สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พราหมพันธ์
 
1. นายสุธน  ประดับศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐนันต์  ไชยธรรม
2. นายอภินัทธ์  จันเพ็ญ
 
1. นายสุรชน  นิ่มดวง
2. นางสาวสุพร  อิสโม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 5 1. นางสาวสุนีย์  ฮกปาน
2. นางสาวสุภาวดี  ขุนพิทักษ์
3. นายสุริยา  ฮะยีตำมะลัง
 
1. นางสาวจุฑาพร  แสงเกื้อหนุน
2. นางธนิตา  สิงห์เนี่ยว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพนิสรณ์  สีลาพันธ์
 
1. นางสาวกวินนาถ  ไชยพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67.16 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ณ รังษี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวสยามล  นวลแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปริภูมิ  นวลมิ่ง
2. นางสาววัทน์สิริ  ชูมณี
 
1. นางสาวสยามล  นวลแก้ว