สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอริสรา  จันทร์มาศ
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนัตติยาภรณ์  ณ นคร
2. นางสาวมลธิรา  ชูค่างบิน
3. นางสาวเกตศราพร  โชติทอง
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 6 1. นายพนมกร  นิ่มเรือง
2. นายวสันต์  เส้งเอียด
 
1. นางวรรณี  พลคง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  เบ่าสกุล
 
1. นางวรรณี  พลคง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นางสาววิมลเรขา    แก้วหมุน
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสขิลา  คงมาก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุ่มบวบ
 
1. นางวรรณี  พลคง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกรกนก  มีเสน
2. นายภูริณัฐ  บวรธนสาร
3. นางสาววรรณษา  เกิดโนด
 
1. นางปิยวรรณ  จุลมูล
2. นางจำปี  คงหนู
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วบัวรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  หนูพริก
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สายจันทร์
2. นายสุนธร  เหลือพงษ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจุฑามาศ  พุทธสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมาวดี  หมวดทอง
3. นางสาวศุภวรรณ  เพชรสงค์
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม