::sm-plg1

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

 

021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  รวมทั้งหมด  สพม. พัทลุง เขต 1  สพม. พัทลุง เขต 2 
3. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  รวมทั้งหมด  สพม. พัทลุง เขต 1  สพม. พัทลุง เขต 2 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]