สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอริสรา  จันทร์มาศ
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวอารีรัตน์  สายหนุน
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธยาน์  ขำห้อง
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  คำศรีสุข
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. นางสาวเพ็ญนภา  พุ่มบวบ
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวปัทมาวดี  แก้วเอียด
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. นางสาวปิยวรรณ  เสาหัด
2. นางสาววริญญา  จันทร์ศรีใหม่
3. นางสาวศรุตา  แสงมณี
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนัตติยาภรณ์  ณ นคร
2. นางสาวมลธิรา  ชูค่างบิน
3. นางสาวเกตศราพร  โชติทอง
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวฐิติมน  สงเสน
2. นางสาวอธิชา  เสาพิบูลย์
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธิดา  เกิดโนด
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวเต็มดี
2. เด็กหญิงนันทิยา  เกื้อหลง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมสมบัติ
 
1. นางวรรณี  พลคง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล   พรหมบุญแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์   สีเป็นทอง
3. นางสาวศิริรัตน์   พิเคราะห์
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 6 1. นายพนมกร  นิ่มเรือง
2. นายวสันต์  เส้งเอียด
 
1. นางวรรณี  พลคง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  เบ่าสกุล
 
1. นางวรรณี  พลคง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นางสาววิมลเรขา    แก้วหมุน
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสขิลา  คงมาก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุ่มบวบ
 
1. นางวรรณี  พลคง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวปริญญา  ขุนอินทร์
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชริดา  เพ็งชัย
 
1. นางวัชลี  ชูสกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ดำหนู
2. นางสาวศตพร   ดำหนู
3. นางสาวสุกัลยา   มณีโชติ
 
1. นางประไพ  นาคปลัด
2. นางจำปี  คงหนู
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกรกนก  มีเสน
2. นายภูริณัฐ  บวรธนสาร
3. นางสาววรรณษา  เกิดโนด
 
1. นางปิยวรรณ  จุลมูล
2. นางจำปี  คงหนู
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทวรรณ   นวลจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายแก้ว
3. เด็กหญิงอภิชญา  บุญดัด
 
1. นางพนิดา  สุขพงษ์
2. นางจำปี  คงหนู
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทรโท
2. เด็กชายชยานันท์  หนูเมือง
3. เด็กชายธีรวัสส์  บุญสนิท
4. เด็กหญิงอรอุมา  ขำหวาน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยงหนู
 
1. นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีปักษ์
2. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  คำศรีสุข
2. นางสาวกรรณิการ์   พรหมสมบัติ
3. นางสาวกินรี  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวปัทมาวดี  แก้วเอียด
5. นางสาวอารีรัตน์  สายหนูน
 
1. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
2. นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีปักษ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลับดี
2. เด็กหญิงจิติภรณ์  นะสุด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิ่มนวล
4. เด็กชายธราดล  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงพัชรี  ใหม่ทิม
 
1. นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สายจันทร์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกินรี  ศรีสวัสดิ์
2. นายจิรันตน์  เกิดฉิม
3. นางสาวปัทมาวดี  แก้วเอียด
4. นายภูริภัทร  จันทร์ดำ
5. นางสาวอารีรัตน์  สายหนูน
 
1. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
2. นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีปักษ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุวิสา  หมื่นสนิท
 
1. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัธยาน์  ขำห้อง
2. เด็กชายธีระวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สายจันทร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.66 เงิน 7 1. นายจิรันตน์  เกิดฉิม
2. นางสาวอารีรัตน์  สายหนุน
 
1. นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สายจันทร์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วบัวรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  หนูพริก
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สายจันทร์
2. นายสุนธร  เหลือพงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 5 1. นายชวกร  จันทร์ศรีใหม่
2. นายธัมพิสิษฐ์  เพชรสงค์
3. นายปิยวัฒน์  โอชู
4. นางสาววรรณวิศา  ศรีปาน
5. นายสถิรชาติ  แสงเรืองโรจน์
6. นายอัมฤทธิ์  เพชรทองเกลี้ยง
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุกัลยา   มณีโชติ
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวริญญา  จันทร์ศรีใหม่
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาถนภา  คำทอง
 
1. นางจุลี  ศรเพ็ชร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายจิรันตน์  เกิดฉิม
 
1. นางศริวิมล  ชูชำนาญ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชนันต์  พิเคราะห์
2. นางสาวเมริสา  พรหมสมบัติ
 
1. นางสาวยามีหละ  สารีบู
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวปทิตตา  รักชุ่ม
 
1. นางศริวิมล  ชูชำนาญ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. นางสาวฐิติมน  สงเสน
2. นางสาวสุวิชาดา  จิตรานนท์
3. นางสาวอธิชา  เสาพิบูลย์
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจุฑามาศ  พุทธสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมาวดี  หมวดทอง
3. นางสาวศุภวรรณ  เพชรสงค์
 
1. นางจำเรียง  แก้วนาม
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองช่วย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเกิด
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  พรหมบุญแก้ว
2. นายอิงกมล  พูลนวล
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวปริมล  คุณทอง
2. นางสาววนิดา  วิรัญธนา
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  หกหนู
2. นางสาวศดานันท์  ห้วนยิ้มเส้ง
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต