ประกาศผลการแข่งขัน
       
หมายเหตุ         
-การประกาศผลนี้ เป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการ และเมื่อได้ประกาศผลครบเวลา
24 ชั่วโมง
 นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล จนถึงเวลาปัจจุบัน ผ่านทางระบบเว็บไซต์แข่งขัน
จึงจะถือว่าผลการแข่งขันตามประกาศนี้ เป็นทางการ
-ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ถ้าต้องการประท้วงผลการตัดสิน ต้องดำเนินการภายใน 24
ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มประกาศผล  จนถึงเวลาปัจจุบันหลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว ถือว่า
ยอมรับผลการตัดสิน และผลการแข่งขันรายการนั้นๆ จะเป็นผลการแข่งขันที่ เป็นทางการ 
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 20:49 น.