สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. นางสาวเพ็ญนภา  พุ่มบวบ
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวปัทมาวดี  แก้วเอียด
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธิดา  เกิดโนด
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวเต็มดี
2. เด็กหญิงนันทิยา  เกื้อหลง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมสมบัติ
 
1. นางวรรณี  พลคง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล   พรหมบุญแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์   สีเป็นทอง
3. นางสาวศิริรัตน์   พิเคราะห์
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทวรรณ   นวลจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายแก้ว
3. เด็กหญิงอภิชญา  บุญดัด
 
1. นางพนิดา  สุขพงษ์
2. นางจำปี  คงหนู
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทรโท
2. เด็กชายชยานันท์  หนูเมือง
3. เด็กชายธีรวัสส์  บุญสนิท
4. เด็กหญิงอรอุมา  ขำหวาน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยงหนู
 
1. นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีปักษ์
2. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุวิสา  หมื่นสนิท
 
1. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัธยาน์  ขำห้อง
2. เด็กชายธีระวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สายจันทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.66 เงิน 7 1. นายจิรันตน์  เกิดฉิม
2. นางสาวอารีรัตน์  สายหนุน
 
1. นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สายจันทร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวปริมล  คุณทอง
2. นางสาววนิดา  วิรัญธนา
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต