สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงซัลมา  รบบานา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิลแก้ว
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางสาวกรภัทร์  ชูสุดรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอเนชา  แวววรรณจิต
 
1. นางสุภัทรา  แมนยี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง
 
1. นางสาวสุพร  อิสโม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรยุทธ  รอดแก้ว
2. เด็กชายปฐมพงศ์  ศิริภูวดล
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พรหมสุด
 
1. นางสาวจุฑาพร  แสงเกื้อหนุน
2. นางวันเพ็ญ  วังช่วย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสิวิตา  เต่าคง
 
1. นางชูสิน  อ่อนคง