สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เศรษฐสุข
 
1. นางสุภัชชา  รักษาแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์ไข่
2. นายเทพทวี  ชายเกตุ
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  กรดดำ
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎา  ขำละออง
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวอัญชิตฐา  ขำนุรักษ์
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  ยีหรีม
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวปริชมน  อินขาว
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่วยเทศ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ไวยกูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลิ่นเพชร
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จีนศรีพานิช
5. เด็กหญิงนฤมล  เกื้อคลัง
6. เด็กหญิงพัชริดา  เส็นบัตร
7. เด็กหญิงฟิรดาวส์  โสบผอม
8. เด็กหญิงสิริพรรษา   สิงห์อินทร์
9. เด็กหญิงอมราวดี   สะแหละ
10. เด็กหญิงเปียทิพย์  เกตุบุตร
11. เด็กหญิงเสาวภา  สงแช้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
3. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
4. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  เพชรหรีม
 
1. นางวรรณทัย  เพชรภักดี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาต  จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงพัณณิตา   อินนุรักษ์
3. เด็กชายวรพล  สุภาพาส
4. เด็กหญิงอพัชนิภา  คงสุด
5. เด็กหญิงโสมภัทร  รัตน์ทอง
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
2. นางวรรณทัย  เพชรภักดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงรติรส  หมาดดาโต๊ะ
2. เด็กหญิงวาริตา  พันจำปี
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
2. นางสิด๊ะ  ชอบงาม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ราเรณู
2. เด็กชายอธิภัทธ์  เอียดขาว
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  นวนไหม
2. นางสาวภัทรวดี  นวลเปียน
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  สุวรรณ
2. นางสาวณัฐวรรณ  สงเดช
3. นางสาวศศิธร  จันทร์พุ่ม
 
1. นางจุฑารัตน์  สงสุรินทร์
2. นายพิพัฒน์  เหล็มปาน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ตาแก้ว
2. เด็กชายวรันธร  ไหมหมาด
3. เด็กชายวีรยุทธ  ช่องพิทักษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  สงสุรินทร์
2. นายพิพัฒน์  เหล็มปาน
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราชัน  ดีช่วย
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หวัดแท่น
2. เด็กหญิงอนันดา  หมัดอาดัม
3. เด็กชายเดชาวัติ  อินนุรักษ์
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
2. นางดุจกาญจน์  วัฒนสุภากาญจน์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายราชัน  ดีช่วย
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัตดา  คุ้มเอียด
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์  เลี่ยนกัตวา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หวัดแท่น
 
1. นางดุจกาญจน์  วัฒนสุภากาญจน์
2. นางวนิดา  ดมเด็น