สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธยาน์  ขำห้อง
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  คำศรีสุข
2. นางสาวกรรณิการ์   พรหมสมบัติ
3. นางสาวกินรี  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวปัทมาวดี  แก้วเอียด
5. นางสาวอารีรัตน์  สายหนูน
 
1. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
2. นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีปักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลับดี
2. เด็กหญิงจิติภรณ์  นะสุด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิ่มนวล
4. เด็กชายธราดล  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงพัชรี  ใหม่ทิม
 
1. นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สายจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกินรี  ศรีสวัสดิ์
2. นายจิรันตน์  เกิดฉิม
3. นางสาวปัทมาวดี  แก้วเอียด
4. นายภูริภัทร  จันทร์ดำ
5. นางสาวอารีรัตน์  สายหนูน
 
1. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
2. นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีปักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาถนภา  คำทอง
 
1. นางจุลี  ศรเพ็ชร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายจิรันตน์  เกิดฉิม
 
1. นางศริวิมล  ชูชำนาญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชนันต์  พิเคราะห์
2. นางสาวเมริสา  พรหมสมบัติ
 
1. นางสาวยามีหละ  สารีบู
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวปทิตตา  รักชุ่ม
 
1. นางศริวิมล  ชูชำนาญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองช่วย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเกิด
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  พรหมบุญแก้ว
2. นายอิงกมล  พูลนวล
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  หกหนู
2. นางสาวศดานันท์  ห้วนยิ้มเส้ง
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต