สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววีรดา  ตะเอ
 
1. นางกันธมล  เพชรคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางดวงใจ  แก้วกล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  นะราม
 
1. นางเพ็ญแข  ชูสง่า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูษนิสา  ดำแม็ง
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ชุมดวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกมล  ทองแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์นารี  เขียดแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาลิตา  ลำปัง
2. นางสาวภัสราภรณ์  ขุนทองปาน
3. นางสาวมณฑิตา  ปิดเมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  พรหมยอด
2. นางกันธมล  เพชรคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองตุ้ง
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  ด้วงฉุย
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางสาวกรภัทร์  ชูสุดรักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรพิชชา  นุ่นปาน
 
1. นางดวงใจ  แก้วกล
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทสระ
2. เด็กชายสุริยา  เซ่งลอยเลื่อน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  รานวล
 
1. นายเกรียงไกร  หนูนุ่น
2. นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยกร  แซมมณี
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  ละอองพันธ์
3. เด็กชายภูรินทร์  วงค์ตั้นหิ้น
 
1. นางอรวิดา  ชำนาญราช
2. นายสุธน  ประดับศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยาพัชร  ดวงภักดี
2. นางสาวภัทรพร  นุชฉิมภาลี
3. นางสาวอารียา  พรหมเมศ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู
2. นายเกรียงไกร  หนูนุ่ม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พราหมพันธ์
2. เด็กหญิงพรหมรักษ์  ชุติสุวภัทรกุล
 
1. นายสุรชน  นิ่มดวง
2. นางพัชรี  ลักษณะคชา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภินัทธ์  จันเพ็ญ
 
1. นายสุรชน  นิ่มดวง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิษา  ชนะสิทธิ์
 
1. นางดารุณี  สุกใส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  ชูเก็น
 
1. นายศักการิยา  นกหมุุด
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวสุมา  เพชรคง
 
1. นางสาวลักษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ
2. นางธนิตา  สิงห์เนี่ยว
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐธนัน  บัวบาน
2. เด็กชายทัศพล  ชนะสิทธิ์
3. เด็กชายธีรวุฒ  ขุนเหล็ม
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติชัย  สังขรัตนพันธ์
2. นายพิทยาธร  เขียวจีน
3. นางสาวอภิสรา  เกื้อเพชรแก้ว
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  โสวัฒน์
2. เด็กหญิงปภาวี  ฉวีรัตน์
3. เด็กหญิงอทิตยา  พิศภักดิ์
 
1. นางชนิสรา  พยัคพันธ์
2. นางสาวบุญยา  หอยสกุล
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงศ์  เพชรจำรัส
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริวัง
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมเพชร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นวลมี
3. เด็กหญิงธฤดี  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูสงค์
5. เด็กหญิงสวิตตา  สาสังข์
 
1. นายอภิชาติ  คงเปีย
2. นายสัญญา  แก้วสม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรขจรวงศ์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ภักดี
3. นายธีรภัทร  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวปวีณ์นุช  มีเสน
5. นางสาวอสมาภรณ์  มูสิกะสงค์
 
1. นางประเพียร  ขุนจันทร์
2. นางสุไลล่า  อูมูดี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองทวี
 
1. นางประทีป  หมวดจันทร์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายสหชาติ  ทองวัน
 
1. นางเอเพ็ญ  วิจิตรโสภา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.99 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุ  ขำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉ้วนกลิ่น
 
1. นางยุพา  เพชรรัตน์
2. นางสาววันเพ็ญ  ฤทธิวงค์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจณิตา  จุณโรจร
2. นางสาวณัฐริกา  ช่วยสงคราม
3. นางสาวธนัญญา  ไชยศร
4. นางสาวรัชนี  รัตนมณี
5. นางสาวลัดดาวัลย์  พันธประสงค์
6. นางสาวสุเมษา  แก้วอุบัติ
7. นางสาวอธิชา  แก้วหนูนวล
8. นางสาวอรปรียา  เขียวจันทร์
9. นางสาวเบญจมาศ  บุญพลัด
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  เทพจันทร์
 
1. นายวินัย  ไชยประสิทธิ์
2. นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว
3. นางสาวสุวดี  ทองโอน
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูคง
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง
2. นายสนิท  สุวรรณขาว
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกนต์ธร  ขุนสามัญ
2. นางสาวจีราวรรณ  ถวิลวรรณ์
 
1. นายเสน่ห์  พรหมแก้ว
2. นางสาวศศินา  ช่อเพชร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยสงคราม
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนรัตน์  ยีสา
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวโชติกา  จันทร์ทองโชติ
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยสงคราม
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพิพาน  สีใหม่
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศักดิ์แสง
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
2. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เต็มไป
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศันศนีย์  มากประเสริฐ
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาขวัญ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายศรัณยู  ทองรุด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพิชญ์  สิงห์ชาติ
 
1. นายศรัณยู  ทองรุด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนัช  ขำกิ้ม
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมุขไอยมินทร์  วิภูษิกุล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชกานต์  จิตพิทักษ์
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกฤต  เพชรย้อย
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์ไข่
2. เด็กชายธนวัฒน์  นิ่มดวง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเจ้า
4. เด็กชายธิธัช  ชูแก้ว
5. เด็กหญิงปาลิตา  ลำปัง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เดชาธีระวงศ์
7. เด็กหญิงยสุตมา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงหนุึ่งฤทัย  อินทรคีรี
9. เด็กชายอรรถชัย  รักกลิ่น
10. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ขาวเผือก
11. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ชูสงค์
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
2. นายสนั่น  อันทเกตุ
3. นายศรัณยู  ทองรุด
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  มีแสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วอ่อนแสง
4. เด็กหญิงธัญมน  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงนิลภา  เหมทอง
6. เด็กหญิงประวีณา  ปานเพชร
7. เด็กชายปรเมศวร์  เอียดสุย
8. เด็กชายเขมทัต  เสมอจิตต์
9. เด็กชายเนติพงศ์  เอียดฤทธิ์
10. เด็กหญิงเปมิกา  เขียวหอม
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกะรัต  ฤทธิ์โต
2. นายต่อตระกูล  อุ่่นเมือง
3. นายนภดล  สุทธิโพธิ์
4. นายปิยะวุฒิ  ราชเมืองขวาง
5. นางสาวมุทิตา  ทินณรงค์
6. นายอนุกูล  ถวิลวรรณ์
7. นางสาวเบญจมาศ  ศรีเอียด
8. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชูจางหวาง
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลธิดา  หลำชู
2. เด็กหญิงกรกนก  พรหมณี
3. เด็กหญิงกฤษณธร  มณีสว่าง
4. เด็กหญิงกันต์ธิดา  เสนาจันทร์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงณัฐธริกา  เสาวภายนต์
7. เด็กหญิงณัฐริกา  วาโย
8. เด็กหญิงธัญชนก  เขียวจีน
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุดดี
10. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ดี
11. เด็กหญิงอรัชพร  เกื้อหนุน
12. เด็กหญิงอารียา  จิตตะมะเส
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางชอ้อน  อภัยจิตต์
3. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุพร  ทองกัญญา
2. นางสาวจุฑามาศ  จูสุข
3. นางสาวธนพร  ศูตรแก้ว
4. นางสาวธันยพร  แสงเกื้อหนุน
5. นางสาวภัทราพร  อำภัยฤทธิ์
6. นางสาวอาทิตยา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางชอ้อน  อภัยจิตต์
3. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  แพะปลอด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  รงค์ทอง
3. เด็กหญิงพัชราภา  เฉลิมแสนยากร
4. เด็กหญิงศิลป์สุภา  จ่าม่วง
5. เด็กหญิงสิมิลัญจ์  บุญฤทธิ์
6. เด็กหญิงสุตาภัทร  วั่นเส้ง
7. เด็กหญิงสุพิตรา  เกเย็น
8. เด็กหญิงอนุทิตา  ฉิมคล้าย
9. เด็กหญิงแพรพลอย  ชูเซ่ง
 
1. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
2. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
3. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรารัตน์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางสาวชฎาพร  ชูกลิ่น
3. นางสาวชัญญานุช  เขียวจีน
4. นางสาวชุติมน  เพชรคง
5. นางสาวชุติมา  เพชรคง
6. นางสาวปริยาพัชร  ดวงภักดี
7. นางสาววริศรา  อาจสามารถ
8. นางสาวเกวลิน  สังข์สิงห์
 
1. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
2. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
3. นายศรัณยู  ทองรุด
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิรญา  สุพัฒธี
 
1. นางเอมอร  สุวรรณขาว
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสลินดา  ณ รังษี
2. เด็กหญิงสุปริญญา  แก้วไข่
 
1. นางสมพิศ  เพ็ชรอ่อน
2. นางอรสา  ชูรักษ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยลักษณ์  วระกาญจน์
 
1. นางสมพิศ  เพ็ชรอ่อน
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิสรา  ชนะพาล
2. นางสาวนัทธมน  ชนะสิทธิ์
3. นางสาววรรณวิศา  เบ็ญฤทธิ์
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางสาวกรภัทร์  ชูสุดรักษ์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุศริน  บุตตะ
2. เด็กชายศุภวิชย์  ปุญยานนท์
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นายสันติชัย  เสมือนใจ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  บูรณะ
2. นายณัฐวุฒิ  เก้าเอี้ยน
 
1. นายไพเราะ  ก้อนเรือง
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  ทองจันทร์
2. เด็กชายอโนชา  พราหมณ์นาค
 
1. นายสันติชัย  เสมือนใจ
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัษฎาวุธ  นวัตตะ
2. นายเกียรติศักดิ์  มณีสว่าง
 
1. นายสันติชัย  เสมือนใจ
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกนกเลขา  เหมมัน
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เกื้อมณี
 
1. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชะพันธุ์
2. นายถิรวิทย์  ศรีโมรา
 
1. นายสันติชัย  เสมือนใจ
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตเทพ  แสงเกื้อหนุน
2. เด็กชายนครินทร์  ไพชำนาญ
3. เด็กชายสหัสวัต  ปานทอง
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
61 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณภัทร  หวานนุ่ม
2. นายธีรพล  โพธิ์ดง
3. นายภูวดล  วิจิตรโสภา
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศพล  หนูนวล
2. เด็กชายวัชระ  แก้วดี
3. เด็กชายอภิวัฒ  แจ้งทวี
 
1. นายสำเริง  ตาแก้ว
2. นางสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวินทิพ  ไชยชนะ
2. เด็กชายชัยนันท์  ร่าหีม
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูจิตร
 
1. นางจิรัฐิติกาล  สุทธิกุล
2. นางกัลยาณี  อุทัยทัศน์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรวดี  หน๊องมา
2. นางสาววิภา  ดำสนิท
3. นางสาวสุธีธิดา  ขุนเจริญ
 
1. นางกัลยาณี  อุทัยทัศน์
2. นางสังวาลย์  ทองปี้
 
65 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฮันจีน่า  เจะเหาะ
 
1. นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว
 
66 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  ไกรแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
2. นางสาวสุวดี  ทองโอน