สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 62 39 15 116 110 11 5 1 126
2 พัทลุง 61 33 21 115 102 21 4 0 127
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ 43 18 14 75 61 23 17 7 101
4 ตะโหมด 32 27 20 79 64 31 6 5 101
5 เขาชัยสน 26 19 15 60 55 23 7 8 85
6 ปากพะยูนพิทยาคาร 23 26 16 65 59 16 10 9 85
7 บางแก้วพิทยาคม 15 18 11 44 40 18 11 4 69
8 ป่าพะยอมพิทยาคม 14 11 16 41 36 16 10 8 62
9 พัทลุงพิทยาคม 9 19 12 40 42 21 12 11 75
10 ควนขนุน 9 17 8 34 30 18 5 11 53
11 หานโพธิ์พิทยาคม 8 4 1 13 17 9 9 8 35
12 พนางตุง 7 0 2 9 11 11 9 8 31
13 ประภัสสรรังสิต 6 10 9 25 27 23 8 8 58
14 ควนพระสาครินทร์ 5 5 0 10 12 6 6 5 24
15 มัธยมเกาะหมาก 5 4 3 12 8 14 4 6 26
16 อุดมวิทยายน 5 3 6 14 13 16 14 12 43
17 ชะรัดชนูปถัมภ์ 5 2 3 10 9 4 10 5 23
18 กงหราพิชากร 3 4 12 19 15 22 6 9 43
19 ศรีบรรพตพิทยาคม 3 1 1 5 6 5 4 3 15
20 นิคมควนขนุนวิทยา 2 5 3 10 15 11 9 9 35
21 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 2 4 4 10 7 10 7 3 24
22 ป่าบอนพิทยาคม 2 3 3 8 8 8 5 9 21
23 ตะแพนพิทยา 2 1 1 4 7 4 5 3 16
24 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 2 0 1 3 5 3 3 5 11
25 ดอนศาลานำวิทยา 1 3 3 7 9 6 3 2 18
26 ประชาบำรุง 1 3 3 7 4 14 8 6 26
27 วชิรธรรมสถิต 1 3 2 6 6 3 5 3 14
28 นาขยาดวิทยาคาร 1 2 3 6 6 3 7 9 16
29 ปัญญาวุธ 1 1 3 5 12 8 12 7 32
30 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 1 1 1 3 2 2 10 9 14
31 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 1 0 1 2 2 2 1 4 5
32 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 0 4 8 12 12 5 8 5 25
33 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 1 4 5 6 9 9 11 24
34 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 1 2 3 7 3 6 2 16
35 พรหมพินิตชัยบุรี 0 1 2 3 3 2 2 2 7
36 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 0 3 3 1 4 6 9 11
37 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 1 1 1 5 3 4 9
38 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 358 293 233 884 830 410 266 230 1,506