เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุวลักษณ์ แสงใส ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
2 นางพวงศรี ทองพูลเอียด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
3 นางสุภา บุณยะตุลานนท์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
4 นางอุทัยวรรณ ภูนุชอภัย ครู โรงเรียนเขาชัยสน กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
5 นางวนิดา เหมะรักษ์ ครู โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
6 นางจิรา จันทร์ทอง ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
7 นางปราณี เหล็มหมาด ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
8 นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
9 นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
10 นายปราโมทย์ บุญยัง โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
11 นางจรวยพร มุคคะตา โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
12 นางลัดดา สืบศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
13 นางสุมานา รักบุรี โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
14 นางรีวิว เส้งนุ่ม โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
15 นางสาวปรียา อภัยรัตน์ โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
16 นางจำรอง จันทร์ดำ โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
17 นางธันยชนก ปล้องใหม่ โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
18 นางยินดี วั่นเส้ง โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
19 นางชนาทิพย์ ศักดาณรงค์ โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
20 นายวิยุทธ์ กาญจนกำเนิด โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
21 นายปัณจวัฒน์ คล้ายสมบัติ โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
22 นางสาวสุรณา ท้ายเซ่ง โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
23 นางสาวปนุจสิกฐา ด้วงรุ่ง โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
24 นางสาวฬุริยา จันทร์สุขศรี โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
25 นางสาวจริยา จิตสวัสดิ์ โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
26 นายกฤษฎา หมื่นพล โรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
27 นายโสภณ อินทร์ภักดิ์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
28 นายวิโรจน์ หนูขาว ครูโรงเรียนพรหมพินัติชัยบุรี กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
29 นายนิพนธ์ มณีปรีชา ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
30 นางสวลี มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
31 นางสาวสุปัญญา ทองยก ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
32 นายอำนวย ไมตรีขจร ครูดรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
33 นายนิคม แสงแพง ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
34 นายวิสุทธิ์ ทองช่วย ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
35 นายสุวิทย์ วัดคล้าย ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
36 นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธ์ุ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
37 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
38 นายดลภัทร คุรุการเกษตร ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
39 นายชม รุ่งเรือง ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
40 นางสุจิรา พูลสุทธิ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
41 นางสาวหรรษา คงทอง ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
42 นางอัญชลี วัฒนศิริ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
43 นางสุมิตรา นิลโมจน์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
44 นางแจ่มพรรณ ธาดาพรรษวุฒิ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
45 นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
46 นายพิเชษฐ์ เส็นติหย๊ะ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
47 นายปราโมทย์ บุญยัง ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
48 นางจำลอง ทองทรัพย์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
49 นางสาวอัญชลี นุ้ยนุ่น ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
50 นายภาณุวัฒน์ ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
51 นางสาวกชมน จันทร์ดอน ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา ฯ กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
52 นางจำเรียง แก้วนาม ครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
53 นางธนพร พลสังข์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
54 นางสาวจุดาลักษณ์ ไหมดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
55 นางนิตยา สังข์เศรษฐ์ ครูโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
56 นางสาวเกษรา นุ้ยขาว โรงเรียนตะแพนพิทยา กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
57 นางอำพร บุษรานนท์ ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
58 นางสาวธมนวรรณ เกื้อคลัง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
59 นางระเบียบ สุขมิ่ง ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
60 นางสาวอรชร บุณยะมาน ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
61 นายมานพ พลเพชร ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
62 นางสิริทิพย์ อินฤดี ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
63 นายภานุวัตร ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
64 นางอมราภรณ์ พลเพชร ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
65 นางรัตนา ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
66 นายสมศักดิ์ นำแก้ว ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
67 นางสาวสมฤดี จันทร์เกิด ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
68 นางประไพ มะลิแก้ว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
69 นางพรทิพย์ อินทรชุมนุม ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
70 นายชนาเมธ แซ่เตียว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
71 นางรานี เทพหนู ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
72 นางสาวอุรชา ทองรูจี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน กรรมการกลางการตัดสินการแข่งขัน
73 นางสาวสุมิตรา หนูช่วย ครู โรงเรียนควนขนุน กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ต้น)
74 นางสาวนราวดี หลิมศิริ ครู โรงเรียนอุดมวิทยายน กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ต้น)
75 นางชูสิน อ่อนคง ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ปลาย)
76 นางสาวสุวีรยา ทองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนตะแพนพิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ปลาย)
77 นายสุเจน ปานจันทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ปลาย)
78 นางเพ็ญพักตร์ แก้วประดิษฐ์ ครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ต้น)
79 นางเอมอร สุวรรณขาว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ต้น)
80 นางสุมาลี บุญพรานชู ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ปลาย)
81 นางรัญจวน นิลสุข ครู โรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ปลาย)
82 นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพชร ครู โรงเรียนควนขนุน กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ปลาย)
83 นางพวงศรี ทองพูลเอียด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ต้น)
84 นายปภังกร ธนันณัฐภัค ครู โรงเรียนกงหราพิชากร กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ต้น)
85 นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ปลาย)
86 นางสาวพนม ช่วยจันทร์ ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ปลาย)
87 นางสาวจรรยา ชูเมฆ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Skits (ม.ต้น)
88 นางศริวิมล ชูชำนาญ ครู โรงเรียนนิคมควนขนุน กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Skits (ม.ต้น)
89 นางสาวธันยพร หนุนอนันต์ ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Skits (ม.ปลาย)
90 นายสุทธิพงษ์ พูลแก้ว ครู โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Skits (ม.ปลาย)
91 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส (ม.ปลาย)
92 นายธวัชชัย บุญผลา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส (ม.ปลาย)
93 นางสาววิรัตน์ จิตเนียม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส (ม.ปลาย)
94 นางจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (ม.ต้นและม.ปลาย)
95 นางสาวปิติมา พิพัฒน์รัตนเสรี ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (ม.ต้นและม.ปลาย)
96 นางสาวชฎากานต์ ฤทธิมนตรี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (ม.ต้นและม.ปลาย)
97 นางสาวปิยะวรรณ รอดยัง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (ม.ต้นและม.ปลาย)
98 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
99 นายภานุวัฒน์ ปะรา คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
100 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
101 นายเอนก พรหมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา กรรมการอำนวยการ
102 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน กรรมการอำนวยการ
103 นายสมใจ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา กรรมการอำนวยการ
104 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
105 นายบัณดิษฐ ศรีเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
106 นางวันดี พลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง กรรมการอำนวยการ
107 นายจิรศักดิ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง กรรมการอำนวยการ
108 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพม 12 กรรมการอำนวยการ
109 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
110 นายเอนก พรหมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา กรรมการอำนวยการ
111 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน กรรมการอำนวยการ
112 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
113 นายบัณดิษฐ ศรีเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
114 นางพวงน้อย รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
115 นางวันดี พลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง กรรมการอำนวยการ
116 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพม 12 กรรมการอำนวยการ
117 นายทวี อินถิติ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
118 นายภานุวัฒน์ ปะรา คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
119 นางสมจิตต์ ตีบกลาง คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
120 นายสุทิน ขาวเผือก คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
121 นายประภาส พรหมแก้ว ผ.อ.โรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
122 นายวาสนา สุขสง ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
123 นางละออง คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
124 นางอวยพร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
125 นางสาวพัชรีย์ เหลือนุ่นขาบ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
126 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
127 นายประยูร ชูรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
128 นายจุมพฎ มาแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
129 นางจันทร์เพ็ญ รักชุม ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
130 นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการอำนวยการ
131 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
132 นางนันทิยา ภักดี คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
133 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
134 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
135 นางภาณินี วรเนติวุฒิ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
136 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
137 นายชาญวิทย์ สีนาค คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
138 นายห่วง ฆังคสุวรรณ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
139 นายห่วง ฆังคสุวรรณ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
140 นายภานุวัฒน์ ปะรา คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
141 นายอนุศักดิ์ นวลอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
142 นายจิรเมธ ไชยศรียา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
143 นางสาวมรกต เพชรน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
144 นางสาวณัฐณิชา อรน้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
145 นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
146 นางชะอ้อน บุญยก โรงเรียนพัทลุง กรรมการเลขานุการ
147 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
148 นายห่วง ฆังคสุวรรณ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
149 นางนันทิยา ภักดี คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
150 นายภานุวัฒน์ ปะรา คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
151 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
152 นางภาณินี วรเนติวุฒิ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
153 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
154 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
155 นายชาญวิทย์ สีนาค คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
156 นายอนุศักดิ์ นวลอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
157 นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
158 นายจิรเมธ ไชยศรียา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
159 นางสาวมรกต เพชรน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
160 นางสาวณัฐณิชา อรน้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
161 นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
162 นางสมจิตต์ ตีบกลาง คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
163 นายสุทิน ขาวเผือก คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
164 นางสารภี อินทองปาล ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการเลขานุการ
165 นางฉัตรชนก ปานเพชร ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการเลขานุการ
166 นายโชคชัย มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการเลขานุการ
167 นางลำใย มณีรัตน์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการเลขานุการ
168 นางวันนา ไชยโย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการเลขานุการ
169 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการเลขานุการ
170 นางวันดี ยอดราช ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการเลขานุการ
171 นางอรพิน หนูแสง ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการเลขานุการ
172 นายห่วง ฆังคสุวรรณ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
173 นางนันทิยา ภักดี คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
174 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
175 นายภานุวัฒน์ ปะรา คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
176 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
177 นางศิริพร ราชเมืองขวาง คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
178 นางสมจิตต์ ตีบกลาง คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
179 นางอุษา จันทร์วงศ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
180 นางอุษา จันทร์วงศ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
181 นางสมจิตต์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
182 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
183 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
184 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
185 นางกัลยา เพชรกาศ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
186 นางศรีโสภา เมฆานุวงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
187 นางสุมานา รักบุรี ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
188 นางสุคล เสมือนใจ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
189 ดร.กฤติกา อินใหม่ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
190 นางภาณินี วรเนติวุฒิ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
191 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
192 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
193 นายจิรเมธ ไชยศรียา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
194 นางสาวมรกต เพชรน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
195 นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
196 นายอนุศักดิ์ นวลอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
197 นางสาวณัฐณิชา อรน้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
198 นายนิพนธ์ มณีปรีชา ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
199 นายสนอง หมาดเหล่ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
200 นายภาณุวัฒน์ ภักดี ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
201 นางจิตรา คงแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
202 นายอลงกรณ์ ไข่ช่วย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
203 นายเรวัตร รุ่งเรือง น.ศ.ฝึกประสบการณ์ร.ร.ควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
204 นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธ์ุ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
205 นางสุภา แก้วบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
206 นางมยุรี รักรอด ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
207 นางภรธนณัท จินา ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
208 นางลัดดา วุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
209 นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
210 นางสาวสุนิษา ศรีโดน ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
211 นางสาวกฤติยา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
212 นางสาวธิดารัตน์ คงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
213 นางสาวสุทธิดา แววสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
214 นางสาวนทกช ฟองหิรัญศิริ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
215 นางสุธางค์ ชัยพรม ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
216 นางวงเดือน เทพรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
217 นางสาวอาทิตยา คงขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
218 นางสาวจารวี ชูภิรมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
219 นางสาวลดาวรรณ หนูฤทธิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
220 นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
221 นางสาวเกตน์สิรี เหน็บบัว ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
222 นางสาวพัชญมนท์ ทิพย์สง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
223 นางสาวพัชริดา เรืองเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
224 นางสาวสุจิมา ชูหนู ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
225 นางภาณินี วรเนติวุฒิ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
226 นายภานุวัฒน์ ปะรา คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
227 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
228 นายจิรเมธ ไชยศรียา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
229 นางสาวมรกต เพชรน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
230 นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
231 นายอนุศักดิ์ นวลอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
232 นางสาวณัฐณิชา อรน้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
233 นายสุทิน ขาวเผือก คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
234 นางสมจิตต์ ตีบกลาง คร ูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
235 นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
236 นายสมพร กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
237 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
238 นายการุณ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
239 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 นางพวงน้อย รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
241 นายจิระศักดิ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
242 นางวันดี พลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
243 นายทวีป บุญญานุวัตร ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
244 นายสาโรชน์ สายแก้ว ครู โรงเรียนควนขนุน ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
245 นางพรศรี ชูสังข์ ครู โรงเรียนพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
246 นายวิชัย หงษ์ษา ครู โรงเรียนพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
247 นายประมวล เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
248 นายชอุ่ม สุขรักษ์ ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
249 นางเบญจวรรณ รัตนะ ครู โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
250 นายพฤทธิพงษ์ จุลพูน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
251 นางกัญหา ศรีหานารถ ครู โรงเรียนพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
252 นางศิรินทร์นา แสงแพง ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
253 นายทวี อินถิติ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
254 นายเชวง สุขเล็ก ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
255 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
256 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
257 นางณาตยา มโนทัศน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
258 นายทวี อินถิติ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
259 นายวินัย เอี่ยมระยับ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
260 นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
261 นายเชวง สุขเล็ก ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
262 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
263 นายพีระชัย พิพิธภัณฑ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
264 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
265 นางณาตยา มโนทัศน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
