สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 110 11 5 1 126
2 พัทลุง 102 21 4 0 127
3 ตะโหมด 64 31 6 5 101
4 หารเทารังสีประชาสรรค์ 61 23 17 7 101
5 ปากพะยูนพิทยาคาร 59 16 10 9 85
6 เขาชัยสน 55 23 7 8 85
7 พัทลุงพิทยาคม 42 21 12 11 75
8 บางแก้วพิทยาคม 40 18 11 4 69
9 ป่าพะยอมพิทยาคม 36 16 10 8 62
10 ควนขนุน 30 18 5 11 53
11 ประภัสสรรังสิต 27 23 8 8 58
12 หานโพธิ์พิทยาคม 17 9 9 8 35
13 กงหราพิชากร 15 22 6 9 43
14 นิคมควนขนุนวิทยา 15 11 9 9 35
15 อุดมวิทยายน 13 16 14 12 43
16 ปัญญาวุธ 12 8 12 7 32
17 ควนพระสาครินทร์ 12 6 6 5 24
18 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 12 5 8 5 25
19 พนางตุง 11 11 9 8 31
20 ดอนศาลานำวิทยา 9 6 3 2 18
21 ชะรัดชนูปถัมภ์ 9 4 10 5 23
22 มัธยมเกาะหมาก 8 14 4 6 26
23 ป่าบอนพิทยาคม 8 8 5 9 21
24 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 7 10 7 3 24
25 ตะแพนพิทยา 7 4 5 3 16
26 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 7 3 6 2 16
27 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 6 9 9 11 24
28 ศรีบรรพตพิทยาคม 6 5 4 3 15
29 นาขยาดวิทยาคาร 6 3 7 9 16
30 วชิรธรรมสถิต 6 3 5 3 14
31 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 5 3 3 5 11
32 ประชาบำรุง 4 14 8 6 26
33 พรหมพินิตชัยบุรี 3 2 2 2 7
34 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 2 2 10 9 14
35 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 2 2 1 4 5
36 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 1 5 3 4 9
37 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 1 4 6 9 11
38 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0
รวม 830 410 266 230 1,736