นางสาวณัฐชา  สงอักษร
11. เด็กหญิงทิพย์พรรณ  แก้วสองศรี
12. นางสาวทิพวัลย์  นรสิงห์
13. เด็กหญิงทิพวัลย์  ขุนเพชรแก้ว
14. นายธนภัทร  อินทันแก้ว
15. นายธนาวุฒิ  อ่อนภักดี
16. เด็กหญิงบุญญาพร  คงแป้น
17. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
18. เด็กหญิงปัณณพร  เมืองทอง
19. นายปิยราช  พรหมเงิน
20. นายปุณณรัตน์  ขำปราง
21. นายพงศกร  คงดำ
22. นายพรรษกร  คลิ้งทอง
23. นางสาวพิราวรรณ  บัวศรี
24. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พูนแก้ว
25. เด็กหญิงภานุมาศ  เขียวบุญจันทร์
26. นายยศกร  ชะนะสงคราม
27. นายวรกานต์  รัตนะ
28. เด็กหญิงวรินทร  บุญทองแก้ว
29. นายวสันต์  คงดี
30. นางสาววิภาวรรณ  ทองมาก
31. นางสาวศิริวรรณ  นวลจันทร์
32. เด็กหญิงสริตา  ตรีแก้ว
33. เด็กหญิงสุนิษา  ขุนรักษ์
34. เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยเคร็ง
35. นางสาวหงษ์ทอง  เพชรจุฑา
36. นางสาวอรพรรณ  ชุมประมาณ
37. เด็กหญิงเกศรา  ขุนบุญจันทร์
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มณีรัตน์
39. นางสาวเนาวรัตน์  เผื่อนคำไฮ
40. นางสาวเพชรลดา  เรืองฤทธิ์
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
2. นางจิราพร  ควนวิไล
3. นางชุติมา  วินิโย
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายปริวรรต  ทองนอก
2. นางสาวมัสยา  แก้วมี
 
1. นางอัจฉรา  ไชยทอง
2. นางชัชฎา  เทพอำนวย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรทีปต์  บุญวงศ์
2. เด็กหญิงฐิติญา  จันทร์คง
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายวรพล  มะลิวงค์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุภักดี
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  โชติชัย
2. นางสาวนาถยา  แดงทองใส
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
รวม5518
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวเกสรา  ไชยคงทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  คชเชนทร์
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  พรหมดวง
2. นางสาวชลดา  สังข์ช่วย
3. นางสาวณฐพร  พรหมด้วง
4. นางสาวธัญลักษณ์  ปราณประเสริฐ
5. นางสาวรุจิรา  ไชยกิจ
 
1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดาวรรณ  นุราภักดิ์
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  มีรอด
2. นายสิทธิชัย  แก้วเมือง
3. นายอัมรินทร์  เสนแก้ว
 
1. นายสุธี  สกุลคง
2. นางอัมพร  แสงจันทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยดา  โอชู
2. เด็กหญิงศศิภา  หัสเส็น
3. เด็กหญิงอริสรา  รอดกรง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  คงเทพ
2. นางสาวพุทธิดา  ทองแก้ว
3. นางสาวมะลิวรรณ  เพชรแดง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  คงเทพ
2. นางสาวพุทธิดา  ทองแก้ว
3. นางสาวมะลิวรรณ  เพชรแดง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายพิรุณฤทธิ์  เงินจันทร์
 
1. นายโภไคย์  เกิดโภคา
 
รวม1912
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นายสุริยวงศ์  มีแถม
2. นายเมธาวี  สวยเลิศ
3. นายเลอศักดิ์  ตรีกำจร
 
1. นายจตุพร  เนินหนู
2. นางเพ็ญศรี  เมธินาพิทักษ์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นางสาวณิชากร  โชติ
2. นางสาวยุพารัตน์  เพชรสี่หมื่น
3. นางสาวศิริขวัญ  ศรีพุฒ
 
1. นางเตือนหะทัย  อำลอย
2. นางขนิษฐา  คงเคล้า
 
รวม64
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 1. นายกิจติพงษ์  รื่นรู้สาน
2. นายจิระพัฒน์   เสือด้วง
3. นายชนะชัย  เณรัญชล
4. นายณัฐนัย  บัวจันทร์
5. นายพรเทพ  หิ้นมี
6. นายอดิศักดิ์  ชัยภักดี
 
1. นายสุวนิตย์  จิตต์สำรวย
2. นางนัฎฐพร  บุญกอง
3. นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  โชติกรณ์
2. เด็กหญิงสิตานัน  เกื้อนุ้ย
 
1. นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข
2. นางบุษกร  ศรีพิทักษ์
 
รวม85
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สงแก้ว
 
1. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
 
รวม11
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  จินดามัง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็ชรดุก
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  เงินยวง
4. เด็กหญิงปริญญาภัทร  อินทร์ทอง
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไกรสยมพร
6. เด็กหญิงวรามล  คงเรือง
7. เด็กหญิงอนิศรา  จันทร์สมมิตร
8. เด็กหญิงอารญา  พิบูลย์
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำเอียด
10. เด็กหญิงเนตรชนก  รักช้าง
 
1. นายวินิตย์  สอนเสริม
2. นางมาลี  สอนเสริม
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายเกียรติศํกดิ์  รักแก้ว
2. เด็กชายเลิศฤทธิ์  แมบจันทึก
 
1. นายอุดร  รักขะนาม
2. นางสาวจันทิมา  จันทวาส
 
รวม124
163 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวจาย
 
1. นายอภิชาติ  อินทรสุวรรณ
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวจาย
 
1. นางเสาวลักษณ์  พรมสังฆ์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจันทภา  ขวัญเมือง
2. นายธนภัทร  คงทน
 
1. นายณัษฐา  สิงหพันธ์ุ
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายจิรพงค์  ปรางสุรางค์
2. นายธนวัต  เทพี
 
1. นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร
2. นายสุพัชชณพงศ์  อร่ามวิทย์
 
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายคณิตพงศ์  วิรัตน์กุล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สำเนียงหวาน
3. นางสาวอารียา  ด้วงศรีเงิน
 
1. นางสาวหทัยภัทร  อำลอย
2. นางสาวชวัลรัตน์  ฤทธิเดช
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชาญชัย
 
1. นางสาวชุติปภา  ธานีรัตน์
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายชนัญชัย  เดชรักษา
2. นางสาวสุธาสินี  ธนาวุฒิ
 
1. นายลาภ  คุ้มสุข
2. นางสาวเพียงดาว  เกิดศิริ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธิติวุฒิ  หนูชัยแก้ว
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญรูป
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายศตนันทน์  หนูคง
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วงโชค
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายธันวา  พลพวง
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธเนศ  มลิชู
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงวีรดา  เกตุสว่าง
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธัชพล  สุทธิวา
2. นายธเนศ  มลิชู
3. นางสาวนันท์นภัส  คำแหง
4. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
5. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
6. เด็กหญิงวีรดา  เกตุสว่าง
7. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วงโชค
8. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นางสาวนพมณี  สุดทองคง
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จะเจน
2. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
3. นายธัชพล  สุทธิวา
4. นายธิติวุฒิ  หนูชัยแก้ว
5. นายธเนศ  มลิชู
6. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญรูป
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขสม
8. เด็กชายปุญญพัฒน์  วิทา
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
10. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
11. นายรัฐพงศ์  อุปฐาก
12. นายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นางสาวนพมณี  สุดทองคง
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาศทอง
2. เด็กหญิงกัลยากร  รักษาแก้ว
3. เด็กหญิงกัลยาณี  บำเรอราช
4. เด็กหญิงกิตติยากร  ศิริมาศ
5. เด็กชายกุลชาติ  รัตนบุรี
6. เด็กหญิงฆโนทัย  ชูชื่น
7. นายจิระศักดิ์  เขียวกระจ่าง
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอียดทองใส
9. เด็กชายชญาน์วัต  เพ็ชนาคิน
10. เด็กชายชนกันต์  มะลิทอง
11. เด็กหญิงฐานิตย์  นิลคุปต์
12. เด็กหญิงฐิติยา  เกิดความสุข
13. เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศผล
14. เด็กชายณัฐพนธ์  เกตุแก้ว
15. เด็กชายทนงค์ศักดิ์  ทินโม
16. เด็กชายทศธร  คุ่ยยกสุย
17. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ช่างพูด
18. เด็กหญิงธวัลหทัย  รัตนสุภา
19. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
20. เด็กหญิงธาริณีย์  วงศ์พรหม
21. เด็กหญิงพิชญา  หมวดคงทอง
22. เด็กชายพิชญุตม์  เบี้ยขาว
23. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทวินทรามุติ
24. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีสุขใส
25. นายยสินทร  หนูภัยยันต์
26. นางสาวรัตนาภรณ์  รอดอยู่
27. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
28. นางสาววรนัน  แก้วสุข
29. เด็กหญิงวรรณวิสา  เกศรินทร์
30. เด็กหญิงวัจนารัตน์  จงไกรจักร
31. นางสาวศศิภา  นิลพันธ์
32. เด็กชายสิขรินทร์  แสนโยชน์
33. นายสิรวิชญ์  เกตุแก้ว
34. เด็กหญิงสิริกร  รัตนพันธ์
35. นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง
36. นางสาวอชิรญา  รสมาลี
37. เด็กหญิงอภิสรา  รัตนสุภา
38. เด็กหญิงอรณิชา  บุญลือ
39. เด็กชายอลงกรณ์  รักษาพล
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สามารถ
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
2. นางดนิตา  ศรีวรานนท์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอียดทองใส
2. เด็กหญิงฐิติยา  เกิดความสุข
3. เด็กชายณัฐพนธ์  เกตุแก้ว
4. เด็กชายทนงศักดิ์  ทินโม
5. เด็กชายทศธร  คุ่ยยกสุย
6. เด็กชายธนภัทร  ชูเพชร
7. เด็กชายพันธพงศ์  เชื้อบ้านเกาะ
8. เด็กหญิงพิชญา  หมวดคงทอง
9. เด็กชายพิชญุตม์  เบี้ยขาว
10. เด็กหญิงวัจนารัตน์  จงไกรจักร
11. เด็กชายสิขรินทร์  แสนโยชน์
12. เด็กชายอลงกรณ์  รักษาพล
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายคล้ายเทพ  มหาโชติ
2. นายณัฐพล  สมานมิตร
3. นายณัฐวุฒิ  ดำรักษ์
4. นางสาวธนันญา  สุขช่วย
5. นางสาวธาดารัตน์  ปิติเกียรติกุล
6. นางสาวปิ่นมณี  ทองทัตถา
7. นายวโรดม  สุวรรณ์
8. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
9. นายเจษฏา  ชาตรี
10. นางสาวแพรพรรณ  ไหมละเอียด
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นายนัฐพงษ์  เพ็ชร์วัง
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกนกนาท  เกษรินทร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินดาเรือง
3. เด็กหญิงกฤษณา  สมทรง
4. เด็กหญิงชมพูเนกช  วันเพ็ญ
5. เด็กหญิงฐิติพร  แผ่นทอง
6. เด็กหญิงดาริกา  รัสมโน
7. เด็กหญิงพรรณธิดา  เกษรินทร์
8. เด็กหญิงพลอยมณี  ดีชู
9. เด็กหญิงสัญจิตา  ชำนาญกิจ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขเมตตา
11. เด็กหญิงสุปวีณ์  มณีฉาย
12. เด็กหญิงอรรธวดี  สุขเจริญ
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นายนัฐพงษ์  เพ็ชร์วัง
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายโรเนล จูด  คามพอส
 
1. นางสมใจ  ศรีเทพ
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายประกาศชัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีมีชัย
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายโรเนล จูด  คามพอส
 
1. นางเมธาวดี  ชูผล
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายจิรภัทร  ศิริเพชร
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไทยท่าบะ
3. เด็กหญิงปัณณวิชญา  ชะลา
4. เด็กหญิงวรัชพร  รอดสีเสน
5. เด็กหญิงสุชญาดา  ศรีอินทร์
 
1. นางชไมพร  อร่ามวิทย์
2. Mr.Jonathan  Lewis
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวกุลสตรี  รัตนพันธ์
 
1. นางสาววณิชชา  รอดเสน
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธีระพันธ์  บุตรงาม
2. นายภูวดล  รัตนบุรี
3. นายมาวิน  ธารเนตร
4. นายสว่างวงศ์  มะสุวรรณ
5. นางสาวสุชานันท์  วิเศษสุทธิ์
 
1. นางสาววณิชชา  รอดเสน
2. MissChen  min
 
รวม13645
198 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  รัตนมณี
 
1. นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาววิยะดา  แซ่ตั้น
 
1. นางจิรา  จริตงาม
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาววริษรา  หงษา
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายกฤษฎา  รัตนสุภา
2. นางสาวชุติมา  เทพรัตน์
3. เด็กชายณัฐพล  แท่นอ่อน
4. นายณัฐวุฒน์  พรหมทิพย์
5. นายทิวานนท์  ทุนสันเทียะ
 
1. นางณิชกมล  รัตนพันธ์
2. นายตุลา  แก้วลำหัด
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวดลชนก  รอดสีเสน
2. นางสาวอารียา  ทองประไพ
3. นายเฉลิมเกียรติ  จิตจำนงค์
 
1. นางฤดี  ทองเนื้อห้า
2. นางสาวสุทธินี  ทวนดำ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  รัตนพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  แขดวง
 
รวม128
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดากร  รักไทรทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดากร  รักไทรทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
รวม22
206 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิสรา  เดชะ
2. เด็กหญิงมัตติกา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  พร้อมสุข
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
2. นางสาวสิริกร  ถนนแก้ว
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำแหง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพิมณรัตน์  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
209 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลรัตน์   ใฝ่บุญ
2. เด็กหญิงพรทิชา   พุทธพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  จันทวา
 
1. นางสาวอังคณา   จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวจงกล   บุญรอด
 
210 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงมาติกา  บัวเผียน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวนันทนัช  ทองอยู่
2. นายอานนท์  วโรตมวิชญ์
 
211 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพรพนา  สระโพธิ์ทอง
2. นางสาววรางคณา  กวดนอก
 
1. นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา
2. นางนันทนัช  ทองอยู่
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  อินทร์ทอง
2. เด็กชายนฤเบศ  ชัยสุวรรณ
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
2. นายอานนท์  วโรตมวิชญ์
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายยศภัทร  รักษายศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  อักษรพันธ์
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
214 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเทพ
2. นางสาวจารุกร  สัจจะ
3. นายพงค์พิพัฒน์  สุขใส
4. นางสาวภัทรพร  สาริกา
5. นางสาวภานุมาศ  อนุรักษ์
6. นางสาวลักขณาวดี  บำรุงภักดิ์
7. นางสาวอรทัย  ศรีสุขใส
8. นายอัษฎา  พงค์ศรีเจริญ
9. นางสาวอัสราภรณื  ชูลี
10. นายเมธิชัย  วิญญาสกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
2. นายวิรัตน์  วรรณทอง
3. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวเผียน
2. นายจิรัชจิการณ์  ชูขันธ์
3. นายชนะชัย  ไกรนรา
4. นางสาวชนากานต์  จันทร์ศรีนาค
5. นายณัฐพัฒน์  บำรุงศรี
6. นางสาวณัฐริกร  กับปา
7. เด็กชายทรงยศ  สุขจิตร
8. นายธนกฤต  คงภักดี
9. นายธนากร  บุญมา
10. นางสาวธนิฏฐา  คงแก้ว
11. เด็กชายธราเทพ  เพชรอาวุธ
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีมณี
13. เด็กชายนิฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
14. นางสาวนุชนาฏ  ม่วงมี
15. นางสาวบัวชมพู  วงษ์คำจันทร์
16. เด็กหญิงปรียานุช  บุตรดี
17. เด็กหญิงปุณณสา  สมพงษ์
18. เด็กหญิงภัทรียา  สวนจันทร์
19. นายยุทธการ  พรหมชัยศรี
20. เด็กชายวรากร  มวยดี
21. นายวสันต์  ศรีสุขใส
22. เด็กหญิงวิภาวดี  นักว่อน
23. เด็กชายวิศวะ  กรดมาก
24. นายศตวรรษ  ห่วงกระโทก
25. นายศราวุธ  หลุ่ยจิ๋ว
26. นายศิวเทพ  มุ่ย
27. เด็กชายศุภกร  สามารถ
28. นางสาวสรณ์ธันย์ชนก  มณีพรหม
29. นางสาวสุชาวดี  คงทอง
30. นางสาวสุธีกานต์  จักรแก้ว
31. เด็กหญิงสุภัสสร  สิขิวัตน์
32. นายหัสนัย  อินขอ
33. นางสาวอภาวดี  แก้วหนู
34. นายอรรถกร  ดาวกระจาย
35. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
36. นางสาวเพ็ญฤทัย  ขันสำรอง
37. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญเมือง
38. นายเอกชัย  ขวัญเมือง
39. นายเอกวิทย์  สุขจิตร์
40. นายไพโรจน์  นราอาจ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
3. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
4. นางพัชรี  จิ้วฮวด
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายไพโรจน์  นราอาจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  สามารถ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  สามารถ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวเทียนนภา  รองพนัง
 
1. นายสุวรรณ  ดิษฐาน
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวธัญญ์ทิพา  ชมบุตร
2. นางสาวภัทรวดี  เพ็ชรสีเงิน
3. นางสาววิไลพร  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
2. นางจำรัสศรี  เกิดทรัพย์
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  สังขโชติ
2. เด็กชายไคเซอร์ มานเวล  นาคายา
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายกนต์ธีร์  ตันพงษ์
2. นางสาวภัทรวดี  บุญแนบ
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   จันทร์สีนาค
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เนาวโคอักษร
 
1. นายศุภชัย  มณีมัย
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจอมภพ  วิริยพงศ์
2. เด็กชายพันธวัช  ลิ่มพันธ์
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายภูริณัฐ  ขวัญเมือง
2. นายเจตณรงค์  ขาวแก้ว
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
226 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  จุลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงรังสิมา  พรหมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  โมฬี
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
227 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ศรีเทพ
2. นางสาวบัณฑิตา  แพรกปาน
3. นางสาวบุษราคัม  พุฒซ้อน
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
รวม8940
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ลลิตธรรมศิริ
 
1. นางสาวภาวดี  พรหมศาสน์
 
229 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กชายนฤดล  ศรีกาญจน์
2. เด็กชายภาณุพงค์  โพธิสาวัง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ปิลวาสน์
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายกฤษณะ  ยิ้มพังเทียม
2. นายชาคริต  บำรุงภักดิ์
3. นายศรายุธ  วิบูรณ์กาญจน์
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
231 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
2. เด็กชายวิสิษฎ์  แผ่นศิลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ขาวนวล
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
232 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายนวมินทร์  มาลาดวง
2. นายสัตปริภัณฑ์  จันทร์สีนาค
3. นายสิทธิพร  ชนะพล
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
รวม135
233 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กหญิงศิริวัลณ์  จงรักษ์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กชายธารารักษ์  พรหมวิหาร
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กชายอัฐฎาวุฒิ  ระเบียบโอษฐ
 
1. นางนงนภัส  ธาระปรีชากุล
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กหญิงนภัส  ทองสุข
 
1. นางนงนภัส  ธาระปรีชากุล
 
รวม44
237 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายภัคพล  พาเจริญ
2. เด็กหญิงสสิพิมพ์  ทองดำ
 
1. นางเตือนจิตร  เดชพรหม
2. นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์ทน
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  เบญจวิทยาธรรม
 
1. นางสาวสุพรรณี   ทรัพย์ทน
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงนัทธมน  อะสาร
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ญาติมาก
 
1. นางสุนิสา  หมัดอาด้ำ
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัณฐมณี  บุญพิษ
2. นางสาวธนัญญา  ภูมิประสิทธิ์
3. นางสาวปิ่นอนงค์  ขุนแก้ว
4. นางสาวศุลีพร  บุญเพชร
5. นางสาวสุธาสินี  เชาวลิต
 
1. นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน
2. นางมะลิ  พุตละพันธ์
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มะอินทร์
2. นายณัชพล  ลิ่มเซ่ง
3. นางสาวปิ่นสุดาร์  มากชุ่ม
4. นางสาวอนุสรา  คงสาลี
5. นางสาวไอลดา  นิยมเดชา
 
1. นายกิตติวงค์  บำเพิงรัตน์
2. นางสาวสุกัญญา  นวลใย
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวนิพาดา  คุณธรรม
2. นายพงศธร  ราชประดิษฐ์
 
1. นางมาลี  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนุช  ตรีวัย
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัณฑมณี  หนูคง
2. นางสาวชนิสรา  สังข์ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ขนอม
4. นางสาวภัทราภรณ์  เพชรโยธา
5. เด็กหญิงรัญชิดา  งามขำ
6. เด็กหญิงศิริญญา  มะยะเฉียว
7. เด็กหญิงสุภาวดี  สารพัสดุ์
8. เด็กหญิงอนุธิดา  เพชรนิล
9. นางสาวเกษฎาพร  เทพปราณี
10. เด็กหญิงแบมผกา  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นางเสาวณิต  อุปการสังข์
2. นางมาลี  อินทร์จันทร์
3. นางสาวนงนุช  ตรีวัย
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายธาดา  ลอยวิรัตน์
2. นายภัทรดนัย  เจริญสุข
3. นายภาณุพงศ์  ช่วยจิรต
4. นางสาววราารัตร์  สุวรรณรัตร์
5. นางสาวศศิวิมล  บุญฏทธิ์
6. นายเกริกเกียรติ  แซ่เซี้ยว
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์ศรี
2. นายโกมินทร์  พรหมวี
3. นายคมจักร  อินทร์จันทร์
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายพงศธร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวปาริชาติ  ประดิษฐษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายปัณณธร  บรรจงรัตน์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวปาริชาติ  ประดิษฐษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤตนัย  มีศรี
2. นายธนพล  สุระสาน
3. เด็กชายธนวรรธน์  แซ่หลี
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทองคงแก้ว
5. เด็กหญิงปาจรีย์  กันภัย
6. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
7. เด็กชายวิชานนท์  ชนะผล
8. เด็กชายศรราม  เกิดทอง
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยชนะ
10. เด็กหญิงไคริกา  คงยืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางดารณี  พรหมเพชร
3. นางสาวเววิกา  อุปการดี
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  ดิมาร
2. นายจารุเดช  มณี
3. นายชญานนท์  สวัสดิ์ขวัญ
4. นางสาวฐิติวรดา  ดาบทอง
5. นางสาวณัฐนิชา  โสระดี
6. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
7. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
8. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
9. นายศรายุทธ  โลหะรัตน์
10. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางดารณี  พรมหมเพชร
3. นางสาวเววิกา  อุปการดี
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวฐิติวรดา  ดาบทอง
2. นางสาวณัฐนิชา  โสระดี
3. นางสาวณิชกานต์  จันทร์แก้ว
4. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
5. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
6. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
7. นางสาวลัดดา  ปิ่นสุวรรณ
8. นางสาวอภิสรา  พืชโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางดารณี  พรหมเพชร
3. นางสาวเววิกา  อุปการดี
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายชิราวุทธิ์  ยุเหล็ก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   รักษายศ
3. เด็กหญิงนวนันท์   บัวศรี
4. เด็กหญิงปรารถนา  ปานบุญ
5. เด็กชายอริศรา  ทองขาว
 
1. นางลิซนา  นิโสย
2. นางสาวกนกวรรณ  แก้วนุ่น
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจั๊ฟนี่ย์  ซาดัดคาร
2. นางสาวณัฐมน  วงษ์เสล่
3. นางสาวนภัสวรรณ  นิลทน
4. นางสาวพรรณภษา  ชื่นกลิ่น
5. นายโอฬาร  อุ่ยพัฒน์
 
1. นางลิซนา  นิโสย
2. นางสาววรรณิศา  ลีละมาศ
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  กุลไนยชน
2. นายธีรพงศ์  นาคนวล
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวอัสมา  จำปีพันธุ์
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายณัฐวัตร  จันทร์เมือง
2. นางสาวทรียดาร์  สิทธิพงษ์
3. นางสาวทัณฑิมา  หิตาชาติ
4. นางสาวทิตยา  มีกว้าน
5. นางสาวนิลาวัลย์  เชาว์กลาง
6. นายปิ่นพงศ์  เกิดลาภ
7. นายภูชิต  ช่วยชู
8. นายยุตพงศ์  สำเภาแก้ว
9. นางสาวรักษิตา  แซ่ลิ้ม
10. นางสาวสุดารัตน์  ไชยชนะ
 
1. นายปิยะ  พละคช
2. นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน
3. นางอาทิกา  ทองสีขำ
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงทักษพร  รักวงศ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ร่างสง่า
3. นางสาวพัชรพร   ไชยชนะ
4. นางสาวสิริวรรณ  พลอยสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุขหรรษา  นุ่นแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  วงศ์สวัสดิ์
2. นางพราวนภา  ผลบุญ
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายปฏิพล  พรหมอารี
2. เด็กหญิงปิยพร   รัตนวัลย์
3. เด็กหญิงผกาศินี  ปัญญาสงค์
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
2. นางรัชนีวรรณ  ช่วยสถิตย์
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวนัฐริกา  ปรางปราสาท
2. นางสาวนุชนาฎ  หอทอง
3. นางสาวอาภาภัทร  อักษรภักดี
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
2. นางสาวิกา  ตะกี่
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ไทยสุชาติ
2. เด็กชายภาคิน  สมคิด
 
1. นางยินดี  คงทน
2. นายวรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายมฆวัน   บัณฑิต
2. นายยศพัฒน์  ชลสาคร
 
1. นางยินดี  คงทน
2. นางจงกล  เดชสุวรรณ
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกัมพล  เงินส่ง
2. นายวรพรต  ศรีช่วย
 
1. นายสุพศิน  เงินส่ง
2. นางสาวสุคนธา  หมิดหวัง
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธีญารัตน์  แซ่เลี้ยว
2. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงพรรณภษา  อินทวงศ์
4. เด็กหญิงลลิตา  มะหมัด
5. เด็กหญิงลลิตา  ทองสุขดี
6. เด็กหญิงศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางภาวนา  รัตนคช
 
รวม11456
267 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  จิรังพันธ์
2. เด็กหญิงปริตา  ใจสบาย
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรชัย
 
1. นายจีระศักดิ์  ปาละกุล
2. นางดวงดาว  ณ พัทลุง
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1. นายองอาจ  พรหมคีรี
 
1. นางดวงดาว  ณ พัทลุง
 
รวม43
269 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกรัตน์  จันทร์ศรี
2. นางสาวจุฑามาศ  พรหมสุข
3. นางสาวนิมิตรา  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวณฐินี  เพ็งมาก
2. นางสาวสิรินทรา  ดำอินทร์
 
รวม32
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. นางสาวอรุณรัตน์  บุญทองขาว
 
1. นางนราวดี  ชูแก้ว
 
271 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรา  มาแก้ว
2. เด็กหญิงหัสศิริ  แก้วหนองเสม็ด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อริยะพงศ์
 
1. นางอาภรณ์  รัตนคช
2. นางสาวชมัยภรณ์  โดดำ
 
272 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงจิลลภัทร  แก้วสำลี
2. เด็กหญิงสิรินทรา  มาแก้ว
3. นางสาวสุพรรษา  แซ่บ่าง
 
1. นางอาภรณ์  รัตนคช
2. นางนราวดี  ชูแก้ว
 
273 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กชายธนบดี  มาแก้ว
 
1. นายภานิวัฒน์  ฮั้นตระกูล
 
รวม86
274 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวปรายฟ้า  ขมุนจิตร์
 
1. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์
 
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายขัตติยะ  ไชยโย
2. เด็กชายณัฐวัตร์  ชูวิรัตน์
 
1. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง
2. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  ชูบุรี
2. เด็กหญิงปาลิตา  อินณรงค์
 
1. นางนิภา  ใหม่ชุม
2. นางนฤมล  นิลกรรณ์
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายก่อกุศล  แก้วมุข
2. เด็กหญิงศิศศรินทร์  คงบุรี
 
1. นางสุภนีตา  กังเซ่ง
2. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายคณิติน  จันชุม
2. เด็กหญิงปลายเดือน  ดีชื่ื่น
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวภูสุดา  จันทร์มาศ
2. นางสาวศรัณย์พร  เมฆฉาย
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง
 
280 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทองบางพระ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
281 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
รวม1313
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ห้าวหาญ
 
1. นางสาวมัณฑนา  มูณีวรณ
 
รวม11
283 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. เด็กหญิงธัญชนก  สืบพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิตา  วงศ์สวัสดิ์
3. เด็กชายแสงตะวัน  หมวดทอง
 
1. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นายธีระนันท์  จิรภิวงศ์
2. นายภานุวัฒน์  บัณฑิศักดิ์
3. นายวัชรินทร์  โรจเรณุมาศ
 
1. นางรัชนีวรรณ  ชอบผล
2. นางสาวสุภาพร  อินบุญนะ
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. เด็กชายกฤษฎา  หนูเนตร
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ส้มเขียวหวาน
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ชนะพล
4. เด็กหญิงกุสุมา  รัตนบุรี
5. เด็กชายจิณณวัตร  รัตนกระจ่าง
6. เด็กหญิงจีรนัน  ชูใจ
7. เด็กชายจีระศักดิ์  คงกะพันธ์
8. เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญมาศ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุขใส
10. เด็กชายธนวัฒน์  ทองคำชุม
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โกศักดิ์ศรี
12. เด็กชายนนทวัฒน์  เป้าเงิน
13. เด็กชายนภัสรพี  ขำตรี
14. เด็กหญิงนันทิชา  เขียวทองจันทร์
15. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทอง
16. เด็กหญิงพชรพร  ทองอ่อน
17. เด็กชายพันกร  สุวรรณคีรี
18. เด็กหญิงพิสมัย  ดาวกระจาย
19. เด็กหญิงมาริสา  รักษามั่น
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ราษฎร์ฉวาง
21. เด็กชายฤทธิรงค์  ศิลปวิสุทธ์
22. เด็กหญิงวรรณญา  พลดงนอก
23. เด็กชายวสุธร  ใจกระจ่าง
24. เด็กหญิงวันดี  แซ่เบ๊
25. เด็กชายสิทธินันท์  จันทวงศ์
26. เด็กหญิงสุนิษา  สังเกื้อ
27. เด็กหญิงสุนิษา  ทองนุ่น
28. เด็กชายสุมนัส  โมสิกา
29. เด็กชายอภิวัฒน์  พัฒน์เจริญ
30. เด็กหญิงอลิษา  บำรุงภักดิ์
31. เด็กหญิงอังคณา  เกิดสมมารถ
32. เด็กหญิงเกสรา  วงษ์รื่น
33. เด็กหญิงเมษินี  ศิริเพชร
34. เด็กชายเอกวัฒน์  รอดพิบัติ
35. เด็กชายโชติเมธ  ปรีชา
 
1. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
3. นายธนิต  ชูมาก
4. นายสำคัญ  ณ ทองแป้น
5. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
6. นายวันชัย  มณีสม
7. นางพัตราภรณ์  แผลงรักษา
8. นายอุดม  สุชาติพงศ์
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญมาก
2. นางสาวกรกนก  พัฒนาเกษมพงศ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  ลือสวัสดิ์
4. นางสาวกัญญ์วรา  ทิษารักษ์
5. นางสาวกานต์รวี  บัวทองคำ
6. นางสาวกุลภรณ์  วุฒิวงศ์
7. นางสาวจันทิมา  สวนกูล
8. นางสาวชฏาธาร  ตั้งสุข
9. นางสาวณัฐฐา  ศรีแก้ว
10. นายณัฐพงศ์  ศักดิ์สงค์
11. นายธนภัทร  เรืองแก้ว
12. นางสาวนฤมล  รอดบัวทอง
13. นางสาวนวนุช  พงษ์จีน
14. นางสาวปริยฉัตร  ลิขิตเจริญธรรม
15. นายพงษ์พัฒน์  เชื้อหมอเฒ่า
16. นางสาวพรภิมล  รอดแก้ว
17. นางสาวพัชรินทร์  บุญทอง
18. นางสาวรุ่งนภา  ดาวัลย์
19. นางสาววิภาดา  อินทร์แก้ว
20. นายศตวรรษ  กล่อมสุข
21. นางสาวศรัณย์พร  สุมาส
22. นายศิริพงษ์  สุมงคล
23. นางสาวศุภานัน  เพ็งธรรม
24. นางสาวศุภาพิชญ์  ศิลปวิสุทธ์
25. นางสาวสาริดา  ชูขาว
26. นางสาวอนุสรา  ศรีพิทักษ์
27. นางสาวอรนิชา  ชุมบุญ
28. นางสาวอังคณา  เรืองสังข์
 
1. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายธนิต  ชูมาก
3. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นายสำคัญ  ณ ทองแป้น
6. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
7. นางพัตราภรณ์  แผลงรักษา
8. นายอุดม  สุชาติพงศ์
 
287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวจันทิมา  สวนกูล
2. นางสาวชฎาธาร  ตั้งสุข
3. นางสาวบัณฑิตา  ชำนาญกิจ
4. นายพลพัฒน์  หนูชัยแก้ว
5. นางสาวมณฑิตา  อุ่นใจ
6. นายรัฐพล  สังข์งาม
7. นางสาวสิราวรรณ  คงกะพันธ์
8. นางสาวสุภิญญา  คงกะพันธ์
9. นางสาวสุรางคณา  จำปา
10. นางสาวอาทิตยา  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  ชำนาญกิจ
2. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
3. นายวันชัย  มณีสม
 
รวม7922
288 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวมนัสชนก  การดี
 
1. นางจิราพร  บัวเมือง
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวปิยะฉัตร  ไพจิตจินดา
 
1. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
 
290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวชุติภา   พริกทอง
2. นางสาวสุกานดา  ทองเกตุ
3. นางสาวอภัสรา  พุ่มเอี่ยม
 
1. นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ
2. นางศิริกาญจน์  จำปา
 
291 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นายพีรภัทร  สุดชู
2. นายภานุวัฒน์  เพชรประพันธ์
3. นายอัธพล  รัตนเมือง
 
1. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
2. นายอมรศักดิ์  บุญวงศ์
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจ้ยทอง
3. เด็กชายปิยวัฒน์  แหวนเพ็ชร
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  ทองวิเศษ
5. เด็กหญิงวิลาสินี  กุญชรินทร์
6. เด็กชายวีรศักดิ์  พิบูลย์
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
2. นางศศิพิมพ์  ด้วงคง
 
รวม148
293 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1. นายศุภกิตติ์  สวัสดี
 
1. นางเสาวลักษณ์  โกศัย
 
294 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเณศรา  ประพันธ์
 
1. นางอนุ  แสงแก้ว
 
รวม22
295 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทองแป้น
 
1. นายสาธร  พฤกษะศรี
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวจันทนา  กลั้งเนียม
 
1. นายสาธร  พฤกษะศรี
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เซ่งเอียง
 
1. นางสาวบุษบา  พิทักษ์
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปภาวี  สุวรรณคีรี
 
1. นางราตรี  ลือแล้ว
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวศิรดา  คงวัดใหม่
 
1. นางราตรี  ลือแล้ว
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาววิลาสินี  อยู่คง
2. นางสาวสุดารัตน์  สังข์ประพันธ์
 
1. นางอรภักดิ์  ศรีสุรภานนท์
2. นางสาวกัลยา  สุวพันธ์
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงภัสสร  ณรงค์ฤทธิ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญฤทธิ์
 
302 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงธนพร  ยกชม
2. เด็กหญิงวรวีร์  ไชยทองงาม
3. เด็กหญิงศศิชา  แสงวิเชียร
 
1. นางสาวประภาพร  ลิ่มเรืองธรรม
2. นางสาวจิราภรณ์  จันทวี
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวคันธรส  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวนงนภัส  ทองธุกิจ
3. นางสาวนิสาชน  ยืนยาว
4. นางสาวพรรณวษา  น้ำขาว
5. นางสาวมานิตา  ศรีศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  ทิพย์รัตน์
2. นางหทัยทิพย์  นาคบัวแก้ว
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไทรทองคำ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองสองแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองอนันท์
4. นางสาววริศรา  หนูเอียด
5. เด็กหญิงอรณัฎฑ์  จันทวี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  จุลแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี  ขาวมัน
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลรัตน์  พัดทวี
2. นายกายกีรติ  ธรรมชาติ
3. นางสาวขวัญฤดี  มณีรัตน์
4. นางสาวจิระวดี  ทองแป้น
5. นายฐานัต  นพคุณ
6. นางสาวนงณภัส  นกแก้ว
7. นางสาวปณิดา  มูสิมูล
8. นางสาวปณิตา  ทองยอดแก้ว
9. นางสาวปภาวดี  ผิวมณี
10. นางสาวพัชรีภรณ์  สังข์กรด
11. นางสาวพิมพ์ชนก  สวัสดีนฤมล
12. นางสาวภัทราวดี  มาศทอง
13. นางสาวรัตนาภรณ์  รามแก้ว
14. นางสาววรรณวิสา  ณรงค์ฤทธิ์
15. นางสาววิชญาดา  ชูฏิสุทธิ์
16. นางสาวสุนิสา  ช่วยทาศักดิ์
17. นางสาวอัยดา  มีแก้ว
18. นางสาวเกวลิน  สิงหพันธ์
19. นายเทพธาดา  คชเสน
20. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วนก
 
1. นายธวัชชัย  ทิพย์รัตน์
2. นางหทัยทิพย์  นาคบัวแก้ว
3. นางสาวธัญลักษณ์  ไกรสยาม
4. นายเชษฐ์ศักดิ์  จันทร์ขาว
5. นายเดชา  เพชรอาวุธ
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  เขาทอง
2. เด็กหญิงปุณญิสา  คงมณี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขาวมัน
2. นางสาวมธุรส  นวลเกลื่อน
 
307 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สมสุข
 
1. นายสุธน  บุญละออ
2. นายปานจิตต์  ตั้นเส้ง
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวขนิษฐา  วงศ์แดง
 
1. นายจักรชัย  สายมณี
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  พรหมทอง
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์กำเนิด
3. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
4. เด็กหญิงจิตตาภา  เลิศทองคำ
5. นายฐิติพันธิ์  อ้อยศรีสกุล
6. เด็กหญิงนุสนัน  นุ่นไฝ
7. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
8. เด็กหญิงพอพาน  จันทพันธ์
9. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
10. เด็กหญิงวนัชญานันท์  ช่อผูก
11. นางสาวศรุตา  โทมณี
12. นายสราวุธ  สงนาค
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
4. นางสาวปวันรัตน์  พรหมทอง
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์กำเนิด
3. เด็กชายกิติพัทธ์  วุฒิวงค์
4. เด็กหญิงจิตตาภา  เลิศทองคำ
5. เด็กชายญาณันธร  ยศขุน
6. นายฐิติพันธิ์  อ้อยศรีสกุล
7. เด็กหญิงตวิษา  สินกำเนิด
8. เด็กชายธนภัทร  ดีดวง
9. เด็กชายนวิน  ยศขุน
10. เด็กหญิงปทุมมาศ  ทองโอ
11. เด็กหญิงประทุมทิพย์  เทพประทุม
12. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
13. เด็กชายพงศ์ดนัย  สุขแก้ว
14. เด็กหญิงพอพาน  จันทพันธ์
15. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
16. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ไชยทอง
17. เด็กหญิงวนัชญานันท์  ช่อผูก
18. นางสาวศรุตา  โทมณี
19. นางสาวศิรินทร์  หนูเดช
20. นายสราวุธ  สงนาค
21. เด็กหญิงสุวรรณา  เลิศสุรวัฒน์
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นายจักรชัย  สายมณี
4. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
5. นางสาวนงนุช  บุญเรือง
6. นางสาวชริญญา  เพกกิ้ม
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ขำเกิด
 
1. นายธเนศ  คำพรรณ์
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญรอดชู
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
316 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  เที่ยงธรรม
2. นายณัฐพร  เข็มเพชร
3. นายณัฐวุฒิ  กลับรอด
4. นายพงศธร  บุญสุข
5. นายยศธร  เพ็งเพชร
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชูเมือง
7. นายฤทธิชัย  หนูทอง
8. นางสาวสาวิตรี  คงสว่าง
9. นางสาวสุภัชชา  จิตสุวรรณโน
10. นางสาวเจนจิรา  นารี
 
1. นางสาวสุดา  จันทอง
2. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
3. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
 
317 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวฐิติมา  แก้วเมือง
3. นายพงศธร  บุญสุข
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชูเมือง
5. นางสาวศศิกาญจน์  จินดวง
6. นางสาวสาวิตรี  คงสว่าง
7. นางสาวสุภัชชา  จิตรสุวรรณโณ
8. นางสาวเจนจิรา  นารี
 
1. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
2. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
3. นางสาวสุดา  จันทอง
 
318 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์เภา
2. นางสาวชลธิชา  ยี่มี
3. นางสาวทิพยาภรณ์  สะภะพันธ์ุ
4. นางสาวธิราภรณ์  ขำกลิ่น
5. นางสาวรัตติกาล  จินโน
6. นางสาวรุวัน  คล้ายทอง
7. นางสาววนิดาวัลย์  แซ่ภู่
8. นางสาววราภรณ์  แก้วชู
9. นางสาววาริศา  ช่วยรักษา
10. นางสาววิลาวรรณ  เอี่ยมเพ็ง
11. นางสาวเจนจิรา  นารี
 
1. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
2. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
3. นางสาวสุดา  จันทอง
 
319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวศศิกานต์  ระวังภัย
 
1. นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ์
 
320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายภูกริช  เรืองทองสกุล
 
1. นางสาวอวยพร  เผาะช่วย
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองบางพระ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ช่างเกวียนดี
3. เด็กหญิงภาวินี  วิจิตรศักดิ์
4. เด็กหญิงสุนารี  ณ สุวรรณ
5. เด็กหญิงอรษา  สงพราหมณ์
 
1. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
2. นางกนกลดา   รักหอม
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวจุฑาวรรณ  เย็นใส
2. นางสาวชนิตา  เดชบุญช่วย
3. นายรณชัย  แม่นวิวัฒนกุล
4. นายศรัณย์  มุสิแก้ว
5. นางสาวอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทิพย์วรกุล
3. เด็กหญิงวาสนา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงใจ  ปั้นวงศ์
2. นางบุญนำ  บุญถนอม
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลวรรณ  พลสุวรรณ
2. นางสาวชนิดา  คุระเอียด
3. นายภูริณัฐ  แท่่นแสง
 
1. นางบุญนำ  บุญถนอม
2. นางสาวดวงใจ  ปั้นวงศ์
 
325 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เสือแสง
2. เด็กชายนิธิกร  ขุนทอง
3. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  สมฤดี
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นางสาวสายสุดใจ  ดำศรี
 
326 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายญาณวรุตน์  แก้วมณี
2. นายธนกร  จอมแก้ว
3. นายธนพนธ์  ปัญจระ
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นางสาวสายสุดใจ  ดำศรี
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  อินทนนท์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชูสุข
3. เด็กหญิงมาศฤทัย  นุ่นทองหอม
 
1. นางอรพินท์  ชอบประกอบกิจ
2. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
 
รวม14064
328 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพูน 1. เด็กหญิงกฤติยา  สมวานิช
 
1. นางสาวจารุณี  โฆษะ
 
รวม11
329 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  บุญโสภาส
2. เด็กหญิงมณจิรา  กาพิทักษ์
3. เด็กหญิงอริยาพร  องอาจ
 
1. นางสาวไมตรี  มุสิกวงศ์
2. นางโอภา  บัวรัตนกาญจน์
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ศรีวิชัย
2. นางสาวปรียาภรณ์  วัฒนแผลง
3. นางสาวพิชญ์ชิตา  โพธิ์ภิบาล
 
1. นางโอภา  บัวรัตนกาญจน์
2. นางสาวไมตรี  มุสิกวงศ์
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยมแสน
2. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
 
1. นางรัตนาภรณ์  เรืองรุก
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวสมฤดี  หยู่ทองคำ
 
1. นางสุดาวรรณ  เดชศิริ
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  โปยารส
2. นายภูมิพัฒน์  วรรณโชติ
3. นางสาวสาธิมา   อักษรชู
 
1. นางกาญจนาภรณ์  ชูช่วย
2. นางพชรมน  ไตรเมศ
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤฏยา  คำหนู
2. เด็กหญิงญาณิศา  โมราศิลป์
3. เด็กหญิงณิชาภา  รอดการทุกข์
4. เด็กหญิงวิชญาดา  สิวายะวิโรจน์
5. เด็กหญิงศศิพร  พันธรักษ์
 
1. นางลาวัลย์  เอื้อศิริพรฤทธิ์
2. นางพนัสดา  ชำนาญนา
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วคง
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  อินทรทิตย์
4. นายอนาวิน  ผกากรอง
5. เด็กหญิงอัญชนิตา  นาคสุวรรณ
 
1. นายสมบูรณ์  ลอยวิสุทธิ์
2. นายภาณุมาศ  ดีแก้ว
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายวรวิทย์  สรรเพ็ชร
 
1. นางเพชรา  จอมพงค์
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวทิวานันท์  ทั่วด้าว
 
1. นางเพชรา  จอมพงค์
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎานนต์  ธานินพงศ์
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎานนต์  ธานินพงศ์
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายธาวิน  พินทอง
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  จุลวัฒ
2. นางสาวกรพินธ์  กลิ่นนคร
3. เด็กหญิงกรรณ์ทิมา  แก้วลิบ
4. นางสาวกรวรรณ  พฤษกลำมาศ
5. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เยี้ยนชลคำ
6. เด็กชายกุลชาติ  ติดชัย
7. เด็กหญิงคีตภัทร  ปูขาว
8. เด็กชายจักรีวงศ์  ศิลป์ประพันธ์
9. เด็กชายณัฐดนัย  ไอยสุวรรณ์
10. นางสาวณัฐพร  ธรรมพันธ์
11. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วศรี
12. เด็กหญิงทิพานัน  จริงเจียว
13. นางสาวทิวานันท์  ทั่วด้าว
14. เด็กหญิงธันย์ชนก  พวงมาลัย
15. นางสาวนวรัตน์  เพชรสุนทร
16. เด็กหญิงนันท์สินี  เพ็ชรพลาย
17. เด็กหญิงนารีรัตน์  จิตมานะ
18. นางสาวประภัทสร  มาลาพันธ์
19. เด็กหญิงปิยรัตน์  เพ็ชรพราย
20. นายพงศกร  ภูชงค์
21. นายพสธร  มังสาทอง
22. เด็กหญิงพัชราพร  นาครัตน์
23. นายพัฒนาวุฒิ  จันทไทย
24. เด็กหญิงพาณิภัค  สักกะจง
25. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หนูคง
26. นายภูวิศ  ชะตา
27. นางสาวมนนิศรา  ชูจันทร์
28. เด็กชายยศภัทร  สามารถ
29. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิทธิยุต
30. นางสาวรุจินันท์  สุทธิรักษ์
31. นายวิศรุต  สุทธิรักษ์
32. เด็กหญิงศิรภัสสร  เดชสุวรรณ
33. เด็กหญิงศุภิสรา  มีชาติ
34. เด็กหญิงสัจจพร  แก้วปนทอง
35. นายสิทธิชัย  หน่อมาก
36. นางสาวอรสา  ชูบุตร
37. นางสาวอาทิตยา  ทั่วด้าว
38. เด็กหญิงอารยา  แก้วเลื่อน
39. นางสาวเมขลา  ศรีสุวรรณ
40. นางสาวไอริน  ชูโชติ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
2. นางภูษิตา  มีสวัสดิ์
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกรวรรณ  พฤษกลำมาศ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ธรรมพันธ์
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัณยา  วงศ์เมือง
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  รุ่งเรือง
 
1. Mr. Pandi   Arunachalam
 
346 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  ศรีแก้วแฝก
2. เด็กหญิงปิวรา  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มีมาก
 
1. นายรัศมี  มะห์มูดีย์
2. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
 
347 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  หนูสุวรรณ
2. นางสาวศิริสุดา  เดชศิริ
3. นายสุรยุทธ์  เจดีรัตน์
 
1. นายรัศมี  มะห์มูดีย์
2. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายชยธร  ชูคลี่
2. นายรัฐพล  ศักดิ์มาศ
 
1. นายภาณุมาศ  ดีแก้ว
2. นางสาวฤทัยรัตน์  แสงวิจิตร
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายพงศกร  พละบุญ
2. นายฤทธิเดช  จันแพ
3. นายอธิราช  เลขะผล
 
1. นายธวัช  เพชรโกมล
 
350 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชูคลี่
2. เด็กหญิงพรรณฑิพา  คีรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุวดี  แจ่มจำรัส
 
1. นางภัทรภร  เพชรานนท์
2. นางวรรณะ  เพ็ญทอง
 
351 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวปิ่นอุมา  จันทรชิต
2. นางสาวศุภลักษณ์  ผกากรอง
3. นางสาวเบญจพร  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวสุจิตรา  พันธนิตย์
2. นางสาวโศรยา  คารวินพฤกษ์
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายธรรสรณ์  พันธุ์นวล
2. เด็กหญิงภัทรพร  สกูลคง
3. เด็กชายอนาวิน  ผกากรอง
 
1. นางไพศล  โสนารถ
2. นางนวิยา  จินดาวัฒน์
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  การิสันต์
2. นางสาววนิศรา  ไพบูลย์
3. นางสาวสุชาดา  รัตนวิไล
 
1. นางไพศล  โสนารถ
2. นางนวิยา  จินดาวัฒน์
 
รวม9438
354 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ภารา
2. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเปารยะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญจังหูน
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวพันธ์นิตา  บริพันธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญจังหูน
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กชายภูมิณทร์  รัตนสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิรินทรา  จงจิต
 
1. นางศิริพร  ภูตะมี
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวนิภาวรรณ  จันทร์ชุม
 
1. นายธีรพงศ์  นิลพัฒน์
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กชายนัฐพล  ยอดเอียด
 
1. นายธีรพงศ์  นิลพัฒน์
 
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นายชัยชนะ  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวธันยพร  รัตนมาศพิสุทธิ์
3. นางสาวพรรณปพร  คำอินตา
4. นางสาวพิลาสิณีย์  จงจิตร
5. นางสาวสุภานัน  ปล้องชู
 
1. นางจรุณี  อนุรัตน์
2. Mr.Anthony Ross  Williams
 
360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวผกาวดี  แปรคันธ์
2. นางสาวอินทิรา  บุญฤทธฺ์
 
1. นายอรรถวุฒิ  บุญเทพ
2. นางสาวสุวัฒนา  พรหมสุวรรณ์
 
รวม149
361 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิยมเดชา
2. เด็กชายจิรโรจน์  ดำฤทธิ์
3. เด็กหญิงปภาวดี  เหล่หวัน
 
1. นางนิตาล  กาญจนสะดุ้ง
2. นางโสภา  ยาเหม
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. นางสาวชลธิชา  หลังหลี
2. นางสาววศิกา  หลีหลัง
3. นางสาวสุนิษา  จันทรรัตนา
 
1. นางนิตาล  กาญจนสะดุ้ง
2. นางโสภา  ยาเหม
 
รวม64
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยานากาวา 1. เด็กชายกิตติคุณ  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงจินตภัทร์  กรีประกอบ
 
1. Mrs.Yukari  Numakura
2. นางสาวพิมพ์รพัทร  ทองประเสริฐ
 
รวม22
364 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาวรุ่งทิวา  รัตนามาศ
 
1. นางกัลยา  พลายชุม
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาววลีพร  หลีสกุล
2. นายสิรวิชญ์  แซ่ซู้
 
1. นางสาวพัชรีย์  พิชัยยุทธ์
2. นายพิชัย  มีล่อง
 
รวม33
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจิดพงศิพิสัย
2. เด็กชายรุ่งรดิศ  สีทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ไพรนุพงศ์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  คงผล
5. เด็กหญิงโรสริน  ฮาสุนี
 
1. นายณัฎฐชัย  รักแก้ว
2. นางสาวมลสิชา  ผิวเหมาะ
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวอภิชญา  ใจมั่น
 
1. นางบุญศิริ  นกเพชร
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวปาลิตา  แท่นพลหวล
 
1. นางบุญศิริ  นกเพชร
 
369 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นายชลิต  สุมังคะ
2. นางสาววันวิสา  ไพนุพงศ์
3. นางสาวเกษกาญจน์  บุญตั้ง
 
1. นายชนะ  เกลี้ยงทอง
2. นางสินีนาต  พรหมศร
 
370 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พัฒนคุณากูร
2. เด็กหญิงพัชรี  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยกิจ
 
1. นางสาวจันทมณี  แก้วมณี
2. นางภาวิดา  เพ็ชรรัตน์
 
371 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวพัชราพร  พิกุลทอง
2. นางสาวอังคณา  พรหมจันทร์
3. นางสาวอาทิยา  รักษาราษฎร์
 
1. นางนิภา  รัตนบุรี
2. นางจันทมณี  แก้วมณี
 
372 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่วยรุย
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สุเมธา
3. เด็กชายปริญญา  สายจันทร์ดี
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
373 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวชลธิชา  แวงวัน
2. นางสาววรรณดี  ชูจรูญเดช
3. นายวีรชัย  แก้วมณี
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
374 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กชายบรรณวัชร  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เพ็ญพงศ์
 
375 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นายสมเกียรติ  สวาสดี
 
1. นายวิเชษฐ์  ยอดรักษ์
 
รวม2416
376 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเมือง
3. เด็กหญิงวรรษมน  เถาว์ทอง
 
1. นางอลิศรา  เพชระ
2. นายอดิศร  แย่งคุณเชาว์
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกชกร  ปลอดกรรม
2. นางสาวพรพิมล  วังบุญคง
3. นางสาวสุกัญญา  เส้งสุก
 
1. นางอลิศรา  เพชระ
2. นายอดิศร  แย่งคุณเชาว์
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายกฤตธี  ศรีอ่อน
2. นายนนทวัฒน์  นาคชู
3. นายอธิวัฒน์  คงเจาะ
4. นายอนิรุต  เอี่ยมเซี่ยม
5. นายอัจฉริยะ  เม่งช่วย
6. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
2. นางผกาศรี  สุวรรณบำรุง
3. นางอรพรรณ  ลักษณะอัฐ
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นางผกาศรี  สุวรรณบำรุง
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นางอรพรรณ  ลักษณะอัฐ
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
385 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อาจหนู
2. เด็กหญิงนิภาพร  สายน้ำ
3. เด็กหญิงวรัญญา   ขำแก้ว
4. เด็กหญิงศศิวิมล  หมีคง
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  คูณขุนทด
6. เด็กหญิงสุจารินี  ชูช่วย
7. เด็กหญิงสุธีธิดา  แกล้วกล้า
8. เด็กหญิงสุวิมล  สืบสุวรรณ
 
1. นางผกาศรี  สุวรรณบำรุง
2. นางอรพรรณ  ลักษณะอัฐ
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายจีรวัตร  ทองประสิทธิ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เกื้อกูล
3. เด็กชายนาวิน  ปานเภรี
4. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หมินหลัง
5. เด็กหญิงเสาวลี  เสาว์กลาง
 
1. นางผกามาศ  พรหมอินทร์
2. นางสาวKATHREEN T.  LOPEZ
 
387 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เทพบุรี
2. เด็กชายนฤนาท  พรหมปาน
3. เด็กหญิงพุทธิมน  ยศมาก
4. เด็กหญิงภาวิณี  เหมทานนท์
5. เด็กหญิงสุภาพฤษ  จันทร์บุญแก้ว
6. เด็กหญิงอารียา  คงสิงห์
 
1. นางชปานาฎ  พลสวัสดิ์
2. นางวรรณา  มีศิริ
3. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
 
388 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวจุฑามาศ  นาคเพ็ง
2. นางสาวทาริกา  จงจิตร
3. นางสาวพิชามญช์  เมืองสถิตย์
4. นางสาวมุกดา  บุญกิจ
5. นางสาวสุภาพร  จูช่วย
6. นางสาวอารียา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางชปานาฏ  พลสวัสดิ์
2. นางวรรณา  มีศิริ
3. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
 
389 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  วริทรเวช
3. นายอดิศร  เมฆดี
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
รวม4625
390 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  นวลศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  คงดี
 
รวม11
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  คงเอียด
2. นางสาวจริยา  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวธนียา  โสปะหวาง
4. นางสาววิภาวดี  ไวฤทธิ์
5. นางสาวเมษา  พราหมชูบัว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองแดง
2. นางสุพิศ  ชื่นกลิ่น
 
392 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายทิวานนท์  ดำเกลี้ยง
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
 
393 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ตรัยภูมิ
 
1. นางสาวจริยา  ยงกำลัง
 
394 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สิทธิภูมิ
2. เด็กชายชารีฟ  ชาติคีรี
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
2. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
 
รวม96
395 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 1. นายภูธเรศ  ชูแก้ว
2. นางสาวอาทิติยา   นาท่ม
 
1. นางสาวนริษา  จงไกรจักร
 
396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร   ชูแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  นาท่ม
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 1. นายถิรพุทธิ์   แก้วจันทร์
2. นายทินกร  นาคแก้ว
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
รวม63
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. นายกิติศักดิ์  ปั้นอยู่
2. นายณัฐวิทย์  ลักษณะปิยะ
3. นายเอกบุรุษ  วานิชชานนท์
 
1. นายฐานันดร์   ไทยถานันดร์
2. นายทนงชัย  มากชิต
 
รวม32
399 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธวิวรรณ  อิ้ววังโส
2. นางสาวพิมลพรรณ  แก้วสุข
3. นายเกียรติศักดิ์  อยู่หนูสิงห์
 
1. นางพนิดา  เจริญศิลป์
2. นางจิราพร  รัตนบุรี
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิ่งฟ้า  ส้มเขียวหวาน
2. นางสาวจิรภิญญา  มหาสวัสดิ์
 
1. นางกชกร  สิริกัญญกุล
2. นางวิสาขะ  บุญปถัมภ์
 
401 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายทัศนะ  รามทัศน์
2. นายนภสินธุ์  กิ้มหยก
3. นายศิรชัช  เปรมสถิตย์
 
1. นางนันตริตา  สุวรรณวงศ์
2. นางจีรภรณ์  กวีพันธ์
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายชนินทร  แซ่ล้อ
2. เด็กชายเจนณรงค์  นพวงศ์
 
1. นางวนิดา  วารีรักษ์
2. นายไกรสร  ขุนวิเศษ
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายพีรพัฒน์  ศรีทองมาศ
 
1. นายกรวิชญ์  ทิพย์สุขุม
 
404 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายธนัท  นาบุญ
2. นายปรมินทร์  คำแหง
3. นายรังรักษ์  จริตงาม
 
1. นางสาวรัชนี  เจนการ
2. นายธีรพล  ชนะภัย
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรเรือนทอง
3. เด็กหญิงวรินยุพา  ยอดทอง
4. เด็กหญิงสุชานัน  แป้นแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดบัวทอง
 
1. นางสาวอาจิน  เหมทานนท์
2. นางพูนสุข  รัตนบุรี
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกนกกาญจน์  รัตนพันธ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  ส้มเขียวหวาน
3. นางสาวคณิศร  มณีโชติ
4. นางสาวปิยาพัชร  ทัตติพงศ์
5. นางสาวสุภัทรา  ณ พัทลุง
 
1. นางสุธีกานต์  ช่วยพิทักษ์
2. นางสุจิตรา  ธานีรัตน์
 
407 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  กาญชนโอษฐ์
 
1. นางสุวิมล  ชัยพราหมณ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองทรัพย์
 
408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกุสุมา  ศรีปรีชา
2. นางสาวศรัญญา  รัตนสุวรรณ
 
1. นางมาดี  ธรรมสุนทร
2. นางจิตรา  ยอดแก้ว
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายธนพล  นารีพล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชลิตา  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงรัตติญา  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวกานต์  รัตนเมือง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนริศรา  อุปการณ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพรรวษา  มหาสุข
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงสิริประภา  ไกรนรา
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายปรวิชญ์  สุชาติพงศ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุริวงศ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนฤกานต์  ปานสังข์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำแหง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ประดู่
3. นางสาวณิชกมล  มณีฉาย
4. นางสาวนริศรา  อุปการณ์
5. นางสาวนฤกานต์  ปานสังข์
6. เด็กชายปรวิชญ์  สุชาติพงศ์
7. นายปวิธชาต  ลายงาม
8. นายพงศกร  สมเชื้อ
9. นางสาวพรรวษา  มหาสุข
10. นางสาวพรศิริ  สุมงคล
11. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
12. นางสาววรัญญา  ศิริปัญญา
13. เด็กหญิงศุภิสรา  วิสัยเวช
14. เด็กหญิงสิริประภา  ไกรนรา
15. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
2. นางสาววณิชศรา  เรืองแก้ว
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายกตตน์  รัตมะโน
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ภู่ดอก
3. เด็กชายนิติรัฐ  จักรหรัด
4. เด็กชายศุภกฤต  ทองอยู่สุข
5. เด็กชายอภิรักษ์  ชูช่วย
6. เด็กหญิงแพรเงิน  องศารา
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกิตติธัช  ฟองงาม
2. นายชนุตชนม์  บุญศรี
3. นายธนดล  สุขศรีแก้ว
4. นายพลวัฒน์  แก้วประสม
5. เด็กหญิงพัตราพร  ธนาวุฒิ
6. นายสหัสวรรษ  จักรหรัด
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกิตติทัต  ฟองงาม
2. นายชนุตชนม์  บุญศรี
3. นางสาวดารินทร์  โกศัยพัฒน์
4. นางสาวธันยพร  ดำคง
5. นายปัณณฑัต  เมืองแดง
6. นางสาวปิยะมาศ  สมบูรณ์
7. นางสาวปิยะวรรณ  วิพลชัย
8. นางสาววราภรณ์  วัฒนสิน
9. นางสาวสาคเรศ  มณีโสตร
10. นายสิรวิชญ์  แซ่เชื่อง
11. นางสาวสุธีธิดา  เกื้อกูล
12. นางสาวเพชรหทัย  ชนูดหอม
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
423 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายธวัชชัย  พยมโพธิ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองไทย
3. เด็กชายปกป้อง  อุ่นดำรงค์ภาพ
4. เด็กชายพงค์พัฒน์  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายสรวิชญ์  เตชะอุดรทรัทย์
6. เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีปรางค์
7. เด็กหญิงอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
8. นางสาวเยาวเรศ  หัทยานนท์
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
424 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองไทย
2. เด็กหญิงธีรกานต์  โพธิ์ชะคุ้ม
3. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
4. นางสาวอภิชญา  ณ สุวรรณ
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
6. นางสาวเยาวเรศ  หัทยานนท์
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
425 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
2. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
3. นางสาวปภาวรินทร์  กัลยากาญจน์
4. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
5. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
6. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
 
426 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เมืองไทย
2. เด็กหญิงธีรกานต์  โพธิ์ชะคุม
3. เด็กหญิงบูรฉัตร  ชูช่วย
4. เด็กหญิงวรรณธิดา  หัสเกิด
5. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
6. เด็กหญิงอภิชญา  ณ สุวรรณ
7. เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีปรางค์
8. เด็กหญิงอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
9. เด็กหญิงเยาวเรศ  หัทยานนท์
10. เด็กหญิงเอกฤทัย  ทองอ่อน
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
427 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
2. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
3. นางสาวปภาวรินทร์  กัลยากาญจน์
4. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
5. นางสาวพิมพ์นารา  รักษานาค
6. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
7. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
8. นางสาวเอื้ออังกูร  ขำแก้ว
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
428 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ไหมพรหม
3. นายชิษณุพงศ์  หอมประสิทธิ์
4. นายธุวชิต  แร่สุวรรณ
5. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
6. นายปฏิวัติ  เพ็ชรรัตน์
7. นางสาวปภาวรินท์  กัลยากาญจน์
8. นางสาวพัณณิตา  กิจคาม
9. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
10. นางสาวพิมพ์นารา  รักษานาค
11. นางสาวศวิตา  เล่งระบำ
12. นางสาวศิริรัตน์  ร่มเย็น
13. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
14. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวชื่น
16. นางสาวเอื้ออังกูร  ขำแก้ว
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวปวีณา  เจริญมาศ
 
1. นางสาวจินตนา  ศุภศรี
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายญาณภัทร   รินชะ
 
1. นางสุปรียา   มากช่วย
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงนุจรีย์  แพรกปาน
2. เด็กหญิงพัณณิตา   วินิจวงษ์พนา
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissLi  Ying
 
432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติวรา  ฉินสงเคราะห์
2. นางสาวโสภาวรรณ  รัตนบุรี
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissLi  Ying
 
433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชินชลี  พริกเม็ดทอง
2. นางสาวณิชกมล  หม่อมประเสริฐ
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชนน  กิ่งรัตนประดับ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  คงไพฑูรย์
3. นางสาวนัฏธิกานต์  ทองพริก
4. นางสาวฤทัยชนก  แสงสุวรรณ
5. นายลาภวิษิณ  จริตงาม
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายทักษิณ  พหลทัพ
2. นายสหรัตน์  รัตนแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissLi  Ying
 
436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธัญญรัตน์  อินทร์ทอง
2. นางสาวเพ็ญนภา  คชรัตน์
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทัง
 
1. นางเพ็ญศิริ  สังข์สัพพันธ์
2. นางสาวกนกการณ์  บุญเรือง
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง  สุขะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญจะโยธิน
3. เด็กหญิงเกล้าฟ้า  เสลาหลัก
 
1. นางพวงเพ็ญ   บัวชุม
2. นางสุนีย์  เชยบัวแก้ว
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายพชร  เพชรใหญ่
2. เด็กหญิงวาฤดี  ปทุมมณี
 
1. นางสุรัติสินี  กุลเทศ
2. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายจตุมงคล  แสงพุ่ม
2. นายพุฒิพงษ์   สวัสดิพันธ์
 
1. นางสุรัติสินี  กุลเทศ
2. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
 
441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  แก้วบัวทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หนูราช
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางสาวปิยวรรณ  เทพดำรงค์
 
442 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายณัฐภัทร   เมืองทรัพย์
2. เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์พิพันธ์
3. เด็กชายอานนท์  แสงเงิน
 
1. นางสุรัติสินี  กุลเทศ
2. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
 
443 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกรรชัย  มีแก้ว
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  หลักเพชร
3. นายปพนธีร์  สิทธิโชด
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นางสุรัติสินี  กุลเทศ
 
444 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายกฤชนนท์  แก้วสี่ดวง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  นิลละเอียด
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองอร่าม
 
1. นายจิระศักดิ์  เพชรทอง
2. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
 
445 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกรรชัย  มีแก้ว
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  หลักเพชร
3. นายปพนธีร์  สิทธิโชด
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นางสุรัติสินี  กุลเทศ
 
446 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์เจริญ
2. เด็กชายยศกร  รัตนบุษยาพร
3. เด็กหญิงเปรมกมล  สุชาติพงศ์
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นายสุรัติสินี  กุลเทศ
 
447 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายจิรัฐพล   ชูดหอม
2. นายนายธนาวุฒิ  พรหมวันรัตน์
3. นายศิกวัส  แก้วไทย
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นายจิระศักดิ์  เพชรทอง
 
รวม17884
448 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พรหมทอง
2. เด็กชายธนพล  วัดล่อง
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขุนรักษ์
 
1. นางมาลัย  สุขห่อ
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กชายธนวรรษ  โสนมัตร์
2. เด็กชายสุทัศน์  ชุมพล
 
1. นางมาลัย  สุขห่อ
2. นางสาวศิริรัตน์  ช่วยตั้ง
 
450 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวกาญจนา  สุตเมือง
2. นางสาวจิตติวรรณ  ยิ้มสุด
3. นางสาวพัชราภรณ์  นะรานรัมย์
 
1. นางนภวรรณ  มัณยานนท์
2. นางสาวเสาวนีย์   เอียดญวน
 
451 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายพิทักษ์  แก้วชะฎา
2. นายสิทธิชัย  จันทร์สุวรรณ
3. นายสุธิพร  คงเกาะทวด
 
1. นางอมรรัตน์  เลขาผล
2. นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ์
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงตวรรณ  หนูริด
2. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วตาทิพย์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  เทียนทอง
4. เด็กหญิงปทุมวดี  เทียนทอง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์มา
 
1. นางสาวเด่นนภา  ชูศรี
2. นายสมโชค  ทองวิจิตร
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุขเกื้อ
 
1. นางภาณี  แสงเดช
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายศักดิ์นรินทร์   พรหมแก้ว
 
1. นางภาณี  แสนเดช
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเหลือ
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงภรณ์ไพลิน  เกตุแก้ว
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงกฤษดาภา  ชูพระบาท
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายสิทธิราช  ยืนยาว
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายสิทธิราช  ยืนยาว
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวอุษณีย์  คงเสือ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา   โกยวาณิชย์
 
462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวณัฐสุกาญจน์   ศาสน์ประดิษฐ์
2. นางสาววรรณรดา   ช่อผูก
 
1. นางสาวทิพย์สุดา   โกยวาณิชย์
2. MissGuo   Siyu
 
463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายวาทกรณ์  ทิพย์โยธา
 
1. นางราตรี  ทิพย์โยธา
 
464 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวปฏิญญา  วราภรณ์
2. นายเริงชัย  เลิศไกรเมธี
 
1. นางศุภลักษณ์  สมภูเวช
 
รวม3022
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงชญานี  แซ่หลี
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีธามาศ
3. เด็กหญิงสัจจพร  ทองวัชระ
 
1. นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง
 
466 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กชายวรดา  เพ็ชรโยธา
2. นางสาววาสินี  ทองประดิษฐ์
 
1. นายจักรณรงค์  คงสุข
2. นายธวัชชัย  ชูพันธ์
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวเจนจิรา  ชาญณรงค์
 
1. นายสราญ  บุราสิทธิ์
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสือทอง
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสือทอง
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นายณรงฤทธิ์  ขุนจันทร์
2. นายธันวา  สุขวัลลิ
3. นายวรรธนัย  เรืองขจร
4. นายอภิวัฒน์  รู้จัก
5. นายเทพทัต  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์
6. นายเอกพันธ์  อิสสระ
 
1. นายธวัชชัย  ชูพันธ์
2. นายจักรณรงค์  คงสุข
3. นางยุพเยาว์  ชูช่วย
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวณัฐริกา  สุทธิคีรี
2. นางสาวปัณณพร  พุ่มสง
3. นางสาวพรรณี  ขุนจันทร์
 
1. นางยุพเยาว์  ชูช่วย
2. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์
 
472 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวภัทรวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
473 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วจำรัส
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คงชัยศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์
2. นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์
 
รวม2014
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงเงิน
2. เด็กชายกิตติวิทย์  ติเสส
3. เด็กหญิงกุลิสรา  บำเพิงรัตน์
4. นายคคนะ  พะโยม
5. นายชนาธิป  บุญเสนา
6. นายณัฐวัตร  พิมพ์ลักษณ์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครุฑแคล้ว
8. นางสาวทิพย์สุดา  ยอดวิจารย์
9. นายนัฐพงศ  ชุมพงศ์
10. นายปริวัตร  เทียบทอง
11. นายพงศธร  ดำเนินผล
12. เด็กชายพีรณัฐ  สุรัติศักดิ์
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ตระบรรพฤติ
14. นายมัชเมฆ  จันทร์ภักดี
15. นางสาวมัทณา  ผลประดิษฐ์
16. เด็กชายรชานนท์  ปานมั่น
17. นายวรินทร  คงอิสโร
18. นายศุภวิทย์  เกรียงไกรเพ็ชร
19. นายสหรัฐ  สีทา
20. นายสิปปภาส  ไชยสาลี
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
2. นายสุทิน  กิจจะ
3. นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช
4. นางกัลย์กมล  ภูธรภักดี
5. นางณัฏฐธิดา   คงประพันธ์
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคคนะ  พะโยม
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวปุญญิศา    เต็มไป
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พิรุณละออง
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงทัดดาว  บรรจงช่วย
2. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  หนูดุก
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พิรุณละออง
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาววรินทร  สุขกลับ
2. นางสาวศิริธิดา  ตลึงจิตร
 
1. นางนภาพร  จงกล
2. นางสาวอารีรัตน์  จิตต์เพ็ง
 
รวม2610
479 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงเขมวรรณ  วรรณะ
 
1. นางสาวสารญา  โต๊ะเด
 
480 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวเขมจิรา  ทองมีขวัญ
 
1. นางนันทพร  อามิตร
 
481 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ทรัพย์มี
 
1. นางสาวสารญา  โต๊ะเด
 
482 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ธิบดี
 
1. นางนันทพร  อามิตร
 
483 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวตะวันวาด   นาคพิพัฒน์
2. นางสาวลักขณา  สิงห์สามารถ
 
1. นางสาวอุดมศรี   บัวแก้ว
2. นางวิจิตรา   บุญสำราญ
 
484 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงเด็กหญิงขวัญชนก  กุฎทอง
 
1. นางสาวเกตุรวี   แปะหลง
2. นางสาวพักตร์ผกา  ศรีสว่าง
 
485 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวกัญจพร  กิ้มเส้ง
2. นางสาวนลพรรณ  สมเขาใหญ่
3. นายเจษฎากร  หมื่นแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญพิศ
2. นายปิยะรัฐ  อารมย์
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายชาคริต  สวนสมภาค
2. นางสาวศิรภัสสร  ใจห้าว
3. นางสาวศีรดา  เพชรชู
 
1. นางจารุ  หนูชนะจิตร
2. นางเครือวัลย์  เครือเขื่อนเพชร
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายธีรินทร์  จันทร์เรือง
2. นางสาวนันท์นภัส  หนูเสือ
3. นางสาวมณีรัตน์  ทุมรัตน์
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญพิศ
2. นายสุมิตร  สำแดงสาร
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  คชฉิม
2. เด็กชายเกียรติยศ  เจียรมาศ
 
1. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายกฤษฎายุทธิ์    เมืองด้วง
2. นายธนทัต   เทพจินดา
3. นางสาวธิติมาพร   เมปริญญา
4. นางสาววสุตา   วรรณเกื้อ
5. นางสาวเขมจิรา   มีสวน
 
1. นางสาวสาธิยา  นาคเป้า
2. นางหรรษภรณ์   ภู่พันธ์ตระกูล
 
490 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวณัฐนรี  ศรีธรรมศักดิ์
2. เด็กหญิงภัสสร์มาศ  สมจิตร
3. เด็กหญิงสุพรรณศรี  รอดตัว
4. นางสาวอมรรัตน์  สมเขาใหญ่
5. เด็กหญิงอรัญญา  นิลสาร
6. เด็กหญิงแก้มกมล  ทองจันทร์
 
1. นางเกณิกา  อินทวงค์
2. นางชูศรี  รักษาพล
 
491 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวณัฐนรี  ศรีธรรมศักดิ์
2. เด็กหญิงภัสสร์มาศ  สมจิตร
3. เด็กหญิงสุพรรณศรี  รอดตัว
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  รอดตัว
5. นางสาวอมรรัตน์  สมเขาใหญ่
6. เด็กหญิงอรัญญา  นิลสาร
7. เด็กหญิงแก้มกมล  ทองจันทร์
 
1. นางเกณิกา  อินทวงค์
2. นางชูศรี  รักษาพล
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีสุข
2. นายพงศธร  สายทอง
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
2. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
 
493 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลีพาน
2. เด็กหญิงปิยนุช  นุ่มน้อย
3. เด็กหญิงอัจฉริยวดี  สุวรรณการีย์กุล
 
1. นายปริญญา  นุ่มน้อย
2. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
 
494 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันส์  กฤตยาพิพัฒน์
 
1. นายวิเชียร  นวนมุสิก
 
รวม4327
495 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวหทัยวรรณ  ช่วยกลับ
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธแก้ว
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวชนกนันท์  สุพรรณพงศ์
2. เด็กหญิงน้ำพร  ศรีเอียด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์อ่อน
4. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ศรีสุข
5. เด็กหญิงเอมอร  แซ่ลี้
 
1. นางสุดใจ  กังสุกุล
2. นางวิจิตรา  ณ นคร
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวภัทราวรรณ  รัตนรัตน์
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายสุทธิพงศ์  คงนาค
 
1. นายกัมพล  หวันหม๊ะ
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายเป็นบุญ  กันยาใส
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมรภัส  เพชรนิล
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายสรศักดิ์  ศรีทองคำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  เพชรย้อย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพลอยธิดา  วิบุลศิลป์
 
1. นางสาวณฌิฏา  ศรีกระจ่าง
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวผกามาศ  ขาวมาก
 
1. นางธัญยรัตน์  ปานการ
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรภัทร  เจริญพร
2. นายจักรินทร์  ไชยมน
3. นายปกรณ์ชัย   ทวีเมือง
4. เด็กชายภูริณัฐ  หอมทอง
5. เด็กหญิงฤทัยชนก  ปานมณี
6. เด็กชายสมชาย  ชอบธรรม
7. เด็กหญิงอัญชลีกร  กลิ่นพยอม
8. เด็กชายเนติพงษ์  เสวกวัง
 
1. นายสุรชัย  แสนภักดี
2. นายอภิชัย  ณ นคร
3. นางสาววันวิสาข์  รักษาวงศ์
 
506 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัทมาวิไล
2. เด็กชายสิรภพ  สุขศีล
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
507 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยณัฐ  หงษ์พฤกษ์
2. เด็กชายบวรศักดิ์  สังวาลย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่กั๋ง
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
508 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  ภาชนะกาญจนฺ์
2. เด็กชายพีรภัทร  ระเห็จหาญ
3. เด็กชายอรรครเมษ  ชูประเสริฐ
 
1. นางสาวสรญา   เพชรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
รวม3020
509 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวจิตติมา   จิระโชโต
2. นายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
3. นางสาวศุภนันต์  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
2. นางสาวนภัสสร  คงจันทร์
 
510 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายปภาวิชญ์  อ่อนเกตุพล
2. นางสาวอุมาพร  ห้วยห้อง
 
1. นางสาวมณีทิพ  อ่อนเกตุพล
2. นางสาวปรียานุช  วรเดช
 
511 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายอัมรินทร์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
512 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงชนิตา  กิ้มเฉี้ยง
 
1. นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา
 
513 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  โศภิษฐิกุล
2. นางสาวศุภกาญจน์  ทิพย์กองลาศ
3. นางสาวสิรินญา  พุ่มหมอ
 
1. นางประจวบ  โศภิษฐิกุล
2. นางอิสริยา  บุญมา
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขศรีแก้ว
2. นางสาวกัณณารัตน์  กรุงแทนเมือง
3. นางสาวกิตติมา  แซ่ย่าง
4. นางสาวขวัญฤทัย  หนูคล้าย
5. นางสาวจิตติมา  อินทร์ศวร
6. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เทพ
7. นางสาวฐิตารีย์  บุญมาปะ
8. นางสาวณัชนันท์  จันทร์ศรี
9. นางสาวณัฐพร  สังข์บัว
10. นางสาวดาริน  เมินธนู
11. นายทัศนัย  ชูสิงแค
12. นางสาวธันยาพร  ศักดิ์ศรีสุนทร
13. นางสาวภัทฑิยา  คงแก้ว
14. นางสาวรวิรรรณ  คงจีน
15. นายวิชุพงศ์  รักสวนเงิน
16. นายศาสดา  จิตต์ดำริ
17. นางสาวศิริลักษณ์  พลายด้วง
18. นางสาวสุพรรณรัศมิ์  มีจันทร์แก้ว
19. นางสาวเนตรชนก  ชูสิงแค
20. นายไกรวิชญ์  ยกรัตน์
 
1. นายวิทยา  รอบคอบ
2. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
3. นายสมพร  นุราช
4. นางสาวภัทรวลินทร์  จันทร์คง
5. นางนงเยาว์  จันทร์คง
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เกิดขุมทอง
2. เด็กชายฐิติกร  แก้วสังข์ไชย
3. เด็กชายบัณฑูร  พิฑูรทรัพย์
4. เด็กหญิงปวริศา  สุทธิวิเศษ
5. เด็กชายพัลลภ  ทิพย์รักษ์
6. เด็กชายศราวุธ  ถนอมสุข
7. เด็กหญิงศศิกานต์  มากจันทร์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  ยาวิชัยพรรณ
9. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขช่วย
10. เด็กหญิงอรวรรยา  สุดการงาน
 
1. นางสาวภัทรวลินทร์  จันทร์คง
2. นางนงเยาว์  จันทร์คง
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายภูนิภัทร  พลายด้วง
 
1. นายวิรัช  แสนเสนาะ
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรกมล  วีระธรรมโม
2. เด็กหญิงกรรณิกา  บัวดำ
3. เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์  สุขช่วย
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอียดเอี่ยม
5. นายจักรวุฒิ  มีเสน
6. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แซ่ภู่
7. นายจิรศักดิ์  เรืองโฉม
8. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ชะนะภู
9. เด็กหญิงชนากานต์  มาเอียด
10. เด็กหญิงณัฐทิชา  โต๊ะรามัน
11. เด็กชายธนภัทร  เพชรเส้ง
12. นางสาวนวพรรษ  วิรัตนเสรีกุล
13. เด็กหญิงนาตาชา  แขกพงษ์
14. นางสาวบุศรากร  ดุกสุกแก้ว
15. เด็กหญิงประกายวรรณ  แป้นแก้ว
16. นายปริญญา  ชุมยวง
17. เด็กหญิงปวริศา  ด้วงสิน
18. เด็กหญิงปิยนันท์  อ่อนทอง
19. เด็กหญิงปิยมาศ  รัตนบุรี
20. นายพชร  นุ่นสง
21. นายพรหมมินทร์  คงกลั้ง
22. เด็กหญิงพฤกษนันท์  สุวรรณรัตน์
23. เด็กหญิงภัทรพร  สิงแก้ว
24. นางสาวภัทรภรณ์  แซ่ภู่
25. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วหนูนา
26. นายวรนนท์  ม่วงเลี่ยม
27. เด็กหญิงวรลักษณ์  แสงเขียว
28. เด็กหญิงวริศรา  แสนอินทร์
29. นายวีรภัทร  เสนเดช
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์บาง
31. เด็กหญิงสุชาวลี  แทนด้วง
32. เด็กหญิงสุนิสา  นวลช่วย
33. เด็กหญิงสุพิชญา  งามอร่ามจิต
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรนรา
35. เด็กหญิงอสมาภรณ์  พลายด้วง
36. เด็กหญิงอุทุมมา  ณะจันทร์
37. เด็กหญิงเฟื่องอรุณ  ถึงนอก
38. เด็กหญิงเมศินี  ล่าเต๊ะ
39. นายเมษกร  แซ่แต้
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
2. นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง
3. นายจำลอง  เพ่งบุญ
4. นางสาวเสาวนันท์  แหนะหมัด
 
519 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายณฐพงศ์  ชูเรืองสุข
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ขวดทอง
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
520 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายจตุพล   จันทร์มล
2. นางสาวภัศราวดี  คงปล้อง
3. นางสาววนิดา  ช่วยคงทอง
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวธัญธิตา  พูนแก้ว
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวนันทินี  คงทอง
2. นางสาวภัณฑิรา  ขุนทองจันทร์
3. นางสาววนิดา  ไชยคงทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองยามี
2. นางสาวธัญธิตา  พูนแก้ว
 
รวม8927
522 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวกนกวรรณ  นะระโต
 
1. นางนุสรณ์  จิตพิทักษ์
 
523 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวจิราภรณ์  จงไกรจักร
2. นางสาวพัชรีพร  รัตนจันทร์
3. นางสาววราภรณ์  ทองใสพร
 
1. นางสาววิชชุดา  สาระพล
2. นางวันดี  สุพงษ์
 
524 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  คงเพชร
2. เด็กหญิงนพัตสรรค์  สมัยสงค์
 
1. นางมัณฑิตา  ชัยมุสิก
2. นางธัญรส  เหมจินดา
 
525 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์
2. นายจารุภัทร  หิ้นมี
3. นายณัฐพงค์  หิ้นมี
4. นายปฐมพร  ลิจ้วน
5. นายพีระพัฒน์  กาญจนสมบูรณ์
6. นางสาวรวิพร  คงเหล่
7. นายวัชระ  คงร่ม
8. นายสังสิทธิ์  คล้ายกุ้ง
9. นางสาวสุภารัตน์  สุทธิประเสริฐ
10. นางสาวเขมพิภัทร  บรรจงเมือง
 
1. นายสิทธินันท์   แก้วจันทร์
2. นางควรพิศ  เพชรคงทอง
3. นายณรงค์ศักดิ์  ร่มเย็น
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายชัยวัฒน์  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายชัยวัฒน์  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวอรอุมา  รัตนะ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวโต
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายปฏิภาณ  หนูบุญ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายภูธเนตร  กรณ์ทอง
2. เด็กหญิงหัตถ์ถาทิพย์  นาคพันธ์
3. เด็กชายอานนท์  เรืองรอด
 
1. นางโสภา  เพชรแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวกรรณิการ์  เย็นรักษา
2. นายคุณากร  ทองเกียว
3. นายสุริยา  ชวดชุม
 
1. นางโสภา  เพชรแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายกฤษดา  ทองอยู่
2. นายชวัลย์วิทย์  เกตุรัตน์
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงณฐพร  แสงพุ่ม
5. นายธีรภัทร  คำป้อม
6. เด็กหญิงนัทธมน  ขวัญเกลี้ยง
7. นายปัณณธร  อินทร์จันทร์
8. เด็กชายภูวดล  แดงเดช
9. เด็กชายรัตนชัย  ศักดิ์จาย
10. เด็กชายสรศาสตร์  นามทอง
11. นายอนุวัฒน์  ถาวรสังข์
12. เด็กชายไชยวัฒน์  พรมชโน
 
1. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
2. นายจิรายุทธ  รัศมี
3. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
4. นางสาวอนงค์นาฎ  บุญแก้ววรรณ
 
534 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายกำปนาท  ศร๊ศักดิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองประสูตร
3. นางสาวจิระกมล  เมืองแก้ว
4. นางสาวชลธิชา  อาชาฤทธิ์
5. นางสาวญาดา  สมบูรณ์
6. นางสาวณัฐกาญจน์  ลีละพงศ์วัฒนา
7. นางสาวณัฐชญา  ลีละพงศ์วัฒนา
8. นางสาวภัทรวดี  พรหมทองแก้ว
9. นางสาววิภาวรรณ  บุญญาปฏิภา
10. นางสาวอชัญญา  หนูคง
11. นางสาวอาทิตย์ติยา  อุ่ยหมุ่น
 
1. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
2. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
3. นางวาสนา  ไชยวรรณ์
4. นางสาวสุทิพา  รัักษามั่น
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แผ้วกระสินธ์ุ
2. เด็กหญิงวรรษิกา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล
2. MissKe  Jia
 
536 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  รอดสุข
2. เด็กหญิงธวชินี  แซ่หลี
3. เด็กหญิงปณิตา  ชูประดิษฐ์
4. เด็กชายหาญพล  เอียดแก้ว
5. เด็กหญิงอภิชญา  ทิมแก้ว
 
1. นางสาวนาฏยา  ส่งแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  มีแก้ว
 
537 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวญาณภัทร  วิจิตร
2. นางสาวฐาปนี  พรหมดวง
3. นางสาวรอฮันนา  นิยมเดชา
4. นางสาวสุชาดา  สุกสาร
5. นายสุวิชา  มูสิกะ
 
1. นางสาวนาฏยา  ส่งแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  มีแก้ว
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายนายณัฐพร  แก้วภู่
2. เด็กชายยุทธศิลป์  สิงสีทา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สังสัมพันธ์
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายบุญณรงค์  ขลิบทอง
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายถนัดกิจ  ชวดชุม
2. นายสรวิชญ์  อ้อวิจิตร
3. นายเหมรัศมิ์  หนูเกลี้ยง
 
1. นายบุญณรงค์  ขลิบทอง
2. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  รักด้วง
2. นางสาวสุพรรษา  ปานสังข์
3. นางสาวเนตรชนก  อัธยาศัย
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางสาวปรียาพร  แก้วมี
 
541 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายอานนท์  มูละสิวะ
 
1. นางสาวบุญญศิรินฐ์  กลับอำไพ
 
รวม7238
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวจันทกานต์  สังข์แก้ว
2. นางสาวณัฐริณีย์  ปราณเกิด
3. นางสาววิรการ  โสมจันทร์
 
1. นางจุฑามาศ   ยิ่งยงค์
2. นางจำนงค์   จุลพรหม
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายปิยพงศ์  ณ นคร
2. เด็กชายวุฒิภัทร  สุขทอง
 
1. นายศักดิ์มงคล  ยี่มี
2. นางจำนงค์  จุลพรหม
 
544 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรฐิมา  ไชรักษา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เวชพิทักษ์
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  รัตนบุรี
4. เด็กหญิงนันธัชพร  ปานแก้ว
5. เด็กหญิงปราถนา  ทรัพย์มาก
6. เด็กหญิงรวิชา  พาหละ
7. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ไข่แก้ว
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  มิ่งวัน
9. เด็กหญิงอรณิชา  สกุณา
10. เด็กหญิงืสุรีรัตน์  ล้านเพชร
 
1. นางผชารัตน์ บุญขวัญ  จันทร์เจริญ
2. นางสาวหะซันน่า  พงศ์ยี่หล้า
3. นายสุธีร์  จะนะจินา
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายชญานนท์  แก้วโยธา
2. เด็กชายพฤกษา  เทพแก้ว
3. เด็กชายรัชชานนท์  แช่มศรี
4. เด็กชายศศิพิชญ์  ส่งเสริม
5. เด็กชายเบญจพล  สร้อยสิริสุนทร
6. เด็กชายแก่นนคร  แก้วบัวรบัติ
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
2. นายมงคล  เลาหวิวัฒน์
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวกัญจกร  เคารพาพงค์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพย์กองลาศ
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ดำโอ
4. นายจักรรินทร์  คงฉิม
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชัยรักษา
6. เด็กหญิงจามจุรี  ศรีเป็นทอง
7. เด็กหญิงจิรปาณ  บูชากรณ์
8. เด็กชายชญานนท์  แก้วโยธา
9. นางสาวชนินันท์  หมวดเกิด
10. นางสาวชัญญาพร  ธรรมธนวันต์
11. เด็กชายชัยวัฒน์  เชื่อมาก
12. นายณัฐพล  พุ่มดำ
13. นายธนากร  มาเพ็ง
14. เด็กหญิงธัญญานุช  พรามนุ่น
15. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ใหม่เมือง
16. เด็กหญิงธาริณี  รุ่งเรือง
17. นายนันทวัฒน์  พรหมณ์จันทร์
18. นางสาวนันท์นภัส  วังบุญคง
19. นางสาวปภัสสร  ใจห้าว
20. เด็กหญิงปราถนา  ทรัพย์มาก
21. นางสาวปิ่นมณี  กมลจินดา
22. นายปุริม  จันทร์ทอง
23. เด็กชายพฤกษา  เทพแก้ว
24. นางสาวพัชสุดา  แดงพรหม
25. เด็กหญิงพัทธิรา  นาแก้ว
26. นางสาวพิชญ์สินี  วงค์วรรณา
27. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองเกลี้ยง
28. นายภัทรพงค์  วงศ์สวัสดิ์
29. เด็กชายรัชชานนท์  แช่มศรี
30. นางสาววิภาวิณี  ปานมี
31. เด็กชายศรัณย์  โชติเอี่ยม
32. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์วิระ
33. เด็กหญิงสุขิตา  หัสตุด
34. นางสาวอัจฉรา  รักช้าง
35. เด็กชายเบญจพล  สร้อยสิริสุนทร
36. เด็กชายเอกภพ  ดิษขนาน
37. เด็กชายแก่นนคร  แก้วบัวรบัติ
38. เด็กหญิงแพรชมพู  ทับขัน
 
1. นายมงคล  เลาหวิวัฒน์
2. นายนันทยา  สุวรรณมณี
3. นางผชารัตน์ บุญขวัญ  จันทร์เจริญ
 
547 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายคธาวุธ  สีญพัรณ์
2. เด็กหญิงชนันท์รัตน์  จุดสำอางค์
3. เด็กชายธนภัทร  สองสี
4. เด็กหญิงนุชจิรา  จันทร์สุข
5. เด็กชายพิชชาวีร์  บุญศิริ
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ฝอยทอง
7. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รักมาก
8. เด็กชายศิริชัย  เกษตรสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสิริกานต์  วัฒนศิริ
10. เด็กชายเเทนกาย  พรหมทิพย์
 
1. นางสุทิชา  ชุมชอบ
2. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
3. นางชลธิชา  ชัยประดิษฐ์
 
548 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายคธาวุธ  สีญพัรณ์
2. เด็กหญิงนุชจิรา  จันทร์สุข
3. เด็กชายพิชชาวีร์  บุญศิริ
4. เด็กหญิงมณฑิตา  ฝอยทอง
5. เด็กหญิงวิรุฬน์  รักมาก
6. เด็กชายศิริชัย  เกษตรสมบูรณ์
 
1. นางสุทิชา  ชุมชอบ
2. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
3. นางชลธิชา  ชัยประดิษฐ์
4. นางพวงรัตน์  ทองเทพ
 
549 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายคธาวุธ  สีญพัรณ์
2. เด็กชายพิชชาวีร์  บุญศิริ
3. นายอภิวัฒน์  ราเวลเย่
4. เด็กชายเบญจพล  สร้อยสิริสุนทร
5. นางสาวเพชรฟ้า  บ่อเเก้ว
 
1. นางสุทิชา  ชุมชอบ
2. นายนันทยา  สุวรรณมณี
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวชัญญาพร  ธรรมธนวันต์
2. นางสาวปรารถนา  อรชร
3. นายภานรินทร์  ทองมาก
4. นายอภิวัฒน์  ราเวลเย่
5. นายเขจร  จันทร์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  โฉมทอง
2. MissLois Pearl  Calunsod
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ทองสงฆ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทวงค์
 
1. นางสาวนฤมล  กันตฤทธิ์
2. นางสาววันทนี  ญาณหาญ
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวกุลิสรา   ทองนอก
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทองสงฆ์
3. นางสาววรรณภา  ทิพย์อุ้ย
4. นางสาวศศิพิมพ์  บุญพา
5. นางสาวหรรษมล  สองจันทร์
 
1. นางสาววันทนี  ญาณหาญ
2. นางสาวนฤมล   กันตฤทธิ์
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายอัครเดช  มรรคโช
2. เด็กชายเควิน  โฮลเดอร์แมน
 
1. นายสุรศักดิ์  คำสง
2. MissิฺBrenda  Hamton Pajaron
 
554 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  พันสิน
2. เด็กชายชัยวุฒิ  บุญจันทร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดเอียด
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สายเอียด
5. เด็กชายภานุวัชร  ลานทอง
6. เด็กชายวรินทร  พรหมทิพย์
7. เด็กหญิงสุพัฒตรา  รุ่นแสง
8. เด็กชายเตชินน์  นารินทร์
 
1. นายบัญจบ  จันทร์คล้าย
2. นายปัญญา  พลายชุม
3. นายสุรศักดิ์  ปานแก้ว
 
555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีชะฎา
2. นางสาวนรีรัตน์  ทิมขำ
3. นางสาวสุพรรณิการ์  ดำด้วงโรม
 
1. นางสาวศุภวรรณ  มีแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  บุญขวัญ
 
556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวดวงนภา  จันทร์ส่งแก้ว
2. นางสาวประภัสสร  จันทร์ทอง
3. นางสาววชิรญาณ์  ธนบัตร
 
1. นางสาวศุภวรรณ  มีแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  บุญขวัญ
 
รวม10836
557 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนเดช
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวแอน  ปานมี
2. นางสาวศุภรัตน์  ทองทับ
 
รวม32
558 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวกนิษฐา  มีพา
2. นางสาวจารุวรรณ  คงทอง
3. นายจารุเดช  จันทร์ทอง
 
1. นางนงค์รัตน์  กัญจนกาญจน์
2. นางสาวเสาว์ทิพย์  ด้วงฤทธิ์
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายณภัทร  พ่วนอุ้ย
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวศุภาพิชญ์  หิรัญธานี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายจักรพันธ์  ไม้แก้ว
 
1. นางอรุณรัตน์  ถาวรจักร์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายจักรพันธ์  ไม้แก้ว
 
1. นางอรุณรัตน์  ถาวรจักร์
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายเมธัส  ฤทธิวงศ์
 
1. นางอรุณรัตน์  ถาวรจักร์
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายทักษ์ดนัย  ราชเสน
 
1. นางอรุณรัตน์  ถาวรจักร์
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวณัฐชา  อินทรปาน
 
1. นางสาวศศิธร  ปานคง
2. MissRika  Mitsufuji
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวชนิสรา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวญาณิศา  เสนาขันธ์
3. นางสาวธัญกานต์  ศรีนวล
4. นางสาวพรชนก  แก้วประสพ
5. นางสาวศุทธินี  จงราบ
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissHwang   Sujin
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายปริญญา  ธัญญพืช
2. นางสาวสิริธิดา  รัตนพันธ์
 
1. MissLiu  Meilian
2. นางกิติญา  นามเสน
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวจิดาภา  พวงศรีพงศ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  รัตนรัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  ปานคง
2. MissRika  Mitsufuji
 
569 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายนภดล  คงเพชร
2. นายปุณณวิช  ฝอยทอง
3. นายฟากฟ้า  ณ นุวงศ์
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
 
รวม2217
570 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายวีรภัทร  ชาครานนท์
 
1. นางอุษณีย์  ศิรอสานต์
 
571 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวสาธิดา  มะยะเฉียว
 
1. นางสาวนงค์เยาว์  สินลี่
 
572 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายปัณณวัฒน์  วรรคจันทร์
2. นายภูรินทร์  เทวเดช
 
1. นางสาวกิตติมา  ฐิตะธรรมกุล
 
573 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายรัชชานนท์  ศรีชัยเชิด
2. นายศุวิจักขณ์  พันธนิตย์
3. นายอินทนนท์  เจตน์ทรงธรรม
 
1. นางสาวกิตติมา  ฐิตะธรรมกุล
 
574 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายดิชพงศ์  มุสิกะ
2. เด็กชายภูริภัทร  คำแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  หนูแก้ว
 
575 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวธนัชชา  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส  วิเชียร
3. นายรัชชานนท์  ปานมาศ
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
2. นางพรรณพิศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สุวรรณรัตน์
2. นายธีรภัทร  นวลอนงค์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  หาญสกุล
2. นายสมพร  ผลอินทร์
 
577 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววัชราภรณ์  สีหุ้น
2. นายโชติวิทย์  สิทธิยุโณ
 
1. นางนัยนา  รัตนถาวร
2. นางสาวดวงดาว  เพชรชนะ
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวงวรษ์ชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายกันติทัต  ผุดผ่อง
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พิมลศิริผล
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
581 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายกิติภพ  เงินพรหม
2. นายชโยดม  ใจแน่
3. นายธราธร  จิตติศักดิ์
4. นางสาวธารฤทัย  สิงห์สุวรรณ
5. นางสาวนภสร  เรืองสันติ
6. นายนิติพล  โกมัย
7. นางสาวประภาศิริ  เพ่งพินิจ
8. นายปรินทร  รัตนพันธ์
9. นางสาวปวิมล  สมาทิน
10. นางสาวอัญญารัตน์  ลุกเซ็น
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
2. นางตรีชฎา  จิตมนัส
3. นางสาวดาวรุณี  เพ็ชรมาก
 
582 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  นนทสิทธิ์
2. เด็กหญิงธีนิดา  ทรัพยาสาร
 
1. นางตรีชฎา  จิตมนัส
2. นางมธุรส  ทองกัน
 
583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายณัฐพงศ์  โอรพันธ์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  ชูโสด
 
584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  รักษายศ
 
1. นางปรีดา  โกมาลา มอกซอน
 
585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงณิชา  จัสมิน ฮอดจ์สัน
 
1. นางสาวธชกร  เทพสังข์
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา   นัตตาเสนะ
2. นางสาวอิสรีย์  หอมชื่น
 
1. นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ
2. MissHe  Lulu
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวมนัสสินี  วิไลรัตน์
2. นางสาวอายวีร์  คีรีเพ็ชร์พันธ์ุ
 
1. นางสุพรรณี  ภักษา
2. นายสุรพงศ์  พงศ์สมัคร
 
588 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวสิรินันท์  อยู่คง
2. นางสาวโชติกา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวพลอยพรรณ   จันทร์สว่าง
 
589 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวฟ้าประทาน  กลั่นซ้าย
 
1. นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ
2. MissHe  Lulu
 
590 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายชยุตพงศ์   รัตนมณี
2. นางสาวธีราภรณ์  ชีช้าง
3. นายประมวล  มาศประสิทธิ์
4. นายพีรณัฐ  ดำศรี
5. นางสาวเสาวรส  เส้งส่ง
 
1. นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ
2. MissHe  Lulu
 
591 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนพล   อุดมสินประเสริฐ
2. นายธนัตถ์  ทิมรื่น
3. นายพิชญ์ฌานนท์   ทรัพย์สมบูรณ์
4. นางสาวพิมพ์นิภา   นกเพ็ชร
5. นายวัฒนพัฒน์   กาญจนาฐิติ
 
1. นายสุภัทรชัย   ค่ำสุริยา
2. MissYuko  Komatsubara
 
592 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายกิตติ  ชูอนุรักษ์
2. นายนิติพล  โกมัย
3. นางสาวปนัดดา  สงรัก
4. นางสาวศิริลักษณ์  ณ อาภรณ์
5. นางสาวอัญชนา  รัตนคช
 
1. นางสุพรรณี  ภักษา
2. นายสุรพงศ์  พงศ์สมัคร
 
593 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวปานรัตน์  กว้างขวาง
2. นางสาวเณรี  ปิ่นรัตน์สุวรรณ
 
1. Mr.Simon  Moxon
2. นางสาวธชกร  เทพสังข์
 
594 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนกฤต  ศรีจันทร์
 
1. นางจตุพร  บุญเลี้ยง
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงภัททิยา  ช่วงชล
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  วงค์ปราง
3. เด็กหญิงเทพธิดา  มัคจิตร์
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
2. นางอารีย์  ชนะกาญจน์
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวจิราวดี  เวชผสาร
2. นางสาวณัฐณิชา  แก้วธวัชวิเศษ
3. นางสาวพิชญ์ชยากร  ทองไชย
 
1. นางอารีย์  ชนะกาญจน์
2. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
597 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายชนน  อิสระวัฒนา
2. เด็กชายศุภกร  จันทนฤกษ์
 
1. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
2. นางสาวสุพรรณิกา  ฤกษ์มงคล
 
598 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายธนพล  พัลพัฒน์
2. เด็กชายรัตตัญญู  ถิ่นพระบาท
 
1. นางเยาวธิดา  คำคง
2. นางสาวพัชรี  ชูประสูตร
 
599 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนธรณ์  บัวทอง
2. นายฤกษ์ชัย  เพชรสุวรรณพร
 
1. นางสาวพัชรี  ชูประสูตร
2. นางเยาวธิดา  คำคง
 
600 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายณัฐพงศ์  ศิริวัฒนไพฑูรย์
2. นายพรเทพ  ปัณนะ
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวนิภารัตน์  ดวงแก้ว
 
601 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวจัสมิน  ยุโสต
2. นายพีรวัส  สุทธิพันธ์
3. นางสาวรินรดา  เอี่ยมฐานนท์
 
1. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
2. นางสุภา  นาวารัตน์
 
602 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกัญญวรา  ธาตุกาญจน์
2. นางสาวกุลภัสสร์  ทิพย์กองลาศ
3. นางสาวณัฎฐา  บุญเริก
 
1. นางสุภา  นาวารัตน์
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
603 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวจิรชา  นิตยาวงศ์
2. นางสาวนิดานุช  โรจน์ณรงค์
3. นางสาวนิตยา  ธรรมโชติ
 
1. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
รวม8256
604 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนกร  นวลประจักษ์
2. เด็กชายวิริยะ  ชูโชติ
 
1. นายยศกฤต  ใจสะอาด
2. นางมณฑา  สุขเกื้อ
 
605 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  คงทอง
2. เด็กชายปิยะพงศ์  จิตบาน
 
1. นายยศกฤต  ใจสะอาด
2. นางมณฑา  สุขเกื้อ
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกานติมา  เจนกิจ
2. นายชยากร  จันทรศรี
3. นายธิติพจน์  บรรจงเมือง
4. นางสาวพรรณกาญจน์  บุปผากาญจน์
5. นางสาวสุดาลักษณ์  เจียรวรรณ์
 
1. นายศรชัย  ช่วยอักษร
2. นางสุนิสา  ไตรรัตน
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกมลรัตน์  ริยาพันธ์
2. นางสาวกานติมา  เจนกิจ
3. นายกิตติธัช  กรรไพเราะ
4. นางสาวจิตติญา  อมประนาม
5. นายชยากร  จันทรศรี
6. นายธนดล   โกมัย
7. นายธิติพจน์  บรรจงเมือง
8. นางสาวปัทมาวรรณ   จิตต์ชื่น
9. นางสาวพรปวีณ์  เจริญสุข
10. นางสาวพิชญธิดา   แก้ววิลาศ
11. นางสาวมัณฑนา   กิจผดุง
12. นางสาววชิราพรรณ   งามประดิษฐ์
13. นางสาวศิริพร   บุญเกื้อ
14. นางสาวสุจิรา   ดารากัย
15. นางสาวสุธาวัลย์   สุขสำราญ
16. นางสาวอภิญญา   ลัทธิพรหม
17. นางสาวอาทิตยา  ทิตสุวรรณ
18. นางสาวอาริตา  จันตราชู
19. นางสาวเกศกนก  แสงอ่อน
20. นายไตรภพ  เอี่ยมบุตร
 
1. นายสุเมธ  สอดจิตต์
2. นางสาวสุนิสา   ไตรรัตน์
3. นายศรชัย  ช่วยอักษร
4. นางปราถนา  ยอดมณี
5. นายมาโนชญ์  พัชนี
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นายกิตติภณ   สุจิวรรณ
2. เด็กชายฐิติเดช  เพ็ชรศรี
3. นายทวีศักดิ์  ด้วงแก้ว
4. เด็กชายธงไชย  ศรอินทร์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ลิ่ม
6. นายภานุวัชร์  วงศ์จำปา
7. นายศรัณย์  ถาวระ
8. นายอาทิตย์  จันทรโชติ
 
1. นายปธิณญากร   สุทธิ
2. นายนพพร  ไตรรัตน์
3. นายธนาธิป  แก้ววิหค
4. นายลัทธพล  เจริญสุข
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขบำเพญ
2. นายกิตติภณ  สุจิวรรณ
3. เด็กชายฉัตรชัย  คุณรัตน์
4. เด็กชายชัยวัฒน์   อินทรพฤกษา
5. เด็กหญิงฐิติญา  ดังสะท้าน
6. เด็กชายฐิติเดช  เพ็ชรศรี
7. เด็กหญิงตินชไมลย์  สมบัติ
8. นายทวีศักดิ์  ด้วงแก้ว
9. เด็กชายธงไชย  ศรอินทร์
10. เด็กชายธีรภัทร   โสมล
11. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญสุริวงศ์
12. เด็กชายนรากร  สมวงศ์
13. เด็กชายบรรณสรณ์  วิทยเวทย์
14. เด็กชายปฐมพงศ์  ล้วนศิริ
15. เด็กชายปุณยวีร์  เนาวโคอักษร
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ลิ้ม
17. เด็กหญิงพิยดา  อภิวันท์
18. เด็กหญิงพิยดา  แกล้วทะนง
19. เด็กหญิงพิยะดา  อากาสา
20. เด็กชายพุฒิพงศ์  อำนาจถาวร
21. เด็กชายภัทรศัย  บุญพันธ์
22. นายภานุวัชร์  วงศ์จำปา
23. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ไชยรัตน์
24. เด็กหญิงวนิสา  โพสังทอง
25. เด็กหญิงวริศรา  มหาพงศ์
26. เด็กชายวัชรชัย  ภู่ประสม
27. นายศรันย์  ถาวระ
28. เด็กหญิงศศิฉาย  จิตรวิรัตน์
29. เด็กชายศักดิ์รินทร์  วุฒิการณ์
30. เด็กหญิงศิริมาวดี  ปรีชา
31. เด็กชายสตพร  การะเกตุ
32. เด็กหญิงสิริยากร  สุนญภพ
33. เด็กหญิงสุชานุช  แดงมณี
34. นายอาทิตย์  จันทรโชติ
35. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรหมมา
36. เด็กชายโรเบิร์ต   จอห์น วาราส
37. เด็กหญิงโสภิดา  บัวแก้ว
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
2. นายนพพร  ไตรรัตน์
3. นายธนาธิป  แก้ววิหก
4. นางสาววรรณา  อุ่นวิมล
5. นางสาวสุพรรณี  โคตรอุดม
6. นางสาวกชนิภา   ลายพยัคฆ์
7. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
8. นายธีรพล  เหมือนหาญ
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกมลรัตน์  ริยาพันธ์
2. นางสาวกานติมา  เจนกิจ
3. นายกิตติธัช  กรรไพเราะ
4. นางสาวจิตติญา  อมประนาม
5. นางสาวชนิกานต์   สมัยสงค์
6. นายชยากร  จันทรศรี
7. นางสาวณัฐธิชา  ระเห็จหาญ
8. นายณัฐวุฒิ  ปรีชาชาญ
9. นายธนดล   โกมัย
10. นายธิติพจน์  บรรจงเมือง
11. นางสาวนริสา   ชูโลก
12. นางสาวปัทมาวรรณ   จิตต์ชื่น
13. นายพงศกร   ศรีมุข
14. นางสาวพรปวีณ์  เจริญสุข
15. นางสาวพรรณกาญจน์  บุปผากาญจน์
16. นางสาวพรศิริ   บุญมูสิก
17. นางสาวพิชญธิดา   แก้ววิลาศ
18. นางสาวมัณฑนา   กิจผดุง
19. นางสาวรสิตา   คีรีนารถ
20. นางสาวริณลนีย์   ยุทธกาศ
21. นางสาววชิราพรรณ   งามประดิษฐ์
22. นางสาวศิริพร   บุญเกื้อ
23. นางสาวสุจิรา   ดารากัย
24. นางสาวสุดาลักษณ์  เจียรวรรณ์
25. นางสาวสุธาวัลย์   สุขสำราญ
26. นางสาวสุพัตรา  ภูมิพงษ์
27. นางสาวอภิญญา   ลัทธิพรหม
28. นางสาวอาทิตยา  ทิตสุวรรณ
29. นางสาวอาริตา  จันตราชู
30. นางสาวเกศกนก  แสงอ่อน
31. นายไตรภพ  เอี่ยมบุตร
 
1. นางสาวสุนิสา   ไตรรัตน์
2. นายสุเมธ  สอดจิตต์
3. นายพีรพล  หัวหิน
4. นายอณัส  ซาดัดคาน
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  วรรณศิลป์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีวารินทร์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  พุทธพงศ์
 
1. นางกรองแก้ว  ทองเลี่ยมนาค
2. นางคณองสิน  ศรีวารินทร์
 
612 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายอภินันท์  พันทรกิจ
 
1. นางกรณ์ภัสสรณ์  ลายพยัคฆ์
 
613 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนทิกานต์   กาญจนประทุม
2. เด็กหญิงวรรณภา  นวลประจักษ์
3. เด็กหญิงสุณัฐชา  ทองโกมล
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์  ลายพยัคฆ์
 
614 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธรรมราช  ขาวเรือง
 
1. นางสาววรรณา  อุ่นวิมล
 
615 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  จิตรบรรจง
2. นางสาววชิรญาณ์  ยวงจันทร์
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
 
รวม11535
616 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ถิ่นคีรี
2. นายธีรพัฒน์  บุญเมือง
3. นายสถาพร  บุญทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมดวง
2. นายบุญส่ง  พรหมพิชญานนท์
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. นางสาววรกานต์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เนียมทอง
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คงบำรุง
 
1. นายธนาวุฒิ  พงษ์ทองเมือง
 
รวม54
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองสุข
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายทรงวุฒิ  ศรีสัตบรรณ์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  นาคีเภท
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
รวม33
622 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายวรินทร  อินทอง
2. นายวีรพงศ์  ทองปาน
3. นายอัทธนีย์  ชมกลิ่น
 
1. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์
2. นางจิราภรณ์  จำนอง
 
623 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  อินแป้น
2. นายพงศกร  ก้านกิ่ง
3. นายวีรภัทร  ขวัญแก้ว
 
1. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์
2. นายสุทธิชัย  เผ่าสุริยะ
 
รวม64
624 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายภูวเดช  โต๊ะเด็น
 
1. นางสายสกุล  เกษรบัว
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายคฑาธิป  รินรัตน์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  โครตสมบัติ
3. เด็กชายเจษฎา  ภูมิศรี
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายณัฐพล  จันทร์ภักดี
2. นายณัฐพล  หมัดไต
3. นางสาวอาทิตยา  หนูคง
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายรัตนากร  หล้าเปีย
 
1. นายสิทธิรัก  ศิขิวัฒน์
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงภัสร  อัครเมธาการ
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
รวม118
629 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   คงดำ
2. เด็กชายศศิพงศ์   จิตต์เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสุวรรณี  คลุมดวง
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
2. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
3. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
4. นายพรหมบัณฑิต  แปงใจ
5. นายมูฮัมหมัดชารีฟ  อิสลาม
6. นายสรวิศ  บุญสนอง
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
3. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมจันทร์
2. เด็กชายกรกช  ลิขิตการ
3. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
4. เด็กหญิงจิราพัชร  ไข่แก้ว
5. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
6. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
7. เด็กชายณรงค์  บุญฤทธิ์
8. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
9. เด็กชายธนกฤต  แววศักดิ์
10. เด็กชายธนสิน  ชาญวารินทร์
11. นางสาวธนัชพร  ราโชกาญจน์
12. เด็กหญิงธันยพร  ทองแก้ว
13. นางสาวธันยมัย  ไชยสุวรรณ
14. นายธุวานนท์  นาคชู
15. นายนพรุจ  สมปรีดา
16. นางสาวนันทวดี  ทองขาวบัว
17. นางสาวนันทิพร  วงศ์วิวัฒน์
18. เด็กหญิงนาตยา  หนูเสมียน
19. นายนิธิศ  ณ พัทลุง
20. นายปิยะพล  ทินกร
21. นายพงศ์พิสุทธิ์  จิระกาญจน์
22. นายพงษ์พัฒน์  สุขเพ็ญ
23. นายพรหมบัณฑิต  แปงใจ
24. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
25. เด็กหญิงภาวิณี  โดดำ
26. เด็กชายภูวเดช  สุขทิพย์
27. เด็กหญิงมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
28. นายมูฮัมหมัดชารีฟ  อิสลาม
29. เด็กหญิงวรรณคดี  วรรณศิลป์
30. เด็กหญิงวรรณสรณ์  คชผล
31. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
32. นายสรวิศ  บุญสนอง
33. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนนุพงศ์
34. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ภู่
35. เด็กชายสุริยะกมล  อุตระนาค
36. เด็กชายอดิศักดิ์  แม้นสุรางค์
37. เด็กหญิงอลิชา  สายวิเชียร
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทายี
39. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
40. นายโกสินทร์  จงกลพืช
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
3. นายธนิต  โสธรจิตต์
4. นายอรรถ  เภรีกุล
5. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
6. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
7. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
8. นางสาวกรกช  สงวนเกียรติ
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายสุริยะกมล  อุตระนาค
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
2. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
3. นางสาวธนัชพร  ราโชกาญจน์
4. นางสาวธันยมัย  ไชยสุวรรณ
5. นายธุวานนท์  นาคชู
6. นายนพรุจ  สมปรีดา
7. นางสาวนันทวดี  ทองขาวบัว
8. นางสาวนันทิพร  วงศ์วิวัฒน์
9. นางสาวนารีซา  มณีโชติ
10. นายพงศ์พิสุทธิ์  จิระกาญจน์
11. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
12. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
3. นายธนิต  โสธรจิตต์
4. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
 
636 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชญานิน  บัวน้อย
2. นางสาวปัณฑิตา  บัวน้อย
3. นางสาววณัฎฐชนันท์  ปัญญายุทธศักดิ์
4. นางสาวสุนิษา  ทองประเสริฐ
5. นางสาวเจนนิสา  พุทธาโร
6. นางสาวเปรมฤดี  ช่วยเกิด
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
637 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชลธิชา  ธรรมโชติ
2. นางสาวณัฐริกา  ศาขะญาญ
3. นางสาวธนัชชา  ขี่ทอง
4. นายธีรวัฒน์  สินสี
5. นางสาวอนันตญา  รัตนวงศา
 
1. นางสาวกรกช  สงวนเกียรติ
2. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
 
638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกรกมล  ชัยโม
 
1. นางสาวลักขณา  รักเถาว์
2. MissJiyeong  Bak
 
639 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงพนิดา  สุขสาร
2. เด็กหญิงสุชานาฏ  ชุมแก้ว
 
1. นางสาวนภัสสร  ปราบปัญจะ
2. นางสุนิตา  คงทอง
 
640 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายวรเมธ  ทองรอด
2. นางสาวหฤทัย  บุญศิลป์
 
1. นายพรณรงค์  ลักษณะกุล
2. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
 
641 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลสะอาด
2. เด็กชายทนงศักดิ์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ชูศรี
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
2. นายอภิชาติ  เศรษฐการ
 
642 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายณภัทร  สุขใหม่
2. เด็กชายพงศธร  ตรีโทพันธ์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  หอมไกร
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวชลธิชา  หาดสุด
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงฐิฆัมพร  ขุนรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จริงจิตร
3. เด็กหญิงปภัสสร  ทองหอม
4. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วเรือง
5. เด็กหญิงภาวิณี  กาญจนพันธ์
6. เด็กหญิงศิรดา  สุขจิตร
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นางจินตนาพร  ญาณสูตร
 
644 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญสิน
2. นางสาวศศิประภา  สิทธิสาร
3. นางสาวสิราวรรณ  พรหมพฤกษ์
4. นางสาวอนงค์นารถ  จันทรมุณี
5. นางสาวอมรรัตน์  บุญสัน
6. นางสาวอรณิชา  สำราญสุข
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นางจินตนาพร  ญาณสูตร
 
645 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมเสน
2. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิ์ทองแท้
3. เด็กหญิงสุภณิชา  ศรีจะทิ้ง
 
1. นางสุนีรัตน์  ไชยเจริญ
2. นายสมพงศ์  ไชยเจริญ
 
646 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  สูยะนันท์
2. เด็กหญิงวทันยา  แดงสกิจ
3. เด็กหญิงศิรินภา  จันชะนะพล
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายพีรวิชญ์  นิชานนท์
2. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ด้วง
3. นางสาวศศิพร  ร่มนวน
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
 
รวม10643
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายกิตติศักดิ์  หนูเอียด
 
1. นายอนุพันธ์  กรรมการ
 
649 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คลอดทองเพชร
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
650 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงดารา  คำวังฆ้อง
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
651 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายสานนท์  ศรีเจริญ
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
652 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิ่นพระบาท
 
1. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
653 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาวนาตญา  เภรีวิก
 
1. นางณัฏฐชล   จันทร์สุวรรณ์
 
654 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  คลอดทองเพชร
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
655 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาววาทินีย์  ทองเนื้อเก้า
 
1. นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม
 
รวม88
รวมทั้งหมด23541138