สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกงหราพิชากร 58 114 83
2 003 โรงเรียนควนขนุน 66 148 93
3 004 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 33 57 43
4 005 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 29 56 42
5 006 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 22 31 29
6 007 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 20 48 29
7 008 โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ 0 0 0
8 009 โรงเรียนตะแพนพิทยา 20 39 25
9 010 โรงเรียนตะโหมด 111 270 178
10 012 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
11 013 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 33 58 42
12 014 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 46 96 57
13 015 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 13 24 20
14 016 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 75 127 100
15 018 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 22 26 24
16 019 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 23 42 24
17 017 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 9 13 12
18 020 โรงเรียนประชาบำรุง 33 79 46
19 021 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
20 022 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 71 185 106
21 023 โรงเรียนปัญญาวุธ 39 73 58
22 024 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 98 182 141
23 025 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 37 79 43
24 026 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 73 178 112
25 027 โรงเรียนพนางตุง 41 63 49
26 028 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 10 22 16
27 029 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
28 030 โรงเรียนพัทลุง 138 336 213
29 031 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 92 209 127
30 032 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 0 0 0
31 033 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 38 84 58
32 034 โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
33 035 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 20 33 28
34 036 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 28 59 40
35 037 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 19 37 29
36 038 โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ 0 0 0
37 039 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 37 59 52
38 040 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 24 36 32
39 041 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 19 36 28
40 042 โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ 0 0 0
41 043 โรงเรียนสตรีพัทลุง 132 357 188
42 044 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
43 045 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 49 90 70
44 046 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 110 326 178
45 047 โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ 0 0 0
46 048 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
47 049 โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0
48 050 โรงเรียนอุดมวิทยายน 61 146 98
49 051 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 32 55 43
50 052 โรงเรียนฮิรชาร์ดศาสนวิทยา 0 0 0
51 002 โรงเรียนเขาชัยสน 103 237 159
52 011 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
รวม 1884 4110 2715
6825

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]