สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวอุบลทิพย์  ฤทธิไกร
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิบูลพันธ์
 
1. นางสุภัชชา  รักษาแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวเปรมวดี  นะแหล่่
 
1. นางสุภัชชา  รักษาแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวกุลธิดา  มันถะ
2. นางสาวชนันรัตน์  หวัดแท่น
3. นางสาวนารีรัตน์  เหล็มปาน
 
1. นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด
2. นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 7 1. นางสาวอุบลทิพย์  ฤทธิไกร
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวปิยดา  หมวดรอด
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค