งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร4 ชั้น ชั้น3 ห้อง 432. 433 14 ก.ย. 2560 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร4 ชั้น ชั้น3 ห้อง 434 .435 14 ก.ย. 2560 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม 14 ก.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม 15 ก.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม 14 ก.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม 15 ก.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ชั้น3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ชั้น3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 15 ก.ย. 2560 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 15 ก.ย. 2560 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]