::sm-plg1

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

 

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
2. 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. พัทลุง เขต 1  สพม. พัทลุง เขต 2 
4. 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. พัทลุง เขต 1  สพม. พัทลุง เขต 2 
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
6. 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม. พัทลุง เขต 1  สพม. พัทลุง เขต 2 
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]