สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีนาถ  หรีมหนก
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสรา  สะแหละ
2. เด็กชายนิติธาดา  ขุนนัดเชียร
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรปวีณ์  สงแทน
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเรวดี  พุ่มนวน
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชากานต์  ณะวะกะ
2. นางสาวธนวรรณ  เส็นบัตร
3. เด็กหญิงธิราพร  ทองนิลภักดิ์
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
2. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐา  คงอินทร์
2. นางสาวตรีรัก  หมาดเส็น
3. นางสาวสุปราณี  เส็นบัตร
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
2. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุพร  ช่วยเทศ
2. นางสาวเรวดี  พุ่มนวน
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
2. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนวรรณ  เส็นบัตร
2. เด็กชายนภดล  ยุ่งนาค
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
2. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายนฤเทพ  ช่วยเทศ
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวณัฐภัทร  เอียดวงศ์
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 1. นางสาวยศวดี  ช่วยเทศ
2. เด็กหญิงสุวิมล   พงสุด
3. เด็กชายอภิภัทร์๋  วงศ์ทิพย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
2. นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายพิระยะ  เส็นหีม
2. เด็กชายพีระพล  อนุพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง
2. นายประเสริฐ  ยาชะรัด
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายทินกร  พลนุ้ย
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญพงศ์
 
1. นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง
2. นายประเสริฐ  ยาชะรัด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณัฐวดี  กรดดำ
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวคานซา  รัตน์ชู
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวคานซา  รัตน์ชู
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ชูฉวี
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 8 1. นางสาวปนัดดา  ชูหว่าง
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินทรสมบัติ
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนัญญา  จันทร์พุ่ม
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่วยเทศ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ไวยกูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลิ่นเพชร
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จีนศรีพานิช
5. เด็กหญิงนฤมล  เกื้อคลัง
6. เด็กหญิงพัชริดา  เส็นบัตร
7. เด็กหญิงฟารีดา  ชายเกตุ
8. เด็กหญิงฟิรดาวส์  โสบผอม
9. เด็กหญิงสิริพรรษา  สิงห์อินทร์
10. เด็กหญิงอมราวดี   สะแหละ
11. เด็กหญิงเปียทิพย์  เกตุบุตร
12. เด็กหญิงเสาวภา  สงแช้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
3. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
4. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวเปรมยุดา  กาญจนณรงค์
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค