สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางวันเพ็ญ  พรหมยอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวติณมาศ  ชุติสุวภัทรกุล
 
1. นางกัลยา  บุญรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.37 เงิน 6 1. นางสาวนัฏฐญา  ทองนิลภักดิ์
 
1. นางเพ็ญแข  ชูสง่า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  แซมทอง
2. นางสาวณัฐฐาพร  เอียดตรง
3. นางสาวศศิวิมล  พวงแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  ด้วงช่วย
2. นายเอกอนันต์  มงคล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายชัชชัย  นิลเสน
2. นางสาวสุทธิดา  ศิรินุพงษ์
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นายจักรี  เครือสุวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  แสงเกตุ
 
1. นางสาวพันธ์ุนิภา  อินทพัฒน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภัทร์  แสงมณี
2. เด็กชายเดชดนัย  ไชยเขียว
 
1. นายสุรชน  นิ่มดวง
2. นายศรัณย์  ยาชะรัด
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวันชัย  เกื้อคลัง
2. นายสุเมธ  พิศภักดิ์
3. นายอาลี  หมีนปาน
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 5 1. นางสาวซารีน่า  เอียดฤทธิ์
2. นางสาวมารียา  สาเมาะ
3. นางสาวอุสนีย์  เส็นบัตร
 
1. นางอรวรรณ  นกหมุด
2. นางสุภาพร  ก้อนเรือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ศักดิ์  ศรีรัตน์
2. นายวสันต์  หนูเพ็ชร
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายนวภูมิศักดิ์  บุญจักร์
2. เด็กชายระพีวัฒน์  ระโยธี
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัชพล  ภักดี
2. เด็กชายภูวดล  ชัยวิเศษ
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนินทร์  หนูเเสง
2. นายฐนันต์  ไชยธรรม
3. นายธนัชชา  เหตุทอง
4. นายวิทวัส  พรหมสุวรรณ์
5. นายอภินัทธ์  จันเพ็ญ
 
1. นายมุกตาด  สาเหล็ม
2. นางอาฉะ  เหล็มปาน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิพัฒน์  ภูมิพัฒน์
2. นางสาวอรวรา  รงค์ทอง
 
1. นางเอเพ็ญ  วิจิตรโสภา
2. นายสมศักดิ์  ตุนละนิตย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองนิลภักดิ์
2. นางสาวณิชนันทน์  อักษรชู
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอมคง
4. เด็กหญิงธิติยา  มูสิกะสง
5. เด็กหญิงนัชชนันท์  จิตนุกูล
6. เด็กหญิงภวิกา  ช่วยเทศ
7. เด็กหญิงวริสยา  ไชยโยธา
8. เด็กหญิงศศิชา  ศิริวัง
9. นางสาวเจนจิรา  ปานซ้าย
10. เด็กหญิงโยษิตา  เมืองจันบุรี
 
1. นางสาวอาภรณ์  ชูมี
2. นางศิริพร  สุขนุ้ย
3. นายวีระศักดิ์  วิจิตรโสภา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฐนิชา  ทนงาน
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกัมปนาท  สาระโมลี
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกาญจนรัตน์  ยีสา
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนิติกร  กลับใจ
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงยสุตมา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 1. นายมุขไอยมินทร์  วิภูษิกุล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กชายจุฑาทิพย์  รักบุญ
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวปิ่นลดา  ยังช่วย
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  นาคเล็ก
 
1. นางปราณี  เหล็มหมาด
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  ลิ่มสกุล
 
1. นายภูวนาจ  บัวชุม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอิสติมาอ์  บุญมี
 
1. นางอารีย์  ทองเพ็ง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหล็มปาน
 
1. นางกัลยา  บุญรอด
2. นางดวงใจ  แก้วกล
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  บุญรุ่ง
2. นางสาวราชาวดี  หมื่นคง
3. นางสาวอาทิตยา  แป้นแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  อินทรชุมนุม
2. นางสนธยา  วิโสจสงคราม
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  พูนชุม
2. เด็กหญิงนัสรีน  ยีสา
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายมุขอารยคุปต์  วิภูษิกุล
2. เด็กชายอนันต์  บุญต่อ
 
1. นายสันติชัย  เสมือนใจ
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัญธวุฒิ  พรมชู
2. นายพิชัยยุทธ  กาลสงค์
 
1. นายไพเราะ  ก้อนเรือง
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช