สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 110 11 5 1 126
2 พัทลุง 102 21 4 0 127
3 ตะโหมด 64 31 6 5 101
4 หารเทารังสีประชาสรรค์ 61 23 17 7 101
5 ปากพะยูนพิทยาคาร 59 16 10 9 85
6 เขาชัยสน 55 23 7 8 85
7 พัทลุงพิทยาคม 41 21 12 11 74
8 บางแก้วพิทยาคม 40 18 11 4 69
9 ป่าพะยอมพิทยาคม 35 16 10 8 61
10 ควนขนุน 30 18 5 11 53
11 ประภัสสรรังสิต 27 23 8 8 58
12 หานโพธิ์พิทยาคม 16 9 9 8 34
13 กงหราพิชากร 15 22 6 9 43
14 นิคมควนขนุนวิทยา 15 11 9 9 35
15 ปัญญาวุธ 12 8 12 7 32
16 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 12 5 8 5 25
17 อุดมวิทยายน 11 16 14 12 41
18 พนางตุง 11 11 9 8 31
19 ควนพระสาครินทร์ 11 6 6 5 23
20 ดอนศาลานำวิทยา 9 6 3 2 18
21 ชะรัดชนูปถัมภ์ 9 4 10 5 23
22 มัธยมเกาะหมาก 8 14 4 6 26
23 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 7 10 7 3 24
24 ป่าบอนพิทยาคม 7 8 5 9 20
25 ตะแพนพิทยา 7 4 5 3 16
26 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 7 3 6 2 16
27 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 6 9 9 11 24
28 ศรีบรรพตพิทยาคม 6 5 4 3 15
29 วชิรธรรมสถิต 6 3 5 3 14
30 นาขยาดวิทยาคาร 5 3 7 9 15
31 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 5 3 3 5 11
32 ประชาบำรุง 3 14 8 6 25
33 พรหมพินิตชัยบุรี 3 2 2 2 7
34 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 2 2 10 9 14
35 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 2 2 1 4 5
36 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 1 5 3 4 9
37 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 1 4 6 9 11
38 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0
รวม 821 410 266 230 1,727