::sm-plg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกันธมล เพชรคงโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิรา ขาวพุ่มโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี จันทร์เกิดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา ศรีโดนโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล มัธยมโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
6. นางเกศินี หนูอุดมโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา สังข์เศรษฐโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
8. นางสาวพรนภา เทพรักษ์โรงเรียนอุบลรัตน์ฯกรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ ยาชะรัดโรงเรียนบำรุงอิสลามกรรมการ
10. นางสาวรัตติยา เส็นบัตรโรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวภานุช ไชยพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นายวินัย หนูทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นายปัณจวัฒน์ คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางกันธมล เพชรคงโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิรา ขาวพุ่มโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี จันทร์เกิดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา ศรีโดนโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวนิศาชล มัธยมโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
6. นางเกศินี หนูอุดมโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา สังข์เศรษฐโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
8. นางสาวพรนภา เทพรักษ์โรงเรียนอุบลรัตน์ฯกรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ ยาชะรัดโรงเรียนบำรุงอิสลามกรรมการ
10. นางสาวรัตติยา เส็นบัตรโรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวภานุช ไชยพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นายวินัย หนูทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นายปัณจวัฒน์ คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เมืองทองโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ คงจังโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกัลยา บุญรอดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางสาวศศิธร ชูอินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
6. นางอาอีฉะ หมานมานะโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
7. นางสุมานา รักบุรีโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางยุภา สุวรรณมณีโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางธนพร พลสังข์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ เกิดสุวรรณโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุจิตรา ลิ่มกุลโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
5. นางวิลญา ชูช่วยโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุปรียา นะนุ้ยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
7. นางสาวปนุจสิกฐา ด้วงรุ่งโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพิบูลย์วรรณ กุลประสูติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ขุนเจริญโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัศมิ์ ชูช่วยโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญแข ชูสง่าโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางประพาส หมอกม่วงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
7. นายภานุวัตร ขุนปราบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางสุชาดา ด้วงช่วยโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางสาวปรียา อภัยรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางพิบูลย์วรรณ กุลประสูติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ขุนเจริญโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัศมิ์ ชูช่วยโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญแข ชูสง่าโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสุชาดา ด้วงช่วยโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางประพาส หมอกม่วงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
8. นายภานุวัตร ขุนปราบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวปรียา อภัยรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจำรัส หนูหลงโรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กมล หนูเมียนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสุปานี มีสวัสดิ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางจิรพัฒน์ คลังจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางเมตตา สุขโตโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ ชุมดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นางชวนพิศ วีระวงศ์โรงเรียนอุบลรัตน์ฯกรรมการ
8. นางกชมล จันทร์ดอนโรงเรียนอุบลรัตน์ฯกรรมการ
9. นางปรัศมา เส็นติหย๊ะโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
10. นางศรีโศภิษฐ์ วงศ์เพชรรัตน์โรงเรียนพนางตุงกรรมการ
11. นางชนาทิพย์ ศักดาณรงค์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจำรัส หนูหลงโรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กมล หนูเมียนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสุปานี มีสวัสดิ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางจิรพัฒน์ คลังจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางเมตตา สุขโตโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ ชุมดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นางชวนพิศ วีระวงศ์โรงเรียนอุบลรัตน์ฯกรรมการ
8. นางกชมล จันทร์ดอนโรงเรียนอุบลรัตน์ฯกรรมการ
9. นางปรัศมา เส็นติหย๊ะโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
10. นางศรีโศภิษฐ์ วงศ์เพชรรัตน์โรงเรียนพนางตุงกรรมการ
11. นางชนาทิพย์ ศักดาณรงค์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางเกศรา อัครบวรโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ ด้วงสีนวลโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจุดาลักษณ์ ไหมดีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางจำเรียง แก้วนามโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นางพันธรัตน์ สุขสว่างโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
7. นางสาวสุรณา ท้ายเซ่งโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษณีย์ สัตยานนท์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ บุตรกลัดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจินตนา ศุภพงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
4. นางสาวจันทร์นรี เขียดแก้วโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางจำลอง ทองทรัพย์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางธันยชนก ปล้องใหม่โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางอิสริยา เพชรหนูโรงเรียนบำรุงอิสลามกรรมการ
4. นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา ณ พัทลุงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางสโรชา มาแดงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นางวรรณี ด้วงเอียดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นายจักรี เครือสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางสาวอัญชุลี นุ้ยนุ่นโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
10. นางรีวิว เส้งนุ่มโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางอิสริยา เพชรหนูโรงเรียนบำรุงอิสลามกรรมการ
4. นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา ณ พัทลุงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางสโรชา มาแดงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นางวรรณี ด้วงเอียดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นายจักรี เครือสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางสาวอัญชุลี นุ้ยนุ่นโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
10. นางรีวิว เส้งนุ่มโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางยินดี วั่นเส้งโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกรภัทร์ ชูสุดรักษ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นางดวงใจ แก้วกลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางสุภัชชา รักษาแก้วโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกุลสิริยา แสงมณีโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสมจิตร์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
8. นางสาวเกษรา นุ้ยขาวโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
9. นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่นโรงเรียนอุบลรัตน์ฯกรรมการ
10. นางเยาวพรรณ ชูช่วยโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางชนาทิพย์ ศักดาณรงค์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางยินดี วั่นเส้งโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกรภัทร์ ชูสุดรักษ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นางดวงใจ แก้วกลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางสุภัชชา รักษาแก้วโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกุลสิริยา แสงมณีโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสมจิตร์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
8. นางสาวเกษรา นุ้ยขาวโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
9. นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่นโรงเรียนอุบลรัตน์ฯกรรมการ
10. นางเยาวพรรณ ชูช่วยโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางชนาทิพย์ ศักดาณรงค์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประณีต หมวดจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสำรวย ยอดราชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางแสงเดือน ชูมิ่งโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ บุญเรืองขาวโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางลำใย มณีรัตน์โรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางวัชลี ชูสกุลโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุจิอร รักใหม่โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางประนอม คงหนูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.กฤติกา อินใหม่โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ทองพูลเอียดโรงเรียนดอนศาลานำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอารียา ต้นวิชาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางลักษณา ศาสตร์สาระโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางแพรวพรรณ คงเขียดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวรานันท์ สาครินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ เพชรจำรัสโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ คงแก้วโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงกรรมการ
5. นางอัษฎาพร แก้วชูเสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ช่วยชูโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ เนื้อเอี่ยมโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ สุคตะโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ สังข์วิสุทธิ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางหฤทัย กาแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้นโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร์นา แสงแพงโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ขันทโรจน์โรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพันธุ์นิภา อินทรพัฒน์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ หมีนปานโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นายภิญโญ ชูกลิ่นโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางรวิวรรณ สุจินตพงศ์โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสหัส ชูโชติโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจริยา สังข์แก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัณย์ ยาชะรัดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายคำรณ ทิพพลชัยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสาววาสนา บุญจันทร์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงกรรมการ
7. นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสหัส ชูโชติโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจริยา สังข์แก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัณย์ ยาชะรัดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายคำรน ทิพพลชัยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสาววาสนา บุญจันทร์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงกรรมการ
7. นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทิวานนท์ สูบผอมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา ช่วยจันทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางละเมิล เลี่ยนกัตวาโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นายสุริยา บุญยังโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางสมฤดี แป้นจำรัสโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีย์ สุขนวลโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นางสาวสุพร อิสโมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางสาวลาวัณย์ ทองปี้โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
10. นางสาลี แก้วเชิดโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายศุภชัย วัจนพิสิฐโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวไซนานีย์ ดลระหมานโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ช่วยจันทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร หนูนุ่มโรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร บัวบุตรโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเบญจมินทร์ นิระโสโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เพ็งอินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวลิดา เลี่ยมปานโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางวาสนา พิเคราะห์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญาณี รักษ์ชูชื่่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
9. นางปิยธิดา อุ่นปลอดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางวรรณี พลคงโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
11. นางพนิดา ชูรักษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
12. นายโชคสุวิชัย สุภาพาสโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางปิยธิดา อุ่นปลอดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นางสาวจินตนา พรหมยานนท์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางเรณู เรืองมากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางปิยธิดา อุ่นปลอดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นางสาวจินตนา พรหมยานนท์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางเรณู เรืองมากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุขทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางปิยนุช บุญรุ่งโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายศักการิยา นกหมุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พััทลุงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นางสุภาพร ปานเพชรโรงเรียนตะแพนวิทยากรรมการ
8. นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นางประคอง คงสุวรรณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุขทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางปิยนุช บุญรุ่งโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายศักการิยา นกหมุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นางสุภาพร ปานเพชรโรงเรียนตะแพนวิทยากรรมการ
8. นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นางประคอง คงสุวรรณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางอวยพร เกตุแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสาวชัชพร แหละหีมโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางธนิตา สิงห์เนี่ยวโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวจุฑาพร แสงเกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นายฟาเอ็ก สาหลำสุหรีโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
8. นางประไพ นาคปลัดโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
9. นางปิยวรรณ จุลมูลโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
10. นางศรีวิมล เสคุนด์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางสาวสาหนีหยะ บิลลาเต๊ะโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นางสาวสุวิมล เส็มแล๊ะโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
13. นางสาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
14. นางนิรมล นวลจันทร์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
15. นางมณทิรา จงหวังโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
16. นางสาววิรัญญา สุขมีโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
17. นางรัตนวรรณ การประกอบโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
18. นางจารุวรรณ ทองวิเศษโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
19. นางสาวฐิติมา อรุณรังษีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
20. นางสิรารัตน์ บุญยังโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
21. นางสาวชลธิชา กลับจูดนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวปาริชาติ ขำดำนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
23. นางสาวพรสรรค์ ศิริชุ่มนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวมาริสา วัตรุจีกฤตนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
25. นางสาวรติกานต์ บัวทองนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวอธิชา นวลเทศนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
27. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางอวยพร เกตุแกัวโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสาวชัชพร แหละหีมโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางธนิตา สิงห์เนี่ยวโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวจุฑาพร แสงเกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นายฟาเอ็ก สาหลำสุหรีโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
8. นางประไพ นาคปลัดโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
9. นางปิยวรรณ จุลมูลโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
10. นางศรีวิมล เสคุนด์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางสาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
12. นางนิรมล นวลจันทร์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
13. นางสาวสาหนีหยะ บิลลาเต๊ะโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวสุวิมล เส็มแล๊ะโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
15. นายมณทิรา จงหวังโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
16. นางสาววิรัญญา สุขมีโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
17. นางรัตนวรรณ การประกอบโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
18. นางจารุวรรณ ทองวิเศษโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
19. นางสาวฐิติมา อรุณรังษีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
20. นางสิรารัตน์ บุญยังโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
21. นางสาวณัชชา ช่วยคล้ายนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวธัญรัตน์ จีนปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
23. นางสาวมงคลรัตน์ จันทร์นวลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวเมธาวดี ช่วยศรีนวลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
25. นางสาวลักษณา สงคงนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
26. นางสาววิลาสินี ชูช่วยนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
27. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนุชรินทร์ สุขสงโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจริยา ไทยเสรีกุลโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ บุญแสงโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นางมยุรี ฤทธิ์มากโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ปานเพชรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัทนา ศิริรักษ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นางกมล มาแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
8. นางเยาวนิตย์ นวลละอองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์โรงเรียนปัญาวุธกรรมการ
10. นางฉลอง ศรีกรดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
11. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางณัฐยา โชคพระสมบัติโรงเรียนพัทลุงพิทยากรรมการ
13. นางสาวประภาพันธ์ แป้นพูลโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวณัฐณิชา อรน้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวสุทธิกานต์ ด้วงชุมนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวพรวณาวรรณ เกลาฉีดนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวอฐิติยา เกิดมีนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนุชรินทร์ สุขสงโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจริยา ไทยเสรีกุลโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ บุญแสงโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นางมยุรี ฤทธิ์มากโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ปานเพชรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัทนา ศิริรักษ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นางกมล มาแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
8. นางเยาวนิตย์ นวลละอองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์โรงเรียนปัญาวุธกรรมการ
10. นางฉลอง ศรีกรดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
11. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางณัฐยา โชคพระสมบัติโรงเรียนพัทลุงพิทยากรรมการ
13. นางสาวประภาพันธ์ แป้นพูลโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวณัฐณิชา อรน้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวสุทธิกานต์ ด้วงชุมนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวพรวณาวรรณ เกลาฉีดนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวอฐิติยา เกิดมีนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจำปี คงหนูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย โรจนแพทย์โรงเรียนดอนศานานำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฟาริดา ด้วงดลโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ชูตรังโรงเรียนปัญาวุธกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ช่วยเต้าโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุกัญญา จันผลช่วงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางสาวปิยนารถ สุคลธพันธ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
8. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นายห่วง ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางจำปี คงหนูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย โรจนแพทย์โรงเรียนดอนศานานำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฟาริดา ด้วงคลโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ชูตรังโรงเรียนปัญาวุธกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ช่วยเต้าโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุกัญญา จันผลช่วงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางสาวปิยนารถ สุคลธพันธ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
8. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นายห่วง ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สายทองแท้โรงเรียนปัญาวุธรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เพชรสงค์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เอียดสุยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
5. นางชนิสรา พยัคพันธ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางกาญจนา คงสีปานโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี สืบสมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นางพนิดา สุขพงษ์โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
11. นางสาววิไล รัตนพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นางยุพดี คงประสมโรงเรียนประบำรุงกรรมการ
13. นายอนุศักดิ์ นวลอมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
14. นางทัศนีย์ นฤนาทนามกรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
15. นางสาววิลาสินี ชูช่วยนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวเก็จมณี ศรีชุมนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวกานต์ปวรีย์ วรพันธ์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ จันทรน้อยโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สายทองแท้โรงเรียนปัญาวุธรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เพชรสงค์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เอียดสุยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
5. นางชนิสรา พยัคพันธ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางกาญจนา คงสีปานโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี สืบสมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นางพนิดา สุขพงษ์โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
11. นางทัศนีย์ นฤนาทนามกรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
12. นางสาววิไล รัตนพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นางยุพดี คงประสมโรงเรียนประบำรุงกรรมการ
14. นายอนุศักดิ์ นวลอมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวธันย์ชนก สงรักษ์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอารยา หนูศรีนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวนริษา พงศาปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ สังข์เสนโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนิคม แสงแพงโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ บัวเพชร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางทิพย์วัน สุกดำโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสุดาชา ชูสุคนธ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวพิชญ์กานต์ นวลแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
7. นางสาวสาคร สงครามโรงเรียนปัญาวุธกรรมการ
8. นางนิภาพร คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
9. นายวราพงศ์ ทองชูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
10. นางสุมณฑา ศรีชนะโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
11. นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้วนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสุนันทา เพชรขาวช่วยนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนภัทร แป้นน้อยนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวปูชิตา หมั่นถนอมนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ สังข์เสนโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนิคม แสงแพงโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วัน สุกดำโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางสุชาดา ชูสุคนธ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวพิชญ์กานต์ นวลแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
6. นางสาวสาคร สงครามโรงเรียนปัญาวุธกรรมการ
7. นางนิภาพร คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
8. นายวราพงศ์ ทองชูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
9. นางสุมณฑา ศรีชนะโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
10. นายณรงค์ บัวเพชร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้วนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสุนันทา เพชรขาวช่วยนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนภัทร แป้นน้อยนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวปูชิตา หมั่นถนอมนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศานานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนประภัสสรรังสิตรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนันท์ นาคินทร์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
7. นางอมราลักษณ์ อับดลลาเฮียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นายเอกชัย ขุนฤทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
10. นางจริยา แสงแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
11. นางจุรีพร ชุมแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
12. นางสาวมรกต เพชรน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
13. นายกฤษฎา สุขทองนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
14. นายภานุวัฒน์ สงรักษ์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นายยสินธร นาคเกลี้ยงนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นายอลงกต ทวีโชตินักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นายกฤษณะ อุ่นเสียมนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นายกอบเกียรติ จันทวาสนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวนันท์นภัส สงย้อยโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
20. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศานานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนประภัสสรรังสิตรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนันท์ นาคินทร์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
7. นางอมราลักษณ์ อับดุลลาเอียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวปริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นายเอกชัย ขุนฤทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
10. นางสาวนันท์นภัส สงย้อยโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
11. นางจริยา แสงแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
12. นางจุรีพร ชุมแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
13. นางสาวมรกต เพชรน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
14. นายกฤษฎา สุขทองนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นายภานุวัฒน์ สงรักษ์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นายยสินธร นาคเกลี้ยงนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นายอลงกต ทวีโชตินักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นายกฤษณะ อุ่นเสียมนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นายกอบเกียรติ จันทวาสนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายปิยพงศ์ หนูดำโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี มานุ้ยโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายอุรชาติ หนูนุ่นโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางทิพรัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
5. นางสาวปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายจิรเมธ ไชยศรียานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นายชาญวิทย์ สีนาคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงพล แก้วสุขวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุดเรืองโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงพล แก้วสุขวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุดเรืองโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริมา รองชูเพ็งโรงเรียนดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิกา แสงขาวโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี หนูทองโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริมา รองชูเพ็งโรงเรียนดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิกา แสงขาวโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี หนูทองโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท ไหมคงโรงเรียนบ้านหารเทารองประธานกรรมการ
3. นางโชติรส หลีวิจิตรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท ไหมคงโรงเรียนบ้านหารเทารองประธานกรรมการ
3. นางโชติรส หลีวิจิตรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวละมัย ไล่กสิกรรมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสกุล เกษตรกาลาม์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงรองประธานกรรมการ
3. นายอับดุลหร่อซี สำผัสโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวละมัย ไล่กสิกรรมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสกุล เกษตรกาลาม์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงรองประธานกรรมการ
3. นายอับดุลหร่อซี สำผัสโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ทองสงอดีต ผอ.โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญญานุวัตรโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางอุรา ศรีทิพยราษฎร์โรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ทองสงอดีต ผอ.โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญญานุวัฒน์โรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางอุรา ศรีทิพยราษฎร์โรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรีวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ รักจำรูญวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี พรมมากวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประนอม บุญเลิศวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ รักจำรูญวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี พรมมากวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางศิริ สุขกรีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิเชฎฐ์ เพ่งบุญโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. พระมหาบุญฤทธิ์ ฐิตปุญโญเจ้าอาวาทวัดวัดเขาโพรกเพลงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายขรรค์ชัย เหน็บบัวโรงเรียนบ้านลานข่อยประธานกรรมการ
2. นางชะรัตน์ เทพสิงห์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
4. นายชาติชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ยกรังโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางภัทรา เขียวจีนโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายวีรัตน์ จิตสวาสดิ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ ไชยรัตน์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
4. นายสงบ ศรทองโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
5. นายสนธยา หนูมากโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
6. นายสมปอง คงแก้วโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางภัทรา เขียวจีนโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุพรรณโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร พุทธขาวโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีวิโรจน์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ หนูขาวโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
6. นายเฉลียว อินทร์แป้นโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย แก้วชูแสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายส่งศักดิ์ ธนะศรีลังกรูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ อรุณพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายโสภณ รัตนะโรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย แก้วชูแสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายส่งศักดิ์ ธนะศรีลังกรูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ อรุณพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายโสภณ รัตนะโรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายปรมินทร์ อินทรักษาโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เพชรวาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกมล ปราบกรีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายปรมินทร์ อินทรักษาโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เพชรวาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกมล ปราบกรีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุธประธานกรรมการ
2. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงรองประธานกรรมการ
3. นายภานรินท์ แดงแสงทองโรงเรียนมัธยมเกาะกรรมการ
4. นางธนภรณ์ ผลถาวรโรงเรียนตะแพนวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุธประธานกรรมการ
2. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงรองประธานกรรมการ
3. นายภานรินท์ แดงแสงทองโรงเรียนมัธยมเกาะกรรมการ
4. นางธนภรณ์ ผลถาวรโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ ผลถาวรโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายมนัส ไชยนุรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นายชาริฟ รักดีโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นายปองพล ตาแก้วโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธนรัฐ เกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายชาญชัย พ่วงแสงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวนทกช ฟองหิรัญศิริโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นายปองพล ตาแก้วโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธนรัฐ เกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายชาญชัย พ่วงแสงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวนทกช ฟองหิรัญศิริโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส ไชยนุรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายวินัย ทองหนูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมนัส ไชยนุรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายวินัย ทองหนูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
6. นายเทพธาดา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
7. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
9. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นายทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นายเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศันสนีย์ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายสรณ์ นามสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพธารา สิทธิแพทย์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นายศรัญยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น อันทเกตุโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ จันทบุตรโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นายโกสิต ไกรศิริโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
8. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีระ อินทรเพชรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น อันทเกตุโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ จันทบุตรโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นายโกสิต ไกรศิริโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
8. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีระ อินทรเพชรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น อันทเกตุโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ จันทบุตรโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นายโกสิต ไกรศิริโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
8. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีระ อินทรเพชรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น อันทเกตุโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ จันทบุตรโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นายโกสิต ไกรศิริโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
8. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีระ อินทรเพชรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายกาญจณ์ศิลป์ โสธรธนโชติโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสิต ไกรศิริโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นายวิทวัส ใฝ่ฝันโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นายวินิจ ทองประศรีโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
8. นายวีระ อินทรเพชรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายกาญจน์ศิลป์ โสธรธรโชติโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสิต ไกรศิริโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นายวิทวัส ใฝ่ฝันโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นายวินิจ ทองประศรีโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
8. นายวีระ อินทรเพชรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายกาญจน์ศิลป์ โสธรธรโชติโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสิต ไกรศิริโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นายวิทวัส ใฝ่ฝันโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นายวินิจ ทองประศรีโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
8. นายวีระ อินทรเพชรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายกาญจน์ศิลป์ โสธรธรโชติโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสิต ไกรศิริโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นายวิทวัส ใฝ่ฝันโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นายวินิจ ทองประศรีโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
8. นายวีระ อินทรเพชรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนั่น อันทเกตุโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายชูศรี จันทร์สุวรรณโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย หนูคล้ายโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ จันทบุตรโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
5. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
6. นายไกรวัลย์ เกาะทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสนั่น อันทเกตุโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายชูศรี จันทร์สุวรรณโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย หนูคล้ายโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ จันทบุตรโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
5. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
6. นายไกรวัลย์ เกาะทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนั่น อันทเกตุโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายชูศรี จันทร์สุวรรณโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย หนูคล้ายโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ จันทบุตรโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
5. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
6. นายไกรวัลย์ เกาะทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนั่น อันทเกตุโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายชูศรี จันทร์สุวรรณโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย หนูคล้ายโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ จันทบุตรโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
5. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
6. นายไกรวัลย์ เกาะทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธัชชานนท์ ขวัญปลอดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ ทองเอียดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธัชชานนท์ ขวัญปลอดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ ทองเอียดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธัชชานนท์ ขวัญปลอดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ ทองเอียดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายธัชชานนท์ ขวัญปลอดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ ทองเอียดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธัชชานนท์ ขวัญปลอดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ ทองเอียดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธัชชานนท์ ขวัญปลอดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ ทองเอียดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธัชชานนท์ ขวัญปลอดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ ทองเอียดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธัชชานนท์ ขวัญปลอดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ ทองเอียดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายโชติ ไกรศิริโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนฤดล ดาวดวงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร คำคงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายโชติ ไกรศิริโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนฤดล ดาวดวงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร คำคงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายโชติ ไกรศิริโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนฤดล ดาวดวงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร คำคงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายโชติ ไกรศิริโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนฤดล ดาวดวงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร คำคงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายจุมพฏ มาแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอภันตรี ไวยพันธ์-กรรมการ
2. นางจินดา จันทร์สุวรรณกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ์ แสงสีดำกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอภันตรี ไวยพันธ์กรรมการ
2. นางจินดา จันทร์สุวรรณกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ์ แสงสีดำกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอภันตรี ไวยพันธ์กรรมการ
2. นางจินดา จันทร์สุวรรณกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ์ แสงสีดำกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอภันตรี ไวยพันธ์กรรมการ
2. นางจินดา จันทร์สุวรรณกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ์ แสงสีดำกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์กรรมการ
2. นางสวรส ศุกลกาญจน์กรรมการ
3. นางสาวนิลยา สัตตบงกชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์กรรมการ
2. นางสวรส ศุกลกาญจน์กรรมการ
3. นางสาวนิลยา สัตตบงกชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์กรรมการ
2. นางสวรส ศุกลกาญจน์กรรมการ
3. นางสาวนิลยา สัตตบงกชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์กรรมการ
2. นางสวรส ศุกลกาญจน์กรรมการ
3. นางสาวนิลยา สัตตบงกชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสายันห์ ทองมีขวัญกรรมการ
2. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ แก้วเอียดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสายันห์ ทองมีขวัญกรรมการ
2. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ แก้วเอียดกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ อ่อนแก้วครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLeosy Ybanez Demainครูเจ้าของภาษา โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. MissAlle-Nise Smithครูเจ้าของภาษา โรงเรียนตะโหมด กรรมการ
4. นางถนอม พันธรัตน์ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์พิศา สังฆะประดิษฐ์ ครู โรงเรียนพัทลุง ประธานกรรมการ
2. Mrs. Sarah Nicole Stevenson Croft ครูเจ้าของภาษา ร.ร.สตรีพัทลุง กรรมการ
