สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอโณทัย  ชื่นชม
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิรญาณ์  สาระวารี
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. นางสาวขนิษฐา  สุกทอง
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นายธนพล  แก้วคง
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายจีรวัฒน์  พรหมแก้ว
2. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
3. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นายภาณวิทย์  ยอดราช
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพัชร  สุวรรณ
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นายธนพล  มลิวัลย์
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นายสหัสวรรษ  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายพชรพล  รัตนพันธ์
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชรินรัตน์  ด้วงคง
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทินภัทร  เรืองพุทธ
2. เด็กชายประวิทย์  ชัยศรี
3. เด็กชายภูผา  มาแทน
 
1. นางสาวชัชพร  แหละหีม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายสมพล  อินมณเทียร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จีนชาวนา
 
1. นางสาวชัชพร  แหละหีม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.32 เงิน 12 1. เด็กชายยสินทร  เยื้อยงค์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จอกเกล็ด
 
1. นายพิเชฏฐ์  เพ่งบุญ
2. นางสิริพร  หนูคง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติภรณ์  เกิดตลอด
2. นายจีรวัฒน์  พรหมแก้ว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  สงคง
4. นายธนพล  แก้วคง
5. นายธนพล  มลิวัลย์
6. นางสาวปิยมาศ  หมุกดี
7. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
8. นายภานุวิทย์  ยอดราช
9. เด็กชายวิทวินธ์  แก้วทอง
10. เด็กชายสมพล  อินมณเทียร
 
1. นางระภีพรรณ  ขวัญศรีี
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
3. นางบุญธิดา  อิญญา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัญญา  นวลแก้ว
2. เด็กชายเอกวิทย์  หงษ์ทอง
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
2. นางสิริพร  หนูคง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธีรวัฒน์  เสนพริก
 
1. นายสุพงษ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยสินทร  เยื้อยงค์
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  แก้วคง
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  แก้วคง
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ยอดราช
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 6 1. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จอกเกล็ด
 
1. นายวิโรจน์  พิเคราะห์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นายภาณุวิทย์  ยอดราช
 
1. นายวิโรจน์  พิเคราะห์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีราม
2. เด็กหญิงวริศรา  ดำสินธุ์
 
1. นางประไพศรี  ทองดำ
2. นางระภีพรรณ  ขวัญศรี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางระภีพรรณ  ขวัญศรี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรสิน  เมืองแก้ว
2. เด็กชายยสินทร   เยื้อยงค์
3. เด็กชายอภิลักษณ์  นิ่มดำ
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
2. นางสิริพร  หนูคง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณวสา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงภิชาวรรณ  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงวิกัญญ์จีรัชญ์  มาร์สิโค
 
1. นางสิริพร  หนูคง
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญฤดี  ปานอินทร์
2. นางสาวศุภิสรา  เขียวแก้ว
3. นายเกียรติศักดิ์  เกื้อสุข
 
1. นางสิริพร  หนูคง
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติภรณ์  เกิดตลอด
2. นางสาวขนิษฐา  เต็มราม
3. นางสาวพิรญาณ์  สาระวารี
 
1. นางสุดใจ  ขวัญศรี
2. นางละเมียด  ยังสังข์