สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุภัชชา  รักษาแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  นะแหละ
2. เด็กหญิงอภิชญา  เกลี้ยงสง
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนพดล  ยุ่งนาค
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 1. นายนฤเทพ  ช่วยเทศ
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนวรรณ  เส็นบัตร
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนุสรา  พลนุ้ย
2. เด็กหญิงพรรวษา  หนูสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  นวนเปียน
 
1. นางปรีญา  จันทร์เทพ
2. นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุดารัตน์  เนียมเจริญ
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพงศธร  นวลอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ชศรีจันทร์
3. เด็กชายเดชาวัต  อินนุรักษ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
2. นางวนิดา  ดมเด็น
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชลธิชา  ชายเกตุ
2. นางสาวณัฐสิมา  จันทศรี
3. นายนครินทร์  ด้วงรัตน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
2. นางวนิดา  ดมเด็น