สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีนาถ  หรีมหนก
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวอุบลทิพย์  ฤทธิไกร
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิบูลพันธ์
 
1. นางสุภัชชา  รักษาแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุภัชชา  รักษาแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เศรษฐสุข
 
1. นางสุภัชชา  รักษาแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวเปรมวดี  นะแหล่่
 
1. นางสุภัชชา  รักษาแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  นะแหละ
2. เด็กหญิงอภิชญา  เกลี้ยงสง
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์ไข่
2. นายเทพทวี  ชายเกตุ
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสรา  สะแหละ
2. เด็กชายนิติธาดา  ขุนนัดเชียร
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรปวีณ์  สงแทน
 
1. นางเลขา  อนันต์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเรวดี  พุ่มนวน
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชากานต์  ณะวะกะ
2. นางสาวธนวรรณ  เส็นบัตร
3. เด็กหญิงธิราพร  ทองนิลภักดิ์
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
2. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐา  คงอินทร์
2. นางสาวตรีรัก  หมาดเส็น
3. นางสาวสุปราณี  เส็นบัตร
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
2. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุพร  ช่วยเทศ
2. นางสาวเรวดี  พุ่มนวน
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
2. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนพดล  ยุ่งนาค
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 1. นายนฤเทพ  ช่วยเทศ
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนวรรณ  เส็นบัตร
2. เด็กชายนภดล  ยุ่งนาค
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
2. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายนฤเทพ  ช่วยเทศ
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนวรรณ  เส็นบัตร
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวณัฐภัทร  เอียดวงศ์
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนุสรา  พลนุ้ย
2. เด็กหญิงพรรวษา  หนูสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  นวนเปียน
 
1. นางปรีญา  จันทร์เทพ
2. นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวกุลธิดา  มันถะ
2. นางสาวชนันรัตน์  หวัดแท่น
3. นางสาวนารีรัตน์  เหล็มปาน
 
1. นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด
2. นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 1. นางสาวยศวดี  ช่วยเทศ
2. เด็กหญิงสุวิมล   พงสุด
3. เด็กชายอภิภัทร์๋  วงศ์ทิพย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
2. นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายพิระยะ  เส็นหีม
2. เด็กชายพีระพล  อนุพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง
2. นายประเสริฐ  ยาชะรัด
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายทินกร  พลนุ้ย
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญพงศ์
 
1. นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง
2. นายประเสริฐ  ยาชะรัด
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณัฐวดี  กรดดำ
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวคานซา  รัตน์ชู
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวดี  กรดดำ
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  กรดดำ
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวคานซา  รัตน์ชู
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎา  ขำละออง
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ชูฉวี
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 8 1. นางสาวปนัดดา  ชูหว่าง
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินทรสมบัติ
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 7 1. นางสาวอุบลทิพย์  ฤทธิไกร
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนัญญา  จันทร์พุ่ม
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวอัญชิตฐา  ขำนุรักษ์
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  ยีหรีม
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวปริชมน  อินขาว
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่วยเทศ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ไวยกูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลิ่นเพชร
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จีนศรีพานิช
5. เด็กหญิงนฤมล  เกื้อคลัง
6. เด็กหญิงพัชริดา  เส็นบัตร
7. เด็กหญิงฟารีดา  ชายเกตุ
8. เด็กหญิงฟิรดาวส์  โสบผอม
9. เด็กหญิงสิริพรรษา  สิงห์อินทร์
10. เด็กหญิงอมราวดี   สะแหละ
11. เด็กหญิงเปียทิพย์  เกตุบุตร
12. เด็กหญิงเสาวภา  สงแช้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
3. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
4. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่วยเทศ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ไวยกูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลิ่นเพชร
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จีนศรีพานิช
5. เด็กหญิงนฤมล  เกื้อคลัง
6. เด็กหญิงพัชริดา  เส็นบัตร
7. เด็กหญิงฟิรดาวส์  โสบผอม
8. เด็กหญิงสิริพรรษา   สิงห์อินทร์
9. เด็กหญิงอมราวดี   สะแหละ
10. เด็กหญิงเปียทิพย์  เกตุบุตร
11. เด็กหญิงเสาวภา  สงแช้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
3. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
4. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  เพชรหรีม
 
1. นางวรรณทัย  เพชรภักดี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวเปรมยุดา  กาญจนณรงค์
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุดารัตน์  เนียมเจริญ
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาต  จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงพัณณิตา   อินนุรักษ์
3. เด็กชายวรพล  สุภาพาส
4. เด็กหญิงอพัชนิภา  คงสุด
5. เด็กหญิงโสมภัทร  รัตน์ทอง
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
2. นางวรรณทัย  เพชรภักดี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงรติรส  หมาดดาโต๊ะ
2. เด็กหญิงวาริตา  พันจำปี
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
2. นางสิด๊ะ  ชอบงาม
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวปิยดา  หมวดรอด
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพงศธร  นวลอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ชศรีจันทร์
3. เด็กชายเดชาวัต  อินนุรักษ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
2. นางวนิดา  ดมเด็น
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชลธิชา  ชายเกตุ
2. นางสาวณัฐสิมา  จันทศรี
3. นายนครินทร์  ด้วงรัตน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
2. นางวนิดา  ดมเด็น
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ราเรณู
2. เด็กชายอธิภัทธ์  เอียดขาว
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  นวนไหม
2. นางสาวภัทรวดี  นวลเปียน
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  สุวรรณ
2. นางสาวณัฐวรรณ  สงเดช
3. นางสาวศศิธร  จันทร์พุ่ม
 
1. นางจุฑารัตน์  สงสุรินทร์
2. นายพิพัฒน์  เหล็มปาน
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ตาแก้ว
2. เด็กชายวรันธร  ไหมหมาด
3. เด็กชายวีรยุทธ  ช่องพิทักษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  สงสุรินทร์
2. นายพิพัฒน์  เหล็มปาน
 
54 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราชัน  ดีช่วย
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
55 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หวัดแท่น
2. เด็กหญิงอนันดา  หมัดอาดัม
3. เด็กชายเดชาวัติ  อินนุรักษ์
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
2. นางดุจกาญจน์  วัฒนสุภากาญจน์
 
56 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายราชัน  ดีช่วย
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
57 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัตดา  คุ้มเอียด
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
58 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์  เลี่ยนกัตวา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หวัดแท่น
 
1. นางดุจกาญจน์  วัฒนสุภากาญจน์
2. นางวนิดา  ดมเด็น