สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวอารีรัตน์  สายหนุน
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  คำศรีสุข
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. นางสาวปิยวรรณ  เสาหัด
2. นางสาววริญญา  จันทร์ศรีใหม่
3. นางสาวศรุตา  แสงมณี
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวฐิติมน  สงเสน
2. นางสาวอธิชา  เสาพิบูลย์
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวปริญญา  ขุนอินทร์
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชริดา  เพ็งชัย
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ดำหนู
2. นางสาวศตพร   ดำหนู
3. นางสาวสุกัลยา   มณีโชติ
 
1. นางประไพ  นาคปลัด
2. นางจำปี  คงหนู
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 5 1. นายชวกร  จันทร์ศรีใหม่
2. นายธัมพิสิษฐ์  เพชรสงค์
3. นายปิยวัฒน์  โอชู
4. นางสาววรรณวิศา  ศรีปาน
5. นายสถิรชาติ  แสงเรืองโรจน์
6. นายอัมฤทธิ์  เพชรทองเกลี้ยง
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. นางสาวฐิติมน  สงเสน
2. นางสาวสุวิชาดา  จิตรานนท์
3. นางสาวอธิชา  เสาพิบูลย์
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม