สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 62 39 15 116 110 11 5 1 126
2 พัทลุง 61 33 21 115 102 21 4 0 127
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ 43 18 14 75 61 23 17 7 101
4 ตะโหมด 34 27 20 81 66 31 6 5 103
5 เขาชัยสน 31 19 15 65 60 23 7 8 90
6 ปากพะยูนพิทยาคาร 23 26 16 65 59 16 10 9 85
7 บางแก้วพิทยาคม 15 18 11 44 40 18 11 4 69
8 ป่าพะยอมพิทยาคม 13 11 16 40 35 16 10 8 61
9 ควนขนุน 9 17 8 34 30 18 5 11 53
10 พัทลุงพิทยาคม 8 19 12 39 41 21 12 11 74
11 หานโพธิ์พิทยาคม 7 4 1 12 16 9 9 8 34
12 พนางตุง 7 0 2 9 11 11 9 8 31
13 ประภัสสรรังสิต 6 10 9 25 27 23 8 8 58
14 กงหราพิชากร 5 6 12 23 19 22 6 9 47
15 มัธยมเกาะหมาก 5 4 3 12 8 14 4 6 26
16 อุดมวิทยายน 5 3 6 14 13 16 14 12 43
17 ชะรัดชนูปถัมภ์ 5 2 3 10 9 4 10 5 23
18 ควนพระสาครินทร์ 4 5 0 9 11 6 6 5 23
19 ศรีบรรพตพิทยาคม 3 1 1 5 6 5 4 3 15
20 นิคมควนขนุนวิทยา 2 5 3 10 15 11 9 9 35
21 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 2 4 4 10 7 10 7 3 24
22 ตะแพนพิทยา 2 1 1 4 7 4 5 3 16
23 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 2 0 1 3 5 3 3 5 11
24 ดอนศาลานำวิทยา 1 3 3 7 9 6 3 2 18
25 ป่าบอนพิทยาคม 1 3 3 7 7 8 5 9 20
26 วชิรธรรมสถิต 1 3 2 6 6 3 5 3 14
27 ปัญญาวุธ 1 1 3 5 12 8 12 7 32
28 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 1 1 1 3 2 2 10 9 14
29 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 1 0 1 2 2 2 1 4 5
30 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 0 4 8 12 12 5 8 5 25
31 ประชาบำรุง 0 3 3 6 3 14 8 6 25
32 นาขยาดวิทยาคาร 0 2 3 5 5 3 7 9 15
33 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 1 4 5 6 9 9 11 24
34 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 1 2 3 7 3 6 2 16
35 พรหมพินิตชัยบุรี 0 1 2 3 3 2 2 2 7
36 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 0 3 3 1 4 6 9 11
37 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 1 1 1 5 3 4 9
38 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 360 295 233 888 834 410 266 230 1,510