3. Mr.Jay Caesar Jugas ครูเจ้าของภาษา ร.ร.มัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นางนพวรรณ เชินดอร์เฟอร์ครู โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวรรณทัย เพชรภักดี ครู โรงเรียนกงหราพิชากรประธานกรรมการ
2. MissAlyona Shabanovaครูเจ้าของภาษา ร.ร.พัทลุงกรรมการ
3. นางคณิตา คณิตครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายภูวนาจ บัวชุมครู โรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการ
2. Mr.Sardor Rasulov ครูเจ้าของภาษา ร.ร.สตรีพัทลุง กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จิตตะโสภาครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางฉลวย เคเวนดิเคท ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. Mr.Alex Maingha Anoumedemครูเจ้าของภาษา ร.ร.กงหราพิชากรกรรมการ
3. MissBhupinder Kaurครูเจ้าของภาษา ร.ร.พัทลุงกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พิเคราะห์ ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวสำรวย วงศ์มุณีวร ครู โรงเรียนปัญญาวุธ ประธานกรรมการ
2. Mr.Jonathan Tom Croftครูเจ้าของภาษา ร.ร.สตรีพัทลุง กรรมการ
3. MissMarivel Lagramaครูเจ้าของภาษา ร.ร.ตะโหมด กรรมการ
4. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณิดา ยิ้มด้วงครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Joseph Anand Jayarajครู เจ้าของภาษา ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการ
3. Mr.Randy Atup ครู เจ้าของภาษา ร.ร.พัทลุงกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ นนตรี ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปราณี เหล็มหมาดครู โรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Graeme Cookครูเจ้าของภาษา ร.ร.สตรีพัทลุง กรรมการ
3. Mr.Dennis Wainaina Kinyua ครูเจ้าของภาษา ร.ร.พัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรหัทดา จินา ครู โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี ประมวลโกศลยุต ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. MissZhou Joeครูอาสาสมัครจีน ร.ร.วิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ ทองชุมครู โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนทรี ประมวลโกศลยุต ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. MissZhou Jieครูอาสาสมัครจีน ร.ร.วิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ ทองชุมครู โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา กังสดาล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนครู โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิระภา แผ้วไพรี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา กังสดาล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนครู โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิระภา แผ้วไพรี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกานดา อานนท์ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา ธรรมวนิชครู โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. Mrs.Heloise SANGANครูเจ้าของภาษา ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจาริยา เกื้อกอบครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนทรี ประมวลโกศลยุต ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. MissZhou Jieครูอาสาสมัครจีน ร.ร.วิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ ทองชุมครู โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา กังสดาล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนครู โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิระภา แผ้วไพรี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางบุญศรี มุกดารัศมีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. MissChen Wanyuครูอาสาสมัครจีน ร.ร.วิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissWang Weigiครูอาสาสมัครจีน ร.ร.สภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา กังสดาล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนครู โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิระภา แผ้วไพรีครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกานดา อานนท์ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา ธรรมวนิชครู โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. Mrs.Heloise SANGANครูเจ้าของภาษา ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจาริยา เกื้อกอบครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางบุญศรี มุกดารัศมีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. MissChen Wanyuครูอาสาสมัครจีน ร.ร.วิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissWang Weigiครูอาสาสมัครจีน ร.ร.สภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกานดา อานนท์ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา ธรรมวนิชครู โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. Mrs.Heloise SANGANครูเจ้าของภาษา ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจาริยา เกื้อกอบครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ เพ็ชรอ่อน ครู โรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการ
2. นางสิรีทิพย์ อินฤดี ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางคณิตา สุวรรณโณ ครู โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางศิริรัก หลวงบำรุง ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางประภา บำรุงเสนา ครู โรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางชะมัยพร หนูพุ่ม ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นางรุ่งระวี สาเหล็มครู โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธุ์ ครู โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
5. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
6. นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกรนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารียา หมวกสังข์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฐานัญญา ไชยชมภูนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
5. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
6. นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกรนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารียา หมวกสังข์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฐานัญญา ไชยชมภูนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
5. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
6. นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกรนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารียา หมวกสังข์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฐานัญญา ไชยชมภูนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
5. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
6. นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกรนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารียา หมวกสังข์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฐานัญญา ไชยชมภูนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
5. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
6. นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกรนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารียา หมวกสังข์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฐานัญญา ไชยชมภูนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
5. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
6. นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกรนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารียา หมวกสังข์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฐานัญญา ไชยชมภูนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
5. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกรนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารียา หมวกสังข์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฐานัญญา ไชยชมภูนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
5. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
6. นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกรนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองปานนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุลนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารียา หมวกสังข์นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฐานัญญา ไชยชมภูนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเอิบ อักษรทองโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำเริง พุฒขาวโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นายสรยุทธ ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมควนขนุนกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ เพชรเรืองสุดโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
5. นางจิราภา ชูกุลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ทองเทพโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย พิพิธภัณฑ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระ ศรีทองแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนวย ไมตรีจรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทิพยโสธรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ทิพยโสธรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนาภา พูลเพิ่มโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นายโกวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
4. นายสาโรชน์ สายแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสวลี มีสวัสดิ์โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายชนาภา พูลเพิ่มโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นายโกวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
4. นายสาโรชน์ สายแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสวลี มีสวัสดิ์โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญขัน ศิลปนุรักษ์โรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ นาคินทร์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุล แซ่แต้โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
4. นางอนงค์ เอียดคงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวจิรพรรณ เวชรังษีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ นาคินทร์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาคร สันสนโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางบุญขัน ศิลปนุรักษ์โรงเรียนพนางตุงกรรมการ
4. นางศรีโสภา เมฆานุวงศ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางอัจฉรา บุญจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัญอร จินดาโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางกัลยา นามสังข์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายอำนวย ไมตรีจรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางธนัชชา วงศ์รักษ์ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอัญอร จินดาโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ชนะสิทธิ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นายอำนวย ไมตรีจรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นายสนอง หมาดเหล่โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางรำไพ บุณยะตุลานนท์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชอุ่ม สุขรักษ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ทรัพย์ ฉิมพงษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นายอภัย พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ เมืองสงโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
5. นางศรีสุดา ปานชุมโรงเรียนดอนศาลานำ กรรมการ
6. นางวาสนา สุขสงค์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นายบุญคลาด เศียรอุ่นโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางประภาวดี สัจจากุลโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ ทองเด็ดโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกัลยาภัทร จิตเกลี้ยงโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประมวล เตี้ยนวลโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ชนะสิทธิ์โรงเรียนประชาบำรุง กรรมการ
3. นายธัมรง หลวงคงโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
4. นายชม รุ่งเรืองโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุภา สมุหเสนีโต โรงเรียนโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นายกำพล เศรษฐช่วยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางมณฑา ฤทธิสุนทรโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นายเอกชัย ขุนฤทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
9. นายประเสริฐ ประทุมศรีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิยม กาวชูโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
11. นายจำรัส พงศาปานโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา พราหมณ์พันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชุติมาส จันทร์น้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอรุณี ชูช่วยโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
4. นางระเบียบ สุทธิสังข์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางส่องแสง อินทร์ทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางส่องแสง อินทร์ทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธประธานกรรมการ
2. นางชุติมาส จันทร์น้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางธนัชชา วงศ์รักษ์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางปรานอม กรดเต็มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางอรุณี ชูช่วยโรงเรียนพนางตุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา นามสังข์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางเกษร นาควิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สงสุรินทร์โรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สงสุรินทร์โรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
3. นางอารีย์ สาระมุสิกโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิริยา สงเนียมโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางปัญญา หนูราชโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สาขะมุติโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภา แก้วบริสุทธิ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางปรานอม กรดเต็มข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวจิรพรรณ เวชรังษีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภา แก้วบริสุทธิ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางภาษิตา มาสวัสดิ์โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
4. นางเกษร นาควิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปัญญา หนูราชโรงเรียนพนางตุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุไรรัตน์โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญหา ศรีหนารถโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
5. นางสุดใจ ขวัญศรีโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกัญหา ศรีหานารถโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ขวัญศรีโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางปรียา หนูเอียดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญยังโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน บุญยกโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวสุรณา ท้ายเซ่งโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญยังโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน บุญยกโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวสุรณา ท้ายเซ่งโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]