สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอโณทัย  ชื่นชม
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิรญาณ์  สาระวารี
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. นางสาวขนิษฐา  สุกทอง
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นายธนพล  แก้วคง
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายจีรวัฒน์  พรหมแก้ว
2. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
3. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นายภาณวิทย์  ยอดราช
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพัชร  สุวรรณ
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นายธนพล  มลิวัลย์
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นายสหัสวรรษ  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายพชรพล  รัตนพันธ์
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชรินรัตน์  ด้วงคง
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทินภัทร  เรืองพุทธ
2. เด็กชายประวิทย์  ชัยศรี
3. เด็กชายภูผา  มาแทน
 
1. นางสาวชัชพร  แหละหีม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายสมพล  อินมณเทียร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จีนชาวนา
 
1. นางสาวชัชพร  แหละหีม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.32 เงิน 12 1. เด็กชายยสินทร  เยื้อยงค์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จอกเกล็ด
 
1. นายพิเชฏฐ์  เพ่งบุญ
2. นางสิริพร  หนูคง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัญญา  นวลแก้ว
2. เด็กชายเอกวิทย์  หงษ์ทอง
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
2. นางสิริพร  หนูคง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธีรวัฒน์  เสนพริก
 
1. นายสุพงษ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยสินทร  เยื้อยงค์
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  แก้วคง
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  แก้วคง
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ยอดราช
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 6 1. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จอกเกล็ด
 
1. นายวิโรจน์  พิเคราะห์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นายภาณุวิทย์  ยอดราช
 
1. นายวิโรจน์  พิเคราะห์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีราม
2. เด็กหญิงวริศรา  ดำสินธุ์
 
1. นางประไพศรี  ทองดำ
2. นางระภีพรรณ  ขวัญศรี
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางระภีพรรณ  ขวัญศรี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรสิน  เมืองแก้ว
2. เด็กชายยสินทร   เยื้อยงค์
3. เด็กชายอภิลักษณ์  นิ่มดำ
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
2. นางสิริพร  หนูคง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณวสา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงภิชาวรรณ  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงวิกัญญ์จีรัชญ์  มาร์สิโค
 
1. นางสิริพร  หนูคง
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญฤดี  ปานอินทร์
2. นางสาวศุภิสรา  เขียวแก้ว
3. นายเกียรติศักดิ์  เกื้อสุข
 
1. นางสิริพร  หนูคง
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติภรณ์  เกิดตลอด
2. นางสาวขนิษฐา  เต็มราม
3. นางสาวพิรญาณ์  สาระวารี
 
1. นางสุดใจ  ขวัญศรี
2. นางละเมียด  ยังสังข์