สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอโณทัย  ชื่นชม
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. นางสาวขนิษฐา  สุกทอง
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายพชรพล  รัตนพันธ์
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายสมพล  อินมณเทียร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จีนชาวนา
 
1. นางสาวชัชพร  แหละหีม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 6 1. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จอกเกล็ด
 
1. นายวิโรจน์  พิเคราะห์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณวสา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงภิชาวรรณ  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงวิกัญญ์จีรัชญ์  มาร์สิโค
 
1. นางสิริพร  หนูคง
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์