สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.32 เงิน 12 1. เด็กชายยสินทร  เยื้อยงค์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จอกเกล็ด
 
1. นายพิเชฏฐ์  เพ่งบุญ
2. นางสิริพร  หนูคง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัญญา  นวลแก้ว
2. เด็กชายเอกวิทย์  หงษ์ทอง
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
2. นางสิริพร  หนูคง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรสิน  เมืองแก้ว
2. เด็กชายยสินทร   เยื้อยงค์
3. เด็กชายอภิลักษณ์  นิ่มดำ
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
2. นางสิริพร  หนูคง