266 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
267 นางหนูพัช หิรัญกร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
268 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
269 นางสาวนิศาชล สูบผอม ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
270 นายเสรี เสนเกตุ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
271 นายทวีป บุญญานุวัตร ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
272 นายกำพล เศรษฐช่วย ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
273 นายวินัย เอี่ยมระยับ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
274 นายเชวง สุขเล็ก ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
275 นายทรงธรรม เพ็งอินทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
276 นางพรศรี ชูสังข์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
277 นายวิชัย หงษ์ษา ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
278 นายทวี อินถิติ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
279 นางหนูพัช หิรัญกร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
280 นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
281 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
282 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
283 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
284 นายศุภโชค คงรอด ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
285 นางเรณู เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
286 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
287 นางสาวทัศนีย์ ช่วยชู ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
288 นายสมชายนวัต ลักษณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
289 นางลักษณา ศาสตร์สาระ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
290 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
291 นายวิชัย หงษ์ษา ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
292 นางจรวยพร มุคคะตา ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
293 นางวันทนีย์ หอยสกุล ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
294 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
295 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
296 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
297 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
298 นายกิติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
299 นางสมใจ พรหมรังษี ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
300 นายภิญโญ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
301 นายคำรน ทิพพลชัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
302 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
303 ดร.กฤติกา อินใหม่ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
304 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
305 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
306 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
307 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
308 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
309 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
310 นางเรณู เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
311 นางบังอร ทองสง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
312 นางนุชนาถ สารณะ ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
313 นางสาวสุปรียา ต้นต้าว ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
314 นางสุจิตรา มีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
315 นางจิราภรณ์ พรหมเช็ก ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
316 นางสุวิมล บุญชิต ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
317 นางสัตตบงกช นาคเกลี้ยง ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
318 นางเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์ ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
319 นางสาวเบญญาภา เขมะดุษฎี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
320 นางสาวธนวรรณ รุ่งรัตน์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
321 นางสาวปฐมาพรรณ บุญประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
322 นางสาวภัณฑิรา นุ่มเรือง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
323 นางสาวประกายมุก ประมุข นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
324 นางสาวเกศราภรณ์ ชูดำ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
325 นางสาวณัฐชา สุพการ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
326 นางสาวศุภศิริ พัฒนพงศ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
327 นางสาวอาทิมา จตุรพัฒนานันท์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
328 นางสาวพริมา ผิวเหมาะ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
329 นางสาววรินรดา ชอบพานิช นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
330 นางสาวธิดารัตน์ อ่อนนวล นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
331 นางสาวกมลลักษณ์ แก้วยวน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
332 นางสาวกวินนาฏ อธิบดี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
333 นางสาวกนกกร ศรีกรด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
334 นางสาวกนกวรรณ ศรีโยธา นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
335 นางสาวมาริษา หวัดแท่น นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
336 นางสาวถิรดา นุ้ยเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
337 นางสาวจิราวรรณ ช่วยแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
338 นางสาวจุฬาวรรณ สุขมี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
339 นางสาวกานต์ชนิต ทุ่มขุน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
340 นางสาวญานิกา แก้วพลับ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
341 นางสาวกิตติยา ฉิมปาน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
342 นางสาวทสร คงช่วย นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
343 นางสาวจุฬาลักษณ์ พินิชภุชพงศ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
344 นางสาวเนติกานต์ พงศาปาน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
345 นางสาวรติกาล จันทร์ชู นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
346 นางสาวอัฐภิญญา พราหมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
347 นางสาวเจนนิสา ไกรทอง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
348 นางสาวกัญญ์วรา เกื้อสุข นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
349 นางสาวปิยธิดา รักษาพล นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
350 นางสาวญานิศา อ่อนแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
351 นางสาวอัญชิสา จันทร์ดำ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
352 นางสาวพชร รักด้วง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
353 นางสาวปรางทิพย์ ลอยลิบ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
354 นางสาวจิราพร แดงศรี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
355 นายทีปกร ฤทธิ์มาก นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
356 นางสาวกนกวรรณ จีนชาวนา นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
357 นางสาวอนามิกา ทิ้งผอม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
358 นางสาวจตุพร สงกลับ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
359 นางสาวกันติยา จันทร์มณี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
360 นางสาวจุฑามาศ สายจันทร์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
361 นางสาวชนิกานต์ แสงอิน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
362 นางสาวฐิติมา ศรพรม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
363 นางสาวนิสรีนย์ ปานคู นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
364 นางสาวยุวดี เหมมันต์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
365 นางสาวรัชนีกร ทอนชาติ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
366 นางสาวรุ่งฤทัย สังข์ทอง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
367 นางสาวศศิรา ชูแจ่ม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
368 นางสาวสุวพัชร ดำสนิท นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
369 นางสาวโสรยา หนูรอด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
370 นางสาวสุวิกา ดำเสน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
371 นางสาวกัญธิดา มากคำ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
372 นางสาวนันทาวีย์ ทองช่วย นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
373 นายโชติวิชช์ วรเดช นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
374 นางสาวกนกนาถ เชิดสุข นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการแข่งขันทักษะศูนย์คณิตศาสตร์
375 นายสมชายนวัต ลักษณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
376 นางสมใจ พรหมรังษี ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
377 นางนาฏยา ด่อนแผ้ว ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
378 นางสาวสารภี ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนตะแพน คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
379 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
380 นางบุญธฺิดา วิญญา ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
381 นางซุปัยด๊ะ ธนไพศาลศิลป์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
382 นายสุธน ประดับศรี ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
383 นางสมคิด ยีหวังกอง ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษา
384 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
385 นายกิติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
386 นางสาวทัศนีย์ ช่วยชู ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
387 นางรังสิมา บัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
388 นางอวยพร ณรงค์ราช ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
389 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
390 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
391 นางชลินาถ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
392 นางประไพ อินถิติ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
393 นางประไพ อินถิติ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
394 นางปราณี ณัฐคุณานนท์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
395 นางสาวจงดี ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
396 นายคำรน ทิพพลชัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
397 นางเปียทิพย์ ด้วงนิล ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
398 นางวันทนีย์ หอยสกุล ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
399 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
400 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
401 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
402 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
403 นางสาวปภาดา บาลทิพย์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
404 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
405 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
406 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ ครูโรงเรียนพัทลุง ฝ่ายดูแลระบบและบันทึกผลการแข่งขัน
407 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง ฝ่ายดูแลระบบและบันทึกผลการแข่งขัน
408 นางสาวเพ็ญพร บัวบุตร ครูโรงเรียนพัทลุง ฝ่ายดูแลระบบและบันทึกผลการแข่งขัน
409 นายกิติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
410 นายคำรน ทิพพลชัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
411 นายเบญจมินทร์ นิระโส ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
412 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
413 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
414 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
415 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
416 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
417 นางสาวปภาดา บาลทิพย์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
418 ดร.กฤติกา อินใหม่ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
419 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
420 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
421 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
422 นางสาวไซนานีย์ ดลระหมาน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
423 นางสาวเพ็ญพร บัวบุตร ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
424 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
425 นายวินัย ไชยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
426 นางสาวสยามล นวลแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
427 นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการการดำเนินงาน
428 นางสาวธนิพร ช่วยเล็ก นศ.ฝึกสอนโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการการดำเนินงาน
429 นางเปรมฤดี ทองไซร้ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
430 นางเพ็ญศรี เลกากาญจน์ ครูโรงเรียนป่่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
431 นางอภิรดี สิทธิดำรง ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
432 นายสุนธนพ ขำแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
433 นายศิรยุทธ ขำแก้ว ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
434 นายปิยวิทย์ เซ่งหิ้น นศ.ฝึกสอนโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
435 นายธนกฤต ดำสนิท นศ.ฝึกสอนโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
436 นายนัยเนตร นวลขาว นศ.ฝึกสอนโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
437 นายอรรถชัย เกลาฉีด นศ.ฝึกสอนโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
438 นางสาวทิพย์สุดา จิตติ ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
439 นางสาวเมวิกา เรืองหนู ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
440 นางสาวศศินา ช่อเพชร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
441 นางสาวสุวดี ทองโอน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
442 นายสนิท สุวรรณขาว ครู โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย
443 นายวีระพัฒน์ ปานยิ่ง ครู โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย
444 นายสนิท สุวรรณขาว ครู โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวย
445 นายวีระพัฒน์ ปานยิ่ง ครู โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวย

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]